Petőfi Népe, 2000. október (55. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

2. oldal - Petőfi Népe VÉLEMÉNYEK HÍR HÁTTÉR 2000. Október 2., hétfő 1SHH Jó napot! Október 2., hétfő Köszöntjük a Petrákat! A Petra görög eredetű név, jelentése: szikla. Köszöntjük még a névnapjukat ma ün­neplő Berengár, Örs, Tamás és Tomaj nevű olvasóinkat is. ________Lapszél________ B izalom Emberünk nagyon szereti a gyümölcsöt, ezért szőlőjükbe sokféle gyümölcsfát ültetett. Ki­tartásának és szakértelmének köszönhetően volt is mindig friss gyümölcs az asztalon, egé­szen addig, amíg el nem men­tek nyaralni a Balatonra tavaly. Igaz, onnan is hazaugrott az el­ső hét végén, hogy vigyen a ba­rackból, de nem volt mit. Az éppen érő fát valaki leszedte. Bántotta a dolog, el is pana­szolta az autó hangjára odaér­kező szomszédasszonynak. A kedves, idős asszony csóválta a fejét: borzasztó, milyen embe­rek vannak, mindent ellopnak, de ő majd odafigyel. Addig is, hogy ne maradjanak gyümölcs nélkül a gyerekek, küldött ne­kik pár szem barackot a sajátjá­ból, amit nem adott el a pia­con. így ment ez egészen az idei évig, amikor a család a be­jelentettnél előbb tért haza a nyaralásból. A barackfákhoz érve azt látták, hogy valaki ép­pen szedi a gyümölcsüket. A tolvaj az aranyos, kedves szom­széd néni volt. Aki mindig kül­dött egy kis gyümölcsöt - mint kiderült, a sajátjukból - a gye­rekeknek. ■ A mellébeszélő köntös A kecskeméti Katona József Színház évadnyitó előadásáról Színes kavalkád a színpadon. fotó: waiter péter Szí NI KRITIKA Én tisztelem és becsülöm Bo- dolay Géza urat mint színidi- rektort. De nem értem. Vajon miért erőlteti azt, ami nem megy? Már a második Mikszáth-re- gényt adaptálja, dramatizálja színpadra, s az eredmény si­ralmas. Nincs neki egy jó ba­rátja se? Aki rábeszélné, hogy legalább arra az időre abba­hagyja a színdarabírást, amíg Kecskeméten van? A beszélő köntös nem jobb és nem rosszabb, mint a többi Mikszáth-mű, tehát zseniális. Ennek folytán, ha már veszi valaki magának a bátorságot, hogy hozzá folyamodjon, szerintem igen alá­zatosnak kell lennie a mesterrel szemben. Ezt például a Mikszáth-filmekben meg is tették a rendezők (Szent Péter esernyője, A fekete vá­ros). Nagyon jó filmek voltak, mert Mikszáthot próbálták adni. A Bodolay-rendezés pedig valami agyament modernizmussal átitatott, általam meghatároz­hatatlan műfajú zagyvalék. Mégse ez a legna­gyobb hibája. Hanem az, hogy dögunalmas. Egy barátom a szünetben őszinte érdeklődéssel kérdezte meg tőlem: - Te hogy tudtál ébren ma­radni? Ugyanakkor sok minden van a darabban. Példá­ul a bal sarokban egy medence, amiben az elő­adás ideje alatt egy, gondolom, gumiból készült, levágott fej úszik. Elfér. Aztán egy nemzetiszín karszalagos kikiáltó vagy narrátor vagy mi, néha kiáll és bökverseket mond, gondolom, a társ­szerző tollából, Mikszáth meg forog a sírjában. Erre a figurára ketten is azt mondták nekem, ki­felé botorkálván a színházból, hogy ez már nemzetgyalázás. Megnyugtattam őket, hogy nem az. Nincs ugyanis jelentősége. Van továbbá kórus, melynek tagjai rigmusokat mondanak a középiskolai irodalmi színpadok effektusainak színvonalán, meg van forgószínpad. Ez utóbbi becsülettel ellátja feladatát, ugyanis forog. Igazi színfolt viszont a kecskeméti televízió fő- szerkesztője, aki néha-néha piszkosfehér öltö­nyében, tárogatójával átfújja magát a színpadon. Oly értelmeüenül jelenik meg, mint a