Petőfi Népe, 1998. május (53. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

— / *-'-w \i Q&záíjgyűlési Könyvtár . türOiVR __ P ETŐFI NEPE 1998. május 2., szombat • A Duna—Tisza köze napilapja • 53. évf., 102. szám / 39 Ft Megyeszerte majálisokat tartottak tegnap a települések erre alkalmas parkjaiban. A rendezvényekre sátrakkal vonultak ki a szakszervezetek és a pártok is, ám a nagyobb érdek­lődés a céllövöldéket, körhintákat, lacikonyhákat és színpadi műsorokat kísérte. Felvételünk a kecskeméti szabadidőközpont színpada előtt készült. fotó: banczik Róbert Mikor lesz a kunszentmiklósi rendőrkapitányságnak új épülete? Az alapkő lent van, a ház nem épül Szerte Kunszentmiklóson be­szélik, hogy a fiatalok körében terjed a kábítószer-fogyasztás. Mi igaz ebből? Mikorra épül meg a rendőrkapitányság ta­valy beígért, új épülete? A többi között ezek a kérdések is elhangzottak a kunszentmiklósi képviselők csütörtöki ülésén, amikor Pásztor Attila rendőr- kapitány számolt be a város és környéke közbiztonsági helyze­téről. Kérdésre válaszolva az ülésen jelen lévő Tóth András - a megyei kapitányság bűnügyi igazgatója - elmondta, hogy teljes a bizonytalanság a tavalyi alapkőletételnél 2000-re ígért, új kapitánysági épülettel kap­csolatban. Az ORFK és a Bel­ügyminisztérium részéről nem várható támogatás, mindössze hárommillió forintot biztosíta­nak az előtanulmányok elkészí­tésére. Hogy az épületből mi­kor lesz valami, nem tudni. Pe­dig nagy szükség volna rá, hi­szen a mostani kapitánysági épület legfeljebb az alapszinten való működtetésre alkalmas. Pásztor Attila a városban lévő szórakozóhelyek kábító­szer-ellátottságáról elmondta: sokan beszélik, hogy a fiatalok körében terjed a drog, számos ellenőrzést végeztek, ám kábí­tószernek még a nyomát sem látták. (Folytatás a 3. oldalon.) Tiszakécskén félbeszakadt a közgyűlés Kivonultak a képviselők Alig egy órával a kezdés után határozatképtelenné vált és fél­beszakadt a tiszakécskei képvi­selő-testület csütörtöki ülése. A képviselők egy része ugyanis kivonult a tanácsteremből. A közgyűlést Csernus Ferenc pol­gármester távollétében Pólyák Albert alpolgármester vezette. A képviselők javasolták, hogy a gyermekek védelméről készült rendelettervezetről a követke­ző testületi ülésen, az óbögi gazdakör kérelméről pedig a vá­lasztások után döntsenek. Elfo­gadták a közterület-használat általános szabályairól szóló rendeletet, és határoztak a Ma- táv- és Démász-részvények ér­tékesítéséről. A vita a negye­dik napirendi pont tárgyalása­kor robbant ki. Az ellenzéki képviselők azt nehezményez­ték, hogy az óbögi és a tisza­kécskei gazdakör egyetlen fo­rint támogatást sem kapott. Tóth Dezső indítványozta, hogy 100- 100 ezer forintot vegyenek el a Kerekdombért Körnek szánt 150 ezer, illetve a polgárőrség 500 ezer forintjából, 50 ezre) pedig az Ifjúsági Uniótól. Az így felszabaduló összegből juttas­sanak a Kinizsi Pál Általános Iskolának, valamint a két gazda­körnek. Javaslatára Erős József élesen reagált, mire három el­lenzéki képviselő - Bárány Sándor, Tóth Dezső és Bállá Gyula - elhagyta a tanácstermet. Egy újabb távozás után a testü­let határozatképtelenné vált. Bugac pert vesztett az Aranykalász ellen? Hétfőre rendkívüli testületi ülést hívott össze a bugaci önkormányzat, hogy eldöntse, érdemes-e folytatni a belterü­leti gázhálózat ügyében a he­lyi Aranykalász Szövetkezet ellen indított pert. A bugaci önkormányzat 1996. szep­temberében fordult bíróság­hoz. Keresetében 24 millió forintot követelt a szövetke­zettől a belterületi gázhálózat kiépítése során felhasznált há­rommilliós tanácsi céltámo­gatás és lakossági hozzájáru­lások visszafizetése címén. Az összeget a község útháló­zatának korszerűsítésére for­dítanák. Az eltelt két esztendő alatt az ügyet négy alkalom­mal tárgyalták. A megyei bí­róság a közelmúltban hozott elsőfokú ítéletében végül is megalapozatlannak minősí­tette és elutasította az önkor­mányzat keresetét, s kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül 450 ezer forint perkölt­séget fizessen meg az alperes Aranykalász Szövetkezetnek. További részleteket a 3. ol­dalon olvashatnak. Emelkednek a benzinárak? A motorbenzinek nagykereske­delmi ára május 5-től 1 forint­tal emelkedik a Mól Rt. értesí­tése alapján - mondta Makó András, az Arai Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. Az ügy­vezető igazgató szerint az ala­csony kiskereskedelmi árrés következtében várhatóan min­den hálózat emelni fogja ennek megfelelően az üzemanyag- árakat. Az emelés oka többek között az, hogy a rotterdami tőzsdén az április eleji árakhoz képest a hónap végére 4 dollár­ral erősödtek az árak. A Mól Rt. nem emeli töltőál­lomásainál a motorbenzin- és a gázolajárakat a jövő hét kedden - tudatta közleményben a cég pénteken. A közlemény szerint a Mól Rt. a piaci körülmények és a világpiaci termékárakban bekövetkezett változások alap­ján nem tartja indokoltnak az áremelést, és erről csütörtök este tájékoztatta nagykereske­delmi partnereit. Fizetjük a bankok hiányát Az ÁPV Rt. a Postabankban közvetlenül legalább 1,7, ma­ximum 2 milliárd forintos tőke­emelést hajt végre - szól a va­gyonkezelő közleménye az igazgatóság pénteki ülését kö­vetően. Az ÁPV Rt. Igazgató­sága rendkívüli ülésén határo­zott arról, hogy reorganizációs és válságkezelési kerete terhé­re legalább 6,5 milliárd forint összegű tőkeemlést hajt végre a Magyar Fejlesztési Bankban 150 százalékos árfolyamon. VASÁRNAPI Betyár szeretné, ha a Vasárnapi Petőfi Népe hasábjain ön is üzenne szeretteinek, ismerőseinek. Ezért várjuk rövid üzeneteiket népszerűvé vátt Szívposta rovatunkba! E heti számunk tervezett tartalmából: Megszületni néha oly nehéz Történetek anyák napjára Gyorshírek Az Európai Unió értekezlete Pénteken este hét órakor Brüsszelben megkezdődött az Európai Unió rendkívüli érte­kezlete, amely a Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) indu­lásának utolsó részleteit hiva- j tott tisztázni. Pénteken este a pénzügyminiszterek, szomba­ton az állam- és kormányfők I szintjén folyik a találkozó. Kábítószer­terjesztők lebukása 1 : Letartóztatták egy kábítószer- | hálózat vezetőjét csütörtökön. | A gyanús személyt a rendőr­ség már hosszabb ideje meg­figyelés alatt tartotta, és egy budapesti, Róbert Károly körúti lakásban csaptak le rá. A férfi több kisebb dilerháló- zatot fogott össze, és ellen- I őrizte az árusítást. Egy pécsi klinika ápolónője a betegek f fajdalomcsillapítóját használ- | ta kábítószerül. A 23 éves } nővér ellen eljárást indított a í rendőrség. A Felső-Bácska új címere | A Felső-bácskai Önkormány- j zatok Szövetsége legutóbbi j közgyűlésén elfogadták a | szövetség címerét. A négy f i részre osztott címerpajzsot i körbefogja a szövetség tagte- | lepüléseit szimbolizáló csil- : lagsor. A zöld alapszínű ne- j gyedekben a térséget jellem- j ző szimbólumok találhatók. A címerpajzs közepén víz- | szintesen a Dunát jelképező, kék sáv látható. Az Iposz bírálja az adórendszert Az Ipartestületek Országos | Szövetsége közgyűlésének döntése szerint az Iposz első­sorban a jelenlegi adórend­szer ellentmondásainak felol­dását igyekszik elérni. Hason-1 lóképp fontos célnak tekintik a társadalombiztosítás járu­lékfizetési és -ellátási rend­szerének gyökeres átalakítá­sát. Szűcs György, a szövet­ség elnöke elmondta: az idei | feladatsor beilleszkedik a jj munkaadói szervezet 2002-ig § szóló programjába. Rendkívül dinamikusan fejlődő hírlapterjesztő cég mmmm- expeditőr- remittendakezelő- számítógépes adatrögzítő- hírlapkezelő Miimmöm. Jelentkezni lehet a KLK telefonszámán: 06-20/339-918

Next

/
Oldalképek
Tartalom