Petőfi Népe, 1996. november (51. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

MA NAPI MŰSOR 4. oldal JÖVŐ HETI RTV-MŰSOR 9-12. oldal Épül a híd, amelyikre az 52-es (dunaföldvári) út felmegy majd az M5-ös autópályával való találkozásánál, Kecske­méttől pár kilométerre. A pillérek készítését a napokban befejezik. Fotó: walter Péter Csak addig dolgoztak, míg kapták a tiszteletdíjat? A munkahelyi étkeztetés nem lesz adóköteles Év végéig majdnem minden földkiadással kapcsolatos ügyet befejeznek Kunszent- miklóson. Két esetben azon­ban valószínűleg a megyei FM hivatalnak kell dönteni, mivel a felek nem tudnak meg­egyezni. Ezt Farkas Jenő, a miklósi földkiadó bizottság elnöke mondta beszámolójában a he­lyi képviselő-testület ülésén szerdán. Farkas Jenő elmondta még, hogy a 119 ezer arany­korona kiosztása nagy munka volt, nem is vállalná még egy­szer a földkiadó bizottság el­nöki tisztét. Ennek részben oka, hogy a tizenhét fős bizottság ülésein csak addig jött össze a szava­zatképességhez szükséges lét­szám, amíg a tagok kapták tiszteletdíjukat. (Folytatás a 3. oldalon) Kommentárunk a 2. oldalon. A kormány csütörtöki ülésén néhány, az adó- és tb-törvé- nyekhez benyújtott módosító indítvány támogatásáról döntött - jelentette be Kiss Elemér ál­lamtitkár a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Eszerint a gyermekek után járó adóked­vezmény helyett 1997-től a csa­Ha szóba kerül Felsőszentivá- non a szövetkezet ügye, rögtön forrni kezdenek az indulatok. Ez még az átalakulásra vezethető vissza, amikor a többség akara­tával szembekerült az érdekeltek egy része a vagyonmegosztás­nál. Az érintettek Vancsura Jó­zsef igazgató nyakába varmák az ügyet, mert szerintük ő mani­A MOSZ sürgeti a kukorica exporttilalmának mielőbbi fel­oldását. A tilalom tetemes ká­rokat okoz a termelőknek, kénytelenek a jelenlegi nyo­mott árakon értékesíteni a ter­mést. A szövetség vezetői tár­gyaltak Lakos László földmű­velésügyi miniszterrel szerdán. A MOSZ-nál úgy ítélik meg, hogy a kukorica piaci ára már ládi pótlék emelkedik, differen­ciált formában. A munkahelyi melegkonyhás étkeztetés to­vábbra sem lesz adóköteles. Az adójóváírás mértéke az eredeti javaslatban szereplő 18 százalék helyett 20 százalék lesz. A hono­ráriumok tb-kötelezettsége nem terjed ki a szerzői jogdíjak egy pulál a háttérben. Ennek tulaj­donítják a részleges átalakítás ügyében összehívott szerdai közgyűlést is, amelyen magasba csaptak az indulatok. A tulajdonosoknak most az volt a dolguk, tájékoztatta la­punkat Vancsura József, hogy kétharmados többséggel dönt­senek az átalakulásról, s hogy ki, elérte a lélektani minimumot, a 18 ezer forintot tonnánként. A kormány az export korlátozá­sával megakadályozza, hogy a termelők értékesítsék azt a többletet, amelyre itthon már nincs kereslet. A betakarítás je­lenlegi adatai szerint mintegy 5,6 tonnás hektárankénti ter­mésátlaggal lehet számolni az idén. Az össztermés hatmillió szűkebb körére, amelyeket nem piaci tevékenységre fizetnek ki. A munkaadó által fizetendő tár­sadalombiztosítási járulék a je­lenlegi 42,5 százalékról 39 szá­zalékra csökken, kiegészítve egy fix összegű, 1800 forintos havi összegű egészségügyi adó­val. Továbbiak az 5. oldalon. melyik alakuló kft.-be viszi be vagyonrészét, vagy inkább ma­rad a szövetkezetben. Négy kft.-t lehet majd megjelölni a rövide­sen házhoz érkező levél alapján. A tehenészet, a sertéstelep, a gé­pészet és az ügyvitel alakul át kft.-vé, és mellettük marad meg a szövetkezet. (Folytatás az 5. oldalon) tonna felett lesz. A miniszter a megbeszélésen ígéretet tett: azonnali intézkedést is tesz az ügyben. De a korlátozás felol­dásához szükség van az ipari miniszter egyetértésére. Egyébként Lakos miniszter szerint 700 ezer, a MOSZ sze­rint pedig 1 millió tonna kuko­ricát lehet exportálni az idei termésből. Gyorshírek Tocsik Márta nem jelent meg Tocsik Márta csütörtökön nem I jelent meg az ügyével foglal-1 | kozó parlamenti vizsgálóbi-1 zottság előtt, annak ülése ugyanis egybeesett újabb | rendőrségi kihallgatásával - | • közölte az ügyvédje. Mint el- | mondta: védencével az ügyé- I szi szervekhez fordultak annak megállapítását kérve, hogy 1 megalapozott-e az adócsalás, a | | számviteli törvény megsértése I és zugírászat gyanúja miatt folytatott nyomozás. Próbálják a gázvezetéket | Madarason a jövő héten nyo- I máspróba alá helyezik a gáz- J vezetéket. A 8 kilométeres fő- | vezeték vizsgája után, még a | { tél beállta előtt megkezdődhet | a gázfűtés. Szente Károly pol­gármester elmondta, hogy e célra saját erőből 6 milliót for­dítottak, a területfejlesztési ta- | nácstól pedig pályázat útján 13 | | milliót kaptak. Per a kormány ellen I Az Önkormányzati Levéltárak j ; Tanácsa, valamint a Közgyűj- | teményi és Közművelődési s | Dolgozok Szakszervezete (KKDSZ) bírósági eljárást I kezdeményez a kormány, a 1 | Belügy-, a Pénzügy- és a Mun-1 | kaügyi Minisztérium ellen. j Azért, mert a kormány a köte­lezően előírt illetménypótlék j (egészségügyi pótlék) finan­szírozását nem vállalja. 1 Diákhalál Halason j | Tragikus baleset történt szer­dán este a Kiskunhalas és Kun- | fehértó közötti vasúti pálya- szakaszon. Egy 17 éves halasi I diáklány - feltehetően öngyil- I kossági szándékkal - a vonat | elé vetette magát és a helyszí­nen meghalt. A hírek szerint a j lány előzőleg gimnáziumának 1 | úgynevezett szecskaavató bu- | liján vett részt, s egyedül indult 1 I el a sínek mentén. A rablók nyakon lőtték a taxist Már rendőrkézen van az egyik elkövető abban az ügyben, melynek során egy taxist pró­báltak meg kirabolni a Tiszá- kécske és Szentkirály közötti útszakaszon. Szerda este há­rom férfi szállt be Szolnokon a taxiba. Tiszakécskét elhagyva - a rendőrségi megfogalmazás szerint - egy fegyvernek látszó tárgyat szorítottak a fejéhez. Valószínűnek látszik, hogy fegyver volt, mert eldördült az egyik támadó kezében, aminek következtében a taxis nyaka vé- rezni kezdett. A kórházban a taxis tarkójából az orvosok egy pisztolygolyót vettek ki. Sze­rencsére a taxis nem sérült meg súlyosabban, ráadásul a rablás is meghiúsult. Egy szemből jövő Ford Transit miatt ugyanis a három rablónak inába szállt a bátorsága, így hátrahagyva ka­bátjaikat, irataikat s néhány személyes holmijukat, kiugrál­tak a taxiból és elszaladtak. A rendőrök nagy erőkkel kezdték meg a helyszínelést, bajai és szolnoki kollégáikkal együtt lezárták a környező utakat. Az akciónak meglett az eredmé­nye: az egyik tettest, egy 23 éves szolnoki férfit elfogták, másik két társát - személyük a rendőrség előtt már ismert - még keresik. Szintén nincs meg a támadás feltételezett eszköze, a flóbertpisztoly. Szövetkezeti vagyonvita Felsőszentivánon Rendőijárőr a közgyűlésen? Fel kell oldani a kukoricakivitel tilalmát Egyetemi képzést indítanának Kevés a jelentkező Kalocsán Amerikát ígértek 1000 dollárért A Budaörsi Rendőrkapitány­ság csalók ellen folytat nyo­mozást. Ismeretlen tettesek ugyanis augusztus 23-án az Express újságban amerikai munkalehetőséget és beván­dorlást hirdettek vízumügy­intézéssel a jelentkezőknek. Mintegy 600-an jelentkez­tek, akik Törökbálinton ve­hettek részt egy tájékoztató kurzuson, s további egyezte­téseket is kilátásba helyeztek az ostravai Hotel Vistában (Csehország). A rendelke­zésre álló adatok szerint a tá­jékoztatási kurzuson részt vevőknek 1000 amerikai dol­lár befizetése ellenében ha­mis iratokat és átvételi elis- mervényeket adtak át a csa­lók. A rendőrség kéri, hogy a károsultak akár személye­sen, esetleg levélben, to­vábbá a 06-23-420-055, vagy a 06-23-420-271 tele­fonközpont 64-es mellékál­lomásán jelentkezzenek a budaörsi kapitányságon. Reménykedve várták Kalocsán a pécsi egyetem által meghir­detett jogi szakokleveles or­vos, illetve közgazdász vég­zettséget adó képzések jelent­kezési határidejének lejártát. A város komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy va­lamilyen felsőfokú intézmény­nek adhasson otthont. A pé­csieknél előzetesen 30-an je­lentkeztek, de a képzési díjat Ismét drágult a Mól Rt. hálóza­tában forgalmazott üzemanya­gok ára. Buda Dénes, a Mól Rt. sajtóirodájának vezetője el­mondta, hogy csütörtökön 0 órá­tól a 98-as ólmozott benzinért 1 forint 60 fillérrel többet, tehát li­terenként 131 forintot kell fi­zetni. A 91-es ólmozatlan 1 fo­rint 70 fillérrel kerül többe, így literenkénti20 forintba kerül. A 95-ös ólmozatlan benzin ára 1 forint 80 fillérrel emelkedett, az csak páran fizették be. Néhány ember oktatásáért viszont nem érdemes Kalocsára utaztatni az egyetemi oktatókat, ezért kér­désessé vált a képzés beindí­tása. Most az egyetem és a város közös erővel próbál megfelelő számú hallgatót toborozni, és hamarosan kiderül, hogy in- dulhat-e egyetemi oktatás az érseki székhelyen. üzemanyag litere 123 forint 50 fillér. A 98-as ólmozatlan benzin 1 forint 70 fillérrel drágult, így li­terét 132 forintért adják. A gáz­olaj és a fűtőolaj ára 1 forint 50 fillérrel emelkedett és most egy­formán 118 forint 50 fillérbe ke­rül litere. Az áremelést aMol-nál a forint-dollár árfolyamának vál­tozásával, illetve a kőolajtermé­kek mediterrán tőzsdei jegyzé­sének folyamatos és dinamikus emelkedésével magyarázzák. Drágult a benzin és a gázolaj Mire védett lesz, lebontják a laktanyát? Bontják az Erzsébet laktanyát! - riasztották tegnap szerkesztőségünket. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal október 15-én hiába döntött úgy: a műemléki védetté nyilvánítás érdekében az eljárást megindítja. A Tolnáról érkezett bontóbrigádot nagy munkában talál­tuk. A helyszínre sietett több felháborodott kecskeméti képviselő is. Cikkünk a 4. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom