Petőfi Népe, 1998. április (53. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

SUofitfe Montázs Szerelőipari Kit. Kecskemét (13533) ÉPÍTŐIPARI MESTERDÍJ 1 9 9 6 1998. április 1., szerda • A Duna-Tisza köze napilapja • 53. évf., 77. szám / 39 Ft .................. N agyszabású árvízvédelmi gyakorlat Érsekcsanád térségében Solttól a határig jó a töltés Tüntetés az igazgatók leváltása ellen Két magyar iskola igazgatójá­nak leváltása ellen tüntettek kedden este a szlovákiai Bátor- keszin a Révkomárom és Pár­kány közti térségben fekvő fal­vak magyar lakosai. Novák Ferencet és Varga La­jost, a bátorkeszi és a búcsi ma­gyar iskola igazgatóját a járási hivatal oktatási osztályának ve­zetője váltotta le. Döntését az­zal indokolta, hogy január vé­gén, a félévi bizonyítványosz­tást követően nem értesítették a hivatalt arról, hogy az egy­nyelvű, csakis szlovákul kiállí­tott iskolai bizonyítványokat a diákok szüleik egyetértésével nem vették át. A szülők részé­ről ez tiltakozás volt a két­nyelvű bizonyítványok 76 évig fennálló hagyományának durva felszámolása ellen. A bátorkeszi és a búcsi ma­gyar szülők a leváltott iskola- igazgatók helyébe kinevezett űj igazgatók előtt elállták az is­kolaépületekhez vezető utat. Az újonnan kinevezettek azóta nem kísérleteznek az iskolák megközelítésével, mert a szü­lők azóta is strázsálják mindkét iskola bejáratát. A kedd esti nagygyűlésen a két iskola pedagógusai, a há­rompárti Magyar Koaalíció ve­zetői, szülők, diákok és a kör­nyékbeli magyar falvak lakosai vettek részt. A legmodernebb és a hagyományos technikákat egyaránt begyakorolták. Mezőhegyes után Sarkad is elesett Cukorgyári búcsú Ma teszik utcára a Sarkadi Cu­korgyárban a mindeddig ott dolgozó 220 embert, így - bár az utolsó munkanapjuk április 20. - április elsején már nem kell dolgozniuk. - A többi ma­gyar cukorgyár sorsára, kül­földi kézbe jutott üzem élt 86 évet, s ezzel temetjük a ma­gyar cukorvertikumot is - bú­csúztatta kedden a sajtónak nyilatkozva az üzemet Sarkad polgármestere, Tóth Imre.- A cukorgyár távozó dol­gozói 15 havi bérük mellé egy mázsa cukrot és egy munka­ruhát kapnak végkielégítésül. A gyárban péntek óta lesze­relik a gépeket, s folyik a műhelyek átadása, az ajtók lepecsételése; a jelek szerint a mezőhegyesi után a sarkadi cukorgyár is befejezi pályáját. Előbb-utóbb azt is megérjük, hogy a nyugat-európai parasz­toktól veszik meg gyáraink a cukorrépát - mondta a pol­gármester.- Működőképes állapotban akaijuk tartani a sarkadi cu­korgyárat, semmiféle géple­szerelés nincs Sarkadon, s rö­videsen megkezdődik a gyár­telep újrahasznosításának az előkészítése - nyilatkozta Ju­hász Lajos, a Kábái Cukor­gyár Rt. igazgatóhelyettese. Arról még nincs döntés, hogy ősszel gyárt-e cukrot Sarkad. Kormány-állásfoglalást és segítséget sürgetett kedden Budapesten tartott ülésén a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövet­sége - a MOSZ - elnöksé­ge. Az ülésen elfogadott köz­lemény szerint a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a kormánynak határozottan ál­lást kell foglalnia amellett, hogy a belföldi cukorigényt hazai termelésből kell fedezni. Hat lopott kocsit akartak kivinni a csempészek délre Tegnap mintegy 120 szakem­ber, gát- és csatomaőrök, a ba­jai Aduvízig mérnökei és tech­nikusai árvízvédelmi gyakorla­Hétfőn késő délután a kiskő­rösi rendőrség Páhiban őrizetbe vette ifj. K. Ferencet. A vád bir­kalopás. Még múlt év december elején Fülöpszállás-Balázspusz- táról 29 birkát elvittek. A tulaj­donos kft.-nek ezzel 420 ezer fo­rint kára lett, ugyanis a jószá­gok már vemhesek voltak. De az igazi juhász találkozzon bárhol is a nyájával, felismeri. A falká­ban volt olyan állat, amelyiknek A legvérmesebb antikommu- nisták és a modern művésze­tek orosz pártolói hétfőn egy moszkvai galériában adtak egymásnak találkát. A terem kö­zepén a Vörös téri mauzóleum­ból ismert, életnagyságú Lenin- tortát „ravataloztak fel”, amely­ből szelhettek is maguknak egy Az idén összességében több mint 128 ezren, azaz a tavalyi­nál 10 százalékkal többen je­lentkeztek főiskolákra és egye­temekre. Az összes beadott je­lentkezési lapok száma 260 ezer volt - tájékoztatta a sajtót ked­den Bakos Károly, a Művelő­dési és Közoktatási Miniszté­rium főtanácsosa. A 18 éves korosztály 6 százalékos csök­A spanyol rendőrség felszámolt egy nemzetközi prostituált-há­lózatot, amely főként Magyar- országon toborzott fiatal nőket örömlánynak. Az ügyben letar­tóztatott 46 személy között hat magyar van. Egyiküket a szer­vezet irányításával gyanúsítják. tot tartottak az érsekcsanádi gátőrháznál. Mint azt Rab Fe­renc főmérnök, az ármentesítés irányítója elmondta, ilyen ko­a fülét már „megszabta” a puli. A kedvencek egyike pedig ne­vet kapott az őrzőjétől. Ezek vezettek a nyomra, vagyis K. Ferencék birtokára, ahol kihall­gatás céljából megjelentek a nyomozók, majd elmentek. Há­rom óra múlva viszont vissza­tértek. Ám ekkorra eltűntek az „árulkodó” birkák. Mint ha fényérzékenyek lennének, K. Ferenc sötét helyre csukta őket. darabot a rendezvény látogatói. A Szevodnya című orosz lap kedden számolt be a happening- ről, amely nem is olyan rég még főbenjáró szentségtörés lett volna. A látogatók egy gyászin­duló hangjaira juthattak el a te­rem közepére, az orosz forrada­lom vezetőjének felravatalozott kenése ellenére a nappali alap­képzésre csak 2-3 százalékkal kevesebb fiatal jelentkezett, mint az elmúlt évben. Az esti és levelező tagozatra jelentke­zők száma 14-16 százalékkal nőtt. A korábbi évekhez hason­lóan most is nagy verseny vár­ható a jogász-, valamint az egyetemi gazdasági jellegű képzésre jelentkezők körében. A spanyol rendőr-főkapitány­ság keddi közlése szerint a ka- talóniai Tarragona városában és Madridban tartóztatták le a gya­núsítottakat, akiknek többsége kolumbiai, illetve kelet-európai. A nők között 16 kolumbiai, 6 magyar és 6 ukrán volt. moly gyakorlat a hetvenes évek eleje óta nem volt itt. (Folytatás a 3. oldalon) Kommentárunk a 2. oldalon. De a kutatás eredményre ve­zetett, s már nem volt mit ta­gadni. A sértett cég juhásza ti­zenkilenc négylábúra ráismert. Azokat és a tizenegy báránysza­porulatot elvihette a tulajdonos. Ifj. K. Ferencet viszont a rend­őrök vitték el - tudtuk meg teg­nap délután dr. Balogh Zoltán­tól, a kiskőrösi városi rendőrka­pitányság vezetőjétől. (Folytatás a 3. oldalon) cukormásához. Lenin mellénye csokoládéból volt, a több száz rózsát pedig krémekből formáz­ták. Az alkotó, Jurij Sabelnyikov festőművész elmondta, hogy al­kotása nyolcvan kiló súlyú, és két napig készült. Az ötlet egy régi dalból van, mely szerint „Lenin benned és bennem van”. Hat lopott autót állítottak meg a határőrök hétfőn éjjel a jugo­szláv határon, Tompa térségé­ben. Már több napja voltak olyan információik, hogy né­hány nagy értékű nyugati gép­kocsit szeretne egy szerb és magyar bűnözőkből álló banda kicsempészni a határon. Sző- nyi Tibor őrnagy, a határsza­kasz parancsnoka elmondta, hogy figyelőszolgálatot szer­veztek a határ mentén. Március 30-án éjjel, 23 és 24 óra között a tompái határőr­járőrök Csongrád és Bács-Kis- kun határa, valamint az állam­határ találkozásánál, Kelebia és Ásotthalom között egy erdős területen voltak figyelőállás­ban, amikor több gépkocsi mozgására lettek figyelmesek. Az autókkal megpróbáltak át­jutni az államhatáron, de a jár­őrök megzavarták őket. (Folytatás a 3. oldalon) Gyorshírek Új segédpüspökök II. János Pál pápa segédpüspö- I köket nevezett ki Oroszország 1 európai és szibériai részébe, f Az európai rész apostoli admi- | nisztratúrája segédpüspökévé ' Klemens Pickel német papot állította, a szibériai apostoli f adminisztratúra segédpüspö-1 kévé pedig Jerzy Mazur len- ’ gyei verbitát nevezte ki. Csökkent az OPEC Csökkentik az olajtermelést az OPEC-tagországok, azt re­mélve, hogy a nyersanyag ára ismét emelkedni fog. Á nem- > zetközi piac azonban kevés- nek találja a termeléskorlátozó megállapodást, és az olaj hor- j dónkénti ára tegnap több mint I fél dollárral ismét esett. Felgyújtotta magát a rendőrségen | B. Endre derecskéi lakost | (Hajdú-Bihar) hétfőn bűncse- ! lemény elkövetésének alapos i I gyanúja miatt állították elő a | rendőrök. Az őrs előállító-he- | ■ lyiségében a fiatalember gyu- | fával meggyújtotta a ruháját. A | | rendőrök ezt észlelve azonnal | eloltották a tüzet, B. Endre I nyolc napon belül gyógyuló | égési sérülést szenvedett. Jelcin jövedelme !! Megháromszorozta jövedel- jf mét tavaly 1996-hoz képest Borisz Jelcin orosz elnök - ez | derült ki idei hivatalosjövede-1 lem- és vagyonnyilatkozaté- I ból, amelyet az államfő sajtó- | hivatala kedden hozott nyilvá- | nosságra. Jelcin adója függet- | len számítások szerint 40 ezer | , dollárnak felelt meg. 1 Országszépítők I Ismét meghirdette országszé- pítő mozgalmát a Természet- | _ BÚVÁR Egyesület Legyen a | I rend, a tisztaság éve 1998! | címmel - jelentette be kedden | Garancsy Mihály ügyvezető | | elnök. Az egyesület 1996-ban | I indította útjára mozgalmát. ff I Ennek keretében Kerekegy­háza önkormányzata ökotúra­útvonalat alakított ki, Hartán illegális hulladéklerakókat számoltak fel. Hajótöröttek I Elsüllyedt egy hajó, fedélzetén . | 180 Szomáliái menekülttel a | jemeni partok előtt. A hajó- törést csupán ketten élték túl. § Szomáliában 1991 óta polgár- ' § háború dúl, az ország három f | részre szakadt, az ENSZ adatai ( | szerint a harcok közepette több 1 I mint 300 ezer ember halt éhen. I Szabadulóművész. Rendkívüli mutatványt hajtott végre Budapesten a világ legfiatalabb szabadulóművésze, a 19 éves David Merlini, a BVSC úszómedencéjében. Harmincöt másod­perc alatt távolította el kezeiről a bilincset, és a testére tekert hatvan kiló láncot, majd ép­ségben jött fel a víz felszínére. fotó: feb/kerekes tamás Sikeresen dolgoztak a rendőrök Páhiban több ügyben is Nyomra vezetett a puli harapása Lenin életnagyságban - ehető változatban Nőtt a továbbtanulási kedv Magyarok a prostihálózatban

Next

/
Oldalképek
Tartalom