Petőfi Népe, 1999. március (54. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

Jj Sportvilág melléklettel | 1999. március 1., hétfő • Ára: 44 Ft • 54. évf., 50. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Napos, enyhe idő várható Részletes időjárás­térképünk a 15. oldalon. NATO-belépés a jövő héten Magyarország Lengyelor­szággal és Csehországgal együttesen a jövő pénteken csatlakozik a világ mindmáig legerősebb katonai szövetsé­géhez, a NATO-hoz. Ebből az alkalomból indít a Petőfi Né­pe egy sorozatot, mely be­mutatja a katonapolitikai szövetség történetét, vala­mint a tagállamok fegyveres erejét, céljait. Első cikkünket az 5. oldalon olvashatják. Paksi hangos szirénapróba A Paksi Atomerőmű Rt. har­minc kilométeres körzeté­ben hétfőn 13-13.30 óra kö­zött hangos szirénapróbát tartanak. A szirénák kataszt­rófajelet adnak. Hétfőn te­hát, várhatóan 13 órakor, a Tolna, Bács-Kiskun és Fejér megyei településeken fel­hangzik a „katasztrófariadó” jele, a két percen át hallható váltakozó magasságú hang, majd 13 óra 10 perckor meg­szólal a „veszély elmúlt” jel­zés, a kétszer fél percen át hallható azonos magasságú hang. A szirénák megszóla­lásakor a jelzett időpontban sem a lakosságnak, sem a közigazgatási szerveknek nem kell intézkedniük. Min­den évben két alkalommal tartanak hasonló üzempró­bát. A TARTALOMBÓL Kollázs­kiállítás Kiskun­halason 2. oldal Orbán Viktor a gazda Ságról 5. oldal György László: Győztek a körösi kézilab­dázók 11. oldal Tetőzött a Duna Bajánál Megteltek a gemenci ártér nagyobb holtágai. Bár az erdészet igyekezett kimenteni a télen kivágott rönköket, a kiáradó viz így is talált uszadékot. Felvételünk a Cserta-ágban készült, ahol csónakkal áthatolhatatlan zátony alakult ki a víz felszínén. FOTÓ: KUBATOVICS Az árhullámtetőzés ellenére némi javulást hozott a hét vége a belvízi helyzetben - tájékoz­tatott tegnap délután Rónai Ist­ván, a Alsó-Duna-völgyi Víz­ügyi Igazgatóság védelemveze­tő-helyettese. Változatlanul 7500 hektárt sújt belvíz, ennek fele vetés, il­letve szántó. A szükségtáro­zókban (Kolon-tó, Kurjantó) összesen 11 millió köbméter víz gyűlt össze. Folyamatosan és rendkívüli esemény nélkül üzemeltek a szivattyútelepek, 24 óra alatt 1,3-1,4 millió köb­méternyi vizet vezettek ki. Ró­nai István szerint - változatlan időjárás esetén - egy-két nap alatt normalizálódhat a hely­zet, a hét közepére a csatornák visszaállhatnak a mértékadó szintre. Őrszemélyzetként, csa­tornatisztítóként, illetve a véde­kezés irányításában az elmúlt napokban 99-en dolgoztak - tá­jékoztatott Rónai István. Szombaton 711 centiméter­rel tetőzött a Duna Bajánál, va­sárnap reggel 701 centin állt a vízmérce. A jelenlegi előrejel­zések szerint a folyón nincs ki­alakult árhullám. Felszámolják a tiszai nyárigátat? Ma Csongrád-Bokroson tárgyalnak az érintett földtulajdonosok A tavalyi tiszai gátrobbantás érintett földtulajdonosai mára egyeztető tárgyalást hívtak össze Csongrád-Bokroson, hogy megvitassák a novem­ber 23-ai bokrosi, illetve a 24- ei lakiteleki gátrobbantás nyomán kialakult helyzetet és sürgős megoldást keressenek a megrongálódott töltésszaka­szok mielőbbi helyreállításá­ra. Az elmúlt héten felröppent a hír, miszerint a robbantásokat tavaly elrendelő vízügyi ható­ság most a környékbeli földtu­lajdonosokra akarja áthárítani a nyárigát helyreállításának költségeit, noha a robbantást akkor valamennyi környező te­lepülés ellenezte és indokolat­lannak tartotta. Értesüléseink szerint a víz­ügy a nyárigát teljes felszámo­lását helyezte kilátásba, amennyiben néhány hónapon belül nem állítják helyre a megrongálódott szakaszokat. A rekonstrukció sürgősségére tekintettel a nyárigátbizottság - mint erre jogosult fórum - nemrég megbízta a Tisza- Kunsági Vízgazdálkodási Tár­sulatot, mérje fel a terveztetés és az esedékes munkálatok költségeit. A felmérés eredmé­nyeit két-három hét múlva ter­jesztik a nyárigátbizottság elé. További részletek a harmadik oldalon. Kommentárunk a 2. olda­lon. A halasi orvosok felháborodtak Nyilatkozatban reagáltak a kiskunhalasi kórház or­vosai arra a bejelentés­re, hogy fiktív tevékeny­ség feltüntetésével, csa­lással gyanúsítják intéz­ményüket. Ezért a Miniszterelnöki Hivatal ellenőrzési csoportfőnöke fel­jelentést tett ismeretlen szemé­lyek ellen. A Semmelweis-kór- ház orvosai méltánytalannak tartják, hogy ország-világ előtt „ismeretlen tetteseknek”, „nagy értékű csalás elkövetői­nek” nyilvánították őket. A fel­jelentés alapja, hogy a kórház 1997-ben közel ötszáz esetben összesen 17,1 millió forint ér­tékben oxygenátor alkalmazá­sát tüntette fel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár­nak küldött jelentésében. Oxy- genátorra csak a nyitott szív­műtéteknél van szükség, már­pedig a halasi kórházban nincs szívsebészet. A kórház orvosai leszögezik, hogy meglehet: té­vedtek, amikor az oxygenátor kódját alkalmazták, de semmi­képpen nem csaltak. (Folytatás a 3. oldalon) A MAI NAP LEGKISEBB ÁRA KECSKEMÉTEN KIWI Nyitva tartás: mindennap 8-20 óráig kosárb ■ 1 Amíg a készlet — 1 kg 159 Ft Pólus Róna, Kecskemét, Izsáki út A magyar borászat szerepe Európában A borágazat az egyik olyan terület, ahol a rendszerváltás óta látvá­nyos minőségi fejlődést sikerült elérni. Erről beszélt Szabadi Béla, a Földművelésügyi Minisztéri­um politikai államtitkára „A magyar borászat szerepe Eu­rópában” című konferencián szombaton, Budapesten. A Magyar Borszalon Kft. által rendezett eseményen leszö­gezte: ahhoz, hogy a magyar bor minősége tovább javul­jon, többek között meg kell újítani az ültetvényeket, erő­síteni kell a nyilvántartási rendszert, a származás- és eredetvédelmet. Magyaror­szág évente 1,3-1,5 millió hektoliter bort exportál, amely a 3 milliárd dolláros mezőgazdasági exportbevéte­len belül 105-120 millió dollár értékű. A borexport egyne­gyede az Európai Unióba ke­rül. Ez a mintegy 400 ezer hektoliteres kivitel nem nagy jelentőségű az unió 160 mil­lió hektoliteres piacán - kö­zölte. A magyar borászat évezre­des múltra tekint vissza. A földterület 1,4 százalékán, 131 ezer hektáron folyik sző­lőtermesztés, ezen belül 100 ezer hektáron árutermelés. A szőlőtermés 93 százalékából bort készítenek: 64 százalék fehérbor, 20 százalék pedig vörösbor készítésére alkal­mas, a fennmaradó rész pe­dig csemegeszőlő. Ezen az arányon változtatni kell, s a fehérszőlő rovására kékszőlőt kell telepíteni - közölte. Letartóztatták Baján az álarcos rablókat A bajai bíróságqn pénteken előzetes letartóztatásba he­lyezték egy tavaly nyári rab­lás gyanúsítottjait. Az eset még augusztus 13-án, este 10 óra körül történt Garán. Egy családi házba hatolt be az ablakon keresztül két ál­arcos férfi, és az ott lakó idős asszonyt megverték. A nő orrcsonttörést szenve­dett, míg a rablók 60 ezer fo­rint értékű valutát és arany ékszereket loptak. Az eljá­rást annak idején megszün­tette a bajai rendőrség. Az ügy aktái azonban nem kerültek irattárba, fo­lyamatosan dolgoztak a rab­lók felkutatása érdekében. Kedden eredményre veze­tett a munka, tájékoztatatta lapunkat Szabó Ferenc, a bűnügyi osztály vezetője. Tárgyi és személyi bizonyí­tékok kerültek elő a rablás­sal kapcsolatban. Ezek alap­ján előállították N. Imre, B. Ferenc és B. Eszter nagy­baracskai lakosokat, akiket a bűncselekmény elköveté­sével gyanúsítanak. A szag­azonosító kutya beazonosí­totta a két férfi helyszínen talált szagmintáját. Továbbá a rendőrök olyan tanúkat is találtak, akiknek a lopott ék­szereket értékesítették. A három gyanúsítottat őrizetbe vették a kapitány­ságon és megkezdődtek a kihallgatások. Az egyik gya­núsított részletes, feltáró jel­legű vallomást tett, míg két társa tagadta a rablás elkö­vetését. Valamennyiüket le­tartóztatták a bajai bírósá­gon. Farsangi mulatságot rendeztek a napokban a kecskeméti Platán Otthonban. A bentlakók vidám műsorokat adtak elő mulatságos jelmezeikben. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT

Next

/
Oldalképek
Tartalom