Petőfi Népe, 1999. december (54. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

Még 31 nap 2000-ig! DH BROKERHÁZ Rt. Tel.: 76/486-606 Olvasói levelekkel 1999. december 1., szerda • Ára: 49 Ft, előfizetve: 35 Ft • LIV., 280. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás fk akker-pluskft Tüzelő- és építőanyag kis- ( j j $ P és nagykereskedelem Év végi burkolólap-akció az AKKER-PLUS Kft.-nél! Kiváló minőségű német lapok most engedményes áron!- Lakossági csempék és Járólapok 1620 Ft/m'-t*l- Ipari saválló csempe 1190 Ft/m!-tíl Az akdé 1OBS. december 31 -«lg, Metve a készletek erejéig tartl Telefonszámunk: 78/414-145 Címünk: Kiskőrös, Dózsa Gy. út 6. 9*770 133 235037 9 9 2 8 0 Lakástámogatás, földhasználat Akár 10,6 millió forintot Is jelenthet az új, január­tól bevezetendő otthon- támogatási rendszer. Nem mindenkinek, csak a 35 év alatti és legalább három- gyermekes családoknak - kö­zölte Borókai Gábor szóvivő a tegnapi kormányülés után. A földhasználati nyilvántartás ügyéről szólva jelezte: döntés született arról, hogy a jövő­ben kötelező lesz a földhasz­nálati szerződés bejelentése a földhivatalnál. Ezt a kormány a földhasználó kötelezettsé­gévé kívánja tenni, és elmu­lasztását a hivatal szankcio­nálhatja majd. A bejelentési kötelezettség kontroll szere­pet szolgál, célja a zsebszer­ződések kiszűrése. A javasla­tokról a parlament dönt majd. Részletek a kormányülésről az 5. oldalon. A vétlen magyar kamionos sérült meg a tegnapi ütközésnél. A síkos E75-ÖS úton két török kamion szaladt bele hátulról, amikor fékezett. A karambol az Aranyhegyi csárda táján történt. A rendőrség órákra elterelte a forgalmat a Kecskemét és Félegyháza közötti útszakaszról. Cikkünk a 3. oldalon. FOTÓ: W. K. E A TARTALOMBÓL Sport­tudósí­tóink jelentik. 7. oldal Lebuktatott szeszmesterek Kiskőrösön és Szabadszálláson A várható jövedéki bírság összege meghaladja a 20 millió forintot Hatezer liter szeszes italt foglaltak le a pénzügy­őrök. A helyszín: Kiskőrös és Szabadszállás. Illegáli­san készített és forgalma­zott italról van szó. A Vám- és Pénzügyőrség Orszá­gos Parancsnoksága tájékoztatta erről kedden a sajtót. Állampol­gári bejelentés alapján a kiskő­rösi vámhivatal Szabadszálláson egy lakóház melléképületében 410 liter kannás kiszerelésű kü­lönféle szeszes italra bukkant. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a helyszínen előállítás és forgalmazás is folyt. Az esettel egy időben Kiskőrösön egy má­sik járőr tartott ellenőrzést. Egy magánház udvarán két mikro- buszban 4.100 liter tiszta szeszt talált. A helyszínen folytatott adat­gyűjtés során felmerült a gyanú, hogy egy másik magánházban is tárolnak illegális szeszes italo­kat. Itt 1.400 liter különféle alko­holt, egyebek között császárkör­tét, rumot és kevertet találtak a pénzügyőrök. A szeszes italokat mindhá­rom helyszínen lefoglalták. A kiskőrösi vámhivatal jövedéki törvénysértés miatt eljárást indí­tott a két lakóház, illetve a mik­robuszok tulajdonosai ellen. A várható jövedéki bírság összege több mint 20 millió forint. »■^karácsonyi akciója larrndv U' üzletel ÄSEJF”. ' • ;;i n u; ,/> nn-<; ? ■ :v|H^BHH|HBpppgp|BaiÉaiMMbpg^nPPPHp)ppRPI Ha szerencsés, a blokkjának hátoldalán ábrázolt terméket már meg is nyerte! Semmit nem kel! tennie - csak vásárolnia! Nagykőrösi vonzódások A nagykőrösi önkormány­zat a jövő esztendőben megvizsgálja a Bács-Kis­kun megyéhez történő csatlakozás lehetőségét. Az erről szóló határozatot az elmúlt heti ülésen hozták. Eredetileg a város „regionális helyzetét” tekintették volna át, de végül konkrétabban fo­galmaztak: a Bács-Kiskun me­gyéhez való csatlakozás kér­dését kell napirendre tűzni. Az is felvetődött, hogy egy kérdőíven megszondázzák a helyi lakosság véleményét is arról, hogy miként látják a re­gionális kapcsolatok alakulá­sát, de ez végül elmaradt. Nagykőrösön egyre többen látják úgy, hogy a városnak ér­demesebb volna Bács-Kiskun megyéhez tartozni. A Dél-Pest megyei kistérségi társulásban sem bíznak, mivel a hátrányos helyzetűnek mi­nősített községek „elhalász- szák” a pénzügyi forrásokat Nagykőrös elől. A városból egyre többen járnak Kecske­métre dolgozni, tanulni, szó­rakozni, vásárolni, vagy magu­kat gyógyíttatni. Az egyik képviselő azonban arra is rámutatott, hogy ered­ményes népszavazást csak ak­kor lehet tartani, ha minden politikai erő elfogadja a kitű­zött célt, s mozgósítja a maga táborát az ügy mellett. Kommentárunk a 2. oldalon. Rajt magyar győzelemmel Győzelemmel kezdte szereplé­sét a magyar női kézilabda-vá­logatott. A norvég-dán közös rendezésű világbajnokság első csoportmérkőzésén Mocsai La­jos szövetségi kapitány csapata kedden 22-13-ra verte Brazília válogatottját. Mocsai Lajos el­mondta, hogy Brazília kelle­metlen ellenfélnek bizonyult, különösen a II. félidőben ját­szott durván. A magyarok vé­dekezése elég jó volt, ám táma­dásban sokat hibáztak. A két kapus, Farkas Á. és Pálinger re­mekül védett. A magyar válogatott követke­ző csoportmérkőzésére szer­dán délután kerül sor. Az ellen­fél Kongó válogatottja lesz, amely ellen kötelező a győze­lem. Részletek a 8. oldalon. Új szolgáltatóközpont Civil szervezetek munká­ját segítő központ alakul Kecskeméten. Működé­sét a miniszterelnöki hi­vatal 3,5 millió forinttal támogatja. Egyéves időtartamra szól a tá­mogatás. A pénzt pályázat út­ján nyerhetik el kecskeméti székhelyű, közhasznú jogi személyek. A nonprofit szol­gáltatóközpont létrehozásá­nak a célja, hogy képzésekkel, szolgáltatásokkal segítse a ci­vil szervezeteket. A pénzt esz­közökre és személyi költsé­gekre költheti el a pályázat nyertese. A kecskeméü önkor­mányzatnak a központ egy­éves rezsiköltségeinek a meg­térítésével kell hozzájárulnia a működéshez. Ez az összeg várhatóan 700 ezer forinttal terheli meg a város jövő évi költségvetését. A kecskeméti nonprofit szolgáltatóközpont létesítésére érkezett pályázato­kat még az idén elbírálják a miniszterelnöki hivatalban. Lendületben az egyesület m I :J ■ Hetven taggal alakult meg a Kecskeméti Diákok és Diákön­kormányzatok Egyesülete. A diákszervezet - melynek saját polgármestere van Acs Arnold Bence személyében - az el­múlt napokat nem töltötte tét­lenül. Megtartották első össze­jövetelüket, melyen találkoz­tak a kecskeméti ifjúságpoliti­kai és drogprevenciós refe­renssel. Tárgyalásokat folytat­tak a Juventus Ventus Tudo­mányos Diákkörrel is. A két szervezet ugyanis hamarosan együttműködési megállapo­dást köt. Fogadta őket Kecske­mét polgármestere és találkoz­tak a Kecskeméti Ifjúsági Ott­hon igazgatónőjével is. Jótékonysági bál. Az óvónők és dajkák is beöltöztek, majd táncoltak, éne­keltek. A kecskeméti Széchenyi sétányi óvoda a Juhar utcai és Akadémia kör­úti óvodákkal rendezte a mulatságot. A bevételből az intézmények játékkész­leteit töltik fel karácsonyra. FOTÓ: KOVÁCS JUDIT Kiegészített nyomozás Az ügyészség nyomozáskiegé­szítésre visszaküldte a rendőr­ségnek a KISOSZ-dossziét - tudtuk meg Ferenczi László al­ezredestől, a megyei rendőr­főkapitányság szóvivőjétől. Az új vádemelési javaslatban - a megyei szervezet titkár asszo­nya mellett - Rimoczi János volt elnök is gyanúsítottként szerepel. Az ügy kezdete az volt, hogy a KISOSZ megyei küldöttgyűlésén áprilisban visszahívott elnök feljelentette a szervezet titkárát. Ugyanis 1,7 millió forint hiányzott a KISOSZ kasszájából, a gazdál­kodásért pedig a titkár asszony az egyszemélyi felelős. A tit­kár asszony azzal védekezett, hogy ezt a pénzt a volt elnök kérte tőle oly módon, hogy annak ne legyen nyoma a KISOSZ pénztárkönyvében, sőt szerződés se készüljön ró­la. A nyomozáskiegészítés so­rán Rimoczit gyanúsítottként hallgatták ki, aki a vallomást megtagadta. A rendőr-főkapi­tányság vizsgálati osztálya en­nek ellenére újravizsgálta a kölcsönadás körülményeit, és Rimoczi ellen a vádemelési ja­vaslatot megalapozottnak ta­lálta. Hűtlen kezelés és szám­viteli fegyelem megsértése bűncselekményre való felbuj- tással gyanúsítják. Olvasói i csaló- i dunk. ] 9-10. oldal i

Next

/
Oldalképek
Tartalom