Petőfi Népe, 2000. augusztus (55. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-02 / 179. szám

Petőfi Népe 2000. Augusztus 2., szerda Kecskemét és környéke Szerkeszti: Ábrahám Eszter Népünnepély Ladánybenén Képzőművészeti kiállítást is nyitottak a ladánybenei falunap keretében. Falunap Igazi népünnepély volt az elmúlt hét végén Ladánybenén, ahol faluna­pot rendeztek. A település ez alkalommal kapta meg a millenniumi zászlót. A program délelőtt egy színvona­las képzőművészeti kiállítás meg­nyitásával kezdődött. A tárlatot Majercsik Sándor, a lajosmizsei Koszta József Szépművészeti Szabadiskola művészeti vezetője méltatta. A nagyszámú érdeklődő még nyugodtan nézelődhetett volna, hiszen nemcsak a tárlat méltó az elidőzésre, hanem azért is, mert az ünnepi beszédet tartó dr. Kávássy Sándor - nem tudni mi okból - alaposan megvárakoz­tatta a közönséget. A Környezet- védelmi Minisztérium politikai államtitkárának megérkezése után megkezdődött a millenniu­mi ünnepség, amelyen díszven­dégként ott volt Habsburg György nagykövet és vitéz báró Apor Ferenc. A kecskeméü Kato­na József Színház művésze, Sirkó László és a színitanoda növendé­kei (Kovács Petra, Kertész Attila) szavalatai és a túl hosszúra nyúlt államtitkári beszéd után Rácz Sándor polgármester kitüntető ér­zéssel vette át a millenniumi em­lékzászlót. ígérve, hogy a település veze­tői hűek maradnak e jelképhez, amelyet a lajosmizsei Süveges atya áldott meg. Ezután elismeré­FOTÓ: P.S. sek átadása következett. Díszpol­gár címet kapott Berente István­ná, aki hosszú évtizedeken át ta­nított a településen. A Ladánybe- néért díjat Ritter Tibor, a gazda­kör vezetője, képviselő vehette át. Délután a sportpálya melletti téren - mások mellettt - fellépett a kunbaracsi Dáridó Citerazene- kar, a Csík Népizenekar és Tánc- együttes. Szerepelt a Kuna Fami­ly fúvószenekar, s bemutatót tar­tottak a kunszentmiklósi íjászok, a megyei technikai sportok szö­vetsége, a katasztrófavédelmi igazgatóság, s a helyi karate­klub. Volt foci, este nótaest, éjfél­kor pedig tűzijátékkal fejeződött be a népünnepély. P.S. I Születtek: I Szabó Krisz- tofer (Bartal I Erika Ágnes), I Pusztai Petra I (Kovács Ildi- I kó Enikő), Sebők Ale- I xandra (Já- * vor Rozália Erzsébet), Lakatos Tünde Etelka (Balogh Éva), Borbély Máté Ferenc (dr. Tiba Anikó Gizella), Nagy Andor (Radies Anna Erzsébet), Farkas Máté (Sárközi Mária), Molnár Sándor (Kádár Krisztina) Ladány- bene, Fehér Koppány I^szló (Da­rabos Tímea), Hegedűs András (Kerekes Katalin), Kovács Szonja Léna (Zoller Krisztina), Cigány Kincső (Pál Terézia), Sándor Lilla (Tóth Katalin) Táborfalva, Sándor Roland (Tóth Katalin) Táborfalva, Nyíri Vivien (Csapó Annamária), Somogyi Izabella (Czibola Rita) Helvécia, Izsák Kitti (Gubacsi Éva), Gubacsi Fanni (Farkas Már­ta), Hencz Dorina Mercédesz (Habran Brigitta), Horváth Imre (Nagy Anita), Bálint Barnabás (Fazekas Heléna), Ferenczi Ádám Kelen (Kiss Mária), Kis Márk Lambert (Kosztics Ibolya), Káról Barbara Roberta (Harkai Erika Mária), Antal Brigitta Krisztina (Polovics Erzsébet) Tiszakécske, Varga Ákos (Koczur Ildikó). Házasságot kötöttek: Bíró Zoltán és Szűcs Paula Mária, Fruktusz Norbert és Molnár Gab­riella Mária, Nagy János Zsig- mond és Baranyi Ildikó, Katona Zoltán és Bozóki Brigitta, Supola Zoltán Gyula és Mátis Noémi, Miklós György és Körmendi Gyöngyi, Korondy Zoltán és Far­kas Csilla, Bakos Róbert és Le- hóczki Tímea, Vakulya József és Lovas Irén, Fogú Zoltán és Bog- dánovics Dóra Beatrix, Kovách Gergely és Csorbái Hajnal, Kántor Sándor és Mák Krisztina Gabriel­la, Kocsis János és Püspöky Krisztina. Meghal­tak: Körösi- Fehér János- né Gulyás Ilona, Baráth István (Ágas- ;• egyháza), Kolozsvári István (Ke­rekegyháza) , | Koskár Mi­hály (Hetényegyháza), Zelovics György, Locskai Istvánná Hor­váth Ánna, Könczöl Sándor, Mol­nár József, Hortobágyi István, Gál Zoltánné Vida Terézia (Bugac- pusztaháza), Vincze István (Pál­monostora), Udvardi Ilona, Csongrádi József, Buzsik Gyula, Kovács Jánosné Molnár Ida Irén, Bodor Menyhért, Jusztin Jánosné Harmath Julianna (Jakabszállás), Szekeres Ferenc (Szabadszállás), Medveczki Tibor László (Solt- szentimre), Zoboki Miklósné Tóth Rozália (Tiszajenő), Hor­váth Józsefné Halász Amália (Ti­szakécske), Csontos Mihály Fe­renc (Lakitelek), Gyöngyösi Fe- rencné Dékány Erzsébet, Csapó Sándor, Budavári Jánosné Szakol- czay Zsuzsanna, Kanalas József, Marosi Gyuláné Lax Irén, Cseh József, Danku Károly, Sándor Ist­ván (Lakitelek), Dely Józsefné Hegedűs Julianna, Fekete Vilmos, Illés Lukácsné Szabó Mária (Nyárlőrinc), Nagy Mihály (Ti­szakécske), Pénzes Jánosné Sza­bó Julianna (Tiszakécske), So- mogyi-Csizmazia Béláné Szűcs Éva (Budapest), Gárgyán Ferenc- né László Ilona (Kiskunfélegyhá­za), Erdész János (Tázlár), Náczi István, Bartkó Ilona, Vörösmarty József (Nyárlőrinc), Gyorsa La- josné Veres Erzsébet, Tatár Sán­dor, Gógh Gáspárné Bukovensz- ky Mária, Főző Pál, Komáromi Sándorné Hegedűs Julianna, Szeleczki Bernát, Ugri Ferenc, Csősz Dezsőné Palotás Rozália (Izsák). ■ Egészségügy A bruttó 136 ezer forintból háziorvosi praxisonként mindössze 57 ezer 500 fo­rint marad. Ezen a pénzen osztozkodhat a háziorvos és az asszisztense. Kecskemé­ten a hét végén utalják a pénzt a praxisoknak. A kormány 15 milliárdos, egysze­ri bérjuttatásából a kecskeméti közalkalmazott háziorvosok, há­zi gyermekorvosok és fogorvosok praxisonként bruttó 136 ezer fo­rintot, nettóban viszont csak 57 ezer 500 forintot kapnak. Amint azt az alapellátás gazda­sági igazgatója, Virág Anikó el­mondta: a pénz eleve járulékok­kal terhelve, úgymond felbruttó- sítva érkezett. A tb-járulék (33%) és a munkaadói járulék (3%) 36 ezer forintot tesz ki, így a szaba­don felhasználható pénzösszeg 100 ezer forint. Ebből a pénzből vonják le az adót (30%-ot, ha a dolgozó éves keresete 1 millió fo­rint alatt van), az egészségügyi hozzájárulást és a nyugdíjjárulé­kot (11%), valamint a munkavál­lalói járulékot (1,5%). A levonás összességében 42,5%, így marad nettó 57 ezer 500 forint. Ha a pra­xisban ketten dolgoznak (orvos és asszisztens) akkor kétfelé, ha hárman, esetleg négyen (két asz- szisztens, takarítónő, orvos) ak­kor négyfelé kell osztani a pénzt. Az ügye­letben dol­gozók fejen­ként nettó 20-27 ezer forintra, a védőnők 22- 37 ezer fo- , rintra, míg HÁZIORVOSOK az anyatej­gyűjtő állo­más dolgozói 13-33 ezer forintra számíthatnak. Egyelőre kérdéses, hogy a fog­orvosi praxisok milyen formában kapják meg a pénzt. Mivel a brut­tó összeg személyi juttatásként érkezett, elvileg nemcsak bér­ként, hanem ruhapénzként is ki­utalható. ■ Anyakönyvi hírek Mennyi marad a borítékban? A héten utalják a háziorvosoknak a pénzt Mindig magasra teszi a mércét Színház- Kecskeméti születésű. Szerepet játszik ez ab­ban, hogy a legtöbb színházi évadot eddig szülő­városa színházában töltötte?- Annyiban igen, hogy vonzódom ehhez a vá­roshoz. Itt élnek a szüleim, a barátaim. Sok szép emlék köt ide. Mivel már négyévesen kijelentet­tem, hogy színész leszek, minden vers- és pró­zamondó versenyen részt vettem, és többnyire meg is nyertem őket vagy valamilyen helyezést értem el, és ez nagyon jó érzés volt. Természete­sen jártam színjátszó csoportba is, majd 1983­ban bekerültem a színház egyik produkciójába, a Háry Jánosba, amiben csak gyere­kek szerepeltek. Tizenöt éve­sen én voltam a legidősebbb. Ugyanebben az évben indul­tam a Ki mit tud?-on is. Addig még senki sem próbálkozott mesemondással vers- és próza­mondó kategóriában. Kecske­métiként ott lenni a döntőben és megnyerni, nagyon nagy dolog volt.- Mikor Kecskemétre szerződött, először a Tartuffe-ben játszott. Az idén is szerepelt egy Tartuffe-előadásban. Egy egészen más, kamara­színházi feldolgozásban, más szerepben. És az­óta eltelt néhány év is.- Ha mindkettő a klasszikus Tartuffe-elődás len­ne, biztosan furcsa érzés volna, hogy más szere­pet játszom, és az én szerepemet más játssza, de mivel annyira különböző a színpadra állítás, a rendezés, így olyan, mintha nem is ugyanazt a darabot játszanánk. Hozzám egyébként köze­lebb áll a kamaraszínház, mert sokkal közvetle­nebb, bensőségesebb játékstílust igényel, de sok jó és sikeres darabot játszottam a nagyszínpa­don is.- Nemrégiben egy reklámfilmben is feltűnt, mely- sokak szerint - nagyobb népszerűséget biztosít, mint a színházi munka. Fontos az ismertség, jól­eső vagy inkább terhes érzés?- Természetesen jólesik. Persze, ha már olyan fokú, hogy nem hagyják létezni az embert, az borzasztó, de engem ez a veszély azért még nem fenyeget. Régebben tényleg sokat jelentett, ha valaki szerepelt egy reklámban, ma már eb­SZOKOLAI PÉTER 1968-ban, a Mérleg jegyében szü­letett Kecskeméten. 1990 óta játszik színpadon. 1990-1993 között a budapesti Já­tékszínben játszott. 1993-tól tagja a kecskeméti Kato­na József Színház társulatának. bői is annyi van, hogy az emberek elsiklanak fe­lette.- Minden évben részt vesz a Kincskereső táborban. Fontos­nak tartja, hogy a gyerekekben felkeltsük az irodalom, a mű­vészetek iránti érdeklődést?- Szerintem ennél fontosabb pillanatnyilag nincs ezen a vi­lágon. Elengedhetetlenül fon­tos szélesíteni a látókörüket és akárcsak egy kicsit is alkotóbb emberré nevelni őket, ha nem akarjuk, hogy a szemünk láttára vesszenek el. Hiszen egyre inkább azt látjuk, hogy akkor érzi egy gyerek magát „menőbbnek", ha rombolhat.- Foglalkozna esetleg hivatásszerűen is gyerme­kekkel?- Nagyon szeretem a gyerekeket, és állítólag van pedagógiai érzékem. A Kincskereső táborban szerencsére egyszerre kamatoztathatom a peda­gógiai és a színészi képességeimet is.- Elégedett?- Van szerződésem és jó szerepeket játszom. Elégedett vagyok, de nem megelégedett. Mindig többre vágyom, és egyre többet várok el ma­gamtól is. Nagyon szerencsés a helyzetem, ugyanis még nem kellett választanom a család és a szakma között, mert amellett, hogy soha nem akartam más lenni, mint színész, nagyon családcentrikus is vagyok. Szerencsére még mindig mellettem áll egy segítő apa és egy anya, pedig nem fiatalok, sőt igazából nekem kellene már őket segítenem.- Említette, hogy nagyon családcentrikus. Tervez saját családot is?- Természetesen, és már meg is találtam életem párját, aki szintén szakmabeli.______________■ Kistérségi ötletpályázat Kecskemét és térsége A Kecskemét és Térsége Terület- fejlesztési Önkormányzati Társu­lás ötletpályázatot hirdet kistérsé­gi jelkép (logo) és jelmondat (szlogen) elkészítésére. A társu­lást 18 település alkotja: Kecske­mét, Lajosmizse, Tiszakécske, Ágasegyháza, Ballószög, Felsőla- jos, Fülöpháza, Helvécia, Jakab­szállás, Kerekegyháza, Kunba- racs, Ladánybene, Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány, Szentki­rály, Tiszaug és Városföld. A kis­térségi jelkép rendeltetése a tér­ség településeinek egységes meg- jenítése, a többi térségtől való megkülönböztetése. A jelmondat célja a kistérségi összetartozás és jövőkép frap­páns megfogalmazása. A pályáza­tokon a kistérség minden lakója részt vehet. A beadási határidő augusztus 19. Cím: Kecskemét és Térsége Területfejlesztési Önkor­mányzati Társulás, Kecskemét, Kossuth tér 1. A logo-, illetve szlo­genpályázatokat A/4-es méret­ben, jeligésen, zárt borítékban várják Kistérségi ötletpályázat címmel. A pályázók adataikat külön, szintén zárt borítékban mellékel­jék. Információ a társulás irodájá­ban kérhető a 76-416-503-as szá­mon Hamzáné Lakó Judit titkár­nál. E-mail: judit@kecskemet.hu . A nyertesek értékes jutalmakat kapnak, az eredményhirdetés augusztus 27-én lesz. Szépülnek a közterek Programajánló KORUNK HŐSEI. Ez a címe a kecskeméti kerámiastúdió új időszaki kiállításának. A tárlat­nyitó ma délután 6-kor lesz. A kiállító művészek: Antal And­rás, Philippe Barde, Buczkó György, Fusz György, Steven Heinemann, Kecskeméti Sán­dor, Paul Mathieu, Frederick Olsen, Probstner János, Schram­mel Imre, Tornay E. András, Vladimir Tsivin, Akiyama Yo. Ugyancsak ma, de már 18.30- kor nyitják meg a kerámiastúdi­óban Geszler Mária és Jóna Gudvardardóttír keramikusmű­vészek kiállítását. FŐTÉRI NYÁR. A Kecskeméti Nyári Fesztivál keretében ma (szerda) 19 órakor a főtérre láto­gatók megtekinthetik a dán majorette-csoport felvonulását. Az együttes Hitshals városából érkezett. Látványos produkció­jukat dobokkal, ütős és fúvós hangszerekkel kísérik. Kodály Fesztivál. Holnap 21 órakor ismét szabadtéri vetítés lesz a kecskeméti főtéren. Ezút­tal a Ragyogj! (Shine) című szí­nes, feliratos ausztrál filmet lát­hatják a nézők. ■ A Kápolna utcában járda épül a gyalogosok számára a kerámiastúdió mellett, fotó: b. r. Kecskemét Kecskemét belvárosában az utóbbi hetekben, hónapokban sok közterület megszépült. Par­kosítanak a kecskeméti Kápolna utcában is. A Nemzetközi Kerá­mia Stúdió előtti rendezetlen te­rületen járdát építenek a gyalogo­sok számára, valamint egy kis parkot telepítenek. A munkálato­kat a Városgazdasági Kft. szak­emberei végzik. A füvesítés és a bokrok ültetése a napokban tör­ténik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom