Petőfi Népe, 1998. április (53. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-11 / 86. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. április 11., szombat Naptár Április 11., szombat. Névnap: Leó, Szaniszló. Névnapozóknak Leó: latin eredetű név, jelentése: oroszlán. Sza­niszló: szláv név, jelentése: dicsőség. Kö­szöntjük a névnapjukat ma tartó Laura, Leona nevű ol­vasóinkat is! Évforduló 1784-ben született és 1842-ben ezen a na­pon hunyt el Körösi Csorna Sándor orienta­lista, nyelvtudós, Ázsia- kutató. 1819-ben indult útnak a magyarok ázsiai rokonainak fölkeresésére. Tíz évet töltött Nyugat-Ti- betben. Tibeti angol szó­tárt és tibeti nyelvtant írt. 1836-tól ismét a magyar őstörténet forrásainak ku­tatását tűzte ki célul. Sírja Dardzsiiingban van, gyűj­teményeit az angol kor­mányra hagyta. Ökumenikus naptár A Leók védőszentje a 461-ben elhunyt Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. A katolikus liturgikus nap­tárban Szent Szaniszló püs­pökre emlékeznek. Ma nagyszombat van, ez a nap Jézus sírban nyugvásának napja. Mi, Hol, Mikor? • Ma délelőtt 10-től 12-ig kézműves-foglalkozás, délután 14 órától és vasárnap délután 14 órától sárkánykészítés lesz a kecskeméti Szórakaténusz Já­tékházban. • Hétfőn, április 13-án, délelőtt 11 -tői folytató­dik a kecskeméti sárkányfeszti­vál az arborétum melletti Ká­polna-réten. • A kecskeméti planetáriumban ma 15 órakor és vasárnap délelőtt 10-kor lesz csillagászati műsor. • A kecs­keméti Katona József-emlék- ház április 14-én zárva tart. • Április 15-én, szerdán délután fél 3-kor költészet napi rendez­vény lesz a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban. A ren­dezvény vendégei: Bella Rózsa művésztanár és Pintér Lajos költő. • A kecskeméti Elit Ga­léria hunyadivárosi kiállítóter­mében április 17-étől Bak Péter Róbert olajfestményei láthatók. Bélyegkiállítás nyűt tegnap a kecskeméti helyőrségi klubban. A több mint nyolcszáz da­rabból álló tárlat az űrhajózás-történet, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témakörét dolgozza fel. A tárlat április 18-áig látható Dudás István gyűjtő jóvoltából. Zárt ajtók mögött a japán útról Februárban egy öttagú delegá­ció Aomoriba utazásáról dön­tött a kecskeméti képviselő-tes­tület. Szerdán azonban kiderült, csak hárman utaznak. A japán testvérváros vezetése a jubile­umi alapítási évforduló köré szervezett ünnepségsorozatra hívta meg Kecskemét város küldöttségét. Egy március kö­zepén Aomoriból érkezett levél szerint a japánok a delegáció három tagjának költségeit fede­zik. A kecskeméti képviselők legutóbbi ülésükön zárt ajtók mögött úgy döntöttek, hogy az eredetileg ötfősre tervezett kül­döttségben csak hárman utaz­nak: Bohács József alpolgár­mester, Marczi Albert és Szabó József képviselők. Naszladi Éva, Illyés Róbert. Tegnap volt az Egy hónap falun című darab premierje a Katona József Színházban. Mobiltelefon a polgárőröknek Mindössze tizenkét főből álló, ám jól szervezett pol­gárőrség van Garán. Két hónapos működésük alatt megszűntek a korábbi éj­szakai tolvajlások, garázda- ságb'k. Igáz, ebben nagy ré­sze van Kozák Sándor kör­zeti megbízottnak és a nagybaracskai rendőrőrsnek is. A közbiztonság javulása az önkormányzat képviselő­inek figyelmét sem kerülte el, mobiltelefonokkal segí­tik a polgárőrök munkáját - tájékoztatta lapunkat Tényi Antal polgármester. Sőt, a helyi gazdálkodók és vállal­kozók is nagyra értékelik a rendszeresen járőrözők munkáját. Jelzésük szerint anyagilag is támogatnák a csapatot. Ettől azt várják a faluban, hogy a polgárőrség önállóan tud gazdálkodni a jövőben, és hosszú távon is megőriz­hető lesz a község nyu­galma. Az önkormányzat mobiltelefonjait szerdán adta át a polgármester a körzeti megbízottnak és Szili Ferencnek, a polgárőr­ség parancsnokának. Balesetek, Bűnügyek Feltörték a gépállomást A kunszentmiklósi rendőrkapi­tányság rendelt el nyomozást lopás bűntettének alapos gya­nújával ismeretlen tettes ellen. Az eljárás annak a bűncselek­ménynek alapján folyik, ame­lyet Szabadszállás-Csintova te­rületén követtek el. A helyi gépállomásra tört be a tolvaj, miután befeszítette annak ajta­ját. A gépállomás tulajdonosa ütvefúróval, vasdarabolóval, adagolóval és más szerszámok­kal lett szegényebb. Anyagiak­ban kifejezve ez csaknem 160 ezer forintot jelent. Zsebkéses hasfelmetsző A megyei rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűncselekmé­nyének alapos gyanújával vett őrizetbe egy dunapataji férfit. K. Antalt azzal gyanúsítják, hogy április 8-án egy heves szóváltást követően hasba szúrt egy faluja- beli, dunapataji férfit a magánál hordott zsebkésével. A késelés áldozatát életveszélyes sebével kórházban ápolják. Lecsupaszította a járművet Kecskeméten egy éjszakai magányában parkoló kocsi lett egy alkatrészgyűjtő áldozata. Az Agancs utcában parkoló autóról ismeretlen tettes lesze­relte a lámpát, az irányjelzőt és a hűtőrácsot. A jármű gaz­dáját ezzel 100 ezer forintos kár érte. A lopási ügyben a kecskeméti rendőrkapitányság nyomoz. TAPÉTAVÁSÁR! O _ 10-20-30 % lEssiiMáMre’gtt.S SZÍ G m n Műszaki-Papír Papír-Írószer Papír-Írószer Áruház Üzlet Üzlet Kecskemét Kecskemét Kiskunfélegyháza Rákóczi u. 4. Petőfi S.u. 9-11. Kossuth u. 5-7, Tel: 76/415-000 Tel: 76/480-512 Tel: 76/462-019 Ünnepi gondolatok Húsvét üzenete írta: Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek A kereszténység legnagyobb ünnepe húsvét: Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe. Az emléke­zéshez kapcsolódik a hívő keresztények lelkében az élet ér­telmezése Jézus életpéldája és tanítása szerint, a lelki és er­kölcsi értékek követése, a jövő távlatának a felismerése. Húsvét az egész közösség ünnepe is. Bár a keresztény szem­lélet hozta létre, az idők folyamán a közéletben vallási tar­talma elvilágiasodott. Ennek ellenére a húsvétnak ma is fon­tos üzenete van az egész társadalom számára. Az ember nem készen születik, élete nem problémátlan, au­tomatikusan végigpergő pálya, hanem önmagának kell az életét tudatosan megterveznie, alakítania. Tőle függ, hogy egyéni és közösségi életét miként tölti meg értelemmel és minőséggel. Húsvét ünnepének az üzenete mindenekelőtt: az emberi élet igazi tartalma a belső, személyi, erkölcsi értékekben talál­ható meg. A személy élete sokkal több és mélyebb, mint csupán a materiális értékeknek és élvezeteknek a keresése és megszerzése. Sajnos a haszonra és a korlátlan fogyasztásra berendezkedő társadalomban az értékek elsősorban a pénz és a kényelem szempontjaira korlátozódnak. Ugyanakkor az igazságosság, a becsületesség, a lelkiismeretesség, mások önzetlen szeretete, a hűség, a kitartás, az élet feltétlen tiszte­lete és hasonló erkölcsi értékek nélkülözhetetlenek az egyéni és társadalmi életben. A húsvéti esemény, Jézus élete és tanítása ennek a szükségességéről hangosan beszél. Húsvét másik üzenete az erőfeszítés és az áldozat vállalása. A könnyen megszerezhető anyagi javak birtoklása elutasítja az erkölcsi értékek megszerzéséért való lelki küzdelmet. Sokan megmosolyogják az áldozatvállalást; sokaknak a rend és a törvény csak teher, amelyet ki lehet játszani; a há­zastársi kötelékek meglazulnak, a válások miatt egyre több család szétesik; terjed a korrupció, növekszik az erőszakos cselekedetek és bűncselekmények száma. Mindezzel szem­ben húsvét felmutatja az áldozatvállalás nélkülözhetetlen szerepét a személyiség formálásában és az egyre gyengülő erkölcsiség felemelésében. Végül húsvét az életet a jövő távlatába állítja, és hirdeti, hogy mindenki számára Van jövő, érdemes küzdeni a maga^ sabb lelki és erkölcsi értékek megszerzéséért. Jövőképet ál-' lit elénk. A jövőkép hiánya főként a fiatalság életfelfogását mérgezi meg, nehezíti az élet értelmének a megtalálását, pesszimizmust sugall. A húsvét viszont hirdeti, hogy a jelent a jövő távlatában lehet és kell értékelni. A lelkileg gazdag élet számára az értékekkel való igaz kap­csolat döntő jelentőségű. Az értékek megszerzését vállaló áldozatkészség nélkülözhetetlen. Az élet jövőképének a re­ménye belső tartást ad. Az életnek csak ott van teherbíró és beteljesítő tartalma, ahol az egyéni létben, a társas kapcsola­tokban a lelki és erkölcsi értékek csorbítatlanul érvényesül­hetnek. Az európai kultúra hirdeti húsvét üzenetét, és felmu­tatja azt az alapot, amelyre hívő és nem hívő fel tudja építeni a jelenben a személyi értékekben is gazdag egyéni és társa­dalmi jövőt. Ezekkel a gondolatokkal köszöntőm szeretettel a lap olva­sóit, és rajtuk keresztül a megye valamennyi lakóját. A költészetről Halason A költészet napja alkalmából ünnepi műsort rendezett a Kiskunhalasi Honvéd Kultu­rális Egyesület a helyőrségi klubban. A kulturális rendez­vényen fellépett Hatvani Zol­tán előadóművész, Benkő Viktória, Sztanik Attila, Mol­nár Ágnes, Böbék Mónika, Vagra Tamás, a Lyra együttes és a Halasi Vonósnégyes. A klubban húsvéti kiállítás nyílt Tóth Ilona és Zsigó Józsefné alkotásaiból. SZINTÉZIS MODERN TUDOMÁNYOK ISKOLÁJA SZAKKÖZÉPISKOLA 1998/99-tss tanév nappali tagozatú programjára várjuk az érettségizett fiatalok jelentkezését Az 1998/99-es tanévben nappali tagozaton Kecskeméten érettségire épülő egy, kettő tanéves állami közép- és felsőfokú szakképesítést nyújtó nappali tagozatos programot indít, az alábbi szakmacsoportokban: □ KÜLKERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ (1 tanév, középfokú) □ KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ (2 tanév, felsőfokú) □ VÁMKEZELŐ (1 tanév, középfokú) □ VÁMÜGYINTÉZŐ (2 tanév, felsőfokú) □ IDEGENVEZETŐ ÉS HOSTESS (1 tanév, felsőfokú) □ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZERPROGRAMOZÓ (2 tanév, felsőfokú) □ BANKI ÜGYINTÉZŐ (1,5 tanév, felsőfokú) Az oktatási programok idegen nyelv (angol, német) oktatásával vannak kap­csolva, amely választható. A nappali tagozatos oktatási programokról kérésre díjmentesen részletes tájékoztató anyagot küld az iskola. BEIRATKOZÁS, TÁJÉKOZTATÁS: hétköznap, 08.00-15.00 óráig. SZINTÉZIS MODERN TUDOMÁNYOK ISKOLÁJA Szakközépiskola 6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37. Pf. 126 Telefon: 76/466-548, 76/461-524 Fax: 76/466-548 (ism)

Next

/
Oldalképek
Tartalom