Petőfi Népe, 1999. július (54. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

Továbbra is marad a meleg idő Részletes időjárás­térképünk a 13. oldalon található. 1999. július 1., csütörtök • Ára: 44 Ft 54. évf., 151. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9 770133 235044 Akcióban az áramkommandó Mától változik az elektromos áram díja Eddig: Mától: Havi 50 kWh-ig: 16,80 Ft/kWh „A” (általános) lakossági tarifa: 4% mm**. Havi 50-300 kW-ig: 1Ö,/U Ft/kWh ,y'„ , 19 Ft/kWh Az alapdíjas ■ í*"*"-—i- ; Havi 300 kWh felett: tételeket 30 ==- 1 lásd a 11. ' 20,30 Ft/kWh oldalon. /\ / ______________—__________ : _ : Táblázatunkból kitűnik, hogy aki sok áramot fogyasztott eddig is, az akár kevesebbet is fizethet mától. A részleteket áttanulmányozhatja a 11. oldalon. Ünnepélyes díjkiosztás Nem nőnek az adóterhek Nem nőnek az adóterhek egyik társadalmi rétegnél sem jövőre - ebben gondolkodik a pénz­ügyi tárca a kormányülést kö­vetően - ezt hangoztatta Járai Zsigmond pénzügyminiszter tegnap. Részletek a 9. oldalon. Felújítják a MiG-29-eseket Augusztusban juttatja el a Honvédelmi Minisztériumhoz a DaimlerChrysler Aerospace és a Dunai Repülőgépgyár a magyar MiG-29-esek korszerű­sítésével foglalkozó közös aján­latát. A fejlesztési részt a német fél vállalná magára, hiszen ko­moly tapasztalatokkal rendel­kezik e téren, a magyar partner pedig a kivitelezést végezné. A TARTALOMBÓL Autósvilág. 6. oldal A köztudatba csak áram­kommandóként bevonult Démász-ellenőrök idesto­va már harmadik éve jár ják a lakásokat. Az utóbbi hetekben alaposan meg­szaporodtak a rendőrségi feljelentések áramlopás­ügyben. A Démász olyan, főként kecske­méti fogyasztók ellen kért nyo­mozást, akik a villanyóra meg­kerülésével, kisebb-nagyobb ér­tékben vételeztek illegálisan áramot. Ráadásul mától változ­tak az elektromos áram díjtéte­lei is. Ottmár László, aki a mai naptól - az új szervezeti felépí­tésű - Démász Rt. Nagykőrösi Területi Kereskedelmi Központ­jának vezetője, a Petőfi Népe ér­deklődésére elmondta: az rt. cé­lul tűzte ki, hogy öt esztendő alatt ellenőrzi 730 ezer fogyasz­tóját. Ebből a nagykőrösi üzletigaz­gatósághoz 205 ezer fogyasztó tartozik. A feladatra létrehozott itteni fogyasztói ellenőri szerve­Július 10-ig adtak haladékot a hitelezők a kiskunfélegyházi vá­góhídnak adósságai törlesztésé­re. Mivel a helyi, illetve kör­nyékbeli sertéstartók és felvá­sárlók közül sokan már több mint egy éve hiába várnak pén­zükre, elhatározták: éhség­zet - amelyet a népnyelv csak áramkommandónak becéz - évente 40 ezer fogyasztóhoz ko­pogtat be, hogy minden mérő­óráról információt szerezzen. Az ellenőrök tanfolyamot vég­zett és vizsgát tett szerelők, s három éve kezdték munkáju­kat. Megvizsgálják, hogy legáli­san jutnak-e a fogyasztók elekt­romos energiához. Ellenőrzést sztrájkba kezdenek, amennyi­ben a Hungary Meat Kft. a ha­táridő lejártáig nem rendezi tar­tozásait. Szándékukról Retkes Péter kiskunfélegyházi sertés­tartó kedd reggel személyesen tájékoztatta Piero Pinit, a hús- feldolgozó üzem olasz elnök-tu­csak akkor végezhetnek, ha a fogyasztó jelen van, ám ameny- nyiben az megakadályozná a procedúrát, a Démásznak joga van azonnal felfüggeszteni az áramszolgáltatást. Évente körül­belül ezer szabálytalan vétele­zést tárnak fel az ellenőrök. (Az áramkomandóról a 3. oldalon, a tarifákról all. oldalon olvashat­nak többet. Kommentárunkat a 2. oldalon találják.) lajdonosát, aki - állítólag - nem helyeselte a hitelezők ötletét. Piero Pinit tegnap nem sikerült elérnünk, a vágóhíd igazgatója, Szakácsné Bajnóczi Katalin vi­szont megígérte, az elnök-tulaj­donos ma nyilatkozik lapunk­nak. Folytatás a 3. oldalon. Veszélyes-e az Alfa-sugárzás? Szerkesztőségünkbe aggódó hangú telefonhívások érkez­tek az utóbbi napokban. Ol­vasóink azt kérték, hogy néz­zünk utána, mi is az az Alfa­sugárzás, illetve Szeged és Pécs vonalában ez miért éppen ötvenszerese a buda­pesti értéknek. Felhívtuk a Paksi Atomerőmű sajtórefe­rensét, dr. Kemenes Lászlót.- Nincs ok aggodalomra. Az Alfa-sugárzás megemel­kedése Pécsett és környékén az urán- bányákkal magya­rázható. Szeged térségében, illetve a határ mentén az öt­venszeres értéket azonban eredményezheti más is. Sokan gyanakodnak a szerbi­ai krízis során alkalmazott speciális páncéltörő lövedék magjának anyagára is. (Folytatás a 3. oldalon) A tegnapi kecskeméti köz­gyűlés előtt tartották a város tisztasági versenyének ered­ményhirdetését. A város köz­területeinek szépítésére, ápo­lására és rendbentartására ki­írt versenyfelhívásra 19 kecs­keméti lakóközösség, 10 kecskeméti iskola és 2 városi részönkormányzat nevezett. Az önkormányzati képvise­lőkből és szakemberekből ál­ló zsűri helyszíni szemléket tartott, és a településrészi adottságok figyelembevételé­vel alakította ki a verseny vég­leges eredményét. A bizott­ság két kategóriában osztott ki díjakat. Az első kategóriá­ban csak részönkormányza­Ökrös Gergelyt választották meg ismét a kecskeméti Tele- mozi Kft. ügyvezető igazgató­jának tegnap a kecskeméti képviselő-testületi ülésen. Megbízatása 2004. december 31-ig szól. Továbbá döntöttek a társaság könyvvizsgálójáról is. Zombori Imréné megbíza­Az elmúlt hét végén több mint száznegyven kecskeméti ví- kendezett a testvérvárosban, a németországi Rüsselsheim- ben. A dr. Szécsi Gábor polgár- mester vezette delegáció prog­ramja a sport és a kultúra je­gyében szerveződött. Fiatal magyar és német sportolók tok és iskolák szerepelnek. Itt a hunyadivárosi részönkor­mányzat, valamint a Mátyás Király Általános Iskola 50-50 ezer forintos díjazásban ré­szesült. A második kategóriá­ban a kecskeméti társasházak és lakóközösségek környe­zetszépítő munkáját díjazták. Itt a kecskeméti Kékfestő és Hegy utca által határolt köz­terület lakóközössége 50 ezer forintot nyert, a kecskeméti Lóverseny utca 9-11. szám alatti lakóközösség pedig 40 ezer forintot. A Belső-Szegedi út 11. sz. alatti ingatlan lakója pedig 10 ezer forintos díjazás­ban részesült a közterület példás rendbentartásáért. tását 2001. május 31-ig javasol­ták az előterjesztésben. Dr. Szabó Attila képviselő azon­ban kérte, hogy más önkor­mányzati tulajdonú cégekhez hasonlóan a Telemozinál is öt­éves időtartamot jelöljenek meg, amit a testület végül négy évben határozott meg. mérték össze tudásukat barát­ságos versenyeken és ugyan­csak fiatalos sportvezetők sze­reztek tapasztalatokat abban a városban, ahol számtalan uszoda, sportpálya , stadion és tornaterem szolgálja a hely­beliek egészségét és szórako­zását. Továbbiak a 4. oldalon. Súlyos belvízkárok érték Kömpöcöt az elmúlt hetekben. Endre Sándor, a megyei közgyűlés elnöke tegnap félmillió forint rend­kívüli segélyt adott át a bajba jutott Szél családnak, akik ideiglenesen a helyi kultúrházban kaptak menedéket. FOTÓ: T. K. Ultimátum a vágóhídnak Elkeseredésükben éhségsztrájkot terveznek a hitelezők Régi-új igazgató a Telemozinál Rüsselsheimi víkend Ellopott légvezetékek Két, egymástól viszonylag tá­vol eső helyen is villamos ve­zetéket szereltek le és loptak el ismeretlenek Bács-Kiskunban. Az egyik eset Kunbaracs-Csa- radán történt, ahol is egy ta­nyához vezető elektromos ká­belt emelt le valaki a póznáról, s ezzel kétmillió forintnyi kárt okozott a Démász Rt.-nek. A másik vezetéklopás helyszíne Fülöpszállás-Balázspuszta volt, itt szerényebb értékű, „mindössze” 600 ezer forint­nyi légvezeték tűnt el. Nem csak a kábelt, de az áramot is sokan lopják. Újabb kecskeméti fogyasztó ellen tett feljelentést a szolgáltató, aki tavaly február óta a mérőóra kiiktatásával vételezett elektro­mos energiát. így mintegy 133 ezer forinttal lett adósa a Dé­mász Rt.-nek. Dr. Szekér Endre irodalomtörténész, középiskolai tanár tegnap a városházán vehette át a díszpolgári címet igazoló oklevelet dr. Szécsi Gábor polgármestertől. Kecskemét íj díszpolgára tanári pályája mellett a kezdetektől tevékeny részese a város formálódó irodalmi életének. Búcsúz­tató Taszáron. 5. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom