Petőfi Népe, 2001. április (56. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

TAROT » ÚTMUTATÓ i 5 BTMÖTATO t SORSELEHZES »TAROT ! KÁRTYÁVAL 3 BERCZEG KATA { SEGÍTSÉGÉVEL Z 06-90-2 1 SpJSj? ífaS®* KB 06-40-230-431 06-90-230-437 O&ES m 06-90-230-432 06-90-230-43* SSOSÍSÖ 7ÎEK 06-40-230-433 06-40-230-439 8Y51AS 'M 06-90-230-434 06-90-230-440 m 5ÎÛSIÙH 06-4Ö-230-435 06-40-230-441 ŸÎZÔtfTÛ jfiz 06-90-230-436 06-90-230-442 HAWK Éjjel-Nappal hívhatót iWPWÍiTI l.UÄÄikUIWWI ’001. április 2., hétfő Ára: 56 Ft, előfizetve: 43 Ft • LVI., 77. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Kellemes tavasa időre lehet számítani. Részletes időjárás­térképünk a 13. oldalon. Milosevic börtönben Belgrad ásárnap hajnalban letartóztat- ík a volt szerb elnököt. Szlo- odan Milosevicet azzal vádol- ik, hogy visszaélt hatalmával 5 mintegy egymilliárd márkát sikkasztott. A külföldi kormányok szinte ivétel nélkül üdvözölték a öntést. A magyar külügy szó- ivője hangsúlyozta: Belgrád >ntos lépést tett azon az úton, ogy teljesítse a hágai törvény- íékkel történő együttműkö- ést szorgalmazó nemzetközi (várásokat. A letartóztatás nem volt egy­sem, lövöldözés előzte meg, bmmandósok vették körül a hzat, míg végül Milosevic iegadta magát. Részletek és jgyzetünk a 4. oldalon. ■ A TARTALOMBÓL Vita a Petőfi- kripta felnyitásáról 2. oldal Coulthard nyerte a Brazil Nagydíjat 9. oldal Kit tréfált meg április 1-jén? 14. oldal SEGÉLYAKCIÓ. Miközben nálunk apad a Tisza, Kárpátalján még több alacsonyan fekvő falut fogságban tart a víz. Szvoboda, Szászfalu, Hetyen nagy része vízben áll. Az emberek csak csónakokkal, vagy maguk eszkábálta tutajokkal tudják megközelíteni házaikat. Szánkról fél tonna élelmiszert, több száz csomag ruhaneműt és takarót, valamint több százezer forint készpénzt vitt a bajba jutottaknak Kósa István refor­mátus lelkész, amit a szanki és a Halas környéki református gyülekezetek adtak össze. Pozsgai Ákos képriportját a 7. oldalon láthatják. A tiszai vízállásról a 3. oldalon olvashatnak. ____________________■ A fejlődés alapja az egészséges ember Az egészségügyi miniszter Kecskeméten ismertette megújulási programját Magyarország európai uniós csatlakozása kapcsán az egészségügyet is érintő joghar­monizációval szemben mindeddig alig-alig hangsúlyozódott egy fontos igény. Az, hogy a halálozási, megbetegedési mutatókat ille­tően is van tennivaló - jelentette ki szomba­ton Kecskeméten Mikola István. Kecskemét Az egészségügyi miniszter a Megyei Jogú Váro­sok Szövetsége közgyűlésén az egészségügyi megújulást célzó program ismertetése kapcsán leszögezte: a gazdasági prosperitás alapja az egészséges ember. Úgy vélekedett, hogy a szaktárca által elkészí­tett, 13 csomagtervből álló elképzelések kellő tá­mogatásra találnak majd a programot - tudomá­sa szerint - április 6-án és 7- én tárgyaló kormányülésen. Ebben a programban a mi­niszter négy fő területet em­lített. A népegészségügy ér­dekében teendő javítások legfontosabbjait. Ez a szív­ás érrendszeri, a daganatos és a mentális betegségek, va­lamint az erőszakos halál­okok. A 13 csomagtervből ál­ló elképzeléseket ezen a héten fogja tárgyalni a kormány. Mint mondta: ugyanakkor szükség van az egészségügyi megújulás programját - az eddigi tapasztalatok szerint - többségében örömmel és nagy várakozással fogadó lakosság együttműködésére is. Részletek a 3. oldalon, jegyzet az 4, oldalon. ______________________■ S zigorú védelmi intézkedések a Kiskunsági Nemzeti Parkban Kecskemét - Bugac Szigorú intézkedéseket ve­zettek be a Kiskunsági Nemzeti Parkban a száj- és körömfájás betegség kivé­désére. A járványveszély fennállásáig idegen személy nem léphet be a négy állatartó telephely egyikére sem. A nemzeti kincsnek számí­tó állatállomány megvédése a cél, hogy a közelébe se kerül­hessen más állat, elkóborolt jó­szág ennek az állománynak. A veszély elmúltáig a közúttal sze­gélyezett legelőrészeken tilos a legeltetés, e területrészek­re nem me­hetnek rá az őshonos álla­tok. A fertőtle­nítésnek, az itt dolgozók ellenőrzésé­nek is külö­nös szerepe van. Az Angliából kiindult beteg­ség átterjedését eddig Magyaror­szágon sikerült megakadályozni, az óvintézkedéseknek köszönhe­tően, A szigorú intézkedések be­vezetéséről a 3. oldalon írunk. KOMMENTÁR A 2. OLDALON. DALOK RÉGRŐL ÉS NEMRÉGRŐL. A Kecskeméti Tavaszi Feszti­vál rendezvényeként Presser Gábor lemezbemutató koncertet adott. A zeneszerző énekes eddigi legsikeresebb dalait énekelte a zsúfolá- sig megtelt művelődési központ közönségének.___________fotó, b.r. Két kilogramm hasis Jelentős előleg a gázvagyonélt Bajai képviselőjelölt lesz-e Dávid Ibolya? Hercegszántó Több mint két kilogramm hasist találtak a herceg- szántói vámosok két jugo­szláv férfi autójában szom­baton. A kábítószer értéke eléri a 4 millió forintot. A kábítószer-kereső kutya találta meg az autó bal oldali belső kár­pitja alatt a hasist - tájékoztatta lapunkat Kozák Tibor, a megyei főkapitányság ügyeletes szóvivő­je. A hercegszántói vámosoknak gyanús lett a két, belépésre je­lentkező jugoszláv férfi. Zavaros válaszokat adtak a feltett kérdé­sekre, és nem is akartak kiszállni az autóból. Ekkor kutatták át a' kocsit alaposan a fináncok, és ta­lálták meg a 2,1 kilogramm ha­sist. A bal oldali belső kárpit mö­gé rejtették az anyagot. A két ju- goszlávot őrizetbe vette a rendőr­ség, a 4 millió forintot érő kábító­szert pedig lefoglalták. Gyors elfogás Kecskemét Szombaton sikerült elfognia a rendőrségnek azt a négy fiatal­embert, akik kiraboltak csütör­tök este egy 50 éves hölgyet. A tettesek a távolsági buszpálya­udvar mögötti aluljáróban tá­madtak rá az áldozatra, több­ször megütötték, és elvitték a sporttáskáját. A 15, 17, 18 és 19 éves tetteseket egy lopás miatt fogta el a rendőrség, és ott derült ki, hogy a rablás is az ő számlá­jukra írható. A hölgy is felismer­te a támadókat. ■ Baja 92 millió forint. Néhány na­pon belül ekkora összeg ér­kezik az önkormányzat számlájára. Dávid Ibolya igazságügyi minisz­ter és Széli Péter polgármester pénteken a városházán írta alá az erről szóló megállapodást. Baja 420 millió forintra jogosult, a fennmaradó összeget 10 éves lejá­ratú államkötvényben kapja meg a város a törvény elfogadását kö­vetően. Dávid Ibolya kérdésünkre elmondta: erre egy hónap múlva lehet számítani. Kormányhatáro­zat alapján ősz óta négy ütemben kötöttek, illetve kötnek megálla­podásokat a településekkel. Je­lenleg a 400 milliónál nagyobb összegre jogosult önkormányza­tok vannak soron. A járandóságot a hitelállomány csökkentésére fordítja a város.- Korai lenne még dönteni! Hosszú idő van hátra a választá­sokig - mondta Dávid Ibolya eset­leges bajai képviselőjelöltségéről. Néhány hete ugyanis az MDF he­lyi szervezete arra kérte fel: szü­lővárosában induljon a választá­sokon. Dávid Ibolya lapunk 5. ol­dalán is nyilatkozik; Most megnézheti, májusban megnyerheti! Nyerje meg a NISSAN ELIT GROUP KFT Kecskemét,Biharú.8. 76/501-800 Kiskunhalas, Szabadkai út 29. 77/525-000 Cegléd, Méhész u. 18. 53/505-800 Soltvadkert, Kossuth L. u. 95 78/381-447 HIEZL és TSA. KFT Baja, Kölcsey u. 73. 79/326-381 Ehhez nem kell mást tennie, csak május 6-áig három hónapos Petőfi Népe előfizetést vásárolni. Fizessen élű a nyereményautónál, terjesztőinknél vagy Kecskeméten, a Szabadság tér 1/a alatti irodánkban! Információs (Ingyen hfvhatú) telefonszám: 06-80/480-756 977013323501301077

Next

/
Oldalképek
Tartalom