Petőfi Népe, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-16 / 294. szám

ÉS KÖRNYÉKE Szerkeszti: Mihályka Gyula A Helvécia Kultúrájáért Alapítvány a helyi művelődési központban rendezett ünnepséget a község óvodásai, iskolásai szá­mára. A több mint 300 gyerek megnézhetett egy bábelőadást, s közben süteményt és üdítőt is kaptak. FOTÓ: BANCZIK R. Kiöntenek a szemeteskukák Kecskeméten, a legutóbbi kép­viselő-testületi ülésen Szappa­nos Benedek fideszes képvise­lő interpellált egy, a választó- körzetében felmerülő problé­ma miatt. Elmondta, hogy a Széche- nyivárosban gyakori probléma a kukák mellett felgyülemlett szemét. Ezt - amellett, hogy rontja a városképet, és szeny- nyezi a környezetet - a szél is gyakran széthordja a panel­épületek között. Az ott lakók véleménye szerint a garázsok­ban kialakított boltok és ven­déglátóegységek is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a szeméttárolók hamarabb meg­telnek. Hiszen ezeknek a gará­zsoknak általában nagyobb hulladékigényük van. A képviselő kéri, hogy a pol­gármesteri hivatal mérnöki és környezetgazdálkodási irodája vizsgálja ki, milyen módon szállítják el a szemetet a ga­rázsüzletekből. Jogos-e a lakók felvetése? A kommunális bi­zottság pedig keressen megol­dást a szeméttároló edények mellett, illetve az épületek kö­zött szétszórt szemét eltakarí­tására a legrövidebb időn belül - a közelgő ünnepekre való te­kintettel. S. H. Anyakönyvi hírek KECSKEMÉT Születtek: Szabados Ágnes (Ádám Andrea), Magony Vivien (Papp Tímea) Kerek­egyháza, Szőnyi Leila (Sztankó Ibolya), Juvanzic Beáta (Reichardt Erzsébet), Bíró Attila Patrick (Höss Mónika) Fülöpszállás, Bo­gos Tamás Balázs (Szabó Erika), Herczeg Ferenc (Egri Anett). Házasságot kötöttek: Bosnjak Jakob és Tóth Mária, Nyírő István és Szécsényi Terézia Zsuzsanna. Meghaltak: Szécsi Ist­ván, Zsikla Józsefné Vol- kármiszt Terézia (Tisza- kécske), Szabados Erzsébet, Lipóczi Lászlóné Suba Ilo­na, Balázs Jánosné Német Julianna, Farkas Mihály László, Tóth József Gergely, Tóth István, F. Kis János, Drozdik István Györgyné Kiss Julianna Mária (Kis­kunfélegyháza), Szikszai Mátyás Pál (Fülöpszállás), Tóth Pálné Fehér Rozália (Lajosmizse), Fodor József (Dunavecse), Kovács Tibor Mihály, Szamosközi János (Tiszakécske), Lovasi István (Császártöltés), Baglyas Im­re (Soltszentimre), Panyik László (Tiszakécske), Ju- rácsik Jánosné Szabó Anna (Lajosmizse), Gáspár Pál (Lajosmizse), Dobos János­né Krasnyánszki Matild (Lajosmizse), Laczkó Lajos, Almási Lajosné Kara Julian­na, Filus Pál, Petényi Sán­dor, Ceglédi Sándorné Sza­bó Julianna, Gyenesei Já­nos, Csertő Gábor, Németh Ferencé Gulyás Irén (La­josmizse), Nagy Imre Jó­zsef, Kiss Józsefné Barta Anna (Helvécia), Oláh Ist­vánná Csekő Katalin (Ke­rekegyháza), Bartók De- zsőné Kocsis Erzsébet, Ka­sza József, Prasch Zsófia (Kiskunfélegyháza), Bara- nyi Imre Mihályné Gábor Ilona, Szőke György. Mercedest keresnek A kecskeméti rendőrkapitány­ság nyomozást rendelt el lo­pás elkövetésének alapos gya­núja miatt ismeretlen tettes el­len, aki néhány nappal ezelőtt a kecskeméti Aranyhomok Szálloda előtti parkolóból el­lopta a GJH-087 forgalmi rendszámú, szürkéskék szí­nű Mercedes személygépko­csit, a benne lévő alkatrészek­kel együtt. A kár hétmillió fo­rint. December 12-re virradóra Kecskeméten, a Kőhíd utcá­ban, egy ott parkoló Avia tí­pusú tehergépkocsiból valaki eltulajdonított két darab Whirlpool mikrohullámú sü­tőt, hozzávetőleg 150 ezer fo­rint értékben. Az előző lopással csaknem egy időben - tetőbontás mód­szerével - ismeretlen tettes be­hatolt a jakabszállási Univer ABC-be, ahonnan dohányárut és italokat lopott el, összesen 541 ezer forint értékben. HIRDETMÉNY Az év végi ünnepek miatt Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkarendjében és ügyfélfogadásában történő változásról az alábbiakban tájékoztatjuk a város T. Lakosságát: december 18-án, pénteken: csütörtöki munkarend lesz érvényben, egész napos - nyúj­tott - ügyfélfogadással december 19-én, szombaton: pénteki munkarend szerint, 13 óráig lesz nyitva a hivatal december 24-én, csütörtökön: pihenőnap, a polgármesteri hivatal zárva tart december 31-én, csütörtökön: munkanap, ügyfélfogadás 12 óráig lesz a hivatalban ^ Hangverseny RORATE ünnepi hangverseny lesz a Kecskeméti Nagytemp­lomban december 17-én, csü­törtökön fél ötkor. Az Angol- kisasszonyok Ward Mária Le­ánygimnáziuma szervezésé­ben megrendezett hangverse­nyen tizenkét helyi általános és középiskola kórusa lép fel. A vendégeket Farkas László érseki helynök köszönti. Hagyományőrzők A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Területi Szerveze­te holnap tartja soron követ­kező gyűlését. Az esemény délután négy órakor kezdő­dik a Lechner Ödön utca 3. szám alatti Honvéd Helyőrsé­gi Klubban. Lovag hódít a színházban Talán mégsem kizárólag csak az operettekért és a zenés játékokért rajong a kecskeméti színház kö­zönsége? Lehet, hogy so­sem volt igaz ez a kizáró­lagosság? Mindenesetre pénteken este egy prózai darab végén tapsol­ta pirosra a tenyerét a premier közönsége. Nem nehéz megjó­solni: A királyasszony lovagja sikerként vonul be az idén 103. évadját kezdő kecskeméti Ka­tona József Színház történeté­be, meghódítja a közönséget. Spanyolország a XVII. szá­zad második felében: a ha­nyatlás mélypontja. Hadserege szétzüllött, hadiflottája gya­korlatilag nem létezett, a gyar­matokkal való kereskedelme holland és angol kézre került, külkereskedelme csempészet­té silányodott. A királyi hata­lom az arisztokraták, a gran- dok játékszerévé vált, a nép szörnyű nyomorban élt. A ki­rályi udvart átszövő intrikák közepette tűnik fel Victor Hugo drámájában egy lakáj, Ruy Bias, akit ura - cselveté­sének eszközeként - a legma­gasabb körökig juttat. Don Salluste de Bazan célja a ki­rálynő megszégyenítése. Ruy Bias nemcsak a királynő sze­relmét nyeri el, hanem nagy te­hetségű és önzetlen miniszter­nek is bizonyul a tehetségtelen és végletekig korrupt spanyol grandok között. A cselvető azonban visszatér, és a lakáj a királynő előtt érzett szégyené­ben önkezével vet véget életé­nek, miután megöli az ördögi terv kitalálóját, Don Salluste- ot. A darab tehát nem csupán szerelmi történet, társadalmi mondanivalót is hordoz. Min­denki eldöntheti, ez mennyire aktuális. Ruy Bias ellentétes jelleme a célratörő szerelem és gyáva­ság, a határozottság és félelem vonásaiból tevődik össze. A tragikum okozói is ezek a fel­oldhatatlan, nagy, belső ellen­tétek. Ezek együttes megjelení­tése nem könnyű színészi fel­adat. Őze Áron jól oldotta meg, bár játékában egy-két ponton - így az első felvonás végén is -- bizonytalanság ér­ződik. Mintha időnként nem tudná pontosan, hová tegye a hangsúlyt, vagy merre nézzen, hogy az általa formált alak ak­tuális lelkiállapota a nézők számára is egyértelmű legyen. Mindezzel együtt Őze Áron maradandót nyújt Ruy Bias szerepében. Mint ahogy mara­dandót nyújt Oszter Sándor Don Salluste megformálása­kor. Fölényes magabiztosság­gal alakítja a sátáni főurat, aki szája szegletében gúnyos vi- gyorral, lelkiismeret-furdalás nélkül ad parancsot akár gyil­kosságra is, ha érdekei úgy kí­vánják. Oszter mellett a darab másik igazán nagy alakítása Epres Attiláé. Don Cézár ko­pott köpönyegéből a helyzet- komikum játékának mestere bújik elő. Hálás szerep, de nem elronthatatlan. Epres Atti­la azonban - legalábbis a né­zőtérről úgy tűnik - erre szüle­tett, Don Cézár szerepét neki írta Victor Hugo. Vitéz László Don Guritanja szintén értéke az előadásnak. Kár, hogy nem nagyobb sze­rep, kevés a játéklehetőség. Túlzás lenne azt mondani, hogy Danyi Judit tündököl a királyné, Neuburgi Mária sze­repében. Eljátssza. Ám hogy ez a szerep és a színésznő te­hetsége is többet rejt, mint ami a színpadról a nézőtérre átjött pénteken este, arról az utolsó jelenet meggyőzően árulkodik. Az előadás utolsó percében pedig egyértelművé válik. A siratás pillanatában nem csak hölgyek szemében csillogott könny a nézőtéren. A szerelme elvesztése miatt szinte őrületbe kergető fájdal­mat érző királynő súlyos teher­ként vonszolja élete további ré­szében Ruy Bias emlékét. Ez a fizikálisán is megvalósuló von- szolás a közben elsötétülő hát­térrel Tasnádi Csaba kiváló rendezői munkáját dicséri. Mint ahogyan sok más kitűnő megoldás is. Jót tett a darab­nak az eredeti, Victor Hugo- féle szöveg rövidítése. Min­denképpen meg kell említeni Székely László díszlettervező munkáját, aki bátran rúgta fel a szerző által a díszletezésre megadott instrukciókat. A színpompás drapériák, barok­kosán túldíszített környezet helyett a sima, törés nélküli fe­kete dominál. A tükörhatású felületekkel és a szúrófények­kel kiegészülve tökéletesen el­éri célját, a közönség pedig ve­vő a szokatlan megoldásra. A színészek kerülnek előtérbe a cicomás bútorok helyett. Dí­szítésnek, cicomának ott van­nak a jelmezek. A Királyasszony lovagja mi­att - hosszú idő után - ismét érdemes színházba menni Kecskeméten. Kiváló előadást hoztak össze egy valódi szín­házat kedvelő, műértő közön­ségnek. W. Király Ernő Oszter Sándor és Őze Áron Háromoldalú tárgyalás a Penny helyéről Van rá esély, hogy Kecskemé­ten, a Nyíri úti megyei kórház parkjában nem épül bevásárló- központ. Lapunkban már beszámol­tunk arról, hogy a terület me­gyei önkormányzattól való megvásárlását pályázaton el­nyert Penny Market vállalta: a tárgyalások befejezéséig nem kezdi el az építkezést. Dr. Szécsi Gábor kecskeméti pol­gármestertől megtudtuk, hogy m egy e-Kecs kém ét-Penny Market, háromoldalú megálla­podásra készülnek. Ha ez sike­rül, úgy a város két cseretelket adna el a Pennynek. (Ismert, hogy összesen négy ilyen áru­házát terveznek a hírős város­ban). A befolyt pénzből Kecs­kemét megvenné a megyétől a mintegy hatezer négyzetméte­res kórházi telket. így sikerül­ne megakadályozni, hogy Pen­ny épüljön a kórházi parkba. Tisztújítás a MIÉP-nél A MIÉP Kecskemét Városi Szervezete múlt szombaton taggyűlést tartott, amelyen megválasztották a helyi szer­vezet elnökét, elnökségét. Emellett módosították a helyi szervezeti és működési sza­bályzatot, valamint elfogadták a jövő év első negyedének programját. A kecskeméti MIEP elnöke két évre ismét Hetényi István lett. Az elnök­ség tagjai: Frisnitz Irén, Goór Imre, dr. Mezős Ottó, Krett György. Rendbírság a városatyáknak? A hírős városi képviselő-testü­let mai ülésén ismét tárgyal az új Szervezeti és Működési Sza­bályzatról. Ebben - egyebek mellett - új elemként a rendbír­ság bevezetése is szerepel. Ha a városatyák áldásukat adják rá, úgy az új SZMSZ-ben szerepelni fog, hogy a közgyű­lés rendbírsággal sújthatja azt a képviselőt, aki egy közgyűlésen több mint két alkalommal - en­gedély nélkül - túllépte a fel­szólalási időkeretét. (Egy képvi­selő egy napirendhez kétszer, egyenként legfeljebb öt perc­ben szólhat hozzá.) Ugyancsak rendbírságot lehetne kiszabni arra a városatyára, aki az ülésen másokat sértő, illetve a testület­hez méltatlan, nem illő kifeje­zést vagy hangnemet használ, továbbá a napirendtől ismételt figyelmeztetés ellenére is eltér. A rendbírság összege alkalman­ként 3000 forint lenne. Ajándékosztás Elérte célját a „Gyermekek a gyermekekért” jótékonysági gálaműsor, amelyet idén is nagy sikerrel rendezett meg a kecskeméti Városi Szociális Alapítvány. A bevételből az alapítvány 300 szociálisan rászoruló gyermek és idős polgár szá­mára vásárolhatott ajándékot. Az ajándékokat holnap, dél­után két órakor adják át a vá­rosháza dísztermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom