Petőfi Népe, 1999. június (54. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

«OROSZKOR heqczegkatI AcS ZT ß 0 LÓ GM V 0 N AL A KOS 04-90-230-431 m 06-90-230-432 ÜB 06-90-230-433 Óin 06-90-230-434 (MIM 06-90-230-435 É 04-90-230-436 06-90-230-437 ÉK 06-90-230-438 SKORPIÓ 06-90-230-439 NYI1AS 06-90-230-440 it 06-90-230-441 VIZÖKTŐ 06-90-230-442 itt Éjjel-Nappal hívható! A hívás díja 99 Ft+áfa percenként 16,60 Ft+áfa Alti Sfríjíf-AépKl üdti KH. hivia 1539 If H: Hl IitlttSIli 1999. június 1., kedd Ára: 44 Ft • 54. évf., 125. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar várható Részletes időjárás­térképünk a 13. oldalon. 770133 235020 Felére csökken a segély ideje? Magyarországon nagyon rossz az aktívak és az eltar­tottak aránya, ezért a kabinet egyik célja rávenni az embe­reket, hogy dolgozzanak - mondta Orbán Viktor minisz­terelnök a magyar tiszteletbe­li konzulok második, buda­pesti világtalálkozóján. - A kormány elképzelései sze­rint jövőre egy évről fél évre csökken a munkanélküli-se­gély folyósításának időtarta­ma, ezzel párhuzamosan több munkaalkalmat fogunk kínálni - jelentette be a kor­mányfő. Vezetők megbízása Hámori József kulturális mi­niszter döntése szerint június 1-jétől a Nemzeti Színház igazgató-főrendezői posztját Iglódi István tölti be 2002. jú­nius 30-áig. A Magyar Nem­zeti Galéria főigazgatója Be- reczky Loránd 2004. május 31-éig. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója pedig Kovács Tibor lett, aki szintén 2004. május 31-éig áll az in­tézmény élén. A TARTALOMBÓL Megyei labdarúgó­bajnokság. 7. oldal Világ életmű­díj a keceli vállal­kozónak. 9. oldal Belgrád diplomáciai fordulata? A jugoszláv legfelsőbb ve­zetés, Slobodan Milosevic ‘ államfővel az élen, teg­nap megerősítette, hogy elfogadja a Nyolcak (G8) által a koszovói válság rendezése érdekében ösz- szeá Ilit ott elveket. Belgrád az ENSZ Biztonsági Ta­nácsát felszólította egy határo­zat elfogadására, amely lehető­vé tenné a válság megoldását. Erről Milosevic elnök és a ju­goszláv vezetők találkozóján e- sett szó, amelyen megvitatták Milosevic és Csernomirgyin orosz balkáni különmegbízott pénteki belgrádi megbeszélése­inek eredményét. Milosevic és a jugoszláv vezetők ismét az ál­lam kiemelt feladatai közé so­rolták a menekültek hazatéré­sét és a humanitárius problé­mák megoldását. Az ülés részt­vevői e problémák kialakulásá­ért ezúttal is a NATO folyama­tos légi csapásait okolták. A hét legfejlettebb ország és Oroszor­szág (G8) rendezési alapelvei többek között a koszovói erő­szak azonnali és ellenőrizhető leállítását, a menekültek biz­tonságos hazatérését, e célból pedig egy nemzetközi bizton­sági erő jelenlétét, valamint egy átmeneti koszovói igazgatás bevezetését irányozzák elő. A NATO óvatosan reagált a rendezési alapelvek jugoszláv elfogadásáról szóló belgrádi bejelentésre. Mike Hammer, a Fehér Ház szóvivői irodájának egyik munkatársa kijelentette: az Egyesült Államok üdvözöl minden olyan kedvező fejle­ményt, amely a koszovói konf­liktus megoldásának irányába mutat, de egyelőre nem látja tisztán, vajon a belgrádi meg­nyilatkozások azt jelentik-e, hogy a jugoszláv vezetés elfo­gadta a G8 által megfogal­mazott rendezési elvek összes elemét. A G8-elvek némelyike általá­nosabban megfogalmazott kí­vánalmakat tartalmaz, mint amit a NATO követel, így egyes pontok vonatkozásában értel­mezési viták lehetségesek. E pontok legfontosabbika az, hogy a G8 szerint a mene­kültek visszatérését hatéko­nyan biztosító nemzetközi erőt kell vezényelni Koszovóba, a NATO pedig úgy véli, a haté­konyság kulcsa az, hogy ezek­nek az erőknek a magvát a NATO alkossa. Belgrád eddig ezt nem fogadta el. További részletek az 5. oldalon. Huszár- és katonai hagyományőrző haditornát rendeztek a hét végén Kunfehértón. Az Európában első alkalommal megren­dezett tornán több nehéz feladatot kellett teljesítniük a nyalka huszároknak; terepakadályokat ugrattak, portyáztak, lőttek, karddal rohamoztak. Lányokat is verbuválnak soraikba, Lengyel Katalin (balról) a fővárosból, Erdélyi Boglárka pedig Fiilöpszállásról érkezett a haditornára. FOTÓ: POZSGAI ÁKOS Jegyzékbe vett gazdálkodók Rekord kajszitermés és bizonytalanság A kecskeméti konzervgyárat amerikai tulajdonosa eladja. A zöldségfeldolgozó üzemből folynak az elbocsátások, a bé­biételüzemben dolgozók sor­sa bizonytalan. Nem tudni, hogy az új tulajdonos, aki szintén konzervipari tevé­kenységet akar folytatni, átve­szi-e őket. Természetesen a termelőket is érinti a kialakult helyzet, er­ről kérdeztük Csitári Tibort, a Bács-Kiskun Megyei Agrárka­mara elnökét. Elmondta, hogy tragédiának tartja a kecskemé­ti konzervgyárban kialakult helyzetet. Ez azonban már ak­kor megtörtént, amikor 1992­ben a gyárból a termelői tulaj­dont kivették. Mostanra csu­pán tovább bonyolódott a gaz­dák helyzete. Az a legnagyobb probléma, hogy itt a homok­hátságon, ahol a kertészeti kul­túrának évszázados hagyomá­nya van, nincs a termelőknek jövőképük. Idén rekordtermés van kajszibarackról, de a felvá­sárlásban csak egy a biztos: a bizonytalanság. A termelő kényszerpályán van, bizakod­va ültet, de minden évben csalódnia kell. Az elnök sze­rint döntés előtt áll az ország. Azt kellene eldöntenie ugyan­is, hogy szüksége van-e to­vábbra is a magyar parasztra. Május 28-áig 142.111 állami támogatásra igényt tartó me­zőgazdasági termelő regiszt­ráltatta magát az FVM adatai szerint. A határidő tegnap járt le, tehát a szám még vál­tozni fog. A regisztrációt a- zért rendelték el, hogy napra­kész információja legyen a tárcának a mezőgazdasági termelőkről. A jegyzékbe vétel azonban nem kötelező, mivel az csak bizonyos támogatások igénybevétele esetén szüksé­ges. Jegyzetünk ezúttal egy olyan földművelőről emléke­zik meg, aki már nem lehet benne a lajstromban. Cik­künk a 9. oldalon. Kommentár a 2. oldalon. A császártöltési Teleház kulturális centrum műszaki és használatba vételi át­adásán mindent rendben találtak tegnap a szakemberek. Már csak egy két apró munka van hátra a szombati, ünnepélyes átadásig. FOTÓ: S.H. Százmilliót nyert Halas Sikeresen pályázott Kiskun­halas önkormányzata a terü­letfejlesztési tanács pályáza­tán. A benyújtott kilenc pályá­zat közül valamennyi nyert, így a város százmillió forinttal több pénzből gazdálkodhat az idén. A település vezetői azt tervezik, hogy jut majd pénz a kereskedelmi iskola felújítására, amelyet még a té­li szünet ideje alatt öntött el a víz egy csőtörés alkalmával. Tíz utcát szeretnének kikö­vezni, futná a Körösi úton a volt szovjet laktanya terüle­tén épülő lakótelepen utak építésére is. Korszerűsítik a szennyvíztelep irányítástech­nikai berendezését, a Dugo­nics utcában a vízelvezető rendszert, a Baross utcában és a Batthyány utcában pedig az esővíz-elvezető csatornát újít­ják fel. A kivitelezési mun­kálatokat az önkormányzat előbb megpályáztatja, majd várhatóan az év második fe­létől kezdődnek meg a tény­leges beruházások. Az elnyert százmillió forintot saját for­rásból további harmincmillió forinttal egészíti ki az önkor­mányzat Júniusban újabb pályáza­tot nyújt be Kiskunhalas a te­rületfejlesztési tanácshoz, tíz­millió forint elnyerésére. Ha sikeres lesz az is, akkor a tan­gazdaság területén lévő háza­kat látják majd el vezetékes ivóvízzel. Lassú apadás a Dunán Hétfőn reggel tetőzött Bajánál a Duna - tájékoztatta lapun­kat Rab Ferenc, a bajai víz­ügyi igazgatóság főmérnöke. Reggel 6 és 8 órakor 796 cen­timéteres vízállást mértek. A baranyai és a Bács-Kiskun megyei védelmi bizottság­nak, valamint az önkormány­zatoknak küldött jelentésben az szerepel, hogy a gátakon sehol sem kellett beavatkoz­ni, viszont 22 hektárról 35 hektárra nőtt a fakadó vízzel borított terület. Főleg Margit- ta-szigeten és Érsekcsanád- nál, az Eb-tó foknál vannak termőföldek víz alatt. Az elő­rejelzések szerint lassú apa­dás következik a Dunán. Má­ra 1 centit apad, viszont pén­tekre már csak 686 centiméte­res vizet jósolnak. A főmér­nök szerint a hét közepétől a vízügyi igazgatóság meg­szünteti az I. fokú árvízvédel­mi készültséget a területük­höz tartozó Duna-szakaszon. Zöld út a nyerőautomatáknak Feloldotta a pénznyerő auto­maták működtetését korlátozó korábbi, 1995-ben kelt határo­zatát a kiskunfélegyházi kép­viselő-testület. A csütörtöki közgyűlés határozata értelmé­ben az a cég kapja meg a jövő­ben az I-II-es kategóriába so­rolt játéktermek létesítésére és nyerőautomaták üzemelteté­sére a jegyzői hozzájárulást, amelyik rendelkezik a szeren­csejáték-felügyelet engedélyé­vel, és az utóbbi négy évben nem követett el szabálytalan­ságot. Kikötés továbbá, hogy az a gazdasági társulás kapja meg a hozzájárulást, amely a legkiemelkedőbben támogatja (önkéntes alapon) a város ifjú­sági, sport-, kulturális vagy egészségügyi ágazatát. TAWISZI NISSAN KIÁLLÍTÁS ES VÁSÁR _/TV IMISSANj Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ előtti tér. 1999. június 2-6. [ NISSAN Egyedülálló látványos terepjáró SHOW. I A triticale I hazai I atyja. 1 10. oldal -

Next

/
Oldalképek
Tartalom