Petőfi Népe, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-20 / 245. szám

10. OLDAL PETŐFI NÉPE 1999. OKTÓBER 20., SZERDA Türr István nevét kapta a bajai Duna-híd A Szikszay Gerő által épített, első bajai híd. Egy kis várostörténet Szinte hihetetlen, de igaz: Baja a múlt század elején, de még az évszázad közepén is nagyobb lé­lekszámú város volt, mint példá­ul Pécs. Fontos kereskedelmi és közlekedési csomópont szerepét töltötte be. Itt rakták be és ki a hajókra a Bácska gabonáját, a komáromi kereskedők fáját. Ki­kötője a négy legnagyobb kö­zött volt. Azonban a vasútépítés időszakában a fővonalak elke­rülték Baját, és a város is mel­lékvágányra került. A Dunántúl­lal való összekapcsolásból - te­hát a dunai híd megépítésétől - az országos és a helyi kormány­zat is jobbítást remélt. Bombáktól hullott a vízbe Arra, hogy megépüljön a fővá­rostól délre az első vasúti híd, 1908-ig kellett várni. Az építés körülményei meglehetősen szo­katlanok voltak. A megbízást egy alig harmincesztendős, ki­váló képességű hídmérnök - megyénk szülötte, akinek apja a kunszentmiklósi református gimnázium igazgatója volt -, Szikszay Gerő kapta. Erről egy mérnökegyesületi előadásában 1909. március 11-én a követke­zőket mondta: „A folyó év őszén fog előreláthatólag a közforga­lomnak átadatni a m. kir. állam­vasutak baja-bátaszéki fővona­la, mely a Nagyalföldről és az erdélyi részekről a Dunántúl és Fiume felé irányuló vasúti forga­lom közvetítésére fog szolgálni.” E vasútvonal legjelentékenyebb műtárgya s egyszersmind ha­zánk egyik legnagyobb és leg­modernebb vasúti hídja a Baja mellett épült Duna-híd. A falazat építése 1907-ben, a vasszerke­zetek gyártása 1906-ban, a szere­lés pedig 1908 elején vette kez­detét, és a múlt év végére az épí­tési munkálatok már annyira ha­ladtak, hogy 1908. december hó 11-én a híd - a kedvező próbater­helés után - az ideiglenes anyag- forgalomnak átadható volt. ...Megemlítem itt, hogy az ez idő szerint ugyancsak építés alatt álló komárom-érsekújvári államvasúti fővonal Duna-hídjá- nak 100 méteres vasszerkezetei szintén a bajai Duna-híd tervei szerint készülnek... A bajai Du­na-híd vasszerkezeteit az előző években érvényes fővasúti ter­helésre, nevezetesen 2 darab, egyenként 64 tonna súlyú, ideá­lis mozdonyból és a megfelelő két szerkocsiból, továbbá 28 t/m súlyú teherkocsikból összeállí­tott vonatterhelésre méreteztük. A továbbiakban még kiderül, hogy - mivel a Szabadka-Baja vonalon nem lehetett ilyen súlyú mozdonyokat a hídhoz vinni -, a próbaterhelés lényegesen köny- nyebb mozdonyokkal történt. Az esztétikailag is rendkívül szép, ívelt vasszerkezetű híd új­szerű műszaki megoldásokat tartalmazott. 2 millió 900 ezer koronás építési költsége mintegy 4 százalékkal magasabb volt, mint a hagyományos szerkezetű hidaké. A szerkezet súlya is im­ponáló volt a beépített 2900 tonnányi acélelemekkel. Az 550 méter hosszú műtárgy négy, egyenként 100 méteres meder­nyílásból és három, egyenként 50 méteres oldalnyílásból állt. A híd elkészültével azonban még nem indult meg a forgalom. Eh­hez csak 1911-re épült meg a Ba- ja-Bátaszék közötti vasúti pálya a Dózsa György úti felüljáróval és természetesen a bátaszéki oldalon levő ártéri hidakkal. Ellentétben a közvélekedés­sel, a bajai Duna-híd egészen 1935-ig csak vasúti hiúként szol­gált. Csak ekkor borították be a pályát, és használták váltakoz­va a vasúti mellett a közúti for­galom céljára is. Sajnos, nem sokáig. A híd pusztulásáról kissé részleteseb­ben számolok most be, mert ez ideig egyetlen helyes adattal sem találkoztam. Az emberi emléke­zet gyarló, és a II. világháború vége felé, jelesül 1944 szeptem­berében Baján egyetlen újság sem jelent meg. Előkerült vi­szont a Miasszonyunkról Neve­zett Kalocsai Szegény Iskolanő­vérek bajai iskolájának króniká­ja és a ferences zárda História Domusa, azaz háztörténete. A nővérek ezt írják az 1944. szep­tember 21-i, csütörtöki bombá­zásról: „Ma bombázták másod­szor Baját, a hidat eltalálták. Összeláncolt bombák voltak. Te­litalálatot kapott a híd, mindkét parton leszakadt, lóg a vízben. A Duna közepén áll még két ív. Iszonyú erejű bombák voltak, mint valami finom, könnyű dol­got terhelték meg a vasrészeket, s csavarták össze.” A ferences atyák így örökítették meg a tör­ténteket: „Ellenséges romboló repülőgépek... déli fél egy órakor négy hullámban (egy-egy hul­lám hét gépből állt) felrobban­tották a dunai hidat; a híd első és harmadik-negyedik része a Dunába hullott.” Még csak 3 ezer személygépkocsi A város és a környék gazdasága erősen megsínylette a híd hiá­nyát. Ezzel kapcsolatban renge­teg panasz keletkezett, noha az átkelést részben pontonhíddal, részben pedig kompjárattal igye­keztek lehetővé tenni. A tör­vényhatósági bizottság 1946. ja­nuár 28-i közgyűlése kérelem­mel fordult a közlekedésügyi miniszterhez a híd helyreállítá­sa végett. Sajnos, a beadvány érveinek ismertetésétől terjedel­mi okokból el kell tekintenem. Az újjáépítésre azonban csak 1949-ben jutott pénz. A meg­épült és 1950. december 17-én átadott vasúti-közúti vegyes használatú, egypályás híd terve mellett érdemes megemlékezni Nagy András városi főmérnök elképzeléséről. Emeletes hidat javasolt építeni, alul a vasúti, felül a közúti forgalom számára. Ez a közút csatlakoztatása mi­att nagyon sok földmunkát igé­nyelt. Mindenesetre eredeti és érdekes megoldás lett volna. A híd a vasút tulajdona volt, a közútkezelő vállalat csak bé­relte az átkelési lehetőséget. A MÁV a nappalhoz kapcsolódó 16 órából 11 óra'hosszat tartot­ta zárva a sorompót. Emléke­zetem szerint ebben az időben az egész országban csak 3 ezer személygépkocsi volt magántu­lajdonban, tehát a híd forgalma rendkívül csekély volt. Néhány év múltán a helyzet gyökere­sen megváltozott. Az 1974. augusztus 3-i tanács­ülésen a turizmus fejlesztésé­nek akadályaival foglalkoztak. Idézem dr. Vajtai István hozzá­szólását: „Itt ismét a bajai Duna- híd problémáját élezem. Min­denki számára érthetetlen a híd felháborító közlekedési tempó­ja. Nem tudom, mit lehetne tenni, de elhatároztam, rászá­nok 24 órát, hogy abból meny­nyit van lezárva. Legutóbb le­mértem, hogy a várakozási idő alatt 53 fokra emelkedett a ko­csiban a hőmérséklet. A híd fontos összekötő, rengeteg turis­ta veszi igénybe, de nem lehet félórán belül átjutni.” Ettől kezdve állandóan napi­renden volt egy új, akkor még Baja melletti Duna-híd építése. Sok jegyzőkönyv ezt már elha­tározott tényként említi. Az ira­tok szerint 1975-ben kijelölték a tervpályázat bírálóbizottságát, a 80-as évektől azonban csak átépítésről esik szó. Ami - itt már a közelmúlthoz érkeztünk - meg is történt 1990. augusztus 20-ára. Ekkor készült a két ol­dalsó, konzolokon nyugvó híd- pálya, mely lehetővé tette a 3,5 tonnánál kisebb járművek so­rompómentes áthaladását. Ha­marosan jelentkeztek azonban a középső pálya vegyes hasz­nálatból és a megnövekedett forgalomból adódó hibái. A sta­tikai vizsgálatok nyugtalanító eredményeket hoztak. Sorompómentes közlekedés A most befejeződött rekonstruk­ció során az is komoly erőpróba elé állította a generálkivitelező Hídépítő Rt. munkatársait, hogy az átépítés közben is zavarta­lannak kellett maradnia a forga­lomnak. Eközben kellett meg­erősíteni a konzolokat. Először az északi pálya megerősítését végezték el, mialatt a forgalom a déli pályán bonyolódott le. Az uszályon érkezett, 6 tonnás fel­ső kereszttartókat a Clark Ádám úszódaru napközben emelte a helyükre, majd a felhegesztést éjszaka végezték. Ezt követte a konzolok meghosszabbítása, melyek után mindkét oldalon a 4,3 méter széles közúti pálya mellé még 1,6 méteres kerékpár­út csatlakozik. A függesztő ká­belek befűzése és megfeszítése után nem volt akadálya, hogy a befejező munkákhoz a nagysú- lyú járművek felhajthassanak. Mivel a megerősített közúti pályák a teljes gépjárműforga­lom lebonyolítására alkalmassá váltak, át kellett építeni a szom­szédos műtárgyakat, így a vasú­ti aluljárókat, hogy a kamionok is áthaladhassanak. A meglevő űrszelvények ugyanis ezt nem tették lehetővé. A felvezető utak vonalvezetését és burkolatát is alkalmassá kellett tenni a ne­hézgépjárművek számára. A bá- taszéld oldalon azért kellett a vasbeton hidat átépíteni, mert a vasúti híd alatt a közút pályája 80 centiméterrel mélyebben volt, mint a környezette. Emiatt az árvizek után az aluljáró hosszú ideig használhatatlanná vált. A bajai oldalon az aluljáró nyílása volt keskeny a tehergép­járműveknek, ezt kellett bőví­teni. A költségekből Baja váro­sa is részt vállalt, hogy a na­gyobb arányú szélesítéssel a Du- na-hídtól északra fekvő iparte­rületek könnyebben megköze­líthetővé váljanak. Ezért majd­nem az egész hidat le kellett bontani, hogy egy úgynevezett teknőhíd épüljön előre gyártott vasbeton elemekből. A középső pályán a munká­latokat - a vasúti forgalom szá­mára való átépítést - csak idén, június 26-án lehetett megkezde­ni, amikor a közúti forgalom itt végleg megszűnt. A régi vasúti pályaszerkezetet teljesen elbon­tották, majd korszerű felépít­ményt alakítottak ki, mely alkal­mas a nagyobb, de kizárólag vasúti igénybevételre. Végezetül álljon itt néhány fontosabb adat a jelenlegi átépí­tésről. A költségek 3,1 milliárd forintot tettek ki. Az építők el­végeztek 7 ezer köbméter föld­munkát, és beépítettek összesen 880 köbméternyi vasbeton szer­kezetet. (A bajai és a bátaszéki oldali vasbeton híddal együtt.) Ami az új acélszerkezeteket ille­ti, a közúté 790 tonna, a vasúté 350 tonna. A feljáró utakon és a hídon együttesen 12.700 négy­zetméter burkolat készült. A vasúti pályát 1250 méter hossz­ban építették át. A híd részleges mázolását 60 ezer négyzetméte­ren végezték el. Gál Zoltán Az átadás előtt. FOTÓ: LŐRINCZI CSABA Megszűnik a félórás várakozási idő Nem kell 20-30 percet várakoz­ni autóbusszal a dunai átkelés­re Bajánál. A mostantól Türr Ist­ván nevét viselő Duna-híd kor­szerűsítése miatt a jövőben a menetidő pontos betartásával közlekednek az autóbuszok. Az átszálló utasok biztonságosan elérhetik csatlakozásukat. A fel­újított vízi átkelőn egy év alatt 10 millió utas közlekedik. A Bács Volán adatai szerint a be­ruházás elkészültével utas- szám-növekedés nem várható. Javulhat viszont a térség ked­vező megítélése a Duna-szaka- szon áthaladó üzletemberek szemében. A társaság a szolgál­tatásának minőségi javulását várja a hídkorszerűsítéstől. El­képzelhető, hogy a dunántúli területek (Bátaszék-Pörböly) la­kói Baján vállalnak munkát az utazási idő csökkenése miatt. A Volán illetékesei szerint a kor­szerűsítés nem befolyásolja a közlekedési vállalat nyereségét. Felgyorsulhatnak a vonatok Vége a vonatpótló buszo­zásnak. Keddtől menet­rend szerint járnak a vo­natok.- Nagy nyereség a híd. Sokat se­gít a közúti és a vasúti forgalom különválasztása - mondja Ha­zafi Márton bajai állomásfőnök. Már most érzékelhető válto­zást eredményez a felújítás. A Budapest-Baja úton 9-10 perc­cel csökken a menetidő. Eny- nyivel előbb érkeznek Bajára, illetve indulnak innen a fővá­rosi járatok. Néhány napos bejáratás után a korábbi 5 he­lyett 80 kilométeres sebesség­gel közlekedhetnek a vonatok a hídon. Elképzelhető, hogy májustól tovább csökken a menetidő. Jelentősebb válto­záshoz azonban a Bátaszék és Nagydorog közötti pályasza­kasz korábban tervezett fel­újítása szükséges.-kubatovics­Az újjáépített, második bajai Duna-híd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom