Petőfi Népe, 1999. április (54. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

Mindennap KISORSOLUNK EGY SZERENCSEÓRÁT a Petőfi Népe előfizetői között. Hogy ki nyerte a mait? Megtudhatja, ha a 2. oldalra lapoz. Többnyire felhős lesz az ég, helyenként eső is várható. Részletes időjárás­térképünk a 13. oldalon. 1999. április L, csütörtök • Ára: 44 Ft • 54. évf., 76. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9 770133 235044 Családi pótlék visszamenőleg Áprilisban véget érhet a bombázás? Az MTA elnöke Kecske­méten. 3. oldal Azok, akik március 3 Víg nem nyújtották be a családi pótlék­ra, a gyermekgondozási segély­re (gyesi, illetve a gyermekne­velési támogatásra (gyet) vo- natkozt igénylésüket, vissza­menőié; csak február hónaptól kaphatjk meg a támogatást. Az újtörvény értelmében az igény-érényesítési idő két hó­nap. Alk tehát április elsején vagy e; követően adják be igényléáket, elveszítik a janu­ári összget. Nem kell új ké­relmet ényújtaniuk azonban azoknál akik már folyamato­san ellátóban részesülnek. AARTALOMBÓL Szlovákia­Magyar­ország 0-0. 7. oldal Első lett a megyei stand. 9. oldal A NATO főtitkára úgy ítéli meg, hogy az észak-atlanti szövetség április 24-25-i washingtoni csúcstalálko­zójáig befejeződik a NATO Belgrád elleni légicsapás- sorozata. „Biztos vagytok abban, hogy ad­digra megoldódik a helyzet” - válaszolta Javier Solana arra a kérdésre, hogy véget érnek-e a bombázások a szervezet csúcs- találkozójáig. Emlékeztetett ar­ra, hogy a bombázások megin­dulása előtt már 400 ezer mene­kült volt, hiszen Milosevic kész tervvel rendelkezett Koszovó et­nikai térképének megváltozta­tására. A NATO annak lehető­ségét azonban kizárta, hogy húsvét idején szüneteltesse a Jugoszlávia elleni bombázáso­kat, mert ezáltal - mint közölték - „Slobodan Milosevic jugo­szláv elnök szabad kezet kapna a koszovói albánok elleni táma­dásokhoz”. Klaus Naumann tá­bornok, a NATO katonai bizott­ságának elnöke tegnap Brüsz- szelben újságírók előtt kijelen­tette: „végtelenül embertelen” •lenne a bombatámadások leál­lítása húsvét idején. (Továbbiak az 5. oldalon.) L Február. Ukosane - 26 halott 2 Március: Donje Prekaz/St Poljance - 54 halott 3. Márciustól napjainkig: Nyugati határvidék - etnikailag megtisztított és azóta többnyire lakatlan terület 4 Július: Prilep/Rznic - 95%-ban elpusztítva 5 Július-augusztus: Junig - háromhetes ostrom, a város 70-80%-ban elpusztítva 6. Augusztus-szeptember: Lodja - 90%-ban elpusztítva 7. Szeptember: Qcavicai magaslatok - állandósult had­műveletek 8. Október: Donje Obrinje -18 halott 9. Decembertől napjainkig: lapasdca - állandó harcok A szoMt ólai a «frontit támlák Ute 10. Január: Racak - 45 halott 1L Február: Pasífk hatírtetűlet - összetűzések az UCK- val ÍZ Februártól napjainkig: Malismi - az UCK megtá­madott főhadiszállása 13. Márciustól napjainkig Srbica-lausa Kiina - had­műveletek az UCK kiszorítására a drenicai járásból 14. Jelenleg: Podujevo 15. Jelenleg: Kosovska Mitrovica 16. Jelenleg: Drenica 17. Jelenleg: Pegetusa-völff Több városban fogolytáborok létesülte*. (Forrás: MoD) Halason lezárták a kórházügyet A halasi képviselő-testület lezárta a Semmelweis-kór- házban folytatott önkor­mányzati vizsgálatot. A képviselők többsége elfogadta a kórházi 16 százalékos bérfej­lesztés elmaradásával kapcsola­tos vizsgálatok eredményét. Az ügyrendi és jogi bizottság meg­állapította, hogy a kórház nem követett el jogsértést. A pénz­ügyi bizottság is arra a megálla­pításra jutott - két tartózkodás mellett hogy az OEP által le­utalt fix összeget a Semmelweis- kórház bérnövekményre hasz­nálta fel. Molnár Ferenc kép­viselő azonban törvényességi óvást kíván benyújtani az ügy­ben a közigazgatási hivatalhoz. Véleménye szerint a kórház té­ves adatokat közölt a pénzügyi bizottsággal a béremelésekről. A városatya úgy vélte, hogy a kór­házi alkalmazottak bérét külön kellett volna választani a kór­házi kft.-ben dolgozók bérétől. A képviselő-testület az ellenvé­leménytől függetlenül úgy ha­tározott, hogy újabb fejlemé­nyig nem kíván tovább vizsgá­lódni a kórházi bérügyben. Mától kerül for&ba az új ötezer forintos bankjegy, Széchenyi István arc­képével az előlapA szép kivitelű, új fizetőeszköz részletes leírását és biz­tonsági ismérveit nk 11. oldalán közöljük. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT A hiányról vitatkoznak Baján Ma délután a költségvetési hi­ány mérséklésének újabb le­hetőségeiről tanácskoznak Ba­ján. A képviselő-testület rend­kívüli ülésén a második ütem­ben tervezett átalakításokról lesz szó. így például a közét­keztetés közhasznú társasági formában történő üzemelteté­séről, a Kommunális és Szol­gáltató Kft. átszervezéséről, a fizetőparkoló-rendszer beve­zetéséről, iskolák összevoná­sáról, az intézmények gazda­sági önállóságának korlátozá­sáról, valamint a kincstári gaz­dálkodás továbbfejlesztéséről. Kommentárunk a 2. oldalon. A testében csempészett Testében kokaint csempésző jugoszláv állampolgárt fogtak el tegnapra virradóra a Ferihegyi repülőtéren a vámosok. Miután a röntgenfelvétel idegen anya­got mutatott ki a testében, orvo­si vizsgálatot rendeltek el. Szer­dán délelőttig 31 darab, kokaint tartalmazó kapszula hagyta el testét. A férfi vallomása szerint további 59-et nyelt le. A vá­mosok összesen mintegy 900 grammra becsülik az elfogott kábítószer mennyiségét. Valóra váltjuk álmait! h Népe E heti számunk tartalmából: Lottónyereményt jósolt, de előre látja a halál napját is. A klubok várják a pénzt A kecskeméti önkormányzat sportbizottsága az elmúlt hé­ten felosztotta a 76 millió fo­rintos idei sportalapot. A pénzt azonban az egyesüle­teknek majd csak azután le­het folyósítani, miután dr. Szécsi Gábor polgármester aláírta a tervezetet. Arról kérdeztük Kecskemét polgár- mesterét, hogy mikor írja alá a szaktestület javaslatát.- Azt kértem Lovas Zoltán­tól, a városháza sportreferen­sétől, hogy készítse el nekem a sportbizottság által hasz­nált értékelési pontrendszert- válaszolta dr. Szécsi Gábor.- Miután ezt áttanulmányo­zom, akkor kerülhet sor az aláírásra, de az előzetes is­mereteim alapján nem hi­szem, hogy megvétózom va­lamelyik klub támogatását. Egyébként úgy gondolom, a szignózás még a héten meg­történik, hiszen azt is tu­dom, hogy a egyesületek már nagyon várják a pénzt. Azt viszont mindenképpen meg kell jegyezzem, hogy a lab­darúgás is olimpiai sportág, így a futballt is a sportalapból kellett volna támogatni. Ám Szűcs Tibor, a sportbizottság elnöke megnyugtatott, hogy éppen egy másfajta szponzo­rálási lehetőségről tárgyal a Kecskeméti FC felnéttcsapa- tának vezetőivel, így tulaj­donképpen nincs okom nem elfogadni a felosztást. Védett épületek Kereken A Nemzeti Kulturális Örök­ség Minisztériuma pályázatot hirdetett a millenniumi prog­ramok keretében országos és helyi jelentőségű műemlé­kek, illetve védett építmények megóvására. Hogy a pályázati feltételeknek megfeleljenek, a kerekegyházi önkormányzat képviselő-testülete úgy dön­tött, hogy helyi védettség alá helyez nyolc, a községben található épületet, illetve ob­jektumot. Ezek: a katolikus templom, a református temp­lom, a kunpusztai templom, a hercegegyházai kápolnalelet, a Langó-kápolna, a kunpusz­tai temető, André Emánuel síremléke és a Rendek-tanya. Változások a szolgáltatónál A Kecskeméti Társasházak Ér­dekvédelmi Egyesülete leg­utóbbi ülésén Álföldi József, a Démász Rt. kirendeltség-ve­zetője volt a vendég. Az ösz- szejövetelen a közös képvise­lők többek között az áram­szolgáltató cég idei terveiről hallhattak tájékoztatót, majd egyéb aktuális problémákról beszélgettek. Mint Alföldy József elmondta, a jelenlegi szervezet több részre válik szét. Továbbiak a 4. oldalon. Kifosztott játékgépek Nem lett vidám a vendéglá­tós, amikor meglátta, hogy a helvéciai Vidám presszót fel­törték. Az ismeretlen tolvaj a játékautomatákban lapuló pénz mellett egy hifitornyot is elvitt. Sőt - mint a rendőrség­től megtudtuk - némi cigaret­tát is összepakolt. A presszó üzemeltetőjét hozzávetőleg 200 ezer forinttal károsította meg a tolvaj. A szombati bűn- cselekmény tettesét a kecske­méti rendőrök keresik. Ma nyit a kecskeméti vadaspark. Naponta 9-18 óráig fogad látogatókat a műkertvárosi intézmény. Képünkön a páviánmama látható kölykével. A leg­újabb látványosság pedig Mancs, a három hónapos medvebocs. FOTÓ: B. R.

Next

/
Oldalképek
Tartalom