Petőfi Népe, 2001. április (56. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-24 / 95. szám

2. oldal - Petőfi Népe VÉLEMÉNYEK H í R H Á T T É R 2001. Április 24., kedd Jó napot! Április 24., kedd Köszöntjük a Györgyöket! A György görög eredetű név, jelentése: földműves. Kö­szöntjük még a névnapjukat ma ünneplő Baján, Becse, Bónis, Debóra, Egbert, Egon, Fidél és Gaszton nevű olva­sóinkat is! Lapszél Strucc Manapság, mikor is rossz világ jár a húsevőkre, minden kis bíztató hírnek tudunk örülni. Hiszen birkát és marhát a ker­gekór miatt, szárnyasokat a liszterózis okán, sertést meg a száj- és körömfájástól való fél­tünkben nem merünk már las­san fogyasztani. A halacskáktól is tart az ember, mert ők a víz­zel együtt a folyók, tengerek összes szennyét is lenyelik, s szépen felhalmozzák a fenolt, a higanyt, egyebet. Mivel az euró­pai kultúrkörben a rovarevés nem igazán bevett szokás, alig marad valami választék. Nos, biztató hír, hogy még min­dig ehetünk húst: strucchúst. A strucc a fejétől a farktolláig hasznosítható: a tolla, a bőre, a húsa. A sötétvörös színű, a bor­júéra emlékeztető állagú és vad­húsízű strucchús koleszterin- tartalma nagyon alacsony. Ezért eszményi tápláléknak számít a nem vegetáriánus hajlamú né­pesség körében. Arról nem is szólva, hogy egyetlen tojásából az egész család jóllakik rántot- tával. Egyetlen baj a struccal, ami miatt valószínűleg nem lesz belőle népi eledel, hogy ki- lója úgy 4000 forintba kerül, jn BankVVustria Creditanstalt Teljes korú folyószámla-vezetés: egyesületek, köztestületek, egyházak, alapítványok részére: 4,5% látra szóló folyószámlakamat prémiumszámla sávos kamatozás: 500.000-2 millió: 5% (EBKM: 5,22%) 2 millió-5 millió: 7% (EBKM: 7,39%) 5 millió felett: 9% (EBKM : 9,60%) 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Tel.: 76/512-100 œ7S2 CO\Z.[\ E_R. pénzváltó Kecskemét, Dobó krt. 8. (Centrál Passage Üzletház) Pénznem 1 egységre Vétel Eladás USD 290.0000 297.0000 DEM 135.0000 136.8000 ATS 19.1500 19.4500 ITL 0.1362 0.1385 CHF 172.0000 176.0000 FRF 40.0000 41.4000 CAD 186.7000 194.0000 NLG 119.2500 122.0000 SKK 5.9000 6.2000 ESP 1.5800 1.6300 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Tel.: 76/418-884 • Nyitva mindennap: 8-21 óráig. Internet: www.goldinfo.hu ^ Ügyviteli ^ munkaterületre keresünk szorgalmas, fejlődőképes munkatársat. A gépírói, adatrögzítői készség alapkövetelmény. Szakmai önéletrajzot, fizetési igényt tartalmazó jelentkezéseket az alábbi postacímre kérjük küldeni: GYAPJÚ MOSÓ KFT S 6100 Kiskunfélegyháza, « \_________Majsai u. 5. _______y M űtrágyavásár Friss orosz és román import duplazsákos 34%-os ammóniumnitrát és 3x16-os komplex NPK műtrágya folyamatosan kapható! TRANZIT KÉR. Rt. Debrecen, Jókai u. 1. Tel.: 52/412-660, 414-559 30/9386-478, 20/9382-693 44/366-866 84596 Búcsú a Színidirektortól A legenda tovább él. Az ember elment. A színfalak mögött fogant és ott született mű­vész, aki egész életét is a díszletek és poros öltö­zők homályában élte, a színész, rendező, örö­kös színidirektor, a zseniális tehetségkutató, a szervező és gazdasági szakember, az utolsó ván­dorszínész, kecskeméti polgár - ez mind Radó Vilmos. A legenda. Nyolcvannyolc éves korában hagyta itt ezt a színpadot. A legendát az egész magyar színházművészet búcsúztatja, tanítványai, kollé­gái, a mesterség minden rendű- rangú képviselője, s elsősorban az a társaság, aki mindig a leg­fontosabb volt számára. A kö­zönség. A legnagyobb veszteség ez utóbbit érte. Hiánya fáj. Hi­szen a közönségnek sok-sok ilyen támaszra lenne szüksége ez idő tájt. Radó Vilmos életének, pályájá­nak bemutatására itt nem vál- lalkozhatom, hiszen a sikerek és örömök, kudarcok és meg­aláztatások, az irigység és a szeretet folyamatos hömpöly- gésében élte a magyar történe­lem leghányatottabb évtizedeit. De a lexikonok szárazsága nem is idevaló. Amit a színházmesterségről Ra­dó Vilmos nem tudott, azt nem is érdemes tudni - szokták mon­dani. Amit viszont emberségből Radó Vilmos tudott, azt lehetet­len utánozni. Vili bácsi. Fogalom: nemes intézmény, iskola, menedék, baráti otthon, gyóntató, cimbora, pél­dakép, sorolhatnám tovább. Engedjenek meg egy személyes vallomást! Mivel nem vagyok színházi ember, csak nyugdíjaskorában ismer­tem meg. Vili bácsi körül más volt a levegő élete utolsó éveiben is. Légkört teremtett maga körül, mindenki a vonzásába került: pincérlány, újság­író, tanár, kezdő szubrett, díszletmunkás, min­denki. Még az őt követő színidirektorok is. Akik folyamatosan noszogatták, hogy fogadjon el egy tanácsadói, művészeti-bírálói állást tőlük. Ilyen­kor megkérdezte: - Jár ezért tiszteletdíj? - Hát persze! - volt a válasz. - Akkor nem vállalom - mondta Vili bácsi. A szeretetreméltóság és a függetlenség kézen fogva járnak. Nem kis teher, persze, az sem, ha valakit mindenki szeret. Vili bácsi az utolsó években nehezen is viselte az erőszakos szere­tetmegnyilvánulásokat, de soha nem bántott meg senkit. Pedig megmondta mindig a magáét. Rejtély, hogy csinálta. ' Nagyon szerettünk Vili bácsi, a búcsú napján is jobbá teszel bennünket. Megtörtént az abgang. A király kivonult a szín­falak mögé. A sokszereplős darab tovább folyta­tódik. Valahogy mégis üres nélküle a színpad. HÁMORI ZOLTÁN Hírháttér • Fináncok • Hírháttér • Fináncok • Hírháttér Hazánkon keresztül vezet a balkáni drogtranzitút A magyar vámosok évente több száz kilogramm kábítószert foglalnak le. A balkáni gerinc déli határátkelőinket érinti, s hazánkon át távozik Nyugatra a drog. Egyszerű pénzügyi magyarázata van a jelenségnek: a keleten vásárolt kábító­szert Nyugat-Európában dupla annyiért lehet eladni. Az áru útja azonban sok esetben megszakad, a honi pénzügyőrök ugyanis nemcsak Európában, de a világon is a legkiemelkedőbbek közé tartoznak. A speciálisan kiképzett fináncok és drogkereső kutyáik a nap húszon négy órájában készek elvágni a kábítószer útját. Vám- és Pénzügyőrség A mögöttünk álló hétvégén Tom­pánál vált gyanússá egy kétgyer­mekes, befelé utazó jugoszláv házaspár. Az ütött-kopott Opel Rekord üzemanyagtartályának lerekesztett részéből megközelí­tőleg tíz kilogramm, lezacskózott marihuána került elő. Ennek ér­téke 14,5 millió forint. Az eset annyira tipikus, hogy minden vá­mosnak szemet szúrt volna a do­log. A Balkánról érkező kábító­szer ugyanis szinte kísértetiesen egyforma módon jut el a hazai határátkelőkig.- A legjel- lemzőbb, hogy Nagy­laknál, Gyu­lánál és Tompánál érkezik ha­zánkba a balkáni ge­rincen jövő kábítószer - nyilatkozta Sipos Jenő őrnagy, a Vám- és Pénzügyőr­ség Orszá­gos Parancs­nokságának sajtószóvi­vője. - Per­sze, akad­nak kivéte­lek, mint például leg­utóbb He­gyeshalom­nál. Ott vala­ki kifelé vitt volna - egy negyven- millió forint értékű cigarettaszál­lítmány mellett - százkilenc kilo­gramm heroint. Ám a gyakorlat és a tapasztalataink szerint a ká­bítószer útja a Balkánról vezet Nyugat-Európába. Hazánk két- három éve, sajnos, már nemcsak tranzitország, hanem célországgá is vált. Ez azzal magyarázható, hogy az utóbbi időben ugrássze­rűen megszaporodott a magyar kábítószer-fogyasztók és -keres­kedők száma.- A drogot leginkább személy- gépkocsival vagy kamionnal hoz­zák be hazánkba. A leggyakoribb rejtekhelyek az autókárpit alatt, a mű­szerfal mö­gött, vagy a le­rekesztett falú üzemanyag- tartályban vannak, kami­onban pedig a szigetelés kö­zött. De akadt autóbuszon vagy vonaton ülés alá ragasztott ltis csomag is. Jellemző az is, hogy egyre több magyar drogfutár bu­kik le, bár a legtöbb szállító még mindig keleti vagy déli országból való - mondta az őrnagy.- A magyar vámosok büszkék arra, hogy a világelsők közé so­rolják őket a Dél-Amerika felől ér­kező, úgynevezett kokainnyelők elfogásában. Ezek olyan szemé­lyek, akik Dél-Amerikában, a re­pülőre szállás előtt lenyelnek kapszulákat vagy gumicsomago­kat, amelyekbe előzőleg kokaint tettek. Ezért rendkívüli figyelmet szentelünk ezek felderítésére. Ki­szűrésük az erre speciálisan ki­képzett vámosok számára már egyszerű. Szinte a járásáról ki­szúrható a kokainnyelő drogfu­tár. Legutóbb Ecuadorból érke­zett egy turista: egyetlen kézitás­kával jött, s mindössze két napot töltött Quitóban. A testéből vi­szont 80 kokainkapszula került elő - nyilatkozta Sipos Jenő.- Legfőbb célunk, hogy az or­szág drogtelítettségét minden eszközzel csökkentsük. Az Euró­pai Unió országaihoz mérten a magyar vámigazgatás a második­harmadik helyen áll a felderített- ségi mutatókat tekintve - tette hozzá a sajtószóvivő. Ezeket az eredményeket sze­retnék tartani a magyar fináncok. Speciálisan kiképzett munkatár­saik és drogkereső kutyáik min­den határátkelőn a nap huszon­négy órájában készek elvágni a kábítószer útját. berki erika ________Száz éve született Németh László N émeth László (1901-1975) Sorskérdések A vonat Pest felé megint kitér a dombok hátát kedvelő őszbe az esőből, s mi nekikeseredve csinálgatjuk a diagnózist. Az ember­ség vívmányai tönkreteszik az embert. Az ember azért lett az, ami, mert nehéz volt embernek lenni. Az élet bizonytalan volt, a veszély örök, s az eszközök tökéletlenek. Minden városka és min­den ember egy külön állam, egy nehézségekkel körülfogott egyé­niség: ez a görögség, ez a középkor, ez a reneszánsz nagy kondí­cióban létének a titka. A vívmányok ezt a magas kondíciót teszik lassacskán tönkre. Az egyre általánosabbá váló írás a beszédet, az újság a könyvet, a mások gondolata a magamét, a frázis a gondolatot. A központosí­tás, mely mind nagyobb államok számára tud tartós szervezetet és védelmet nyújtani: az éber egyénből nyugodtan alvó polgáro­kat nevel, a harcból összkomfortot. Aztán a gépek! Hányféle ügyességet tesznek fölöslegessé, a „mi­nőség” is mennyire embertelen, ha az ő minőségük. De nagyszerű eszközök: az ellenőrzésre, az embernyáj tartására, a lerohanásra. A világ küllőit oly szűkre vonták, hogy az egész emberiség egy hangyabolyban: nem utópia az ő morgásukban. A gyarapodó vívmányok lassan fényűzéssé teszik az egyéni ké­pességek nagyobbik felét. A világban lappangó erkölcsi erő is mintha csak arra szedelőzködne össze, hogy az erényt örökre ki­küszöbölje. Az emberiség nagyobb fele a gépkultúra szörnyű elpuhultságá- ban; a kisebbik a vívmányokból kovácsolt láncok és biztonságok felcsatolásában; nem ez-e a mai napok igazi értelme? A forradal­márok valóban azok, akik értik a vívmányok szavát, s megadják az emberiségnek a szolgaságot és a biztonságot. Mi, írók pedig, akik vidéki könyvtárosunkkal Atlantiszt melenget­jük a lelkűnkben, a reakciósok, akiket ma még csak elkerül, s hol­nap tán kiirt az idő. Miben bízunk mi? Az emberek boldogtalan­ságában. Az fogja megsokallni: az fordul hozzánk kétségbeeset­ten. De ahol az emberek anyaga romlik, szabad-e az emberi anyag el­lenállásában reménykednünk? (Krónikák, 1941, részlet) AKCIÓ a Szilvás! és Társa IU. össsecs üzletében 2001. április 24- április 30. Sertésoldalas 699 Ft/kg Sertéscomb 889 Ft/kg Sertéslapocka 889 Ft/kg Marha, leveshús 429 Ft/kg Csirkecomb 499 Ft/kg Egész csirke 419 Ft/kg Pulykaszárny 369 Ft/kg Pulyka pizzasonka 799 Ft/kg Főtt. füstölt császárszalonna 1079 Ft/kg Virsli 389 Ft/kg Oázis füstölt sajt 1199 Ft/kg Bakony Camembert sajt (2 ízben), 100 g 175 Ft/db Favorit sajt (tömlős, 5 ízben), 100 g 125 Ft/db MiZo Party vajkrém (4 ízben), 250 g 179 Ft/db Gyümölcsdarabos joghurt, 180 g 49 Ft/db Jó-reggelt ital (dob.), 1 lit. 129 Ft/db Ízes Túró Rudi 47 Ft/db Natúr Túró Rudi 29 Ft/db Tejföl (20%), 450 g 139 Ft/db Coca-Cola, 2,5 lit. (eldobós flakonban) 219 Ft/db Margitszigeti Kristályvíz, 1,5 lit. 59 Ft/db AKCIÓS ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK! ^suzuki Kiskunhalas Akciós Swift 1.0-es és 1.3-as MODELL NEZZEN BE HOZZAN-I . . « i . ERDEMES! Egy autó, amelyben minden benne van: egyedi, bordómetál szín -> egyedi kárpit -* szervokormány -> Clarion rádiós magnó-» alufelni -» színre fújt külső tükrök BÓNA AUTÓSZERVIZ KFT KISKUNHALAS, MAJSAI ÚT 18. TEL.: 77/424-330

Next

/
Oldalképek
Tartalom