Petőfi Népe, 1997. június (52. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-21 / 143. szám

kultúra, közélet, hétvégi programok Programajánló Katona-emlékház Újjáalakult a szimfonikus zenekar Katona József újjáépített kecs­keméti szülőháza ismét várja a látogatókat a drámaíró életét és munkásságát bemutató állandó kiállítással, tárlatvezetéssel. A Katona József utca 5. szám alatti emlékház ma délelőtt 10- től 14 óráig tart nyitva, vasár­nap zárva lesz. Szórakaténusz A kecskeméti Szórakaténusz Játékházban ma délelőtt 10-től 12-ig, délután fél 3-tól 17 óráig, vasárnap délelőtt 10-től papírjá­tékok várják a játékkészítő mű­hely látogatóit. Táncsics Mihály Művelődési Ház Ma reggel 8-tól az éremgyűj­tők, 8.30-tól az ifjúsági bélyeg- gyűjtők tartják összejövetelüket a Táncsics művelődési házban. Lesz szaktanácsadás, érték- becslés, cserebere. Zenei rendezvények Június 21-e az európai zene napja. Ebből az alkalomból több zenei rendezvény lesz Kecskeméten. Délelőtt 10-től a Kecskeméti Ifjúsági Fúvósze­nekar játszik a Domus Áruház parkolójában. Délelőtt 11-től a Kecskeméti Big Band muzsikál a város főterén. Délután 18 órá­tól a Régi Zene Együttes ba­rokk műsora és a Hegedűs Együttes népzenei műsora lesz a főtéren. Tárlatnyitó A kecskeméti Gáspár András­Í zakközépiskolában ma délelőtt 0-kor nyitnak gyermekrajz-ki- állítást. Ä tárlatnyitóra minden ifjú alkotót várnak. Planetárium A kecskeméti planetáriumban ma délután 3-kor, vasárnap dél­előtt 10-kor és délután 3-kor lesz csillagászati előadás. KELE-látogatás A Kecskeméti Lokálpatrió­ták Egyesülete június 26-án, a nyári szünet előtti utolsó összejövetelén a Lakiteleki Népfőiskolán tesz látogatást. Zenekari próba az M. Bodon Pál Zeneiskola hangversenytermében. Évtizedeken át félhivatásos zenekarként működött Ke­mény Endre karnagy irányí­tásával a Kecskeméti Szimfo­nikus Zenekar. Ismert hazai szólisták léptek fel abban az időben Kecskeméten. Ezt a tradíciót is szeretné folytatni a tavaly ősszel újjáalakult szimfonikus zenekar, melyet a Kodály-iskola művészta­nára, Gerhát László karmes­ter vezet.- Milyen szakmai program mellett kötelezte el magát a szimfonikus zenekar?- Kecskeméten a zenemű­vészeti szakközépiskola, a Ko- dály-intézet, a Pedagógus Énekkar, s nem utolsósorban a művésztanárok által létrehozott kamarazenei együttesek olyan művészi színvonalat képvisel­nek, amely a szimfonikus zene­kar számára is mértékadó. Alapvető szakmai célkitűzé­sünk tehát az, hogy e zenei in­tézmények és közösségek által támasztott szakmai elvárásnak, s persze saját művészi elkötele­zettségünknek megfeleljünk. S természetes, hogy a zeneszerető kecskeméti közönség szimfo­nikus zene iránti igényét is szem előtt kell tartanunk.- Kik alkotják a zenekart?- A zenekarnak ma negyven állandó tagja van, az együttes az M. Bodon Pál Zeneiskola és a Kodály-iskola tanáraiból áll. Szeretnénk a zenekart tovább bővíteni, még több Kecskemé­ten élő művésztanár bevonásá­val.- Szakmai elképzeléseikből mit sikerült e néhány hónap alatt megvalósítani?- Az első időszak - tavaly ősztől - repertoárbővítő és kí­sérleti időszak volt. Szeren­csére nem kellett mindent elöl­ről kezdeni, hiszen az elmúlt években Martos László, majd Pusker Imre irányításával ha mostoha anyagi körülmények között is, de működött a szim­fonikus zenekar. Az újjáalaku­lás után két bemutatkozó kon­certet tartottunk - ez volt egyébként a várostól kapott hétmillió forintos támogatás egyik feltétele - amelyek kö­zönségsikert arattak, s szakmai elismerést is jelentettek. A Gál Tamás, Sári József, Erdei Péter és Ittzés Mihály alkotta szak­mai grémium elismeréssel szólt a zenekar munkájáról. Úgy vé­lem, a kecskeméti közönség is kedvezően fogadta zenei világ­napi koncertünket, majd a Ka­tona József születésnapja tiszte­letére adott hangversenyünket. Sikeres volt a zenekari tagok­nak, mint szólistáknak bemu­tatkozási lehetőséget teremtő koncert, s az a fellépésünk is, amelyet a Kodály-iskola tehet­séges növendékeinek közremű­ködésével tartottunk.- Milyen terveik vannak a következő évadra?- Az eddigi tradíciókat sze­retnénk folytatni, szeptember­től kezdve kilenc koncertet rendezünk Kecskeméten. Rendkívül fontos a zenekar szakmai fejlődése szempontjá­ból, hogy neves szólistákkal dolgozhasson együtt, akiknek a fellépése Kecskeméten zenei ünnep. Elfogadta a felkérésün­ket, s a jövő évadban Kecske­méten játszik a zenekarral a külföldön élő világhírű hege­dűművész, Zsigmondy Dénes, majd Jandó Jenő zongoramű­vész. A Kecskeméten tanító muzsikusok közül szólistaként lép fel Juniki Spartakusz hege­dűművész, Zs. Szabó Mária hegedűművész és Agócs Márta gordonkaművész. Vendégkar­mesterként pedig Kecskemétre hívtuk Gál Tamást, a MÁV Szimfonikus Zenekar karna­gyát. A kecskeméti koncertek mellett természetesen folytat­juk a vidéki fellépéseket is, amelyekhez a megyei önkor­mányzat támogatását szeret­nénk megnyerni. Rendezünk hangversenyt Jánoshalmán, Félegyházán és Baján. Szeret­nénk, ha a megye polgárai kö­zül minél többen ismernék és szeretnék meg Bács-Kiskun egyetlen szimfonikus zeneka­rát. Ábrahám Eszter Bizottsági döntés színházügyben A kecskeméti önkormányzat kulturális bizottsága tegnapi ülésén a Katona József Színház gazdasági átalakítási terve is szerepelt a napirenden. Az ülé­sen részt vettek a színházi szak- szervezet képviselői is, akik a gazdasági átalakulással - a be­téti társaságok létrehozásával - kapcsolatos aggályaikat és fé­lelmeiket fogalmazták meg. A bizottság ezek után úgy határozott, hogy nem fogadja el a színház vezetése által készí­tett átalakítási tervet, mert szakmailag nem tartja megala­pozottnak. Határozatukban fel­kérték Bal József direktort és az oktatási irodát, hogy készítse­nek részletes anyagot a terve­zett strukturális átalakításról. A tervezetnek tartalmaznia kell azt, hogy a színház gazdálkodá­sát illetően milyen előnyökkel jár az átalakítás. A tervezet el­készítése előtt a színház közal­kalmazottjaitól nyilatkozatot kell kérni arra nézvést, hogy vállalják-e vagy sem a vállal­kozási formában való munkát. A tervezet elkészítési határide­jét szeptember elsejében szabta meg a bizottság. Az ügyben a végső döntést Kecskemét képviselő-testülete mondja majd ki. Aláírásgyűjtés a borbási orvosi rendelőért A kecskemét-borbáspusztai polgárok régi vágya, hogy tele­pülésrészükön legyen házior­vosi rendelő. Orvosi ellátásért, gyógyszerért ugyanis ma be kell utazniuk Kecskemétre. A bor­bási polgárokat a Czollner téri háziorvosi rendelőben látják el. A településrész lakói a közel­múltban aláírásokat is gyűjtöt­tek azért, hogy a borbási általá­nos iskola üresen álló épületé­ben alakítsák ki az orvosi rende­lőt, amelyben heti egy alka­lommal, néhány óráig rendel­hetne az orvos. Rendelő kialakí­tására azonban a városi tisztior­vosi szolgálat jelen állapotban az iskola épületét nem tartja al­kalmasnak. A finanszírozás ol­daláról is gond van, a borbási polgárok lélekszáma - 213 fő - nem teszi lehetővé még osztott rendelés beindítását sem. Az önkormányzat egészségügyi bi­zottsága elé hétfőn kerül a bor- báspusztai polgárok kérelme. Bővülő kínálat a piacon Egyre bővülő kínálattal talál­kozhat a vásárló a kecskeméti nagypiacon. Vége a szamóca uralmának, jön a cseresznye, meggy. Bár még a korai fajták mosolyognak égbekiáltó árakkal, lesz bőven olcsóbb el- tennivaló - vigasztalnak a termelők. Az új- és óburgonya ára szinte összeér, a zöldbor­sónak viszont nem kedvezett az időjárás. Sok új zöldség, gyümölcs jelzi: itt a nyár. Árak: zöldborsó: 100-120, cseresznye: 100-250, meggy: 80-150, szamóca: 150-300 Ft/ kg. A répa csomója 30-50 Ft, ugyancsak ennyi a petrezse­lyemé. A karfiol kilója 140-150, a kelkáposzta 120, a karalábé darabja 15-30, a retek csomója 10-30 Ft. Az óburgonya kilója 50, az újburgonyáé 40-80 Ft. A vöröshagyma csomója 30- 60, a fokhagyma darabja 30, a saláta 25-35 Ft. A paradicsom kilója 100-180, az uborkáé 80- 150 Ft. Újdonság a zöldbab, ami 220-300 Ft/kg. V. P. Tagkönyvcsere, hetényegyházi taggyűlés A Vállalkozók Pártja kecske­méti szervezete a tagkönyvcse- réket június 25-éig befejezi, a régi és új tagokat addig várják a Batthyány utca u. 2. számú iro­dában hétfőn, kedden és szer­dán 8-12 óra között. Az FKgP hetényi szervezete ma este hét órakor a Móricz-iskolában tart taggyűlést. Vendég: dr. Sz. Tóth Gergely (MIÉP) és Herte- lendy László (Fidesz). Régi kedvenc KTE-góljaim 2. A vidéki pályákon elért győzelmek és gólok mindig em­lékezetesebbek, mint a hazaiak, mert itthon kötelező a nyerés. Idegenben kiszolgáltatottabb a csapat és a szurkoló, ezért ott a meccs mindig izgalmasabb. Ha sikerül győzni, nagyobb az öröm, a vereség viszont jobban elviselhető. A hatvanas évek elején apám és a keresztapám - részben hitelre - közösen vettek egy 407-es Moszkvicsot, s ez repített bennünket a szezonban minden második vasárnap a délkeleti csoportnak arra a te­lepülésére, ahol a KTE éppen játszott. Nekem hátul jutott hely. A vezető melletti ülésről nagyapám dirigálta az expedí­ciót, s az ő szava számított leg­többet odamenet az esélylatol­gatásnál, visszajövet pedig a történtek értékelésénél. Legjobban a Szegedi Dózsa pályáját szerettem, mert itt a KTE abban az időben általában győzött. Békebeli kisvárosi hangulatot árasztott a környe­zet az ócska fatribünnel. Az ut­cán, a pálya alacsony kerítésé­vel szemközti oldalon méltóság- teljes, alápincézett polgárházak álltak, a szobából lehetett nézni a meccset. A játéktér egészen furcsa volt, azóta sem láttam hasonlót. Fű csak a pálya négy sarkában nőtt, az ötöstől a térfél közepéig tartó háromszögben. A felező­vonal környékén és a két kapu között a csupasz földön gurult a labda. A máig emlékezetemben őr­zött gólt Bartha lőtte. Olyan gól volt ez, amilyet csak kétlábas játékosok tudnak. Ha a csatár balösszekötőt, vagy balszélsőt játszott - mint Bartha Imre - az őt őrző játékosnak a bal lábát kellett figyelni, mert ha a tá­madó elhúzott a védő mellett, ballal fordult kapura, vagy gu­rított középre. Tehát ha a csa­tár váratlanul befelé cselezett, egy pillanatra szabaddá válha­tott a jobb lába, amivel óriási löketet ereszthetett 20-25 mé­terről a felső sarok felé. A távolról lőtt gól pedig kü­lönösen szép (mert váratlan), ha szerzője nem robosztus test­alkatú, hanem inkább fürgesé­gével, fordulékonyságával hívja fel magára a figyelmet. Én a szögletzászlónál állva ép­pen vonalban láttam, hogy Bartha Csimbi jobbal leadott lövése - zsinóron húzva - ho­gyan vágódik a túlsó kapu jobb felső sarkába. Ennek a pályának a történe­téhez egyébként hozzátartozik, hogy B. Szabó (Babai emlékez­tet a játékára) egyszer egy meccsen egymaga rúgott itt négy KTE-gólt. • Bálái F. István Ifjú muzsikus országos sikere A kecskeméti Kuna Márton, az M. Bodon Pál Zeneiskola növendéke kimagasló sikert ért el a hét végén Kiskunfél­egyházán megrendezett V. Országos Zeneiskolai Mély- rézfűvós Versenyen. Két hangszeren indult: harso­nán és bariton kürtön játszott, s mindkét hangszeren orszá­gos első helyezést ért el. S nemcsak a két első helyért ka­pott díjat, hanem mint korcso­portja kiemelkedő versenyzője a Magyar Fúvószenei Szövet­ség különdíját is átvehette. A Jeunesses Musicales (nemzet­közi zenei szövetség) magyar szervezetétől pedig koncert­meghívást kapott. Az ifjú muzsikus - akit a verseny záróünnepségén a csa­ládi zenekar, a Éamily Brass kísért - új hangszeren játszott a versenyen. A közel 400 ezer Kona Márton két hang­szeren is országos első lett. forint értékű harsona megvá­sárlását szponzorok és a me­gyei közgyűlés elnökének tá­mogatása tette lehetővé. Kuna Márton most 14 esz­tendős, s évek óta sikerrel sze­repel országos versenyeken. Négy éve az országos mély- rézfúvós versenyen már elért első helyezést, akkor harsona­játékával nyert. Felkészítő ta­nára édesapja, Kuna Lajos, akinek szintén elismerést ho­zott az országos verseny. Kü- löndíjat kapott, mint felkészítő tanár a verseny zsűrijétől és a megyei önkormányzattól is. A megyei önkormányzat díját kapta Bújdosóné Csáki Edit is, az M. Bodon Pál Zeneiskola tanára, kiváló zongorakísére­téért. Marci és a családi zenekar, a Family Brass legközelebb Kecskemét főterén lép fel jú­lius 3-án. Á. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom