Petőfi Népe, 1996. december (51. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

•Vinita : HP. 14-02-ig, hétvégén: 10-02-1«! Tíz eredeti amerikai wlingpálya biliárdterem. Cím: Rátám tér 3.tel: 76/486-936, 322-973. Decemberi AKCIÓ: Pálya óradíja: 1200 Ft-tól! Váltson bérletet, csúcsidőben óriási kedvezmények! ETTEREM: specialitásokkal, ■ magyar és amerikai ételekkel! IFOR-éléskamra Félegyházán Az IFOR-csapatoknak szállítják az élelmiszereket. FOTÓ: L. TÓTH MÁRTA Havonta egy alkalommal IFOR feliratú tehergépkocsi gördül be a kiskunfélegyházi 2. számú HM Élelmiszerraktár udvarára. Mint kiderült, száraz élelmiszereket, konzerveket, lisztet és mosóport visznek Kaposvárra, majd onnan Oku- caniba. Plank Attila főtörzs­őrmester elmondta, az IFOR- szállítók a kaposvári logiszti­kai ezredhez tartoznak és ame­rikai szellemben dolgoznak. Mindennek tervszerűen, precí­zen kell működnie. Félegyhá­zára reggel fél nyolc és nyolc között érkeznek. Nem időz­hetnek, csak egy órát, aztán to­vábbmennek. A követelmé­nyek igen magasak, de ezért nyilván jobban is fizetnek. A betölthető mennyiség negyede is hiányozhat Gáz van a PB-palackokkal Sok esetben jóval kevesebb gázt tartalmaznak az előírtnál a PB-gázpalackok. A Fogyasztó- védelmi Főfelügyelőség 10 megyére kiterjedő vizsgálatai megállapították, hogy gyakran akár két-három kiló gáz is hi­ányzik all kilogrammos pa­lackokból. Egy kiló gáz ára 100 forint körül van, így a vásárlót palackonként akár 200-300 fo­rintos kár is érheti. Száraz Jó­zsef, a főfelügyelőség műszaki osztályvezetője szerint nem­csak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is vannak problé­mák. A fogyasztóvédelmisek ugyan még nem ellenőriztették a probán és a bután arányát, de egyes tapasztalatok valószínű­sítik, hogy a gázkeverék bután- tartalma esetenként magasabb az előírtnál. Ezért fordulhat az elő, hogy a palackból csak a gáz fele csalogatható ki. A vizsgálatok során, melye­ket a Bács megyei felügyelőség vezetője, P. Kovács István kez­deményezett, legalább tízezer palackot ellenőriztek. A palac­koknak csak a háromnegyede volt kifogásolhatatlan. (Folytatás a 3. oldalon) Felkészülés a nagy jubileumra II. János Pál pápa szombaton az advent első vasárnapját meg­előző vesperáson hivatalosan meghirdette a katolikus egyház felkészülését a 2000. év nagy jubileumára. A hároméves fel­készülést megnyitó szertartást a vatikáni Szent Péter-baziliká- ban tartották. Az elkövetkező három, advent első vasárnapjá­val kezdődő egyházi évet a ka­tolikus egyház Krisztusnak, a Szentiéleknek és az Atyaisten­nek szenteli majd. A nagy jubi­leum 1999 karácsonyának esté­jén kezdődik, amikor a Szent Péter-bazilika szentkapuját ki­nyitja majd a pápa. Az üzenetben a pápa emlé­keztetett arra, hogy a katolikus és az ortodox egyház között megkezdődött párbeszéd lassú és fáradságos folyamata már meghozta első gyümölcseit, bár „a hátralévő út még nagyon hosszú”. Sikeres rendőri akciók a hét végén Elfogott szatírok, behajtók A kiskőrösi kapitányság rend­őrei három férfit vettek őri­zetbe, akiket önbíráskodással vádolnak. A 18, 24 és 25 éves pénzbehajtók a fővárosból, il­letve Kiskunhalasról érkeztek november 30-án délután egy német állampolgár bócsai ta­nyájára. Egy bizonyos tartozást szerettek volna behajtani. A ta­nyán azonban csak egy, az ér­tékek őrzésével megbízott ro­mán család tartózkodott. Őket a behajtók késsel fenyegették meg, hogy a rájuk bízott érté­kek átadására kényszerítsék őket. így vittek el egy lakóko­csit és egy Mercedes kisteher­autót, összesen 2 millió forint értékben. Kiskunfélegyházán két férfit fogtak el és vettek őrizetbe, akiket nemi erőszakkal gyanú­sítanak. A 21 és 17 éves hely­béli férfiak még november 17- én, az éjjeli órákban kényszerí­tettek egy nőt a város külterüle­tén közösülésre. A további eredményes rendőri akciókról az 5. oldalon olvashatnak. Viharos testületi ülés Lajosmizsén Folytatódik az átvilágítás Négyórás heves vitát váltott ki a lajosmizsei képviselő-testület ülésén az önkormányzati in­tézményekről és a polgármes­teri hivatalról készült átvilágí­tási vitaanyag, amit a budapesti Vertex Kft. készített. A testületi döntés az átvilágításról még augusztusban megszületett, azonban rejtélyes módon csak októberben kapta meg a cég a szerződést és a munkához szükséges adatokat. így csak vi­taanyag születhetett. Ebben döntésre érdemes kérdésnek tartják a helyi általános iskola és a szomszédságában lévő kol­légium egy intézménnyé tör­ténő összevonását. Szerintük megfontolandó a művelődési ház vezetőjének alkalmazása, mert a feladatot egy vagy két magyar szakos pedagógus is el tudná látni. A Vertex lényegé­ben minden területen talált tar­talékot, összesen évi 6 millió forint megtakarítására lát lehe­tőséget. Ami nem tartalmazza az ingatlan és portfóliő értéke­sítéséből származó bevételt. Továbbiak a 3. oldalon. Kommentárunk a 2. oldalon. Brutális rablás Kecskeméten Kecskeméten a Harmat utcában brutális rablás történt tegnap délelőtt. A Magyar-Szovjet té- eszfaluként ismert területen az egyik házba két román férfi ment be. Az idős házaspárt piszkavas­sal és fém széklábbal megver­ték, egy szellemileg fogyatékos fiatalembert pedig gázspray-vel lefújtak. Elvinni semmit nem tudtak, mert a szomszédok meghallották a kiabálást és ér­tesítették a rendőrséget. A me­nekülő rablókra egy közeli építkezés biztonsági őre ráen­gedte a kutyáját és a szomszé­dok is kergették a menekülőket. A polgárok közreműködésével az egyik támadót a rendőrök el­fogták. A másik elbújt a go­kartpálya melletti nádasban, majd tovább menekült. Nyomát a rendőrkutya a Szőlőfürt foga­dóig követte. Vélhetően innen autóstoppal ment tovább, a rendőrök keresik. Csernobilt bezárják Befejeződött a csernobili atom­erőmű egyes reaktorának üze­men kívül helyezése. A reak­torblokk leállítására Ukrajna a Hetekkel tavaly aláírt emlékez­tetőben vállalt kötelezettséget. A legfejlettebb ipari országok megígérték, hogy 3 milliárd dol­lárt adnak az erőmű 2000-ig tör­ténő bezárására. Duna menti párbeszéd Tegnap ért véget a Duna Dia­lóg ’96 elnevezésű háromna­pos nemzetközi politikai eszmecsere, mely résztvevői felhívást fogadtak el a lakite­leki népfőiskolán. Hazánkon kívül kilenc európai ország keresztény-konzervatív párt­jainak politikusai és önkor­mányzati vezetői vitatták meg az önkormányzat és szubszi­diaritás kérdésköreit. A témá­ról bővebben az 5. oldalon írunk. Településszépítők találkozója Dusnokon A Tizenegy plusz egy óra elne­vezésű országos közterület-szé- pítési verseny értékelő és díj­átadó találkozójának Dusnok adott otthont szombaton. Az áp­rilisban született versenykiírás jelmondatát - „Három szombat őseinkért és önmagunkért, a fa­luért, a városért!” - több mint harminc településen tették ma­gukévá az emberek. A millecen- tenáriumi rendezvényekhez csatlakozó mozgalom szervezé­sében a települések mellett a Bács-Kiskun megyei MTESZ, valamint a Magyar Településfej­lesztők és Felújítók Társasága is szerepet vállalt. A házigazdák nevében Sze­gedi Ágnes polgármester arról számolt be, hogy a minisztériu­mokba küldött meghívókra csak udvarias válaszok érkeztek. (Folytatás a 2. oldalon) Szabó Zoltán keze lendül ütésre az extra ligás röplabda­mérkőzésen, amelyen a kecskemétiek 3:0-ra nyertek. A to­vábbi részletekről a 13. oldalon írunk, fotó: Walter Péter Gyorshírek-----------------------------------------\ Vál ságos I Teréz anya állapota I Válságosra fordult a „szegé- j nyék angyalaként” ismert, ] kalkuttai Teréz anya állapota, j A 86 éves Nobel-békedíjas: apáca hosszasan elhúzódó j tüdő- és vesebetegsége miatt j az orvosok arra kényszerül- j tek, hogy felfüggesszék a! 1 szívritmuszavar szabályozd- j sára kezdett gyógyszeres ke- j I zelést - közölte vasárnap a j kalkuttai Birla Szívkutató i I Központ. Számonkérés Kazahsztánban Kazahsztánban a második vi- \ , lágháború utáni nürnbergi per j mintájára bírósági tárgyald- * I son akarnak ítélkezni az egy- j kor ott működött szovjet | kényszermunkatáborok veze- j I s tői és őrei felett, az elhurcolá- j sokért felelős politikusokkal i azonban nem kívánnak fog- j I lalkozni az ügyben. Az Egy- i kori Gulag-foglyok egyesü- j lete szombaton Älmatiban je- j I lentette be a per megrendező- j sére vonatkozó szándékát -! tudósított az AFP. Leégett a kunyhó, elégett a csecsemő § Leégett péntek este egy 4x4 I s méteres vályogkunyhó a Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyei! I Szamos-Tatár faluban. A Te- i mető utcai építményben a j tűzoltók egy 3 hónapos kis- j ( lány félig megégett tetemére j találtak. A fóliával fedett vá- j I lyogkunyhóban csak a cse- j I csemő feküdt kiságyában, ki- ] létéről annyit tudni, hogy egy I több éve Magyarországra te- j lepült román állampolgárságú | asszony kislánya. I Megszűnt a blokád I Franciaországban megszűnt a i blokád, szakemberek szerint i azonban legalább öt nap kell j 1 ahhoz, hogy az ismét megkö- | I zelíthetővé vált üzemanyag- ] tárolókból fel tudják tölteni a benzinkutak készleteit. Elpusztultak a kiscsirkék j Kerekegyházán tűz ütött ki j I szombaton reggel hat óra táj- j ban a Repülő dűlőben. Egy j ! 550 négyzetméteres, vályog-1 ||i i és téglafalú csirkeól lángolt j mintegy 300 négyzetméter ( alapterületen. A kecskeméti j tűzoltók mellett a kerekegy- j I házi önkéntesek oltották el a j lángokat. A tűzben több ezer : csibe pusztult el, a pontos j számot tegnap még a tűzoltók j nem tudták megmondani. A ; tulajdonos kára több mint 2 j millió forintra rúg. A tüzet hő- i termelő berendezés okozta. I Nemzetiségi fesztivál I Szekszárdon rendezték meg a j hétvégén a 12. Magyarországi j Német Néptáncfesztivált, 27 j ifjúsági és felnőtt tánccsoport | részvételével. A legtöbben j I s Baranya és Tolna megyéből j érkeztek a versenyre, de! Bács-Kiskun, Győr-Moson- j Sopron, Fejér, Komárom és j Pest megye legjobb német j 1 népi táncosai is felléptek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom