Petőfi Népe, 1998. július (53. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

az Országgyűlési Könyvtár állományánál törülve. ?•* DH BROKERHÁZ Kecskeméten, a PROFITHOLDING Rt. irodájában Kecskemét, Horváth Döme krt. 12. Telefon: 76/486-606, S 486-607 Fax: 76/481-884 ® Helyén a német katonai híd A fülöpszaUási korhadt tahidat német katonai híddal váltják fel a Duna-völgyi főcsa­tornán. A fémszerkezet már a helyén van, a polgármester vizsgálja. Cikkünk a 3. oldalon. Csőtörés miatt órákig nem jutottak ivóvízhez a betegek sem Vészhelyzet a halasi kórházban Megjavították azt az eltörött főnyomócsövet, amely miatt vasárnap órákra víz nélkül maradt a kiskunhalasi Sem­mel weis-kórház. Az ivóvizet most a megszokottnál erőseb­ben klórozzák, de az intéz­mény vízellátása tegnap óta zavartalan. A hétvégi kárelhá­rítási munkákat nehezítette, hogy a sérült vízvezeték helyét pontatlanul jelölte a tervrajz. Vasárnap délután három óra tájban észlelték a kórház mű­szaki dolgozói, hogy az intéz­mény udvarán a térbeton alól, több helyen is nagy erővel tör fel a víz. A kórházi főnyomó­cső is ott van lefektetve, de azt a beton miatt nem lehetett meg­állapítani, hogy hol van a cső­törés pontos helye. A csőtörés miatt a kórház tizenegy emele­tes hotel szárnya, az új műtők, a konyhai részleg, a rendelőinté­zet és a tüdőgondozó épülete is ivóvíz nélkül maradt.- A kórház műszaki appará­tusa a tervrajzok alapján ke­reste a vezeték nyomvonalát, de kiderült, hogy a dokumen­tum tévesen jelöli azt - tájékoz­tatta lapunkat dr. Kövecs Gyula, a kórház orvos igazga­tója. (Folytatás a 3. oldalon) lejt és reped a bicikliút Púposodik, Röviddel elkészülte után meg­jelentek az első repedések a kunszentmiklósi kerékpárúton. Mint kiderült, nem megfelelő technológiával készült. A ga­rancia három évig szól, javít­gatják is folyamatosan. A ta­valy elkészült, hétmillió fo­rintba került úttal meggyűlt a baja a kunszentmiklósi önkor­mányzatnak. Mint a legutóbbi bejáráson kiderült, a keresztirányú repe­dések mellett megjelentek a hosszantiak is. Van olyan rész, ahol a vékonyka út két széle között - a süllyedés miatt - már tizenkét centiméter a szintkü­lönbség. Mint az egyik város­atya fogalmazott, télen ez kész életveszély. Helyenként púpo­sodik is az aszfalt. A kivitelező céggel folyamatosan kapcso­latban álló önkormányzat kép­viselői a legutóbbi bejáráson megállapították, hogy az út el­készülte után közvetlenül ke­letkezett és javított repedések is újra megjelentek. Ezért a kunszentmiklósi képviselők legutóbbi ülésükön úgy döntöttek, hogy kérik a ki­vitelező cégtől az újabb javí­tást. A kerékpárút teljes felüle­tén egy új, három centiméter vastagságú sétányaszfalt réte­get terítenének szét a már meg­lévő burkolatra. Azonban ez sem jelent véglegesen jó meg­oldást. Szinte biztos, hogy idő­vel ismételten megjelennek a repedések. Hogy mi lesz a ga­ranciaidő lejárta után, ki fizeti a költséges javítgatásokat, egy­előre nem tudni. Lebuktak a hamis kártyások Egy halasi vállalkozást kis hí­ján becsaptak hárommillió fo­rinttal. Néhány nappal ezelőtt komoly mennyiségű Vegeta megvásárlásának szándékával jelentkezett néhány ember a társaság telephelyén. Bankkár­tyával akarták kiegyenlíteni a számlát. Eddig minden rend­ben lévőnek is tűnt, a turpisság csak eztán derült ki. Ugyanis a hárommilió forin­tot néhány tízezerrel megha­ladó vételár átutalását az illeté­kes bank megtagadta. A ma­gyarázat egyszerű: nem a kár­tya tulajdonosa próbálkozott a tranzakcióval. A megyei rend­őr-főkapitányság gazdaságvé­delmi osztálya csalás gyanújá­val kezdett eljárást a vásárlók ellen. Hogy a kártya miként ke­rült illetéktelen kezekbe, azt egyelőre nem lehet tudni. Tűzelhalás Szabolcsban Újra megjelent Szabolcs-Szat- már-Bereg megyében a gyümöl­csösök rettegett növénybeteg­sége, a tűzelhalás: egy 140 hek­táros ibrányi almáskertben talál­tak a fákon Erwinia amylorova baktériumtól elpusztult virágo­kat, hajtásokat és terméskép­ződményeket a szakemberek. Erről Sallai Pál, a térségi nö­vény-egészségügyi és talajvé­delmi állomás igazgatója tájé­koztatta kedden a sajtót. A szakember elmondta: a te­rületen a szükséges védekezési eljárás már megtörtént. A beteg növényrészeket eltávolították és elégették, illetve elrendelték a szükséges kémiai védekezést. Az almáskert zárlat alá került. Hol a Kordax-vagyon? A vámhatóság nem számíthat a Kordaxszal szembeni mintegy 14 milliárd forintos, kamatokkal növelt jogerős követelésének tö­redékére sem - nyilatkozta Ma­gyart József, a Kordax Rt.-t fel­számoló Kossuth Holding Rt. biztosa kedden. A VPOP-t meg­előzi a kielégítésnél az APEH, de az is csak a 4 milliárd 1 száza­lékára számíthat. Ausztria az Unió elnöke Mától fél évig Ausztria tölti be az Európai Unió (EU) elnöké­nek tisztét, elsőként az EU-ba legutóbb bebocsátást nyert há­rom ország - Ausztria mellett Svédország és Finnország - közül. A semleges Ausztria 1995. január elsejétől tagja az Európai Uniónak. EÜ-elnöki minőségében Ausztria feladata lesz, hogy képviselje a 15 országból álló EU-t kifelé, közvetítsen az EU­partnerek között, meghatározza a fél év munkaprogramját, egy­ben koordinálja és előrelendítse az előző elnökségek idején megkezdett, több elnöki perió­dust átfogó munkákat. Az oszt­rák elnökséget lezáró decem­beri bécsi csúcsértekezleten ke­rül majd sor a nemzeti foglal­koztatáspolitikák és programok kiértékelésére s az EU bővíté­sének esetleges meggyorsítá­sára is. Felvételre keresünk ■» kiváló képességekkel, műszaki végzettséggel és vezetői tapasztalattal rendelkező' műszaki szakértőt 15 és 17 óra között hívja Kálmán Györgyöt! Kecskemét, Szt. László krt. 20. 1B* 76/487-300 A szélmalom mellett Új üzletház két alsó szintjét adták át tegnap Kecskemé­ten, a Dobó körúton. Harminc üzlet nyílhat meg rövidesen a Piramis Kft. által épített házban. fotó: banczik Róbert Kevesebb szarvasmarha Öt százalékkal csökkent a jú­nius 1-jei adatok szerint 12 hó­nap alatt a szarvasmarha-állo­mány Magyarországon - tar­talmazza a KSH gyorstájékoz­tatója. 1998. június 1-jén 878 ezer szarvasmarhát tartottak nálunk, ez 49 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. I Aggódik a Vatikán í A Vatikánt aggodalommal töl­tik el azok a hírek, miszerint Kínában Bili Clinton amerikai elnök látogatásával összefüg­gésben letartóztattak egy kato­likus püspököt. Tizenhárom minisztérium Az Országgyűlés kedden - bár az ellenzék számos kifogást emelt - elfogadta az új minisz­tériumi struktúrát. 13 tárca működik majd a jövőben: Bel­ügyminisztérium, Szociális és Családügyi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium, Gazda­sági Minisztérium, Honvé­delmi Minisztérium, Igazság­ügyi Minisztérium, Környe­zetvédelmi Minisztérium, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, Kül­ügyminisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté­riuma, Oktatási Minisztérium és Pénzügyminisztérium. A felsőoktatási törvény mó­dosításának általános vitája is része volt a tegnapi ülésnek. Az előterjesztők nevében Mát­rai Márta (Fidesz) elmondta: pártjának az a célja, hogy már a következő tanévtől váljon tan- díjmentessé az első diploma megszerzése. Ezt azzal indo­kolta, hogy a továbbtanulás le­hetőségét a tehetség és ne az anyagi helyzet határozza meg. A nagy vitában Jánosi György (MSZP) más ellenzé­kiekhez hasonlóan kifogásolta a javaslatot, mely szerinte igazságtalan, mert mindenki­nek egyformán nyújt kedvez­ményt. Továbbiak a parla­mentből az 5. oldalon. Útban Ukrajnába totálkáros lett a város Opelje Elaludt a kormánynál az alpolgármester Szolgálati gépkocsival karam­bolozott Kiskunhalas egyik al­polgármestere. Az autóban még hárman utaztak, szerencsére senki sem sérült meg komo­lyabban, azonban a jármű totál­káros lett. A rendőrök két hó­napra elvették Vas Benő alpol­gármester jogosítványát és 13 ezer forintra is megbüntették. Az eset néhány hete történt Hajdúszoboszlón, de csak a ha­lasi képviselő-testület hétfői ülésén derült rá fény. Tóth Zol­tán polgármester elmondta, hogy az ukrán testvérvárosba tartott a halasiak küldöttsége, amikor bekövetkezett a baleset. A polgármester bejelentette, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben. (Folytatás a 3. oldalon) Gyorshírek Amerikai rakéta iraki célpontra Egy F-16-os amerikai vadász- | gép rakétát lőtt ki kedden egy iraki rakétaállásra, miután az a irakiak radarral bemérték a te­li rület fölött repülő négy brit I Tornado harci gépet - idézte a I Pentagon bejelentését az AFP | francia hírügynökség. A Reu- I ters a CNN-t idézve célpont­ként egy légvédelmi állást je­lölt meg. A CNN hírtelevízió megjegyezte: abritharci gépek 1 rutinrepülésükön az Irak szá­mára tiltott repülési övezetnek 1 számító körzetet ellenőrizték. I m Felszökött a Brent olaj ára Hirtelen csaknem fél dollárral l szaladt fel rövid időn belül a | nyersolaj londoni szabadpia- I cán az ott forgalmazott Brent I típusú olaj ára kedden. A drá­mai drágulás az Irak elleni ra­kétatámadás hírére indult el. Visszaadott bizonyítványok Visszaadta egynyelvű, szlo­vákul kiállított bizonyítványát keddig a szlovákiai magyar is­kolák diákjainak több mint a fele. Mintegy félszáz, Eszak- Komáromban tiltakozó szülő ellen a járási hivatal „közrend elleni*vétség” miatt szabály­sértési eljárást indított. A magyar katonákat vonják vissza A Vajdasági Magyar Szövet­ség (VMSZ) követeli a kor­mányzó szerb szocialistáktól, hogy vonják ki Koszovóból az ott szolgálatot teljesítő összes magyar nemzetiségű sorkato­nát. Ha ez tíz napon belül nem történik meg, a VMSZ vissza­hívja képviselőit a szerb par­lamentből - jelentette be ked­den Kasza József pártelnök, Szabadka polgármestere. I |

Next

/
Oldalképek
Tartalom