Petőfi Népe, 1998. szeptember (53. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

■w. ^ij^yyyuj^si f uuyviar áliníTiaáy^öóVloröíve. Í-,-í «r/ Az új ezerforintost mától hozza forgalomba-a Magyar Nemzeti Bank. Előoldalán Mátyás király arcképe, hátolda­lán a visegrádi királyi palota kútja és egy corvina-motívum található. A régi ezresek 2000. szeptember 1-jéig marad­nak forgalomban. Veszteség a Reálbanknál A Reálbanknál a független könyvvizsgálói jelentés ez év január elsejétől június 30-ig mintegy 5,4 milliárd forint vesz­teséget, június 30-án 1,1 milli­árd forintnyi negatív saját tőkét és 30,2 milliárd forintos mérleg­főösszeget mutatott ki - tájékoz­tatta hétfőn az Országos Betét- biztosítási Alap (ÓBA) a sajtót közleményben. A közlemény szerint így a törvényben előírt legkisebb jegyzett tőke biztosí­tásához és a veszteségek rende­zéséhez összesen mintegy 3,1 milliárd forintos tőkemegerősí­tés kell. E számok ismeretében az ÓBA úgy döntött, hogy két feltétel együttes teljesüléséhez kötve fenntartja érdekeltségét a Realbank tőkehelyzetének ren­dezésében. Az egyik feltétel az, hogy az ez év szeptember 4-én megtartandó közgyűlés meg­szavazza az alaptőke 1 száza­lékra való leszállítását. A másik feltétel pedig az, hogy az ÓBA az általa maximálisan vállalható 3,1 milliárd forintos tőkepótlás révén legalább 75 százalékos, azaz irányító többséget szerez­zen a hitelintézetben. Váltás a Magyar Posta élén Krupanics Sándor, a Hírközlési Főfelügyelet korábbi elnöke ma váltja fel Doros Bélát a Magyar Posta Rt. vezérigazgatói széké­ben - közölte Szabó Sándor, a Közlekedési, Hírközlési, és Vízügyi Minisztérium szóvi­vője. Arról nem tudott tájékoz­tatást adni, hogy Doros Béla a jövőben milyen posztot tölt be. Kiégett a lopott teherautó Kiskunmajsa mellett, egy er­dőben kigyulladt és leégett egy nyergesvontató. Az égő Liaz tehergépkocsihoz a ha­lasi tűzoltók vonultak ki, és akadályozták meg a tűz to­vábbterjedését. A rendőrség a vizsgálat során megállapí­totta, hogy a gépkocsit a hozzá tartozó pótkocsival együtt múlt szerdán hajnalban lopták el az inárcsi Fenyő panzió parkolójából. Az M5-ÖS autópálya 35-ös kilométerénél található pihe­nőhelyről vitték el az ismeret­len tettesek a nyergesvonta­tót. A dabasi rendőkapitány- ság rendelt el nyomozást az ügyben, ahol 170 milliós lo­pási kárt jelentettek. Az előzetes tűzszakértői vélemények szerint, feltehe­tően szándékosan gyújtották fel a járművet. A tűz során személyi sérülés nem történt, a gépkocsi környékén senkit sem találtak. A keletkezett kárt 10-15 millió forintra be­csülték. Az ügyben a daba­si rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Nemes nedűk kalapács alatt Több mint ezer palack bort, pezsgőt és konyakot árverez­nek el az ősszel Romániában. Olyan italokat, amelyek a néhai diktátor, Nicolae Ceausescu családjának birtokában voltak. A borok zöme orosz pincék­ből származik, vagy a diktátor más kommunista ,.kollégáitól” kapta. Az italok nem csak Cea- usecu miatt különlegesek, ha­nem önmagukban is: akad köz­tük két üveg 1918-as palacko­zásé nedű is. Az árverésre bo­csátott minden palackhoz a vevő kap egy kis cédulát, ame­lyen rajta van a bor nem terme­lői, hanem tulajdonosi szár­mazási helye: A Ceausescu család rezidenciája. 1990-ben egyébként már tartottak egy ha­sonló italaukciót Romániában, akkor 1800 palack került kala­pács alá. A befolyt pénzt egy kórház kapta. Az idei őszi ár­verésen Ceausescu autóiból, csónakjaiból és más javaiból is vásárolhatnak a vevők. Légi harcot vív egymással a Mirage és a MiG-29-es Franciaországban a Dongó század A kecskeméti Szentgyörgyi De­zső Harcászati Repülőezred 2. Dongó Repülőszázad pilótáit meghívták Franciaországba. A kecskemétiek a cambrai légibá­zis Tigris Repülőszázadának pilótáival repülnek együtt. A Dongó század kijelölt állomá­nya és a repülést kiszolgáló csoport Téglás László alezredes vezetésével tegnap repült el Franciaországba. A pilóták MiG-29 UB kétkormányos va­dászgéppel, illetve AN-26-os repülővel tették meg az utat. A magyar és a francia pilóták há­rom repülési nap folyamán na­ponta 2-2 felszállást hajtanak végre, melynek során légi har­cot is vívnak egymással. A Tig­ris Repülőszázad a legkorsze­rűbb francia repülőgéptípust, a Mirage 2000-5-öt üzemelteti, A pilóták és repülő műszaki­ak a közös repülés során tanul­mányozzák a francia repülőgé­pek üzemeltetési és kiszolgá­lási rendszerét, illetve a repü­lések tervezésének, szervezésé­nek rendjét és módszerét. Robbantással fenyegették a vállalkozót A bajai bíróságon tegnap délután előzetes letartózta­tásba vették azt a két férfit, akit a hét végén elkövetett zsarolással gyanúsítanak. Csütörtökön egy bácsbokodi vállalkozót fenyegettek meg te­lefonon. Az ismeretlen férfi­hang elmondta, hogy a vállal­kozó vagy fizet 2 millió forin­tot, vagy valamelyik család­tagja, illetve ingatlanja felrob­ban. A vállalkozó a bajai rend­őrök segítségét kérte. Pénteken újra jelentkezett a zsaroló, és elmondta, hová kéri a pénzt dél­után 6 óráig. Bácsbokod és Bácsborsód között, a dögkút- hoz vezető mellékúton átívelő híd bal pillérjét jelölte meg a te­lefonáló. A megzsarolt vállal­kozó már fél 6-kor letette a tás­kát, amiben nem igazi pénz volt, hanem papírkötegek. , Erre az időre már a rendőrök is elfoglalták hídfőállásaikat. Együtt várakoztak a bajai zsa­ruk, megyei nyomozók és a kommandósok. Háromnegyed 9-kor két kerékpáros férfi érke­zett a hídhoz, és elvették a tás­kát. Ekkor bukkantak elő a rej­tőzködő rendőrök, akiknek si­került a helyszínen elfogni az egyik tettest. A másik helyisme­retét kihasználva egérutat nyert a kukoricásban. Neki sem volt több szerencséje, mint társának, ugyanis háromnegyed 12-kor Bácsbokodon a lakása előtt el­fogták. Sz. Norbertét és Sz. Mátyást zsarolás alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a rendőrök és a bíróság szeptember 30-ig előzetes letartóztatásba vette őket. Ez ellen az egyik gyanú­sított fellebbezett. Kékszőlőt kellene telepíteni Mit hoz az idei szőlőszüret? Búzatermelő ismerősöm dü­Piarista tanévnyitó Egy nép akkor veszíti el ön­magát, ha föladja a templo­mot, az iskolát - mondta Le- zsák Sándor országgyűlési képviselő, az MDF elnöke, amikor megnyitotta a Pia­rista Gimnázium 282. tan­évét Budapesten. Az egyko­ri s a mai piarista diákok, a tanárok, a szülők jelenlé­tében Lezsák Sándor úgy fogalmazott: ez az iskola a keresztény Magyarország talapzata, ahonnan vissza­hódítható a templom és az iskola, ahol olyan vezető réteg nevelődik, amelyre felnézhet a magyar nép. höngve számolt be róla: má­zsánként 900 forintért tudta eladni a termést. Sajnos a ga­rantált áras értékesítésre nem jelentkezett be. De nem biztos az sem, hogy az segített volna, hiszen a termést a felvásárlók minősítik... Még el sem ültek a gabona- termelők panaszhullámai - a kormány minden bajt nem tu­dott orvosolni - már a szőlő- termelők szájából hallani ke­serű szavakat. De a Kunsági Borvidék Hegyközségi Taná­csánál sem tudtunk meg olyasmit, amiből jó' kedvű szüretre következtethetnénk. Ami a felvásárlási árakat illeti, a tavalyiakat szeretnék elérni, ami a fehérszőlőt termelők többségének biztos veszteséget jelent. A Kunsági Borvidéken je­lenleg a termés kétharmada asztali, egyharmada minőségi bor. Kékszőlőt kellene telepí­teni az elkövetkező években a gyengébb fehérek rovására, még az Európai Unióba való csatlakozás előtt. De honnan vegyék erre a pénzt az évről évre veszteségesen termelők? Cikkünk a 9. oldalon. Kommentárunk a 2. oldalon. A világ csipkéi Kiskunhalason Kiskunhalason már a hét gyományos csipkebált. végén „csipkés” rendezvény vqlt: szombaton tartották a ha­FOTÓ: POZSGAI ÁKOS Halason rendezik meg az I. Csipke Világkiállítást, melyre 12 országból több száz művé­szi csipkét neveztek be. A szep­tember 11-14. között sorra ke­rülő rendezvény alkalmával szakmai konferenciát és üzlet­ember találkozókat is szervez­nek. Részletek a 3. oldalon. Gyorshírek Halálos baleset Vasárnap este halálra gázol­tak egy férfit az 50-es főúton, Lajosmizse közelében. Egy Kecskemét felé haladó autó vezetője nem vette észre az | úton haladó gyalogost, aki a baleset következtében a hely­színen meghalt. A 60-65 éves áldozatot egyelőre nem tudta I azonosítani a rendőrség. Lopott Lancia Nagyértékű lopott személy- gépkocsi akadt fenn hétvégén a tompái határátkelőnél, amit az olasz és a német hatóságok köröztek. Egy jugoszláv ál­lampolgár jelentkezett kilé­pésre a lopott Lanciával. Munkaanyag A Pénzügyminisztérium eljut­tatta a kormánynak az 1999. évi költségvetési törvény ter­vezetét - tájékoztatta a tárca sajtóosztálya tegnap a sajtót. A Pénzügyminisztériumnál részleteket nem kívántak kö­zölni a törvénytervezetből, hi- ; szén az egyelőre még munka­anyagnak számít. I Szökevény léggömb Norvégia felől Oroszország légterébe sodródott az a száz méter magas meteorológiai léggömb, amelyet egy héttel korábban bocsátottak fel a nyugat-kanadai Saskatche­I wan tartományban, majd ki­került az ellenőrzés alól, és azóta 8-11 ezer méter magas­ságban lebegve zavarja a pol­gári légi közlekedést. Az em­ber nélküli, héliummal töltött léggömb üldözésére indult kanadai, brit és amerikai ka-1 tonai repülőgépek számos lö- | vést adtak le rá, de nem sike­rült leszedniük. Öngyilkos rendőr p Holtan találtak rá egy csong­rádi rendőrre a lakásában. A 33 éves Sz. László zászlós az eddigi vizsgálatok szerint va-1 lószínűleg szombatra virra­dóra végzett magával a tulaj­donát képező, engedéllyel tar­tott Parabellum pisztollyal. f A rendőrre vasárnap reggel | szomszédja talált rá. Elítélt futtatók Négy egykori jugoszláv ál­lampolgárt ítéltek 3-5 éves j | börtönbüntetésre hétfőn a | belgiumi Antwerpenben, mert | magyar lányokat kényszerűét-1 | tek prostitúcióra a kikötővá- | rosban. A futtatókat három | I magyar lány vallomása alap- | ján börtönözték be. A lányok I már visszatértek hazájukba. I Földcsuszamlás Nepál középső részén mon­szunesők következtében va­sárnap éjszaka hatalmas sár­lavina zúdult egy falura. Életmentők kutatnak a túlélők után a sárrengetegben. Eddig 46 holttestet találtak, de a halottak száma valószínűleg emelkedni fog. Nepál kö­zépső részén az idén csaknem 40 ezer hektárnyi termény - főként rizs - veszett kárba a | monszunesők miatt, a kár 22 I millió dollárra rúg. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom