Petőfi Népe, 1996. június (51. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

MA HÉTVÉGI MAGAZIN 9-11. oldal Szépen fogyott a citrom tegnap Kecskeméten. A rendőrök a Batthyány utcán mérték a gépjárművek sebességét, s könyörtelenül leintették a gyorshajtókat. A sebesség túllépését valamennyi járművezető elismerte, talán azért, mert most nem kellett zsebbe nyúlniuk. El­lenkezőleg, a gyorshajtók kaptak ajándékot: egy citromot. Pontosan úgy, mint a képen lát­ható autós. A rendőrök a pénteki akciót a gokartstadionban ma 10 órakor kezdődő közleke­dési gyermeknap előzetesének szánták. fotó: galambos Sándor Kísértetfaln áll az erdőszentgyörgyi vízgyűjtő tó alján. Az egykor virágzó település hat esztendeje esett áldozatául a diktatúra faluromboló tervének. Lakói szétszóródtak a nagyvi­lágban. Ma már csak a vízből kiálló templomtorony emlékeztet a tó fenekén nyugvó Bözödúj- falura. A kísértetfaluról szóló írásunkat a 7. oldalon olvashatják. fotó: szász ANDRÁS Helyén marad a tulajdonosok képviselője Izzik a földvita Tabdiban Négy esztendeje húzódik Tab­diban a földalap-kijelöléssel kapcsolatos vita. Azóta csak szaporodnak a megyei, az or­szágos kárrendezési hivatal, il­letve a bíróságok határozatai, s a fellebbezések. Ez utóbbiakat Sipiczki István, a részarány-tu­lajdonosok képviselője írja. Ugyanis - mint azt a március 25-én kelt beadványában fo­galmazta - nem ért egyet a tagi­alkalmazotti földalapon belüli vételi jog tekintében történt ál­lásfoglalással. Például mert az aranykorona-érték elosztása a területek művelési ága, azok elhelyezkedése nem minden földalapnál arányos. Közben persze az idő gyorsan telik, sőt, Tabdiban már az idei szüret előtt aligha lesznek rendezettek a földviszonyok. A huzavona miatt - mint arról már írtunk - több tulajdonos a helyi önkor­mányzatnál kezdeményezte képviselőjük újraválasztását. Ezért a polgármester a Szőlős­kert Szövetkezettől megkérte valamennyi érdekelt (488 fő) nevét és címét, s levélben nyi­latkoztatta őket. Az azóta tör­téntekről a 3. oldalon írunk. Életfogytig a halálosztónak A Legfelsőbb'Bíróság tegnap jogerős ítéletet hirdetett a négy­szeres gyilkossággal és rablás­sal vádolt Magda Marinko pe­rében. A bírói tanács helyben­hagyta az első fokon kiszabott életfogytig tartó fegyházbünte­tést, amelyből legkorábban hu­szonöt év után szabadulhat az elítélt. A harmadrendű vádlott Dobnik Jánost a korábbi fel­függesztett 8 hónap helyett egyévi, letöltendő szabadság- vesztésre ítélte a bíróság. Az ítélet indoklásában szó esik arról, hogy a korábbi tár­gyalásokon „Magda Marinko előadásai nagyrészt értékelhe­tetlenek voltak”. A kirendelt védő, dr. Jádi János kecskeméti ügyvéd erről a következőket mondta: - Tapasztalatom sze­rint nem is kívánt védekezni. A mostani fellebbezési tárgyalá­son is, amikor kirohant a te­remből, próbáltam beszélni vele, de semmivel nem tudta vagy nem akarta indokolni, mi­ért hagyta ott hirtelen a tárgya­lást. Fogva tartása idején soha semmit nem kért, semmire nem panaszkodott. Ellentmondásos személyiségére jellemző, hogy azt a pénzt, amit a börtönben készült grafikáiért kapott, jóté­konysági célokra utaltatta át. Célegyenesbe fordult a labdarúgó-bajnokság Dobogós lesz-e a KTE? Négy forduló van hátra a labda­rúgó-bajnokság második vona­lában. A dobogós helyezésekért még két megyebeli csapat is versenyben'van. A Tiszakécs- kei FC-nek akár a második helyre is áll a zászló, ha hátra­lévő találkozóit megnyeri. A KTE a kiütéses diósgyőri vere­ség (7-1) után már aligha szá­míthat dobogós babérokra, ha­csak a riválisok nem botlanak nagyot. A szakosztályvezetés a héten értékelte a csapat telje­sítményét és úgy döntött: négy kulcsjátékosát pihenteti a hátra­lévő meccseken. A helyüket részben kispadott sem látott újoncok foglalják el. Kommentárunk a 2. oldalon. Villanykaró dőlt az autóra Megmenekül a vadaspark? Elmozdulni látszik a holtpont­ról a Kecskeméti Vadaspark ügye. Tárgyalások kezdődtek a város önkormányzata és a park megmentését célul kitűző ala­pítvány között. Ennek eredmé­nyeként egy több évre szóló megállapodás körvonalai lát­szanak kibontakozni. Az elmúlt hónapokban egy tavaly októberi képviselő-testü­leti határozat alapján a város önkormányzata többször fel­szólította a tulajdonában lévő Városgazdasági Kft.-t a park felszámolásának megkezdé­sére. A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány pedig többször a kecskeméti önkormányzat tudomására hozta, hogy a megszüntetésre nincs joga, mivel a vadasparkot az - általa, ’93-ban létrehozott - alapítvány tulajdonába adta. A néhány hónapra megsza­kadt tárgyalások után új fordu­latot vett a vadaskert ügye. A cerkóf Is fellélegezhet. Megszületett egy megállapo­dástervezet. Ha ezt a kecske­méti képviselő-testület is jóvá­hagyja, a létesítmény megme­nekülhet. Részletek az 5. oldalon. A részvények hasznosításában a megyék összefogását sürgetik Kecskeméten megtartotta első ülését az a bizottság, amelyet a megyei települések képviselői választottak a Démász- és Dé- gáz-részvények hasznosításá­nak koordinálására. Egyetér­tésre jutottak abban, hogy a te­lepüléseket a további együtt­működésre szólítják fel - a Ca- lix-példa megmutatta, hogy en­nek értelme van -, s kérik, hogy megbízásukat írásban erősítsék meg. Körlevelet küldenek ki az összefogás előnyeiről, s egyben kérik a településeket, hogy egyedileg ne kötelezzék el ma­gukat. Amint Szűcs Tibor me­gyei aljegyző tájékoztatta la­punkat, felmérést készítenek ar­ról, hogy kinek mi a célja: az eladás, részbeni eladás, vagy a részvények megtartása? A bi­zottság kezdeményezi, hogy a szolgáltató vállalatok területén- Békés és Csongrád megyében- működő hasonló testületek törekedjenek a három megyére kiterjedő együttműködésre! Gyorshírek Melegfront A meteorológiai előrejelzés szerint a hét végén nyári me­leg várható. Szombaton za­vartalan napsütésre számítha­tunk, csapadék sehol nem lesz, a hőmérséklet elérheti a 25-30 Celsius-fokot. Vasár­nap a legmagasabb hőmérsék­let a 30 Celsius-fokot is meg­haladja majd, a délutáni órák­ban azonban helyenként megnövekedhet a gomolyfel- hőzet és egy-egy hűsítő nyári zápor kialakulhat. Kiskunsági árvalányhaj-mezők Selymes fehérbe öltözött a héten a kiskunsági puszta. A | kunszentmiklósi, kunadacsi, | I kunbaracsi,.kerekegyházi, fü- löpházi térségben, a Kiskun­sági Nemzeti Park területén az arra utazók a most törne- I gével virágzó árvalányhajban § gyönyörködhetnek. De csakis § | ezt tehetik, hiszen e pázsitfű- 1 I féle szigorúan védett. Még a | | magántulajdonban lévő föl- f dekről sem szabad letépni, I még kevésbé természetvé- | delmi területről. Kitüntetés A pedagógusnap alkalmából a Magyar Köztársasági Ezüst | Érdemkereszt polgári tago­zata kitüntetést vette át teg­nap a parlamentben Mészáros László, a jakabszállási Álta­lános Művelődési Központ igazgatója. Vásútkatasztrófa Oroszországban Súlyos vasúti szerencsétlen­ség történt pénteken Oroszor­szágban, a nyugat-szibériai Kemerovo közelében: egy te­hervonat négy cementszállító vagonja elszabadult a szerel- § vénytől és összeütközött egy személyvonattal. A halálos áldozatok száma bizonytalan. Egyes források tizenötről, § mások ötvenről beszélnek, de több áldozat sem kizárt. Latinovits Zoltánra emlékeznek Latinovits Zoltánra emlékez­nek vasárnap halálának hu­szadik évfordulója alkalmából Balatonszemesen. Első ízben hirdették meg a kiváló szín­művészről elnevezett orszá­gos vers- és prózamondó ver­senyt. A Balaton-parti fürdő­hely római katolikus templo­mában szentmisét tartanak, I majd a balatonszemesi műve- | lődési ház névadó ünnepségét, I melynek során az intézmény I Latinovits nevét veszi fel. Egy jánoshalmi fiatalember szerencsés kárvallottja lett a hét eleji nagy szélviharnak. Május 28-án kora délután Halas felől érkezett a Kunfe- hértó határában lévő Parceli- dűlőúthoz kisteherautójával a férfi, amikor egy hatalmas csat- tanást hallott. Körülötte minden szikrázott és lángnyelvek csap­tak fel. Először azt hitte, hogy villám csapott az autójába. De körülnézve látta, hogy elektro­mos vezetékek okozták a szik­rákat. A szél ugyanis kicsavart egy kettős villanyoszlopot és az zuhant a jármű platójára. A fia­talember terepfokozatba kap­csolt és úgy „ugratott ki” az oszlopok alól. Mi lesz a gazdajegyzők sorsa? A mai naptól a gazdajegyzők alkalmazottként dolgoznak azokban a megyékben, ahol a területi agrárkamara aláírta azt a megállapodást, amelyet a Magyar Agrárkamara vezetője és Lakos László földművelés- ügyi miniszter kötött. Ez mondja ki a többi közt, hogy a gazdajegyzőket e naptól nem vállalkozóként foglalkoztat­ják, mint eddig. Az ügy pikan­tériája, hogy egy évvel ezelőtt kötelezték az akkor még az FM-hez tartozó falugazdászo­kat, hogy vállalkozói formá­ban tevékenykedjenek. A megyebeli gazdajegyzők vállalkozóként kezdték meg június hónapot, ugyanis a Bács-Kiskun Megyei Agrár­kamara még nem döntött az aláírásról. (Pedig sajnálatos módon az állami feladatokat ellátó gazdajegyzők díjazására szolgáló, az országgyűlés által megszavazott állami pénzt há­rom hónap óta nem folyósítják számára.) A gazdajegyzők al­kalmazotti státusba való átiga­zolása ugyanis jópár millió fo­rinttal növeli a területi kamara éves kiadásait. És az intézke­dést semmilyen szakmai érv­vel sem lehet alátámasztani. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom