Petőfi Népe, 1999. február (54. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

1999. február 1., hétfő • Ára: 44 Ft • 54. évf., 26. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Hideg lesz az idő, szórványos havazás várható. Részletes időjárás­térképünk a 11. oldalon. Magyar segély Kórógynak Orbán Viktor miniszterelnök a nyolcszáz lelkes Kórógy szét­lőtt református templomában vasárnap bejelentette, hogy a templomot a magyar kormány költségvetéséből fogják újjá­építeni. A miniszterelnök a szintén magyarlakta Szent- lászló falu református templo­mában azt is közölte, hogy a kormány tervei szerint Ma­gyarország részt akar venni a horvátországi újjáépítésben. Részletek a 4. oldalon. Bevetésre készek a NATO-csapatok Javier Solana NATO-főtitkár- nak az a szilárd meggyőződé­se, hogy Koszovóban meg lehet akadályozni szabályos háború kitörését. „Koszovó nem lesz második Bosznia” - jelentette ki a La Vanguardia című, barcelo­nai napilapban. A főtitkár azzal számol, hogy a koszovói ellen­felek még képesek valamilyen megoldást találni. Tény azon­ban, hogy a NATO komolyan veszi a katonai beavatkozással való fenyegetést - mondta. A TARTALOMBÓL Horga.sz gyűlés Borocs­kán. 3. oldal Dávid Ibolya az MDF új elnöke. 5. oldal Póth Diána 4. lett a műkor­csolya Eb-n. 9. oldal Az egész nemzet gyászolt Magyarország a balesetben meghalt fiatalokat gyászolta tegnap. Tegnap nemzeti gyásznap volt Magyarországon. Kőszegen szombaton délután eltemették a deutschlandsbergi autóbusz­katasztrófa kilenc áldozatát. Az ökumenikus gyászszertar­táson, amelyet Konkoly Ist­ván megyéspüspök celebrált, Göncz Árpád köztársasági el­nököt felesége, Göncz Zsu­zsanna képviselte, a kormány részéről pedig Pokorni Zoltán közoktatási és Szabó János honvédelmi miniszter voltak jelen. A Jézus Szíve templom­ban délelőtt 10 órától róhatták le kegyeletüket a gyászban osztozók. A gyászmise szent­beszédében Konkoly István megyéspüspök arról szólt, hogy az emberi élet egyik leg­nagyobb próbatétele az, ami­kor szembe kell néznünk sze­retteink halálával. Különösen fájó, amikor fiatal életek törnek ketté. A hozzátartozók, roko­nok, barátok fájdalmát csak a keresztény hitbe vetett biza­lom, a feltámadás reménye enyhítheti - mondta. A római katolikus egyház feje, II. János Pál pápa táviratot küldött a gyászoló családoknak, ő is osztozik fájdalmukban. Lapoz­zon az 5. oldalra. Kommentár a 2. oldalon. Lassul a növekedés Koké: K. 0. Óvatos gazdaságpolitikám van szükség Az Idén a tavalyinál érez­hetően lassúbb gazdasági növekedést és egy szám­jegyű inflációt jósol a GKI Gazdaságkutató Rt. és a Postabank Rt. közös prog­nózisa. A GKI Rt.-nek a vállalatok és lakosság várakozásait tükröző konjunktúraindexe az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent. A legfontosabb ex­portpiacokon egyre lassul a nö­vekedés. A kutatók szerint a gyorsan bővülő belföldi kereslet többlet­behozatalt gerjeszt, ami a las­san emelkedő kivitel mellett a külső egyensúly romlásához ve­zet. Mindezek ellenére úgy vé­lik: megfelelő gazdaságpolitiká­val elérhető, hogy a romlás át­meneti és elviselhető mértékű legyen. Az inflációt éves átlagban 9 százalékra, a keresetek reálér­tékének növekedését pedig a ta­valyi 4 százaléknál magasabbra prognosztizálják. A fizetési mérleg hiánya vár­hatóan tovább növekszik, a működőtőke importja nem lesz képes ellentételezni majd a de­ficitet. Az idei költségvetés - kü­lönösen annak bevételi oldala - igencsak feszített. A GKI által prognosztizált hiány - 50-80 milliárdos évközi kiadáscsök­kentő intézkedéseket feltételez­ve is - megközelítheti a GDP 5 százalékát. Tizedik profi mérkőzésén kiütéssel győ­zött Kovács István olimpiai, világ- és Eu- rópa-bajnok ökölvívónk. Tudósításunk a 7. oldalon. Leváltják-e Pelikánt? Öt kiló kábítószer a hangfalban A nyomozók már régóta figyelték a két csikériai férfit A megyei rendőr-főkapitányság felderítő osztályának nyomozói már hosszabb ideje - titkosszolgálati eszkö­zöket is bevetve - figyeltek két csikériai férfit. A rend­őrök gyanúja szerint a két csikériai kábítószer-csempé­szettel foglalkozott. A hosszas adatgyűjtés és megfi­gyelés után, múlt pénteken látták elérkezettnek az időt a rendőrök, hogy elfogják a két férfit. Mint azt Ferenczi László al­ezredes, a megyei rendőr­főkapitányság sajtóreferense elmondta, a csempészek rend­szeresen a jugoszláv határnál vették át a kábítószert, amit az­tán továbbszállítottak. A rend­őrök - akik figyelték a csempé­szek akcióját - pénteken Kis­kőrösön állították meg őket, egy közúti rutinellenőrzésnek álcázott akció során. A fehér Audi 100-as személyautó át­vizsgálásakor a nyomozók öt kilogramm marihuánát talál­tak az egyik hátsó hangfalba rejtve. A kábítószert lefoglal­ták, a két csikériait pedig kábí­tószerrel visszaélés alapos gyanújával őrizetbe vették. Az autó további átvizsgálásakor több kábítószert nem találtak. A megyei rendőrök a kishatármenti együttműködés keretében felvették a kapcsola­tot a szerb belügyi szervekkel, akik megpróbálják a csem­pészhálózat további kapcsola­tait felderíteni. A Fidesz Mátraházán ülésező parlamenti frakciója azt java­solja az APEH elnökének: gon­dolja újra a bűnügyi igazgató­ság vezetésével megbízott Peli­kán László kinevezését annak érdekében, hogy ezt a tisztet al­kalmasabb személy tölthesse be. - Erre a frakció szerint a bűnügyi igazgatóság tekinté­lyének megőrzése miatt van szükség - közölte Koncz Mária, a parlamenti csoport sajtófőnö­ke. Az APEH elnöke egyelőre nem nyilatkozott a hírről. (Részletek az 5. oldalon.) Gyorsul Jánoshalmán a várostervezés Jánoshalmán az új általános rendezési terv készítése már 1996 nyarától húzódik. A fo­lyamat lelassulásában közre­játszott a rendezésre vonat­kozó jogszabályok változása és az önkormányzati válasz­tás is. Tavasztól, úgy tűnik, hogy felgyorsulhat a terve­zés. A városrendezési tervet készítő Markolt László épí­tész a múlt heti önkormány­zati ülésen vázolta az elkép­zeléseket. A képviselőknek lehetőségük lesz részlete­sen is tanulmányozni a ter­veket. Március második felé­ben kezdődnek a lakossági egyeztetések. A terveket köz­szemlére teszik, s lakossági fórumokat tartanak április közepéig. Május elején az addigi észrevételek bedolgo­zásával együtt terjesztik a tervet jóváhagyásra a megyei főépítészhez. A város képvi­selő-testületé várhatóan júni­usban fogadja el a település jövőjét meghatározó rende­zési tervet. Tél tábornok ismét támad? Hatalmas pelyhekben, folyamatosan hullott a hó. FOTÓ: BANCZIK Tegnap délután intenzív hava­zás kezdődött Kiskunfélegy- háza-Kecskemét-Kiskunha- las térségében. Alig egy óra alatt több centiméteres hóré­teg lepte be a településeket, utakat. Molnár István, a Bács- Kiskun Megyei Közútkezelő Kht. ügyeletese munkatár­sunknak elmondta, a havazás negyed 4 tájban Kiskunfél­egyházán kezdődött. Alig ne­gyedóra múlva már átterjedt Kecskemétre és Kiskunhalas­ra is. A közútkezelő kht. mindhárom település körze­tében valamennyi gépével megkezdte a főutak sózását, tisztítását. Egy sórakomány közel 30 kilométeres útsza­kasz sózásához elég, ez 420 kilométeres útszakaszt jelent egyszeri töltéssel. Egyelőre csak a főútvonalakat takarít­ják, de szükség esetén az emelkedőket és veszélyes ka­nyarokat is megszórják. Teg­nap este 7 óráig egyetlen, hó okozta balesetről vagy elaka­dásról sem kaptak hírt. Aggódó bajai pedagógusok A bajai Dózsa György Általá­nos Iskolában az igazgató kez­deményezésére múlt héten tartottak lakossági fórumot, melynek témája az iskolát, va­lamint a hozzá tartozó óvodá­kat érintő - egyelőre csak ter­vezett - átalakítások voltak. Meghívták a körzet önkor­mányzati képviselőit és a pol­gármesteri hivatal illetékeseit is, hogy tájékoztassák a szü­lőket, illetve a pedagóguso­kat. Osztrogonácz József igazgató elmondása szerint a meghívottak megnyugtató in­formációkat kaptak. (Részletek a 3. oldalon.) Tízezrek körözés alatt Magyarországon a janu­ár 25-i adatok szerint 23.810 személyt köröz­nek. Általános körözés alatt az eltűnt szemé­lyek állnak, a bűnözőket pedig elfogatóparancs alapján kutatják fel. A körözött személyek adatai országos számítógépes rend­szerbe kerülnek, amelyekhez valamennyi rendőrség hoz­záférhet. Szőgyényi Zoltán beszélt arról, hogy tavaly 38.911 személy ellen adtak ki országos körözést. Ebből 37.361 esetben szüntették meg az eljárást - részben amiatt, mert a körözöttek előkerültek. Az évenkénti körözések száma egyébként növekvő tendenciát mutat - tette hozzá az őrnagy. El­mondta: van olyan is, akit háborús bűnök miatt keres­nek, ám 1946 óta nem tud­nak a nyomára bukkanni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom