Petőfi Népe, 1996. október (51. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

Háromnapos újborünnepet rendeztek a hétvégén Nemesnádudvaron. A vasárnapi lát­ványos szüreti felvonulást több mint tízezren nézték meg, melyet a falu főutcáján tartottak. Erre az alkalomra bírót és bírónőt választottak, akiknek feladatuk közé tartozott, hogy vi­gyázzák a vigasság méltóságát. Mint ahogy felvételünkön is látszik, sokan voltak kíváncsiak a pincesoron rendezett ünnepre. A rendezvényről a 3. oldalon olvashatnak, fotó: papp. Zoltán A hazai kórházak adóssága több mint hatmilliárd forint Pénzhiány miatt műtétek maradnak el? A kecskeméti megyei kórház azzal, hogy hatvannapos határ­idővel képes fizetni szállítói­nak, jó adósnak számít a kórhá­zak között. Mára ugyanis több hazai kórház került csődközeli helyzetbe, ötven-, száz-, két­száz-, sőt négyszázmillió forin­tos adósságot felhalmozva. Or­szágos szinten a kórházak adósságállománya több mint hatmilliárd forint. Az Egész­ségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete a múlt héten tartott ülést, amelyen sürgették a beí­gért adósságkonszolidációt. Az egyesület elnöke, a kecs­keméti megyei kórház főigaz­gatója, Nemes János szerint az egészségügy ellehetetlenülését csak úgy lehet elkerülni, ha azonnal végrehajtják a 4,5 mil­liárd forint összegű adósság­konszolidációt. Ezzel együtt megváltoztatják a kórházak fi­nanszírozási rendszerét, s jö­vőre jelentősen megemelik az egészségbiztosítási alap költ­ségvetését. Ha e lépésekre nem kerül sor, az egyesület szerint a kórházak arra kényszerülnek, hogy műtétek ezreit ne végez­zék el, s nem jut elég pénz gyógyszerre, fontos diagnosz­tikai vizsgálatokra sem. (Folytatás a 2. oldalon) A miniszterelnök vizsgálatot indított a Tocsik-ügyben Az Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Részvénytársaság felfüggesztette az önkormány­zatok belterületi földjeinek el­lenértékével kapcsolatos kifize­téseket mindaddig, míg az ügy­ben indított vizsgálatok le nem zárulnak. Az országgyűlés teg­napi ülésén Horn Gyula minisz­terelnök bejelentette, hogy a kormányzati ellenőrzési iroda vizsgálja azokat a nagy ösz- szegű, több százmilliós kifize­téseket, amelyekkel az ÁPV Rt. honorálta egy külső szakértő - Tocsik Márta - közvetítéseit. Az ügyet az ÁPV Rt. felügye­lőbizottsága is vizsgálja, az el­lenzék pedig parlamenti bizott­ság felállítását követeli. Részle­tek az 5. oldalon. Kommentárunk a 2. oldalon. Novemberben hoznak ítéletet a tiszakécskei szőlőügyben A tanuk kihallgatasaval folyta­tódott tegnap délelőtt a kecs­keméti városi bíróságon az em­lékezetes tiszakécskei szőlőügy bűnvádi tárgyalása. A két éve történt esemény, amelyről lapunk többször be­számolt, annak idején nagy port vert fel megyeszerte. Az történt, hogy szüret előtt jogosulatlanul leszedték a tiszakécskei Terjé- ki Sándor gazda mintegy 800 Távhődíjemelés A Termostar Kft. szeretné, ha Kecskemét képviselő-testülete szerdai ülésén szeptember 1- jéig visszamenő hatállyal 24,36 százalékkal megemelné a fűtés- és melegvíz-alapdíjat, 1,43 szá­zalékkal pedig a hődíjat. A fo­gyasztóknak ez közel 8 százalé­kos drágulást jelentene. A cég ezt azzal indokolja, hogy leg­mázsa zalagyöngye szőlőjét. A károsult a kéthektáros, koráb­ban gondozatlan területet a he­lyi Solohov téesztől kapta mű­velésre. Annak rendje s módja szerint meg is művelte: tár­csázta, permetezte, ám legna­gyobb meglepetésére és felhá­borodására szeptember 17-én arról értesítették ismerősei, hogy valakik szedik a szőlőjét. (Folytatás a 3. oldalon) Kecskeméten? utóbb az általuk kértnél szeré­nyebb mértékben emelt árat a képviselő-testület. A Termostar állítása szerint ha nem drágul szeptembertől a távfűtés Kecs­keméten, akkor a cég idén 28,8 milliós veszteséggel zár. Az elő­terjesztés arról nem szól, hogy hány tízmillió forinttal tartoz­nak a nem fizető fogyasztók. Európai pénzre pályázik Bács-Kiskun Újabb diáklányt vertek meg Halason Kísérleti nagyrégió címmel nemzetközi program indul a kö­zeljövőben, melyet az európai közösség PHARE-pénzből tá­mogat. Magyarországon való­színűleg két olyan kísérleti ré­giót jelölnek ki, amely a prog­ramban részt vehet. Bács-Kis- kun megye közgyűlése jóvá­hagyta, hogy Békéssel és Csong- ráddal közösen pályázik a rész­vételi lehetőségre. A három me­gye vezetői - mint arról dr. Balogh László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke be­számolt - egymás szempontjait is figyelembe véve négy olyan célkitűzésben állapodtak meg, amelynek érdekében a regioná­lis együttműködés keretében közösen lépnek fel. Ezek közül első a határ menti gazdasági övezetek fejlesztése, második a Temes és Arad megyékkel, vala­mint a Vajdasággal közösen ki­alakítandó „eurorégió” létreho­zása. E célok közös támogatásáról nem volt vita. Azért viszont, hogy Békés megye is támogassa a Ho­mokhátság vízgazdálkodásának fejlesztését, Bács-Kiskunnak ál­lást kellett foglalnia egy új Tisza- híd építése mellett. Rövid időn belül már a máso­dik tanulólányt éri támadás Kiskunhalason. Ezúttal vasár­nap este nyolc óra tájban, a Posta utcában történt a bűntény. A meglehetősen gyéren kivilá­gított mellékutcában - a rend­őrkapitányság mögötti utca - gyalogolt egy 24 éves diáklány, aki a buszállomásra igyekezett, mivel Szegedre akart vissza­utazni a kollégiumba. Itt tá­madta meg egy férfi, de az üté­sektől a lány nem veszítette el eszméletét és segítségért tudott kiáltani, mire az ismeretlen férfi elfutott. A fiatal nő sérülései nyolc napon túl gyógyulnak, de nem életveszélyesek. A rendőrség szemtanúkat keres és nyomoz a támadó ellen. HflA PW­KALAUZ 9., 11. oldal Gyorshírek Műtik a pápát II. János Pál pápa vasárnap, vagy jövő héttőn vonul be a római Gemelli kórházba, ahol I vakbélműtétet hajtanak majd végre rajta. A pápai hivatal prefektusa hétfőn közölte, hogy október 7-étől kezdve felfügesztik a pápai kihallga­tásokat, mert a katolikus egy­házfő kórházba vonul. Öt tonna hamis Vegeta Csaknem 700, egyenként 25 dekás csomag hamisított Ve­geta ételízesítőt foglalt le a Zala Megyei Rendőr-főkapi­tányság gazdaságvédelmi osz­tálya. A nyomozás eddigi megállapításai szerint ez év tavaszától ennél jóval na­gyobb mennyiségű, mintegy 5 tonnányi került a boltokba egy-egy zalaszentgróti közke­reseti társaság és magánvál­lalkozó forgalmazásában. Korbáccsal I a gyorshajtók ellen A malajziai rendőrség azt fon- >; tolgatja, hogy megkorbácso­lással bünteti a száguldozó gépkocsivezetőket és motor­{ kerékpárosokat. Azt remélik, hogy a szigorú büntetés kö- I vetkeztében csökken a halálos közúti balesetek száma. Égett a tető Pálmonostorán % % Hétfőn hajnali egy órakor I ' Pálmonostorán kigyulladt egy I 80 négyzetméteres mellék- épület tetőzete. Az épületben fűszerpaprika és mezőgazda- sági gépek voltak, a tüzet fű­tőberendezés okozta. A kár 800 ezer forint. Toyota-ünnep Elkészült a kilencvenmillio- modik Toyota Japánban. A Made in Japan feliratot egy metálszürke Aristo 3.0 V gépkocsira illeszthették fel a 1 cég taharai üzemében. A feleséget gyanúsítják a bajai bűnügyben Késsel követték el a gyilkosságot A megyei rendőr-főkapitányság tegnap hivatalosan is megerősí­tette, hogy emberölés bűntetté­nek alapos gyanúja miatt eljá­rást indítottak egy 46 éves bajai asszony ellen. Ä nő pénteken este 10 óra tájban közös laká­sukban több késszúrással meg­ölte 48 éves férjét. A hölgy ta­gadja a bűncselekmény elköve­tését. Azt állítja, hogy a falról az ágyra esett egy szentkép, üvege összetört és abba esett bele ha­nyatt a férje. A rendőrség sze­rint viszont a feleség egy késsel többször hátba szúrta a férfit, at­tól halt meg. A főkapitányság vizsgálati osztálya a bíróságnak indítványozta a nő előzetes le­tartóztatását. Kamion ütközött olajtankerrel Kecskeméten a Hullám ven­déglő előtt tegnap reggel hét órakor kamion ütközött egy gázolajszállító tankerrel. A bal­eset után a mentők egy sérültet szállítottak el a helyszínről. A helyszínre kivonuló tűzoltók pedig a műszaki mentésben vet­tek részt, mivel a tankerből szi­várgott az olaj. Megerőszakolta az idős asszonyt, majd elaludt Nem mindennapi bűncselek­mény történt szombat éjszaka Csávolyon. Egy nappal koráb­ban már riasztotta a bajai rend­őrséget a sértett, ám akkor még semmi sem történt. A 72 éves asszony azt jelentette telefonon, hogy behatolt hozzá egy fiatal­ember, fojtogatta és pénzt köve­telt. Mivel nem talált készpénzt és értéket, dolgavégezetlenül távozott. A helyszínre érkező rendőrök megállapították a nyomokból, hogy idegen járt az egyedül élő hölgy házában. A sértett elmondta: arra számít, hogy másnap ismét megláto­gatja az ismeretlen férfi. Való­ban így is történt. A Csávolyra érkező nyomozók az ágyban aludva leltek rá a gyanúsítottra, aki V. A. 28 éves fiatalember. Az asszony kérdésükre el­mondta, hogy a tettes ismét be­hatolt lakásába, majd levetkőz­tette és megerőszakolta. Köz­ben a nő többször figyelmez­tette azért, mert előző nap felje­lentette őt. A közösülés után a kapatos férfi elaludt, ekkor tudta a sértett értesíteni a bajai kapitányságot. A csávolyi asszonyt a kór­házba szállították, ahol alapo­san megvizsgálták bizonyítékot keresve. A gyanúsított tagadta az erőszakot kihallgatása során. A rendőrség ennek ellenére őri­zetbe vette a büntetett előéletű (korábban lopás miatt elítélt) férfit, akinek egyébként több bejelentett lakcíme is van. Pfeil Zoltán világbajnok. Az 0-350 kem-es motorcsónak kategória Milánóban megren­dezett világbajnokságán nagy magyar siker született: a 23 tagú mezőnyben Pfeil Zoltán, a Ba­jai Spartacus Vízügy SC versenyzője végzett az élen 1025 ponttal, 25 pontos előnnyel utasí­totta maga mögé legnagyobb riválisát, a lengyel Waldemar Marszaleket. A bajai Kovács László 434 ponttal a hatodik lett. fotó: páncsics hajnalka

Next

/
Oldalképek
Tartalom