Petőfi Népe, 2000. augusztus (55. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

HB 0fr-9G-23ö-43t | 06-90-230-437 BÍIIE6 31KA 06-90-230-432 i 06-90-230-438 SH!8#0 KÍEK Ofr-90-230-433 i 06-40-230-439 BYiUS UX 06-90-230-434 j 06-90-230-440 BAS ÖÍ0SZÚH Ofr-90-230-435 i 06-40-230-441 VÍZÖHTŐ SZÜZ 06-90-230-436 i 06-90-230-442 HÁIM Éjjel-Nappal hívható? Gazdasági melléklettel b 2000. augusztus 1., kedd • Ára: 49 Ft, előfizetve: 38 Ft • LV., 178. szám • Bács-Kiskun megyei kiadás kiskunfélegyházi oldallal Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Részletes időjárás­térképünk a 11. oldalon. Vitorlázó repülőgép szerencsés balesete ______Balotaszállás______ Le zuhant tegnap délután Balo- taszállásnál egy vitorlázó repü­lőgép. A balesetet szinte csodá­val határos módon, karcolások nélkül úszta meg a pilóta - mondta Hortobágyi István őr­nagy, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivő­je. A Kobra Í5-ös típusú vitorlá­zó repülőgép a Baranya megyei pogányi repülőtérről szállt fel, s délután négy óra körül Balota­szállás felett fordult volna visz- sza. Ekkor azonban beleütkö­zött a lent lévő szalmabálák egyikébe, majd a földhöz csapó­dott. ■ Gyógyszerár­csökkentés Magyarország Ősszel több gyógyszer ára csökken. Ennek mértéke 8 és 20 százalék közötti lesz. Az Or­szágos Egészségbiztosítási Pénztár - a gyártókkal - min- dezideig 450 készítményről tár­gyalt. Eddig minden ötödik, ha­todik esetben csökkentette a gyártó az árait. ____________■ A TARTALOMBÓL Életmentő műszerek Halason. 3. oldal Már szedik a piros aranyat. 7. oldal Nyúl lecsúszott a dobogóról. 9. oldal Eladják a határőrök páncélosait? Kiskunhalas Eladják a határőrség páncé­lozott harci járműveit? Ha igen, az sajnos Bács-Kiskunt is érinti. A halasi határőrök­nél tíz ilyen jármű áll ké­szenlétben. A honvédség ki­vonulása után a Duna-Tisza közéről most a határőrséget is lefegyverzik... Félmilliárd forintot ér az a tíz pán­célozott szállító harcjármű, ame­lyek már négy éve állnak lepony- vázva a kiskunhalasi határőrlakta­nyában. Az orosz államadósság fejében érkezett BTR-80-as típusú A harci járművek a laktanya udvarán várnak - mutatja Márton József alezredes, járműveket eddig csak egy-két be­mutató alkalmából indították be. A napvilágot látott értesülések BTR-ek darabonkénti eladási árát A páncélos harci járműveket szerint a kormányzat az új orosz ötvenmillió forint körűibe taksál- most egy harmadik országba sze- kabinet hozzájárulását kérte, ják. A moszkvai beleegyezéstől retnék értékesítem. Krisán Attila hogy az államadósság fejében a függő, esetleges reexportból szár­ezredes nem tudta megerősíteni határőrség számára vásárolt pán- mazó bevételt a határőrség fej- az eladásról szóló híreket, de ki- célozott járműveket egy harmadik lesztésére fordítanák, zárni sem tudta azok valódiságát, országban értékesíthessék. A ______________munkatársunktól T iltakozik a megvádolt miniszter Budapest Újabb vihar az olajügyekkel kapcsolatban! Nógrádi Zsolt, az olajbizottság tanújának vasánap esti tévéinterjúja he­ves tiltakozást váltott ki az érintett politikusokból és a megnevezett pártokból. Pintér Sándor tiltakozik. A bel­ügyminiszter az RTL Klub Akták című műsorában elhangzott Nóg­rádi Zsolt-interjúra reagált. Nóg­rádi az állítólagos olajügyek kap­csán - több személy mellett - Pin­tér Sándor belügyminisztert is bűncselekmény elkövetésével vá­dolta. A belügyminiszter, szóvi­vője útján, az alábbiakat közölte: „A műsorban el­hangzottakat természete­sen határo­zottan visz- szautasítom, de különö­sen szomorúnak találom, hogy egy szerencsétlen ember képze­lődése egyre nagyobb nyilvános­ságot kap, lejáratva az országot, s annak politikai elitjét. Ideje en­nek véget vetni, és választ kapni az igazi kérdésre: kik és milyen célok érdekében mozgatják Nóg­rádi Zsoltot, és a meg nem neve­zett, háttérben álló személyeket. Hiszen ez az ördögi licitálás elő­ször csak titokzatos látogatókról, pénzzel teletömött táskákról, ma viszont már 18 ezer oldalnyi tit­kosszolgálati dokumentumról, 130 képviselőről, két-háromezer milliárd forintról, és emberi éle­tekről is szól. Ez már túlmegy a józan ész határán, és alkalmas ar­ra, hogy kétségeket ébresszen a demokrácia és az egész politikai élet iránt. Érdemes gondolkodni azon, hogy kinek, kiknek lehet ez az érdeke: eszköz vagy áldozat-e Nógrádi vagy mindkettő? A Nóg­rádi-interjúról a 2. oldalon olvas­hatnak. A reagálásokról az 5. ol­dalon találnak összeállítást, mti A legtöbben kis birtokot művelnek Magyarország A KSH előzetes adatai szerint Magyarországon 2000. március 31-én közel 960 ezer egyéni gaz­daság volt. Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetből több mint 8200-at szám­láltak össze. Ez utóbbi kör 27 százaléka nem ren­delkezik termőterülettel (bérel). Az egyéni gazda­ságok több mint 70 százaléka pedig egy hektárnál kisebb területet birtokol. Ezek a nemrég lezárult általános mezőgazdasági összeírás főbb adatai. Kilenc évvel ezelőtt, az utolsó összeíráskor még 1 millió 396 ezer kistermelő gazdaságot regisztrál­tak. Mezőgazdasági gazdálkodó szervezet akkor 2600 volt az országban. ___________________■ A Z EGYÉNI GAZDASÁGOK MEGOSZLÁSA FÖLDTERÜLET SZERINT hektár/százalék ELKÉSZÜLT A KÖRFORGALOM. Bő egy hónap alatt készült el - harminckétmillió forintos költséggel - Kecskeméten a Dobó körút-Petőfi Sándor utca kereszteződésében az új körforgalmi csomópont. Bár az autósok már hetek óta használják, hivatalosan tegnap fejeződtek be a munkálatok._________fotó: b. r. M ától jövedéki termék a bor Magyarország Mától jövedéki termék a bor. Ez azt jelenti, hogy literenként 5 fo­rint jövedéki adót fizet az, aki közfogyasztásra értékesíti az italt. Viszont megszűnik a nedű árába eddig belekalkulált 11 szá­zalékos fogyasztási adó. A jöve­déki törvény módosulása ezen­kívül sok mindent hozott még a szőlősgazdáknak. Be kellett je­lentkezniük a vámhivataloknál, ha a szőlőterületük nagyobb 1500 négyzetméternél. Egyesek­nek pincekönyvet kell vezetni­ük. Adómentesen maximum 10 hektó bor készíthető családon­ként. KOMMENTÁR A 2. OLDALON. Városatyák titkos listája Kiskunfélegyháza Ötvenmillió forint kártérí­tést követel a félegyházi ön- kormányzattól az a szegedi cég, amelyik nyerőautoma­ták engedélyezése miatt ta­valy pert indított a Szeren­csejáték Felügyelet ellen. A kft. azért fordult bírósághoz, mert úgy vélte, Félegyháza jegy­zője a játékterem-engedélyezési eljárások során egyoldalúan ked­vezett egy másik cégnek. Szerin­tük a jegyző jogellenes magatar­tása megfosztotta őke't a műkö­dés lehetőségétől, ezzel jelentős vagyoni veszteséget is okozott cégüknek. A Fővárosi Bíróság ítélete sze­rint valóban megalapozatlanok voltak a játékterem működésé­hez adott jegyzői hozzájárulá­sok. A Szerencsejáték Felügyelet­nek ezért azonnal vissza kell vonnia a kiadott 44 engedélyt. A jegyző asszony nem érzi hi­básnak magát. Mint mondta, a szakhatósági hozzájárulást egy, a képviselők minősített többsége által aláírt listára hág' atkozva ad­ta meg. A listát azor ián szemé­lyiségi jogokra hivatkozva nem hozhatja nyilvánosságra. Az alá­írók nem hatalmazták fel erre. Mi azonban megkérdeztük a vá­rosatyákat: Tudtak-e a listáról? Aláírták-e? VÁLASZAIK A 4. OLDALON. BÚCSÚ GÁTÉRON. Szent Anna-búcsút tartottak vasárnap Gátéron. Az ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartot­ta, akinek a szertartás előtt Nagy Attüa az önkormányzat nevében szép ajándékvázát adott át. _____________________fotó: sz. a. M egépül az összekötő út JÁSZSZENTLÁSZLÓ - CSENGELE Hamarosan valóra válik a jász- szentlászlóiak és a csengeleiek ré­gi álma. Még idén megépül a két szomszédos, ám más-más me­gyéhez tartozó települést öszsze- kötő út. (Jászszentlászló Bács- Kiskun, míg Csengek Csongrád megyében van.) Endre Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlése elnöke, Jászszentlászló ország- gyűlési képviselője lapunknak el­mondta: a közelmúltban a két község száztízmillió forintot nyert a földművelésügyi és vi­dékfejlesztési tárca Mezőgazda- sági feltáróutak című pályázatán. A négy kilométer hoszszú, négy méter széles út építése várhatóan szeptemberben kezdődik és még idén befejeződik. ___________■ N incs pénz holtágélesztésre Tiszaalpár Az alpári holtágnak három tulaj­donosa is van. Pénze viszont egyiknek sem. Legalábbis holtág­élesztésre. Kiderült, hogy a Kis­kunsági Nemzeti Parknak nincs pénze a holtág rehabilitációjára. A tiszaalpári önkormányzatnak sincs. Biczók Mihály jegyző el­mondta: egyetértenek ugyan a re­habilitációval, ám a szükséges összeget nem tudják előteremte­ni. A harmadik érintett, Tiszasas önkormányzata még nem adott választ. A mintegy másfél milli­árd forintos beruházás során egy környezetvédelmi cég 3-4 év alatt iszaptalanítaná a Tisza alpári holtágát. A munka terveztetésé­hez a kft. másfél millió forintot kért a tulajdonosoktól. Az össze­get a pályázat pozitív elbírálása esetén visszaigényelhetnék. Ed­dig tehát ketten döntöttek: az ál­lami részt felügyelő nemzeti park nem tud támogatást biztosítani. A negyven százalékban tulajdo­nos Tiszaalpár szintén nem. Az anyagiakon kívül azonban min­den támogatást megadnának - ál­lítják ____________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom