Petőfi Népe, 1998. január (53. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

' Az Országgyűlési Könyvtár éllományábóUörolve. ,------------------------------------------3 P ETŐFI M. 4 1998. január 2., péntek • A Duna-Tisza köze napilapja * 53. évi., 1. szám / 44 Ft---------­_____ . .. _J A millenniumi ünnepségsorozat keretében Megkezdődött a Petőfí-emlékév Az ünneplő polgárok a költő szülőházánál. Szilveszter éjszakáján nagy­szabású rendezvénysorozat kezdetének lehettek részesei a kiskőrösi polgárok. A város szülötte, a magyar költészet kimagasló alakja, Petőfi Sán­dor születésének 175. évfor­dulóját éjfélkor harangszóval köszöntötték, majd Praz- novszky Mihály, a Petőfi Iro­dalmi Múzeum főigazgatója, az Évfordulós Emlékbizottság elnöke tartott megemlékezést a költő szülőházánál. Ezzel a magyar millenniumi irodalmi évfordulós programsorozat egyik önálló rendezvénysoro­zata indul útjára ezen az éj­szakán. (Folytatás a 2. oldalon) Kisodródott és fának ütközött a gépkocsi Halálos baleset Tiszaalpáron Halálos közlekedési baleset tör­tént tegnap hajnali fél öt tájban Tiszaalpár határában. Egy Laki­telek irányába haladó Lancia az egyik kanyarban előzés közben kisodródott az útról, és egy fá­nak ütközött. A balesetben a gépkocsi 19 éves tiszaalpári il­ÄTSSli. Újévi üzenet a világnak Flavio Cotti, Svájc január 1 jén hivatalba lépő elnöke szer­dán kijelentette, hogy a svájci gazdaság jövője szempontjából létfontosságúnak tartja a tagsá­got az Európai Unióban, és azon fog munkálkodni, hogy meggyőzze a svájci népet a be­lépés fontosságáról. Ezt Flavio Cotti a Tribune de Geneve című lapnak adott nyilatkoza­tában mondotta. II. János Pál pápa hagyományos év végi hálaadó miséjében meg­köszönte az Úrnak i /, 1997-es esztendő jótéteményeit, s felszó­lította az Öl ök Várost, hogy ké­szüljön fel a harmadik évezredre. A katolikus egyházfő Róma püspökeként Loyolai Szent Ig­nác bel váró ;i jezsuita templomá­én misét itatott be. A szent­atya a szer zédéber i felszólí­totta Rómát: készüljön fel a vá­ros evangelizációjára a harma­dik évezred közeledtével. A pápa szentévvé nyilvánította a 2000. esztendőt. Ebből az alkalomból a történelem eddigi legnagyobb zarándoklata várható Rómában, ezért a pápa a minap adakozásra szólította fel híveit újabb temp­lomok építésére. (Lapozzon a 4. oldalra.) Szilveszteri gyermekáldást hozott a melegfront Halason Az óév utolsó napja minden bi­zonnyal nagybetűkkel írva vo­nul be a kiskunhalasi Semmel- weis-kórház történetébe. De­cember 31-én ugyanis tíz baba - hat fiú és négy lány - látta meg a napvilágot a kórház szülésze­tén. Ez alighanem halasi re­kord, hiszen általában 3-4 nap alatt születik ennyi gyerek a szülészeti osztályon. A szak­emberek szerint az erCís meleg­front nagy hatással volt a kis­mamák szervezetére, s; ez lehe­tett az oka a szilveszteri gyer­mekáldásnak is. Az óé v utolsó halasi gyermekét, egy négy ki­lós kisfiút este tíz órakor segí­tették a világra az orvosok. A fiú édesanyjával együtt jó egészségnek örvend, akárcsak az újév első halasi babája, egy másik kisfiú, aki csütörtökön reggel nyolc órakor született. Petárdatűz a főkapitányságon Tíz perccel éjfél után egy szol­gálaton kívüli rendőr észlelte, hogy füst csap ki Kecskemé­ten, a megyei rendőr-főkapi­tányság épületének egyik abla­kából. Az ügyeletes rendőrök azonnal felrohantak az V. eme­leti irodahelyiségbe, és mire a tűzoltók kiérkeztek, poroltóval sikerült eloltaniuk a tüzet. Az eddigi vizsgálatok szerint va­lamilyen pirotechnikai eszköz repült be az irodába, úgy, hogy az ablak dupla üvegét is át­törte. A petáidaszerű robbanószer meggyújtotta a kipámázott aj­tót, a láncok gyorsan átterjed­tek a tápé tára és egyéb beren­dezésekre. A kár 350 ezer fo­rint. Dr. Rákosi Mihály alezre­des, a megyei főkapitányság szóvivője elmondta: csaknem kizárt, hogy a rendőrségi épü­let lett volna a célpont. Nagy valószínűséggel a szemben lévő, Batthyány utcai épületből röpült át véletlenül a robbanó­szer a szilveszter éjfélt köve­tő örömünnep alatt. Áremelésekkel köszöntött be 1998 letőségű hölgy utasa olyan sú­lyos sérüléseket szenvedett, hogy a kecskeméti megyei kór­házban elhunyt. A gépkocsit vezető, ugyancsak tiszaalpári fiatalembert súlyos sérülések­kel a félegyházi városi kór­házba szállították a mentők. Bár ebben a hónapban 19 szá­zalékkal emelkednek a nyug­díjak, a többletjárandóság­nak azonban nem sokáig örül­hetnek az idősek. Tegnaptól ugyanis jelentősen emelkedett az energiahordozók, a telefoná­lás, az utazás s a postai szol­gáltatások ára is. Január 1-től a 98-as ólmo­zott benzin 165,90-be, a 91-es ólmozatlan 154,50-be, a 95-ös ólmozatlan 157,50-be, a 98-as ólmozatlan pedig 166,50-be kerül. A motorikus gázolaj és a fűtőolaj tíj ára 147,50 forintba kerül. Többéit telefonálhatunk eb­ben az (ívben. Az előfizetői díj 14,1, a helyi beszélgetés díja 26, a belföldi távolsági be­szélgetéstiké pedig 13 száza­lékkal keiriil többe. Akik vonat­tal utazna>k, tegnaptól 14 száza­lékkal füzetnek többet a je­gyért Ha távolsági autóbuszt vesznek i génybe, úgy a válto­zás 15 s zázalékos. A levélküldés is drágább lett. Egy helyi levelezőlapot az eddigi 16 forint helyett ezentúl 20 forintért visz el a postás. Az ajánlott küldemény 55-ről 65-re, míg az expresz küldemény 110-ről 160 fo­rintra emelkedett. Drágábban fűtünk tegnaptól, ugyanis a gáz ára 5 százalékkal nőtt, míg az elektromos áram ára is csaknem hasonló mér­tékben drágul. Információink szerint a következő hetekben a kenyér ára is megemelkedhet, akár 10 százalékkal is. Kommentár a 2. oldalon. MA KIVEHETŐ JÖVŐ HETI RTV-MŰSOR Gyorshírek Kiesett a vonatból I Szilveszter este háromnegyed nyolckor a bajai kapitánysá­gon jelentette be egy MAV- I dolgozó, hogy a bajai Duna- hídon egy sérült iatalember-1 | re talált. A rendőrség megálla­pította, hogy a 18 éves bajai | I H. Attila vélhetően a Báta- § szék Baja között közlekedő I | személyvonatból erősen ittas | állapotban kiesett. A szeren­csétlen fiatalember bal alkarját | a vonatkerék levágta. | Részegek támadtak egy katonára | Szilveszter este megtámadtak | 1 egy járőrőző katonát Kiskun- § halason, a Határőrség lovas­ul laktanyájában. Az Incidens 20 I óra tájban történt, amikor két erősen ittas fiatalember má- szott át a laktanya kerítésén. A férfiak - akik elmondásuk j szerint, csak jó heccnek szán­ták cselekedetüket -, összetű- § zésbe kerültek az objektumot | őrző katonával. A szilveszteri J 1 kaland a halasi rendőrkapi- tányságon ért véget, ahol a két részeget előállították. Jó üzlet | a takarékoskodás A lakástakarék-pénztáraknál jelentősen megnőtt a megkö­tött szerződések száma de­cember utolsó napjaiban. A J I rohamszerű érdeklődés első­sorban azzal magyarázható, I hogy a december 31-ig megkö- tött szerződéseknél még érvé­nyes volt a 40 százalékos ál­lami támogatás az előtakaré- kossági időszak első évében. A szakosított pénzintézetek tájé- | koztatása szerint a belépők száma 1997-ben meghaladta a | I 250 ezret. Sebészbravúr Egy 30 éves férfiba új szívet, I tüdőt és vesét ültettek be szer­dára virradóra a párizsi La Pi-| tie-Salpetriere kórházban. A | szervátültetési osztályt vezető | professzor újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy ilyen bo-1 nyolult műtétet ritkán végez­nek, és a beteg állapota jó a 15 órán át tartó operáció után. Petárdázó osztrákok Az osztrákok az idén 500 millió schillinget költöttek szilveszte­ri petárdára - derül ki egy szer­dán nyilvánosságra került ösz- szesítésből. Ausztriában ellent­mondó híradások jelentek meg arról, hogy a petárdák robbantá­sa mikor számít büntetendő cse­lekménynek. Az ORF televízió híradása szerint szilveszter az egyetlen nap, amikor mindent szabad. Az egyik bulvárlap szer­dai számában viszont azzal rio­gatta az olvasókat, hogy szigo­rúan megbüntetik mindazokat, akik petárdát vagy rakétát hoz­nak működésbe lakott területen belül. Bécs belvárosában van egy olyan bolt, amely már 121 éve csak abból él, hogy az év végén kielégíti a fővárosiak,,robban tá- sialapanyag-igényét”. Fürdőző hollandok Több mint hatezer holland már­tózott meg csütörtökön az Északi-tengerben az új eszten­dőt köszöntve. A scheveningeni strandról vezényszóra szaladtak be tengerbe, ahol rövid ideig lu­bickoltak a 7 fokos vízben a hul­lámok között. A fürdőhely parti sétányán mintegy 15 ezer mele­gen öltözött kíváncsi figyelte a hagyományos újévi fürdőzés vállalkozó szellemű részvevőit. Kevesellte a karácsonyi vacsorát - agyonlőtte feleségét Meglehetősen eredeti módon fe­jezte ki nemtetszését élete párjá­nak konyhai tevékenységével kapcsolatban egy brazil férfi. A Rio de Janeiro-i Edvaldo Canela da Silva karácsony első napján késő este végzett asszonyával, mivel - állítólag - tűrhetetlennek tartotta, hogy ifjú, 22 éves fele­sége, Isabel nem tett ki eléggé magáért vendégei előtt az ünnepi menü elkészítésekor. A felhábo­rodott félj elsősorban az étel mennyiségét kevesellte, mégpe­dig olyannyira, hogy felindulásá­ban agyonlőtte párját. Hogy mennyire volt igaza, nem tudni, tény azonban, hogy a szomszé­dok szerint Canela de Silva a tra­gédiát megelőzően egész nap buzgón emelgette a poharat az ünnepre, és az utolsó pillanat­ban döntött úgy, hogy még né­hány vendéget is hív a házhoz. Annyira azonban talán mégsem volt ittas, hogy tettének elköve­tése után gyorsan rá ne jöjjön: a rendőrség nem tanúsít majd elné­zést az asszonyfenyítésnek ilyen radikális eszköze iránt. Minde­zeket végiggondolva, karácsony másodnapján, hajnalban kereket oldott a környékről. Féleze mél is többe« álltak rajthoz a hagyományos szilveszteri futáson szerda délelőtt, Kiskun félegyházán. A három korcsoportban indított versenyzők között nagy sikerük volt a jelmezt ;s futóknak. fotó : gulyás Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom