Petőfi Népe, 1998. augusztus (53. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

Ä^'rsräptMlesi Könyviá* állományból törölve. PETŐFI NÉPE 1998. augusztus L, szombat • A Duna-Tisza köze napilapja • 53. évf., 179. szám / 39 Ft ma HÉTVÉGI MAGAZIN 5-7. oldal Módosult időpont Módosították az intervenció ke­retében felvásárlandó árpa, rozs, illetve tritikálé mennyisé­gének bejelentési időpontját. A termelők augusztus 15-éig je­lenthetik be a felvásárlásban való részvételüket. Feltétel, hogy az említett termények együttes vetésterülete ne ha­ladja meg a 20,8 hektárt. Az ál­lam termelőnként és hektáron­ként 2,4 tonna, legfeljebb össze­sen 50 tonna termény felvásár­lására vállal kötelezettséget. Játékos galéria A dunaföldvári Várkert ad ott­hont a Fafaragó Galériának, ahol mától a játékkészítés re­mekeit csodálhatják meg a lá­togatók. A bemutatott anyag két részből áll. Az egyik a kecskeméti Szórakaténusz Já­tékmúzeum és Műhely közép­európai fajátékainak gazdag anyagából válogatott gyűjte­mény, kiegészítve mexikói és japán különlegességekkel. A másik Nagy Kristóf, a Szent­endrén élő iparművész, csong­rádi és kecskeméti játszóterek tervezőjének alkotásait tárja a látogatók elé. Végső búcsú a vadászpilótától Katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra tegnap a kecskeméti Köztemetőben a MiG-29-es repülőbaleset ál­dozatát, Rácz Zsoltot. Az elhunyt vadászpilótát a honvédelmi miniszter alezredesből posztumusz ezredessé léptette elő. Az aranykoszorús első osztályú repülőgépvezető végső búcsúztatásán több mint ezren vettek részt. A pilóta hozzátartozóin, ba­rátain, ismerősein kívül Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Kositzky Attila altábornagy, a légierő vezérkari főnöke és Wachsler Tamás, a honvédelmi minisztérium közigazgatási államtitkára is lerótta kegyeletét a ravatalnál. Képösszeállításunkat a 2., a kecskeméti pilóták levelét a 3. oldalon találják. fotó: banczik Róbert Felmentették a vadőrt Szeptemberben lesz két éve an­nak, hogy lelőttek egy orv va­dászt Csólyospálos határában. Két helybéli fiatalember enge­dély nélkül éjszaka portyázott egy vadásztársaság fácántele­péhez. A vadorzókat észrevette B. A. hivatásos kiskunmajsai vadász, aki a lövöldözők kere­sésére indult. A vadász akkor lőtt az orv­vadászok kocsijára, amikor azok megpróbálták őt elütni. Egy golyó eltalálta az egyik férfit, aki belehalt a sérüléseibe. Az ügyészség gondatlanság­ból elkövetett emberöléssel vádolta a vadászt, aki négy lö­vést adott le Zastava típusú 7,62 milliméteres golyós pus­kával a 30 éves A. L. kocsi­jára. A gépkocsivezetőt érte a halálos lövés, társa nem szen­vedett sérülést. Az orvvadászok éjjel érkez­tek a majsai Petőfi Vadásztár­saság fácántelepéhez. Lövései­ket meghallották a fácántelep őrzői is. A szakadó esőben in­dult keresésükre a vadőr, aki egy dűlőútnál meglátta az orv­vadászok kivilágítatlan gépko­csiját, amely feléje tartott. A vadász egy zseblámpával vilá­gítva megpróbálta feltartóztatni a járművet, de az továbbhajtott. A vadőr félreugrott és oldalról kétszer az autó kerekeire lőtt. Az autó egy fának ütközött, miközben a vadász úgy vélte, hogy rálőttek a kocsiból. Ekkor lőtt még kettőt a távozó gépko­csi irányába, és az egyik löve­dék kioltotta a csólyospálosi férfi életét. Az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a vadász veszélyeztetve volt, tehát jogos önvédelemről volt szó és fel­mentették a vád alól. Az ítélet nem jogerős. Lerepült a rakomány Tegnap délben az 54-es fő­úton, Soltvadkert közelében egy „lerepülő” rakomány oko­zott balesetet. A teherautó szál­lítmánya fóliazsákokban fi­nom faforgács volt. A járműről egy óriás csomag a kanyarban leesett az út másik oldalára. Ekkor ért oda egy VW Passat, ami a légből pottyant aka­dályra ráhajtott, majd „buk­fencet” vetve a viszonylag mély oldalárokban eltűnt a ko­csi. Pilótájaés utasa szerencsé­sen megúszta a balesetet. A járműben jelentős kár lett. A forgács vastagon elborította az utat. A takarítás és a mentés idején teljes volt az útzár. Kommentárunk a 2. oldalon. A főrendőr nem indokolt Augusztus 1-jei hatállyal fel­mentették Berta Attila dandár­tábornokot, Budapest rendőr- főkapitányát, akinek helyét Kökényesi Antal ezredes, a Vili. kerületi kapitány veszi át - közölte Orbán Péter dandár­tábornok, országos főkapitány. Berta tábornokot a Belügymi­nisztérium közigazgatási állam­titkárának titkárságára helyezte át. A volt főkapitány bűnügyi helyettesét, Lázár János dandár­tábornokot az ORFK bűnügyi főigazgató-helyettesévé nevez­ték ki. Tóth László ezredes, a BRFK eddigi közbiztonsági igazgatója az augusztus 15-étől induló Mobil Különleges Cso­port vezetője lesz, utódja Bö- könyi István, Óbuda-Békásme- gyer rendőrkapitánya. Orbán Péter többszöri újságírói kér­désre is elzárkózott attól, hogy megindokolja Berta Attila le­váltását. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Postabank teljes vezérkarát Felfüggesztette tevékenysé­géből tegnap a Postabank tel­jes menedzsmentjét és a fel­ügyelő bizottság tagjait az Ál­lami Pénz- és Tőkepiaci Fel­ügyelet. Ezt Járai Zsigmond pénzügy- miniszter jelentette be. A bank vezetésének menesz­tése körüli hírek bizonytalanná tették a Postabank működését - mondta Tarafás Imre, a fel­ügyelet elnöke. Járai Zsigmond elmondta: a bank vezetését és a felügyelő bizottsági tagokat felszólították a lemondásra. Erre azért volt szükség, mert az 1997. évi 13 milliárd forint veszteség után az idei év első félévében nem mutatkoztak po­zitív változások a pénzintézet gazdálkodásában. A Postabanknál szétválaszt­ják az elnöki és vezérigazgatói posztot. A pénzintézet új vezér- igazgatójának Auth Henriket javasolja az ÁPV Rt., míg az igazgatóság elnöke Madarász László, a felügyelő bizottság elnöke pedig Urbán László lesz - mondta a miniszter. A felügyeleti biztosok az au­gusztusi közgyűlésig üzletpoli­tikai döntéseket nem hozhat­nak, új hitelekről sem határoz­hatnak. A felügyeleti biztosok feladata az, hogy segítsék a ve­zetőváltás problémamentes le­bonyolítását, és a pénzintézet működését. Ennek érdekében akár meg is tilthatják a me­nedzsmentnek, hogy belépje­nek a bankba. Kovács Álmos, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke el­mondta: a Postabank jelenlegi helyzete szilárd, megfelelő lik­vidtőke áll rendelkezésre ah­hoz, hogy a bank fizetőképes legyen. Zöldség- és gyümölcstermesztés az unióban A magyar agrárpolitika kiala­kításánál a legfőbb szempont az lesz, hogy milyen kötelezett­ségeket ró ránk az EU-tagság. Ezt a Hevesen rendezett zöld­ség- és gyümölcstermesztési konferencián Gerendás Károly, a Földművelésügyi Miniszté­rium képviselője hangsúlyozta. Az uniós tagsággal járó válto­zásokról szólva leszögezte: a mezőgazdasági termelőknek az a legfőbb feladatuk, hogy e kritériumrendszerbe próbálják belehelyezni magukat. A döm­pingáru helyett a minőségre, sőt a különleges kvalitásokra kell helyeznünk a hangsúlyt. Különleges termék lehet pél­dául a dinnye, a meggy, a cse­resznye, a csiperkegomba. Petőfi Sándor halálának 149. évfordulójára emlékeztek tegnap Kiskőrösön. A költő szobránál a város polgárai is elhelyezték a megemlékezés virágait. FOTÓ: PULAI SÁRA Gyorshírek Hiányos nyilvántartás I Senki nem tudja biztosan, mekkora az ország szőlő­termő területe, a pontos ka­taszter hiánya bonyodalmat okoz az európai uniós csatla­kozási folyamat során - kö­zölte Vajda László, az FVM j integrációs főosztályának ve­zetője egy zalai borászren­dezvényen. Októberi voksolás | Göncz Árpád köztársasági el- - nők október 18-ára, vasai- napra írta ki a helyi önkor- I mányzati általános választá- | sokat. Szabad az export | Engedély nélkül lehet expor­tálni búzát és kukoricát au- 1 gusztus 1-jétől. A rendelkezés átmeneti, s nem érinti az au- í gusztus elseje előtt kiváltott gabonaexport-engedélyeket. Ezekre az eredetileg meghir­detett feltételek érvényesek, | illetve alkalmazandók. A mi­nisztériumi közlemény szerint | a tárca vezetője az augusztus 1-jétől december 31-éig ter- I jedő időszakra az exporten­gedély nélkül kiszállított búza S után tonnánként 1500 forint 1 | támogatást határoz meg. A I támogatás minden minőségű I búzára vonatkozik. Életveszélyes fejesugrás : Súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett az a 16 év körüli j fiatalember, aki pénteken dél- 1 után Siófokon a strandon fe- ! jest ugrott a vízbe, és nyak­csigolyatörést szenvedett. A | szerencsétlenül járt fürdőzőt mentőhelikopterrel a buda- ( pesti János Kórházba szállí­tották. A Balatonon ez idáig 14 halálos baleset történt, el­szenvedőik többsége vízibi­cikliről esett vagy ugrott a tóba. Paula újra színen Paula Jones ügyvédei tegnap Bili Clinton amerikai elnök ellen irányuló perújrafelvételi I kérelmet nyújtottak be a bíró­sághoz. A hölgy azt állítja, | hogy Clinton 1991-ben, ami- | kor még Arkansas állam kor- | mányzója volt, egy Little | | Rock-i szállodában szexuális :j ajánlatot tett neki. Az elszen­vedett lelki megrázkódtatás I miatt benyújtott kártérítési igényét azonban idén április­ban a bíróság nem találta megalapozottnak, és az ügyet lezárta. Lövés a követségre Péntekre virradóra egy isme- • rétién tettes rálőtt Jugoszlávia belgiumi nagykövetségének | I épületére - jelentette be a ju- I goszláv külügyminisztérium. 1 | A terrorista fegyverrel nyitott | tüzet a brüsszeli nagykövet­ségre, s csak a szerencsének I köszönhető, hogy a támadás- I nak nem voltak áldozatai - áll | I a hivatalos közleményben, amelyben Belgrád azt is beje-1 | lentette, hogy a jugoszláv | I külügyminisztériumban éles | | hangú tiltakozó jegyzéket ad­tak át pénteken Belgium belg- 1 rádi magykövetének.

Next

/
Oldalképek
Tartalom