Petőfi Népe, 1997. augusztus (52. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

1997. augusztus 1., péntek • A Duna-Tisza köze napilapja • 52. évf., 178. szám / 35 Ft — Renault Mégane Classic RL 1,4 szervokormánnyal 2.150.000 Ft Amíg a készlet tart! Nyitva: hétfőtől péntekig 8-18.30-ig Korona Kft. Renault Márkakereskedés ^ Kecskemét, Külső-Szegedi út 53.§ Tel.: 76/484-814, 484-475. 3 Aki későn kelt, támogatást nem lelt Kimerült a tenyészállat-támogatás kerete Petőfire emlékeztek Félegyházán Nagyszabású ünnepséggel emlékeztek meg tegnap Kiskunfélegyházán a főtéri Petőfi- szobor készítésének 100. évfordulójáról. A rendezvényen részt vettek a hazai és a határon- túli Petőfí-emlékhelyek küldöttségei, valamint az országos és a különböző települések Pe- tőfi-emlékbizottságainak képviselői. A centenáriumi ünnepségen Juhász István gimnáziumi tanár, Ficsór József polgármester, Űjlaky Károly színművész, Dr. Losonci Miklós egyetemi tanár és Fekete János helytörténész méltatta a nagy költő életútját. fotó: szász ANDRÁS A Földművelésügyi Minisztérium augusztus 1-jétől felfüggesz­tette a tenyészkoca süldők támogatását. Áprilistól a tenyész- jerke támogatása is megszűnt, már csak a vemhes üszők be­szerzését kompenzálja a szaktárca. Az intézkedésre azután került sor, hogy kimerült a tárcának a nőivarú tenyészállatok vásárlá­sának támogatására szánt 1,5 milliárd forintos kerete. Oravecz Sándor, az agrár­tárca főosztályvezetője lapunk­nak elmondta: a gazdálkodók körében nagyon népszerű volt a nőivarú tenyészállatok beszer­zésének támogatása, ennek kö­szönhetően az elmúlt hat hónap alatt több mint ezer kérelem ér­kezett a minisztériumhoz: 116 ezer jerkére, 410 gödölyére (kecskére), 26,5 ezer kocasül­dőre és 14 ezer vemhes üszőre. Az igényelt összegek ki is men­tették a rendelkezésre álló más­fél milliárd forintos büdzsét. A juhtenyésztők érdeklődése volt a legnagyobb: az 1,5 mil­liárd forintból tenyészjerkékre elkülönített 750 millió forintos keretet már áprilisban felhasz­nálták az állattenyésztők, a ko­casüldők beszerzésének finan­szírozására rendelkezésre álló mintegy 340 millió forint pedig a napokban fogyott el. így jelen­leg már csak a vemhes üszők vá­sárlásának támogatására elkülö­nített mintegy 400 millió fo­rintra lehet pályázni. Ezt szívesen is ösztönzik a tárcánál, mivel az elmúlt évben mind a szövetkezeti, mind a vál­lalkozói szektorban csökkent a szarvasmarha-állomány. A kis­termelők vemhes üsző iránti je­lentős érdeklődése miatt módo­sították a támogatási rendeletet: a minimális állomány nagyságát szarvasmarha esetében öt tehén­ben állapították meg. A szaktárca illetékesétől meg­tudtuk: a minisztériumhoz be­nyújtott pályázatokat folyama­tosan bírálják el. A beérkezett 1000 kérelemből eddig több mint kilencszázat értékeltek, s mintegy 600-650-et hagytak jóvá. A többit hiánypótlásra visszaadták a gazdálkodónak, s csupán három pályázatot utasí­tottak el. Havi százezer tanulásért Az idén először hirdethettek az egyetemek, főiskolák költségté­rítéses képzést. Az összesítések szerint szeptemberben a nappa­li tagozatos hallgatók körülbe­lül tíz százaléka kezdi meg e formában tanulmányait. Pedig a tandíj borsos: intézménytől függően félévenkénti 50 és 500 ezer forint között változik. Kü­lönösen „drágák” az orvosi egyetemek, főleg a Semmel­weis Orvostudományi Egye­Kevés a- Nincs elég kombájn Mélykút térségében - panaszolja a helyi gazdajegyző. Gelányi János ar­ról is szólt, hogy a kistermelők félnek, mert még nincs learatva a búzájuk, és a júliusi 106 mil­liméter eső nagy mértékben csökkentette a mag sikértartal­mát, ezért nehezebb értékesí­teni. Például a GK-Öthalom tem. Igaz, itt csak nyolc fiatal kezdi meg ily módon tanulmá­nyait. ők havi 106 ezer forintos képzési díjjal számolhatnak. Aki nem fizet képzési díjat, an­nak sem olcsó a tanulása, hiszen a megélhetés havi 30-40 ezerre is emeli a költségeket. Tegnap Kecskeméten tartott tájékozta­tót Magyar Bálint kultuszmi­niszter a témával kapcsolatban, melyről az 5. oldalon olvashat­nak. Kommentár a 2. oldalon. kombájn fajta már csak 15-20-as sikér­tartalmú, mert a sok eső érett ál­lapotban érte. A legjobb minő­ségű még a Fatima fajta, de a felvásárlási ára ennek is nagyon alacsony. Tataházán megkezdték a ta­vaszi árpa vágását is, várhatóan 30-35 mázsát tudnak betakarí­tani belőle hektáronként. Tompa felé könnyebb Az utóbbi napokban jelentő­sen erősödött a kamionforga­lom a röszkei határállomáson, ugyanis a jugoszláv vámosok rendkívül tüzetesen vizsgál­ják át a kamionokat. Jelenleg a magyar oldalon 30 órát kell várakoznia a kamionoknak, emiatt négy kilométer hosszú kamionsor torlódott össze. A határőrség szóvivője azt ajánlja a Jugoszláviába vagy Görögországba tartó autó­soknak, hogy Tompánál kel­jenek át a határon. Röszkénél ugyanis a hosszú kamionsor mellett a személygépkocsik is mind jobban torlódnak, és a várakozás elérheti, sőt megha­ladhatja a két-három órát. Hamisítják a Pick szalámit Több mint egymillió forint ér­tékben foglalt le Budapesten hamisított Pick téliszalámit a Fogyasztóvédelmi Főfelügye­lőség és a rendőrség az elmúlt napokban. A Nagyvásárcsar­nokban, a Lehel és a Bosnyák téri piacokon az ellenőrzések során 11 húsboltban mintegy 800 rúd hamis szalámit találtak. A boltvezetők ellen eljárást kezdeményeznek. A hamis termékek csomagolása és akasztózsinege eltér a gyáritól, a szalámivégek lezárási módja is különbözik. A hamisítók olyan címkéket raktak a szalá- mirudakra, amelyeket a gyár­ban már nem használnak, to­vábbá a lefoglalt áru egy részé­ben marhahús-töltelék is talál­ható, holott a szalámit sertés­húsból állítják elő. A hamisító­kat széles körben keresi a rend­őrség, a nyomozás eredményei­ről annyit hoztak nyilvános­ságra, hogy a hamis szalámitöl­teléket egy faházban készítik. Gyorshírek Bócsán járt a borkommandó I A borkommandó legutóbbi 1 i: akcióját Bócsán hajtotta | | végre. Lakossági bejelentésre | mentek ki egy nyugdíjas férfi házához, ahol találtak is egy * 100 literes űrmértékű pálinka­I főzőt. Ezenfelül lefoglaltak | 60 liter éppen elkészült pálin- i kát, amit a házigazda borsep- f: ( rőből főzött. G.I. ellen jöve- í déki törvény megsértése miatt I indult eljárás, ff :::::: Pénzmosóhajsza | A magyar rendőrség magas- 1 rangú tisztjei Cipruson nyo- ! moznak egy olyan pénzmo- sási ügyben, mely vélhetően a Í magyar maffiához kapcsoló­dik - tudatta a ciprusi rendőr- | f ség csütörtökön Nicosiában. : A közlemény szerint a két tiszt a ciprusi rendőrséggel | | karöltve nyomoz „a magyar | maffia lehetséges hálózatá- I nak” felgöngyölítéséért. A | | nyomozás elsősorban piszkos ; I pénzek tisztára mosásával if : kapcsolatos, s várhatóan kitér- jed olyan vállalatokra is, ame- f lyek vámszabad területen te- vékenykednek. 1 I Utolsó leszerelők A már gyakorlatilag felszá- | molt 108. Mészáros Lázár | | Gépesített Lövészzászlóalj • i ma utoljára búcsúztat sorál­lományú katonákat. Bozó Ti- i bor alezredes, a laktanya pa­rancsnoka elmondta, hogy f összesen 176 an veszik le az | i angyalbőrt. Ők reggel hat órá­tól fél hétig hagyhatják el az 1 alakulatot, ahol eddig szolgá- | I latot teljesítettek. Csecsemőt loptak ( A moszkvai rendőrség csütör­tökön őrizetbe vett két bakfis-1 lányt, akik szerdán elcsentek egy csecsemőt egy árvaház­ból. Céljuk az volt, hogy kar­jukon a csöppséggel koldul­hassanak, megindítsák vele a járókelők szívét, megnyissák az adakozó hajlamúak pénz­tárcáját. Az esetről az orosz média adott hírt. Keresztény fiatalok ünnepe Kiskőrösön Már szerdán érkezett az első csapat, három busznyi norvég fiatal, Kiskőrösre, az Europien Ten Sing Fesztivál színhelyére, melyet az Európai Keresztény Ifjúsági Egyesület szervezett. Délután az észt, a bolgár, a né­met és a lengyel csoportok is megjöttek, és folyamatosan fo­gadták az időközben érkezette­ket is. A tegnap esti városházi állófogadás után, fél kilenckor a sportcsarnokbeli Welcome Night programmal vette kezde­tét ténylegesen a fesztivál. A mai programok fél tízkor kez­dődnek a Lupták György által tartott reggeli áhítattal, melyet pantomim előadás tesz még színesebbé. Délután háromtól a csarnokban, az evangélikus templom előtti színpadon, va­lamint a művelődési házban is koncertek lesznek, s számos más rendezvény is a fiatalok városává teszi Kiskőröst ezek­ben a napokban. A rendőrség gyorsan elfogta az aberrált szabadszállási férfit Szexuális ajánlat kisgyermekeknek Egy kilencéves kislánnyal próbált szexuális kapcsolatot létesíteni egy férfi szerdán dél­után Szabadszálláson. Délután két órakor a Szent István utcá­ban egy testvérpár: nyolcéves fiú és kilencéves nővére ha­ladtak hazafelé biciklivel. A kerékpáron frissen szedett szil­vát vittek, amit megpróbáltak ugyan eladni, de nem sok siker­rel. Az utcán azonban találkoz­tak egy arra bicikliző férfivel, aki azt mondta nekik, hogy ő majd segít eladni a szilvát, a gyerekek csak kövessék őt. Bi­ciklivel el is vezette őket egy erdős-bokros részhez, ahol megmutatta, hogy mennyi pénz van a pénztárcájában. Ekkor megjegyezte, hogy a gyerekek akkor is sok pénzt kapnának tőle, ha ott, a bokrok közt sze­retkeznének egymással, ő pedig végignézhetné ezt. A nyolc- és a kilencéves gyermekek próbáltak volna el- iszkolni. Ekkor a férfi újabb öt­lettel állt elő: megsimogatta a kislány fejét, és 1000 forintot kínált azért, ha orálisan kielé­gíti őt. (Folytatás a 3. oldalon). Vonat elé hajtott tegnap reggel Ménteleknél egy Lada. A csak andráskereszttel ellátott vasúti átjárón megállás nélkül akart keresztülhajtani a sofőr. A mozdony a vezetőülés felől éppen középen találta el a kocsit. A ménteleki illetőségű vezetőt - akit a tűzoltók szabadítot­tak ki a roncsok közül - súlyos sérülésekkel szállították kórházba. FOTÓ: w. KIRÁLY ERNŐ i

Next

/
Oldalképek
Tartalom