zsákos ember valami Bunuel-filmben. Nem tudni, mi­ért, de mozgalmi dalokat játszik a jobb sorsra érdemes zenész. A színészekről. A direktor szó valószínűleg a diktátor szóból ered, mert a szegény színészek­nek mindent el kell játszaniuk azért a kis fizeté­sért. Nincs apelláta. Mellettem ülő feleségem őket sajnálta a legjobban, mert sütött mindenki­ről a jó szándék meg az erőfeszítés. - Ők nem mondhatják azt, hogy ezt azért mégse? - kér­dezte. Mondtam neki, hogy nem. Ez nem városi közgyűlés, ahol mindenki beszélhet összevisz- sza. Itt szigorúan meghatározott és betartott rendetlenség van. Ha már a közgyűlést említettem, szólni kell a di­rekt politikai utalásokról, melyeket folyamato­san értelmezni kellett volna. Én nem tudtam, va­lószínűleg szellemi képességeim masszív korlá­tái akadályoztak. (Bár a darab végén egy képvi­selő tolószékben mutat be különböző figurákat, amit nemcsak gusztustalannak, hanem kifeje­zetten erkölcstelennek tartok.) A díszlet sem vonja el a nézők figyelmét, mert egyrészt alig van díszlet, másrészt meg nem na­gyon van mit elvonni. Miért Mellébeszélő köntös lenne a darab igazi címe? Mert a közönség mellé beszél. HÁMORI ZOLTÁN BankVVustria Creditanstalt Hungary Rt. betétkamatok 250.000-1 millió 1 millió fele« 1 hónap 8,50% (EBKM: 8,62) 8,70% (EBKM: 8,82) 3 hónap 8,20% (EBKM: 8,31) 8,80% (EBKM: 8,93) 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Tel.: 76/512-100 52226 BAT-összefoglaló Keresett az euró A Budapesti Árutőzsde (BÁT) határidős pénzpiacán az el­múlt héten 17042 kontraktus cserélt gazdát. A héten is az euró volt a legkeresettebb de­viza, amit a dollár és a japán jen követett. A dollár 0,27-1,10 forinttal erősödött. Az egyhe­tes lejárat ára 1 forinttal, 297,00 forintra, az októberi ár 7,20 forinttal, 300,20 forintra nőtt. Az euró a hét közbeni gyengülése után péntekre visszatért az egy héttel koráb­bi értékeire: októberi elszámo­ló értéke 262,75, a novemberi 263,80 forint lett. A japán jen kissé erősödött decemberre, ára 1 forinttal, 283,00 forintra nőtt. A svájci frank decemberi ára 0,60 forinttal, 174,10 fo­rintra nőtt. ELR. pénzváltó Kecskemét, Dobó krt. 8. (Centrál Passage Üzletház) Pénznem 1 egységre Vétel Eladás USD 296.5000 302.0000 DEM 133.2500 134.7500 ATS 18.9000 19.2000 ITL 0.1340 0.1365 CHF 170.7500 174.7000 FRF 39.5000 40.8000 CAD 196.2500 202.7500 NLG 117.5000 121.0000 SKK 5.0000 6.3000 ESP 1.5500 1.6050 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Tel.: 76/418-884 • Nyitva mindennap: 8-21 óráig. Internet: www.goldinfo.hu Hírháttér • Gazdaság • Hírháttér • Gazdaság • Hírháttér Kiszabták az első bírságokat a A törvényben előírt tőkeemelés cégbírósági bejelentésének augusztus 16-i határidejét az országban érintett 92 ezer rt. és kft. csaknem fele elmulasztotta. Közülük 34 ezer ellen cégtörvényességi eljárás indult, illetve indul - közölte a hét végén Lizák Tibor, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának főosztályvezető-helyettese. törvényben előírt tőkeemelést A cégek fele elmulasztotta Lizák elmondta: ezekben az ügyekben 50 és 500 ezer forint közötti bírságot szabhatnak ki a cégbíróságok. Eddig a főváros­ban és a megyékben mintegy ezer kft.-t sújtottak 100 ezer fo­rintos büntetéssel. Csak a fővá­rosban 17 ezer cég ellen folyik cégtörvényességi eljárás. Pest megyében 3800 eljárás indult.- A bírság összegének megál­lapításakor a cégbíróságok figye­lembe vehetik a méltányolható körülményeket. A késedelme­sen, de még a bírságoló végzés kézhezvétele előtt elküldött vál­tozásbejegyzési kérelmet is eny­hítő körülményként értékelhetik a bírák - közölte Lizák Tibor.- Az eljárásjog szerint az első­fokú bírságoló határozatok ellen a Legfelsőbb Bíróság előtt lehet fellebbezni. Ennek ítéletéig az elsőfokú határozatok nem jog­erősek. Félő, hogy amennyiben az érintettek tömegesen felleb­beznek, az amúgy is túlterhelt Legfelsőbb Bíróságra tízezrével zúdulnak az újabb ügyek.- A tőkeemelést kimondó jog­szabálynak az elvárhatónál lé­nyegesen kevesebben tettek ele­get a megadott határidőre. Ez vélhetően nemcsak a jogi kultú­ra részleges hiányával van össze­függésben, de utalhat a cégek tő­keszegénységére, hitelképtelen­ségére, illetve adott esetben arra, hogy fantomcéggel van dolgunk - fejtette ki Lizák Tibor. ______■ C sökkenő hitelgarancia-díjak Az alapítvány csaknem ezer kérelmet bírált el eddig A hitelgarancia-díjak csökkentéséről döntött az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. A társaság készfizető kezességet biztosít bankgaranciához és bor jövedéki garanciájához is. Budapest Ulrich Anikó ügyvezető igazgató lapunknak elmondta: szeptember elsejétől átlagosan harminc százalékkal csökkentek a hitelgarancia­díjak. A rövidebb futamidejű, kisebb összegű hi­teleknél nagyobb, a magasabb összegű, hosz- szabb lejáratú hiteleknél alacsonyabb a díjcsök­kenés mértéke. A 10 millió forint alatti, egyéves hitelgarancia-díj például 0,5 százalékról 0,25 százalékra mérséklődött. Az idén rendelkezésre álló 30 milliárd forin­Garantált hitelösszeg tos kvótából szeptember közepéig csaknem 12 milliárdot használtak fel a vállalkozók. Az alapítvány 980 kérelmet bírált el, amelynek 90 százaléka mezőgazdasági, 10 százaléka pedig vidékfejlesztési célra felvett hitelhez kap­csolódik. Az igénylőknek majdnem a fele egyéni vállalkozó és őstermelő, egynegyede kft., 12 százaléka szövetkezet volt. A hitelgaranciát legtöbben Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében vették igénybe. Az igazgatótól megtudtuk: az alapítvány a hitelek garantálásán túl bankgaranciához, illetve a bor jövedéki garanciájához is biztosít készfizető kezességet. Az alapítványnál a garan­ciadíjak után kedvezmények is igénybe vehetők, ismételt hitelgarancia-kérelem esetén például a díjkedvezmény mértéke 20 százalék. Even belül 1 -7 év között 7 év felett 10000 000 forintig 0,25% 0,50% 0,75% 10 000 001 -30 000 000 forintig 0,50% 1,00% 1,50% 30000001 forint felett 0,75% 1,50% 2,25% Futamidő Nézőpont Banczik István___________ Olimpiai oromok és csalódások Nem tudom, elégedett-e a kedves olvasó a nyolc arannyal, a hat ezüsttel és a három bronzéremmel, mert én igen. Különösen emlékezetes az aranyvasárnap, amikor négyszer csen­dült fel a magyar Himnusz. Lélekemelő érzés volt, ahogyan a férfi vízilabdacsapat leiskolázta az oroszokat, ahogy Kolonics kenu egyesben rávert a mezőnyre, ahogy a Kämmerer, Storcz kettős vagy a Novák, Pulai páros küzdött, és elsőként hajózott át a célon. A friss emlékek mellé kívánkozik a kajak négyes szombati bravúr­ja is. De emlékezetes Csollány Szilveszter korábbi aranyat érő gyűrűgyakorlata. És hát feledhető-e Kovács Ági könnyes úszó­aranya? Vagy Nagy Tímea tőrvívó győzelme, aki a magyar csa­pat első aranyérmét szerezve nyitotta meg ezt a csodálatos soroza­tot. Külön érdekesség, hogy a nyolc aranyból hatot vízben vagy vízen szereztünk. De akár vízen, akár szárazon ter­mettek is a magyar aranyak, valami csodálatos volt, amit ennek a kis országnak a spor­tolói nyújtottak Sydneyben. Kár, hogy ezeket a feledhetet­len sikereket némileg beárnyékolta a női kézilabda-válogatott vere­sége, amely hatgólos előny birtokában vesztette el a döntőt a dánok ellen. Nem tegnap történt, de azóta is rossz érzéssel gondolok visz- sza Erdei Zsolt vereségére is, ahogy az orosz Gajdarbekovtól kika­pott. Pedig nem is a vereség bosszant, mert a jobbtól nem szégyen kikapni, különösen, ha a sportoló mindent meg is tesz a győzele­mért. Ha pedig annyi volt a minden, akkor a felkészülés vagy a tak­tika nem párosult az elvárással. Természetesen az olimpiai ezüst- és bronzérmes elemzésének is más a mércéje, és más azoké a spor­tolóké, akik csak az olimpiai eszme azon passzusát valósították meg, hogy „Nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos”. Ennek az elemzése azonban legyen a sportvezetők és a szakembe­rek gondja. A miénk pedig az, hogy őrizzük meg emlékezetünkben mindazt, ami szép volt. Dicséret és elismerés mindazoknak, akik az elmúlt két hétben megajándékoztak bennünket a siker csodála­tos örömével. Erősítették a magyarság érzését Köszönjük, fiúk, lányok! A kecskeméti Ka da Elek Közgazdasági Szakközépiskola az alábbi tanfolyamokat indítja felnőttek részére 2000. október eleji kezdéssel Számítástechnikai tanfolyamok V WORD- és EXCEL-tanfolyam S WORD-tan folyam •/ EXCEL-tanfoíyam egyéb, igény szerint Valutapénztáros tanfolyam OKJ szerinti bizonyítvánnyal záródó tanfolyamaink •/ Számítógép-kezelő tanfolyam V Gépíró és szövegszerkesztő V Középfokú ügyintéző-titkár Felsőfokú szakképesítések v" Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) V Pénzügyi tanácsadó (vállalkozási és adó-illeték szakon) mindkét tanfolyam a PSZF-vel közös szervezésben •/ Számviteli ügyintéző V Társadalombiztosítási ügyintéző v" Vámügyintéző V Felsőfokú ügyintéző-titkár (érettségi bizonyítvánnyal és gép-, gyorsíró végzettséggel rendelke­zők számára kiegészítő képzés) V Oktatásinformatikus (pedagógusok részére továbbkép­zési keretből finanszírozható) A tanfolyami díjakból mindegyik tanfolyam esetébenrésdetfizetési lehetőséget biztosítunk! Az OKJ szerinti bizonyítvánnyal záródó tanfolyamaink esetében a munkaügyi központ támogatása kérhető egyénileg, illetve munkahelyen keresztül munkahelymegtartó támogatás címén. Részletes feltételekről m iskola titkárságán, a 76/320-106, 76/481-620 telefonszámokon. a 116-os, Illetve a 113-as melléken, vagy a Kecskemét, Katona József tér 4. szám alatt lehet tájékoztatást kérni. HOLDIN' G V Univerzum __ wm Értékpapír Kereskedetrrií Rt. K ECSKEMET RT. Értesítjük ügyfeleinket, hogy a DH Univerzum Rt. és a Profitholding Kecskemét Rt. 2000. október 02-ától új irodába költözött, melynek címe 6000 Kecskemét, Dobó krt. 12. (Dobó krt.-Batthyány u. sarok). Nyitva tartásunk változatlan. Telefonszámaink változatlanok: 76/486-606 Fax: 76/481-884 Dinamikusan fejlődő, nemzetközi vállalat szivattyú- és adagolóberendezések területén többéves gyakorlattal HENNLICH rendelkező szakembert keres PROJEKTMÉRNÖKI munkakör betöltésére. Fetétel: német- és/vagy angolnyelv-tudás. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a következő címen lehet: j Hennlich Ipartechnika Kft. 6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport-Reptér Tel./fax: 76/470-417

Next

/
Oldalképek
Tartalom