Petőfi Népe, 2001. március (56. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-29 / 74. szám

Paffi Kecskémé 2001. Március 29., csütörtök és környéke Szerkeszti: Ábrahám Eszter Kábeltévé - erkölcsileg A polgármester úrtól veretes mon­datokat hallottam március 15-én. Az úgynevezett sajtónapi dispu­tán. Azt mondta, hogy a demok­ratikus intézmények léteznek, működnek, az intézményrend­szert azonban tartalommal kell kitölteni. Elsősorban erkölcsi tar­talommal, mely feladat a sajtóra hárul. S ebben bizony van még pótolnivaló - szögezte le. Mi, újságírók hallgattuk, s egy kicsit szégyelltiik magunkat, mert magunkba nézve, tényleg van mit javítani a munkán. Azonban ezzel a bizonyos er­kölcsi tartalommal kapcsolatban szerintem a politikusoknál még több a hátralék. Úgyhogy a pol­gármester úr magába nézése legalább olyan indokolt, mint például az enyém. Itt van például a kábeltévé-hor­ror. Miért hívják folyamatosan Kecskemét polgárai a Petőfi Né­pét válaszért, tanácsért? Hogy fi- zessék-e ki a megemelt díjat, alá- írják-e az ultimátumszerű új szer­ződést, miért nem intézkedik az újság, hogy tiszta legyen az ügy? Adjunk választ. Ez a gond több mint húszezer családot érint Kecskeméten. Ha olyan kiváló­an működik a polgármester úr ál­tal említett demokratikus intéz­ményrendszer, akkor miért az új­sághoz fordulnak az emberek, ha bajban érzik magukat? Én pél­dául tanácsért vagy segítségért azokhoz szoktam menni, akik­ben megbízom. Úgyis mondha­tom: erkölcsileg hitelesek nekem. Az újságnak egyébként az a dolga, hogy megírja, ami történt, feltárja a gondokat. Mi ezt meg­tesszük. Vajon az ügyintézés, húszezer család problémájának megoldása kinek a dolga? Ugyanilyen meglepő számom­ra Kecskemét város egyik ország­gyűlési képviselője, aki mélyen- szántó gondolatait tárta elénk a közszolgálati tévében a sajtósza­badsággal kapcsolatban tegnap reggel. Én meg itt közben Kecske­méten kapkodom a telefont a ká­beltévé-ügyben. Mert hívnak az olvasók. Nem lenne célszerű eset­leg a választók többségének aktu­ális gondjaival inkább törődni? Ha már mi választottuk meg? Csak kérdezem, hámori zoltán Városházi közlemény Kártérítési igényt helyeztek kilátásba Tisztelt Kábeltévé-előfizetők! Lakossági bejelentések alapján sajnálattal értesültünk arról, hogy a Telemozi Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlé­sének 2001. február 14-i ülésén hozott határozatát figyelmen kívül hagyva - 2001. január hó­naptól kezdődően az emelt ösz- szegű kábelszolgáltatási díja­kat alkalmazza. Ezért ismétel­ten szeretnénk tájékoztatni önö­ket az előzményekről. Amikor tudomásunkra jutott, hogy a kft. 2001. január 1-jétől emelt díjakat számláz, 2001. ja­nuár 16-án levélben szólítottuk fel a társaság ügyvezető igazga­tóját azonnali intézkedést kér­ve a 2000. évi díjak visszaállítá­sára vonatkozóan. A kft. ügyve- zetőigazgató-helyettese 2001. január 29-én kelt levelében az alábbiakról tájékoztattta az ön- kormányzatot: „A 2001. januári díjemelés mértékét a februári számlák­ban fogjuk jóváírni ügyfeleink­nek. Erről minden előfizetőn­ket tájékoztatni fogjuk a Telehír c. kiadványunkban, melyet ügy­feleink a februári számlával együtt kapnak kézhez.” Ezt követően a közgyűlés 2001. február 14-i rendkívü­li ülésén hozott határozatot, melyben utasította Ökrös Ger­gelyt, a kft. ügyvezető igazgató­ját, hogy a januári túlfizetéseket a 2000. évi díjtételek alapján megállapított 2001. évi februá­ri számlákon írja jóvá. Egyben felhívta az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy amennyi­ben intézkedéséből eredően az önkormányzatnak kára szárma­zik, úgy kártérítési igénnyel él vele szemben. Tájékoztatjuk a Tisztelt La­kosságot arról, hogy időközben az önkormányzat értékesítette a Telemozi Kft.-t a FiberNet Kom­munikációs Részvénytársaság­nak. Az adásvételi szerződés aláírását követő sajtótájékozta­tón a társaság vezérigazgatója, Feuer András nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a januári díj­különbözetet a társaság a márci­usi számlákon fogja jóváírni. Kecskemét, 2001. március 20. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata * * * (Az utolsó bekezdésben tár­gyi tévedés van: a vezérigazga­tó nem ígérte meg a sajtótájé­koztatón a túlfizetés rendezését - a szerk.) A FiberNet sokkolja Kecskemétet Helyzet van Kecskeméten. A kábeltévés elő­fizetési díjakat jogtalanul emelték fel janu­ártól, és a problémát mind a mai napig nem orvosolták. A kábeltévé új tulajdonosa, a FiberNet Rt. közben szerződést szeretne kötni a fogyasztókkal, ez sem megy köny- nyen. Ráadásul az önkormányzat és a Fibemet közötti adásvételi szerződés titkos, elvégre csak 60 ezer embert érint Kecske­méten. Oldalunkon ezekről a problémákról olvashatnak részletesen. KÁBELTÉVÉDiJAK 2001. JANUÁR, FEBRUÁR (Ft/HÓ) Alapcsomag: Középső: Extra: jogszerű 242 999 1792 önkényesen megállapított 252 1120 2100 Kabeltevé-ügy Szeitz Péter képviselő tegnap a testületi ülésen napirend előtti felszólalásában a következőket mondta: - Az elmúlt hetek egyik legnagyobb vi­hart okozó önkormányzati döntése a Telemozi Kft. üzletrészének eladása volt. Mint ismeretes, egy több hónapos előkészítő munkát, egyeztetést követően került sor 2001. február 1. napján a szerződés aláírásá­ra. Ismereteim szerint a vételár kifizeté­se csak március elején történt meg, és ebben az időben kapta meg a tulajdo­nos a hálózatra vonatkozó szolgáltatási engedélyt is. E kettős feltétel teljesülése alapján került ténylegesen a Fibernet tulajdonába a Telemozi Kft. üzletrésze. A Telemozi Kft. szolgáltatását igénybe vevő több mint húszezer család nem kis felháborodá­sa után hozott olyan megerősítő döntést önkor­mányzatunk, hogy az új tulajdonos belépéséig a Telemozi Kft. ügyvezetése köteles január és feb­ruár hónapra a 2000. évi díjak alapján számláz­ni és a túlszámlázásokat kompenzálni. Érthetet­len módon ezen tulajdonosi utasítást a Telemozi Kft. ügyvezetése nem hajtotta végre. Felmerül a kérdés, hogy a város vezetése mit tett, illetve kí­rorras: ri^-into ván tenni döntésének végrehajtása érdekében. A város vezetése miként kívánja a lakosság érde­keit ebben a kérdésben érvényesíteni, megvéde­ni? A másik, ehhez kapcsolódó és a város vezetése részéről megoldandó probléma a Fibernet Rt. ál­tal kötelezően előírt új szerződések aláírása. A polgármester úr által aláírt adásvételi szerződés 6. pontja előírja, hogy a Telemozi Kft. és a kecs­keméti polgárok által korábban aláírt szerződé­sek mindegyike érvényes és kötelező az előfizetőre, valamint a Fibernet Rt.- re is.-Ha a Fibernet Rt. kötelezettséget vállalt a szerződések elfogadására, ak­kor milyen jogon akar mindenkivel új szerződést kötni? Esetleg az a célja a Fibernet Rt.-nek, hogy így akarja az ál­talunk jóvá nem hagyott - januárra és februárra szóló - megemelt díjakat utó­lagosan legalizálni? Felmerül a kérdés, hogy a Fibernet Rt. magatar­tása súlyos szerződésszegésnek minősül-e, azaz az önkormányzat jogosult-e a 2001. február 1. napján aláírt adásvételi szerződés 6.4 pontja alapján a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A város vezetése milyen intézkedést kíván tenni a Fibernet Rt. nyilvánvalóan szerződésszegő, és a lakosság érdekeit egyáltalán nem szolgáló ma­gatartása miatt? - kérdezte Szeitz Péter. Választ nem kapott. Hol előzékenynek, hol fenyegetőnek tűnő színes szórólap Szintén napirend előtt szólalt fel a tegnapi képviselő-testületi ülé­sen dr. Brúszel László, aki civil foglalkozását tekintve ügyvéd. A következőket mondta el: - A ku­tya ugat, a karaván halad. Való­színűleg így gondolkod­hatott a Telemozi Kft. új tulajdonosa akkor, ami­kor hol előzékenynek, hol fenyegetőnek tűnő színes szórólapját a sa­ját neve alatt kibocsátott március havi számlával együtt kiküldte a kecs­keméti kábeltelevízió­előfizetőknek. A gyanútlan kecs­keméti polgár meg csak néz, majd töredelmesen bevallja ma­gának: igen, mintha már tényleg megszokta volna, hogy egyes monopolhelyzetben lévő szolgál­tatók szinte azt csinálhatnak a fo­gyasztóval, amit akarnak. (...) És aztán némi szorongással a benső­jében megkérdezheti a kíváncsi előfizető: miért a kábeltelevízió­társaság új tulajdonosa küldi a számlát, amikor az előfizető és a Telemozi Kft. közötti szerződés megszűnését még senki nem kez­deményezte? Miért is kell neki felemelt díjat fizetnie január, feb­ruár és március hónapokra, ami­kor az emelt díj jogtalanságát éppenhogy az akkor tulajdonos önkormányzat tekinté­lyes testületé állapította meg? Miért fenyegeti meg őt az új tulajdonos az­zal, hogy nem köti meg vele az új előfizetői szerződést, ha díjtarto­zása van - talán éppen az állítólagosán jogtala­nul emelt díj miatt - a régi szol­gáltatóval szemben? És miért az új szolgáltató jogosult a díjtarto­zások beszedésére, amikor a Telemozi Kft. - attól, hogy más a tulajdonosa - még nem szűnt meg? Miért is van csak 2001. március 31-éig lehetőség az új szerződé­sek díjmentes megkötésére, ami­kor ezekben a hetekben a sze­gény előfizető lehet, hogy Hajdú­szoboszlón részesül reumakúrá­ban, vagy Kuvaitban próbál üzle­ti szerencsét, vagy mert valamiért nem ér rá? Egyáltalán, miért csak neki, az előfizetőnek fontos, hogy szerződése legyen a kábelteleví­ziós szolgáltatóval, miért nem fontos ez a szolgáltatónak is? Miért is helyez kilátásba a már­cius 31-e után szerződéssel nem rendelkezőnek s ily módon a ké­sőbb csatlakozónak 20 ezer forint bekötési díjat az új tulajdonos? És miért nem néz felnőttnek, part­nernek 22 ezer kábeltévés előfi­zetőt Kecskeméten, egy budapes­ti székhelyű távközlési társaság, amely nemzetközi gyakorlattal is rendelkezik és amely abból él, hogy tízezrek hajlandók tőle ká­beltévén tévéadást venni? Va­jon mit tett, mit tesz a városházi vezetés annak érdekében, hogy a kecskeméti poglár ne érezze, higy itt megint nem őérte történt valami? - kérdezte egyebek mel­lett Brúszel László napirend előt­ti felszólalásában. Választ ő sem kapott.Viszont a Petőfi Népe ígéretet kapott arra a FiberNettől, hogy hamarosan közleményt kapunk tőlük. ■ Bizonytalanság- A lakók egyelőre bizonytala­nok - mondja Hoffer Zoltán, a Stádium utca 1-12. számú kecs­keméti társasházközösség kö­zös képviselője. - Többnyire azon a véleményen vannak, amellyel magam is egyetértek, hogy amíg nem rendeződik az ügy, addig nem kötik meg a szerződést. Vannak ugyan tulaj­donostársak, akik már megkö­tötték a szerződést, de keve­sen. A lakók jó része még kivár. Sőt, sokan még a januári és feb­ruári emeltdíjas számlát sem fi­zették be. Azt pedig, hogy ki­kapcsolják az adást, ha a hónap végéig nem írjuk alá a szerző­dést, a legtöbben a házból egy­általán nem veszik komolyan - mondta el Hoffer Zoltán. ■ Titkosság A kecskeméti kábeltévéháló­zatot közösségi rendszerként kezdték el kiépíteni. A rákötése­kért a családok fizettek, nem is keveset. Ezt a rendszert adta el most a kecskeméti önkormány­zat képviselő-testülete. S nem elég, hogy a polgárok pénzén létrehozott rendszert eladták, az adásvételi szerződés ráadásul titkos. A 22 ezer családot érin­tő szerződést az önkormányzat és a FiberNet között ugyanis zárt ülésen hagyta jóvá a képvi­selő-testület. Elképzelhető-e, hogy nyilvá­nosságra hozzák ezt a privati­zációs szerződést? - kérdeztük Jánosi István alpolgármestert.- Nem hiszem, hogy erre sor kerül, mert a vevő külön kérésé­re tárgyalták az adásvétel feltéte­leit zárt ülésen. Ráadásul a FiberNet a kialakult vitában így is nehezményezi az önkor­mányzat hozzáállását - mondta Jánosi István. ■ Érdektelenség Patócs László a Rávágy térről tapasztalatait írta meg a pol­gármesternek. Nekünk is meg­küldte levelét. Azt írja, hogy a kábeles cég ügyfélszolgálatán a pénztáros közölte: csak arról tud, hogy emelték a szolgálta­tás árát. Azt, hogy mit ír az új­ság, nem érdekli! (A pénztárost nem érdekli dr. Peredi Katalin jegyző, Jánosi István alpolgár­mester és az egész képviselő-tes­tület álláspontja - a szerk.) A Gong Rádió és a Kecskeméti Televízió jövő heti műsora Gong Rádió Stúdió, szerkesztőség: 6000 Kecs­kemét, Petőfi S. u. 1/B. Tel.: 76/414-010,414-020. Állandó műsorok: Hírek reggel 6.55-től 21.55-ig óránként. Corner valutaárfolyam . reggel 8.54-től 18.54-ig óránként. Tőzsdeinformá­ciók reggel 7.00-tól 10.00-ig, 17.00- tól 19 óráig. Hétköznap 13.05 órá­tól, szombaton és vasárnap pe­dig 16 órától Játékzóna. Hétfő- csütörtök-vasárnap 18.10 órától te­lefonos kívánságműsor. Telefonos kívánságműsor: 18.10 órától kedd, péntek. Minden hónap első vasár­napján: 11.20 órától Zöldsáv (ter­mészetvédő magazin). Minden hó­nap első és harmadik vasárnap­ján: 14.20 órától Kecskeméti Tudo­mányos körkép (magazinműsor). Hétfőtől péntekig 9.22: A nap kér­dése (aktuális kérdések, válaszok). Kéthetente szombaton: 9.20: Tük­röm, tükröm... (női magazin). Hétfő: 17.00: Aréna Top 20 (slágerlista). 18.15: Sportmagazin. 21.00: Te meg én (társkereső mű­sor). Kedd: 18.00-tól 20.00-ig Pólus Gong játékos szórakoztató műsor. 20.15: Gong Kávéház (közéleti mű­sor). 21.15: Hit és élet (magazin- műsor). Szerda: 17.15: Videovilág. 18.15: Aktuális (politikai műsor). 19.15: Videovilág. Csütörtök: 17.10: Autósmagazin. Péntek: 18.15: Par­lamenti tudósítás (politikai műsor). 19.05: Telefonbetyár. 20.05: Zűr­zavar. 22.00: Áloműző. Szombat: 6.30-7.30: Tanyavilág. 10.00-12.00: Jó ebédhez szól a zene (benne: 10.05: Szombati vendég /könnyed terefere/). 14.20: Korzó (kulturális magazin). 15.15: Gong Kávéház. 17.10: Gong Top 13.18.10: Kívánság- műsor magyar dalokból.' Vasárnap: 9.20: Diéta (életmód magazin). 10.00-12.00: Jó ebédhez szól a zene (benne. 11.20: Zöldsáv /környezet­és természetvédelmi magazin/). 14.15: Korzó (kulturális magazin). 14.20: Tudományos körkép. 17.00: Horoszkóp. 17.15: Célegyenes (sportösszeállítás). 20.05: Zűrzavar 21.10: Cakkompuder. Kecskeméti TV Állandó műsorok hétfőtől pénte­kig: 19.00: Hírős Hírek. 20.40: Hírős Hírek ismétlése. Április 2., hétfő: 8.00: Mozi- mix. 8.30: Pénteki Mozaik. 17.00: A természet világa. 17.50: Pénte­ki Mozaik (ismétlés). 19.00: Hí­rős Hírek. 19.30: Bencze Show. 20.00: Mozaik. 21.00: Feketén fe­héren (amerikai film). 22.30: Hí­rős Hírek. 23.00: Mozaik. 3., kedd: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Mo­zaik (ism.). 17.20: Megyei Króni­ka. 17.50: Mozaik (ismétlés). 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Képes Recept. 20.00: Sportmagazin. 20.30: Gazdakörben. 21.00: Perla Negra (163. rész). 21.45: Képes Recept. 22.15: Hírős Hírek. 22.45: Sportmagazin. 23.15: Gazdakör­ben. 4., szerda: 8.00: Hírős Hí­rek. 8.30: Sportmagazin (ismét­lés). 9.00: Gazdakörben (ismét­lés). 17.00: Perla Negra (ismétlés). 17.50: Sportmagazin (ismétlés). 18.20: Gazdakörben. 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Titkos küldetés (1. rész). 20.00: Mozaik. 21.00: Angi Vera (magyar film). 22.30: Hírős Hírek. 23.00: Mozaik (ism.). 5., csütörtök: 8.00: Hírős Hírek (ism.). 8.30: Mozaik. 17.00: A ter­mészet világa (ism.). 17.50: Mo­zaik (ism.). 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Különjárat. 20.00: Fogadó­óra. 20.30: Porta. 21.00: Perla Neg­ra (164. rész). 21.45: Különjárat (ism.). 22.15: Hírős Hírek. 22.45: Fogadóóra. 23.15: Porta. 6., pén­tek: 8.00: Hírős Hírek (ism.). 8.30: Fogadóóra. 9.00: Porta. 17.00: Per­la Negra (164.). 17.50: Fogadóóra. 18.20: Porta (ism.). 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Deify és barátai (11. rész). 20.00: Mozaik. 21.00: Flori­da, a paradicsom (magyar film). 22.30: Hírős Hírek (ism.). 23.00: Mozaik (ism.). 7., szombat: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Perla Negra (163.). 9.15: Mozaik (ism.). 10.15: Adás X. 17.00: Titkos küldetés. 17.30: Mozimix. 18.00: Mozaik. 19.00: Hírős Hírek/A hét. 19.30: Kim (angol film). 21.45: Sárkány- kölykök (am. film). 23.06: Diag­nózis. 8., vasárnap: 8.00: Bencze Show (ism.). 8.30: Perla Negra (ism.). 9.15: Megyei Krónika (ism.). 17.00: Diagnózis. 18.00: Deify és barátai (10. rész). 18.30: Adás X. 19.00: Hírős Hírek/A hét. 19.30: Törvénytelenül (am. film). 21.00: Mozimix (ism.). 21.30: Va­laki más Amerikája (am. film). 23.06: Szivárvány Sztár. _______5 S ZÍNJÁTSZÓK. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjaként ren­dezték a X. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozót. Az eseményt az ifjúsági otthonban tartották. fotó: b. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom