Petőfi Népe, 1996. augusztus (51. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

MA Szolgáltatórovatunk a 9. oldalon Q&P Atlant a 19% Atlanta’96 á Aüantal9% Szerb terroristák fenyegetnek GY”BSHteEK Martinék hozta a hatodik bronzot Az öttusa dobogósai (balról): az orosz Eduard Zenuka, a kazah Alexander Perigin és Martinék János. fotó: feb-reuter Ismét magyar éremnek tapsol­hattak a szurkolók Atlantában, a XXVI. Nyári Olimpiai Játé­kokon. Martinék János az öt­tusa egyéni versenyszámában vehette át a bronzérmet. A magyar öttusa sportnak ez a 19. olimpiai érme (eddig nyolc arany, hét ezüst, három bronz volt). Hanzély Ákos is pont­szerző helyen ért célba, a ha­todik helyen végzett. Az ökölvívóknál ugyan még nem osztottak medáliá­kat, de Kovács István máris érmesnek tekinthető, hiszen a legjobb négy közé küzdötte be magát, ami legalább bronzot jelent. Az éremtáblázaton a 11. helyet foglalja el a magyar csapat az élen álló amerikaiak mögött. A további részletekről la­punk 4. oldalán írunk. Egy eddig ismeretlen szerb csoport azzal fenyegetőzött, hogy augusztus 4-én és 5-én, a horvátországi Szerb Krajinai Köztársaság elfoglalásának első évfordulóján terrorista tá­madásokat hajt végre Horvátor­szágban a horvátok ellen. A magát Krajinai Felszabadító Hadseregnek nevező csoport nyílt fenyegetését tartalmazó levél a Dnevni Telegraf című belgrádi napilap szerdai szá­mában jelent meg. „Megígér­jük, hogy a Krajinai Szerb Köz­társaság felett aratott győzelmet ünneplő horvátok saját vérük­ben fürödve ünnepelnek majd”, - írták a terroristák levelükben. A dpa jelentése szerint a cso­port ugyanakkor háborút hirde­tett a külfölddel és a szerbiai hatóságokkal „lepaktáló szerb árulókkal” szemben, és azzal fenyegette meg őket, hogy nép­bíróság ítélkezik majd felettük. Meghamisították a pályázati kiírást? Iskolabotrány Kunbaján Csaknem öt éve szinte egyfoly­tában tart az iskola körüli bo­nyodalom Kunbaján. Öt éve két iskolát hozott létre az önkor­mányzat, majd tavaly szeptem­berben - mert már nem bírta fenntartani - összevonta őket. Az új iskola élére a korábbi Kossuth utcai intézmény veze­tőjét, Nemes Lászlónét nevezte ki a testület. Sok szülő szerint az igazgatónő, és a befolyása alá került pedagógusok hátrá­nyosan megkülönböztették a másik iskola növendékeit, ezért elvitték gyermekeiket vidékre. Az önkormányzat véget akart vetni az iskola körüli vitának, és úgy próbált Nemesnétől megszabadulni, hogy megszün­tetve az iskolát ÁMK-t alapí­tott. A Nemesnét támogató szü­lők és képviselők ebbe nem nyugodtak bele, újratárgyalást kértek. A hétfői ülésre készülve azt is kiderítették, hogy az ön- kormányzat meghamisította az ÁMK vezetői állására kiírt pá­lyázat feltételeit, az a közlöny­ben nem a testület által elfoga­dott formában jelent meg. Bar- náné dr. Jámbor Dominika jegyző az iktatott iratokat a képviselők rendelkezésére bo- csájtva megpróbálta bebizonyí­tani, hogy nem volt szó hamisí­tásról, mindössze tévesen jelent meg a pályázati kiírás. A testü­let nem engedett a szülői nyo­másnak, az újratárgyaláson nem vonta vissza eredeti hatá­rozatát, marad az ÁMK. További részletek a 3., kom­mentárunk a 2. oldalon. Virágzik a parlagfű, százával nő a betegek száma Már most naponta száz allergiá­val küszködő beteget látnak el a kecskeméti megyei tüdőbeteg­gondozó intézetben. Pedig még odébb van a parlagfű virágzásá­nak igazi szezonja. Augusztus közepétől ontja tömegével pol­lenjeit Bács-Kiskunban is a par­lagfű, s dr. Kun Zsuzsa tüdő- gyógyász főorvos úgy véli: ak­kor százötven, kétszázra nő majd a betegszám naponta. Az országban az allergiás, széna­náthás, asztmás betegek száma évről évre drámaian emelkedik. A megyék rangsorában pedig Bács-Kiskun vezet. Megyénk­ben ugyanis sok a parlagon ha­gyott föld, a kaszálatlan köz- és magánterület. Ráadásul a le­vegő porszennyezettsége is ma­gas, a parlagfű pollenje pedig a porhoz kötődik. A kecskeméti tüdőgyógyász szerint Bács me­gye 560 ezer polgárának tíz szá­zaléka szenved enyhébb vagy súlyosabb allergiától. A betegek többségét a gyermekek és a munkaképes korú felnőttek al­kotják. A szénanátha asztmát is okozhat. A megyei tisztiorvosi szolgálat adatai szerint ma Bács megyében 4300 nyilvántartott asztmás beteg van, számuk évente háromszázzal nő. A bajai helyzetről a 3. oldalon írunk. Törvényen kívüli állapotok az alföldi pusztán Betyárok a tanyavilágban Felfegyverkezett bandák járják az alföldi tanyavilágot és ellop­nak, elrabolnak mindent, ami mozdítható. Elkeserítő a kép, amit riportunk során tapasztal­tunk: a tanyákon élő családok az önbíráskodás gondolatával kacérkodnak. A betyárvilág feltámadása azonban igen sok veszélyt je­lent: a rendőrség a jelenlegi helyzetben nincs felkészülve az indulatok elszabadulásának kö­vetkezményeire. A bűnesetek jelentős része az érintettek vé­leménye szerint nem is kerül a rendőrség elé. Sokan már felje­lentést sem tesznek, mert telje­sen feleslegesnek tartják. Cik­künket a 6. oldalon olvashatják. Beteg gyerekeknek énekelt a világhírű tenor Carreras világhírű spanyol tenor - a leukémiás betegeket támo­gató nemzetközi alapítvány életre hívója - két számítógépes nyomtatót ajándékozott a Sem­melweis Orvostudományi Egye­tem II. Számú Gyermekkliniká­jának. Az operaszínpadok ünne­pelt sztárját a gyógyulásra váró gyerekek lelkes kis csapata is köszöntötte szerdán a Tűzoltó utcai intézményben. Jósé Carre­ras, a klinika egyik kis betegének kérésére énekhangjával is meg­örvendeztette a gyermekeket, az orvosokat, az ápolókat és az új­ságírókat. Felcsendült tolmácso­lásában a híres nápolyi dal, az O sole mio egy részlete, amelyet vastapssal hálált meg az alkalmi publikum. Jósé Carrerast egy festménnyel ajándékozták meg a gyerekek, amelyet a klinika egyik ápoltja készített. Jósé Car­reras az intézményben tett láto­gatása után magángép fedélze­tén hagyta el Budapestet. Még a szendvicseket is elkobozzák a határon Kolbász és pálinka az utánfutó alatt A balkáni száj- és körömfájás miatt Tompánál is tilos állati eredetű élelmiszert behozni Magyarországra. Még a szend­vicseket is elveszik a határon. Jól tudta ezt az a szerb férfi is, aki utánfutós személyautójával jelentkezett belépésre a tompái határátkelőnél. A vámosok nem kis meglepetésére az el­lenőrzés során az utánfutó al­jára kötözve kolbászokat talál­tak, továbbá ugyanitt 21 liter pálinkát. A szerbet 10 ezer fo­rintra bírságolták és elkobozták a kolbászt és a pálinkát. Kijárt vasárnap éjjel a Robinsonban? Keresik a gyújtogatót A rendőrség keresi a kecskeméti Robinson diszkóban keletkezett tűz feltételezett okozóját. Mint tegnapi számunkban arról már beszámoltunk, a belül teljesen kiégett szórakozóhelyen a tűzol­tók két benzinespalackot talál­tak, s a nyomok egyértelműen arra utaltak, hogy a lángok egy­idejűleg több helyen lobbantak fel. Az eset tegnap az egész vá­rosban beszédtéma volt. Sokan bocsátkoztak találgatásokba, va­jon kinek állhatott érdekében az ismert diszkó felgyújtása? La­punknak tegnap nyilatkozott a Robinson üzemeltetője is. Rész­leteket a 3. oldalon olvashatnak. Feltartóztatható-e a járvány? Nyugat-európai szakértők tar­tózkodnak Jugoszláviában, hogy ellenőrizzék a szerb ható­ságok állategészségügyi intéz­kedéseit a száj- és körömfájás járvány feltartóztatására. Az Eu­rópai Unió állategészségügyi megbízottai elmondták, hogy a megelőző intézkedések hatására Nis környékén eddig egyetlen megbetegedést sem észleltek. Úgy vélték, hogy ajugoszláv ha­tóságok megtették a kellő lépé­seket, hogy elfojtsák a járványt. Háromszázharminc katona szerelt le tegnap a kiskunfélegyházi laktanyában. A leszere- lőket a laktanya művelődési otthonában megtartott állománygyűlésen búcsúztatták. A sza­badszállási leszerelőkről a harmadik oldalon olvashatnak. fotó: szász András Gyors ügyintézés a határon 1 A határőrség felkészült arra, | hogy gyorsan átléptesse a nagyváradi III. Magyar Re- ■ 1 formátus Világtalálkozóra j $ utazókat, de kisebb várakozás j így is kialakulhat az ártándi : határállomáson. Krisán Attila 1 ezredes, a határőrség szóvi- i vője a sajtónak elmondta: j I péntek délutántól szombat s délelőttig 200-300 autóbusz j kiléptetésével számolnak Ár- j tándnál. Már megegyeztek a \ román hatóságokkal a gyors | ügykezelésben, és a járműve- i két egységes megkülönböz- j tető jelzéssel látják el. Ételfertőzés Vélhetően a krémes okozott ételfertőzést az elmúlt napok­ban Szánkon. A háziorvosok nyolc betegről küldtek jelen­tést a megyei tisztiorvosi szolgálatnak. A székletminták eredménye még nincs meg, de a tünetek egyértelműen szal­monellára utalnak. A szanki | cukrászdában 120 krémes ké- I szült, a kiskunhalasi tisztior- I vosi szolgálat gyorsjelentése ; szerint 19-en ettek belőle. Kórházba senki nem került, az ételfertőzés ügyében indí- § tott vizsgálat még tart. Teherautóba rohant s Szerdán délelőtt háromne- gyed kilenckor az 52-es főút 25-ös kilométerénél egy sze­mélygépkocsi teherautóba ro- hant bele. A mentősök egy sú­lyos sérültet szállítottak a fj kecskeméti megyei kórházba. Villámcsapás Fülöpjakabon egy 120 négy­zetméteres tanyába csapott; bele a villám kedden 23 óra­kor. Az épület tetőszerkezete lángolt, a kár 250 ezer forint. Hamis riasztás Két amerikai légitársaság já­ratai is kénytelenek voltak visszatérni kiindulási he­lyükre, miután névtelen tele­fonálók arra figyelmeztettek, hogy pokolgépek vannak el­rejtve a repülőgépeken. Mindkét járat esetében ha­misnak bizonyult a riasztás. IFOR-osok verték a bajai rendőröket A Kaposvárott állomásozó IFOR-erők egy csoportja vendégeskedett a hétvégén Baján. A rendőrség szakmai találkozóra hívta a katonákat a kapcsolatok elmélyítésére. A baráti találkozó után foci­meccset is rendeztek a két tes­tület csapatai között, amit a fiatal külföldi katonák nyer­tek meg 4—2 arányban. Felújítják az M3-ast A Mota e Companhia S.A. lett a nyertese az Észak-Ke­let-Magyarországi Autópá­lyafejlesztő és Üzemeltető Rt. (ÉKM Rt.) M3-as autópálya Budapest-Gyöngyös közötti szakaszának felújítására kiírt pályázatának. A portugál cég 1,28 milliárd forintért vállalta a kivitelezést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom