Petőfi Népe, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

asztrológus vonala Ko$ ,3 OG 90- 3 30 43 f Bika V3* 06-90-330 432 Ikrek 06-90-330 433 BéK 06-90-330 434 Oraszión 06-90-330 435 Szűz i£í 06-90-330 430 ÍMórletg ■m 06-90-330 437 Skorpió 06-90-300 438 Nyitás 06-90-330 439 Bak 06-90-330 440 VÍ£Ófltö Ot 06-90-330 4-4 í Halak 06-90-330 4-42 I”^SS cgAs-jM Hr3t l !>< ik> !•; -ifi Mm» n Petőfi Népe A Duna - Tisza köze napilapja 1998. december L, kedd Ára: 44 Ft 53. évf., 281. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Felhős, párás idő várható Részletes időjárás­térképünk a 15. oldalon. Szóvivői méltatás Méltányolandó és kulturált megoldás - nyilatkozta Boró­kai Gábor kormányszóvivő tegnap arra reagálva, hogy Hingyi Lászlóné lemondott megbízatásáról a Szerencsejá­ték Rt. felügyelőbizottságában és Hingyi Beatrix visszaadta a Malév Rt. igazgatótanácsi tag­ságára szóló megbízatását. „A lemondások abból a szem­pontból örömteliek a kormány számára, hogy ismételten a va­lóban fontos kérdések megvá­laszolására lehet a figyelmet fordítani” - mondta Borókai. Szerinte a posztokon a pótlás­ról az ÁPV Rt.-nek kell gon­doskodnia és a lemondást is az ÁPV Rt. fogadja el. A TARTALOMBÓL Megjelent a főegy­házmegye kalendá­riuma 2. oldal Torgyán József család­tagjai lemon­dásáról 5. oldal Mark Hamilton a kecske­méti konzerv­gyárról 9. oldal Jánoshalmi csirkekiárusítás A múlt hét dereka óta csirkevásárlási lázban ég Jánoshalma. A helyi Takever Kft. áron alul - darabját 112 forintért - árulta a 10 hetes, 2-3 ki­lós csirkéket. Egy kiló csirke előállítása a technológia szerinti 7 hét alatt 150-160 forintba kerül. Az is­merősök és rokonok értesí­tése, valamint sajtóhírek alap­ján az ország minden részé­ből érkeztek az emberek Já­noshalmára, hogy olcsó csirké­hez jussanak. Péntek óta nap­közben hosszú sorokban áll­tak az autók a mélykúti út­ban, melynek csúcspontja va­sárnap volt. Ekkor kilométe­rekben volt mérhető a csirkére várakozó kocsisor hossza. A vásárolni szándékozók között nem volt ritka az o- lyan, aki fél napot is várt, hogy hozzájusson az olcsó csirké­hez. A közúti forgalom zökke­nőmentességét vasárnap dél­utántól rendőrök biztosítják. Hétfőn reggel már kitették a táblát a cég bejáratánál, hogy 25 ezer van eladó Jánoshal­mán. Kedden már csak a rú­zsai telephelyen kapható olcsó csirke. Sajtóinformációk szerint az történt, hogy a kft.-nek nem Aki csak tehette, vásárolt az olcsó baromfiból. volt írásos szerződése felvá­sárlóval, csak szóban álla­podtak meg egy céggel. Az orosz válság miatt azonban a partner elállt az üzlettől, így a kft. kénytelen volt áron alul el­adni a baromfiállományát. Az ügy részleteiről a 11. ol­dalon olvashatnak. Kommentár a 2. oldalon. Halálos késelés a kórházban A kecskeméti megyei kórház Izsáki úti tüdőosztályának e- gyik betege hétfő hajnalban le­szúrta egy betegtársát - tudtuk meg Zentai Ida századostól, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. A 64 éves kunbajai T. Gábor ágyából kikelve át­ment a szomszédos kórterembe és zsebkéssel egyszer mellka­son szúrta az ott ápolt 86 éves kecskeméti férfit. A szúrás kö­vetkezményeként S. József rö­vid időn belül életét vesztette. Jelenleg még nem tudni, hogy a bűncselekményhez esetleg kö­ze volt-e annak, hogy T. Gábort rendkívül előrehaladott stádi­umban lévő tüdőrákja miatt - fájdalomcsillapítóként - morfi­ummal kezelték. Ezt elmeorvos szakértői véleménnyel lehet megerősíteni illetve cáfolni. E- zért a nyomozás vezetője intéz­kedett a szakértő kirendelésé­ről. A 64 éves gyanúsítottat a kórházban őrzik, ellene a me­gyei rendőr-főkapitányság em­berölés bűntette miatt folytat büntetőeljárást. Országos nyílt, súlycsoport nélküli kyohushin karate csapatbajnokságot rendeztek Kiskunfélegyházán, ahol látványos küzdelmeknek lehetett tanúja a közönség. Tudósításunk a 13. oldalon. FOTÓ: GULYÁS SÁNDOR Csökken a zsúfoltság a garai otthonban Fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal a garai „Napra-forgó” Szakosított Otthon igazgató-főorvosa, dr. Takács Imréné ellen - olvashat­ták lapunk szeptember 28-ai számában. Mint beszámoltunk róla, a hivatal háromtagú bi­zottsága kivizsgálta a túlnyo­mórészt súlyos értelmi és testi fogyatékosok ápolását végző otthon egyik gondozottjának panaszát. Jelentésében több, az otthon működésével kapcsola­tos hiányosságra, a szociális tör­vény megsértésére, az emberi méltósághoz való jog csorbulá­sára mutatott rá. Akkoriban azt is megírtuk: a Bács-Kiskun me­gyei közgyűlés, az intézmény „gazdája” eltekintett a fegyelmi eljárás megindításától, helyette szakmai-pénzügyi vizsgálatot rendelt el az otthonban. Továb­biak a 3. oldalon. Félegyházi rablófogás Késsel szerzett pénzt magának Elfogták azt a férfit, aki októ­ber 29-én Félegyházán a Hor­váth Zoltán utcában található Kanyar büfé előtt rablást köve­tett el. A támadó késsel fenye­getett meg egy férfit majd el­vette pénztárcáját a benne lévő hatezer forinttal. A nyomozás tegnap vezetett eredményre és őrizetbe vették a 43 éves kis­kunfélegyházi P. Ferencet. A férfi szeptember 22-én, tehát a rablást megelőzően valamivel több mint egy hónappal ked­vezménnyel szabadult a bör­tönből. Szintén rablás miatt ült korábban. A kedvezményt most megszüntetik és le kell töltenie azt is. Ráadásul az el­rabolt tárcában öt személyes okirat is volt, ezért P. Ferenc­nek a rablás mellett öt rend­beli visszaélés okirattal vétség miatt is felelnie kell. Jelenleg a félegyházi kapitányság fogdá­jában várja további sorsát. Őrbottyányba utazott az Ótemplom harangja Az őrbottyányi harang­öntő üzembe szállítot­ták szombaton a kiskun­félegyházi Ótemplom nagyharangfát. Gábor Imre plébános el­mondta, a tizenhat mázsás harang tíz évvel ezelőtt meg­repedt, de eddig nem volt al­kalom arra, hogy újraöntsék. (A megrepedt harangot nem lehet hegeszteni vagy for­rasztani, csak újraönteni.) A munkával várhatóan egy év alatt végeznek a szakembe­rek. Gábor Imre plébános hozzátette, szeretné ha az ezredfordulót már a Sarlós­boldogasszony templom új­raöntött nagyharangja kö­szöntené Félegyházán. Idős asszony raboltak ki Császártöltésen Vélhetően külföldi állampol­gárok rovására írható a múlt héten Császártöltésen elkö­vetett rablás. A Kecel utcában törtek rá egy idős asszonyra románul beszélő férfiak, hogy pénzéhez hozzájussa­nak - tudtuk meg Zentai Ida rendőr századostól. A bűn- cselekmény reggel, nem sok­kal 8 óra előtt történt. A 74 éves nőt megkötözték, majd addig bántalmazták, míg el nem árulta, hol tartja pénzét. A bántalmazott idős ember komoly ütéseket kapott több foga is kitört - közölte a rend­őrség szóvivője lapunkkal. A bűncselekmény elkövetői 10 ezer forint körüli összegre tettek szert. A rablók sze­mélyazonossága egyelőre tisztázatlan, nagy erőkkel ke­resi őket a rendőrség. Arvízbiztos cölöpkaptárak Az elmúlt héten két helyen is átrobbantották a tiszai nyárigátat Tiszaug és Csongrád között. Az élő Tisza vize Tőserdőnél jelentősen megemelte a Holt-Tisza vízszintjét. Ez az előrelátó méhész azonban még idejében cölöpökre mentette méhkaptárait. Ki képviseli a várost? Nagykőrösön a helyi képvise­lő-testület kulturális és kom­munikációs bizottságának hatáskörébe utalták annak el­döntését, hogy a város nevé­ben kik fogadhatják az érke­ző külföldi delegációk tagjait. Ugyancsak ennek a bizottság­nak a hatásköre, hogy kijelöl­ik je a várost külföldön képvise­lő személyek névsorát. Kósa István polgármester a döntést megelőző vitában kifejtette, hogy a bizottság csak azok­ban az esetekben határozhat J j a külföldre utazó városi dele­gáció összetételéről, ha a ki­utazás a nagykőrösi önkor­mányzat költségén történik. Ha a költségeket a meghívó fél állja, s a meghívók névre szólnak, akkor a bizottságnak nincs hatásköre a kérdésben. Ám a delegáció ilyen esetben is hivatalos városi küldöttség­nek számít, hiszen például a törvényből is következik, hogy a polgármester a várost képviseli. Jelenleg is érvény­ben van egy meghívás Kósa István számára Franciaor­szágba, amit a francia pékek szövetsége fogalmazott meg, amikor vezetői a nagykőrösi élelmiszer-ipari szakközépis­kolában jártak. Kósa István egyébként elfogadta, hogy a külföldi delegációk érkezése­kor a kulturális és kommuni­kációs bizottság határozza meg a vendégeket fogadók névsorát. 977013323502098281

Next

/
Oldalképek
Tartalom