Petőfi Népe, 1996. május (51. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

-'0k\ 'v / •V PETŐFI NÉPE 1996. május 2., csütörtök • A Duna—Tisza köze napilapja • 51. évf., 102. szám / 29,50 Ft MA jó napot! Szolgáltatórovatunk a 7. oldalon Lajosmizse ápolási otthonra pályázik Elbocsátások a kórházban Elsősorban a környező települé­sekről bejáró dolgozókat bo­csátják el a kecskeméti megyei kórházban a közelgő leépítések során. Mégpedig azért, hogy a bejáráshoz biztosított útiköltsé­get a kórháznak ne kelljen a to­vábbiakban fizetnie. Mindezt dr. Ádám Pál, a megyei közgyű­lés alelnöke mondta el kedden a lajosmizsei képviselő-testületi ülésen. Az alelnököt hétfőn tá­jékoztatta a tervezett lépésekről Nemes János, a megyei kórház főigazgatója. Ádám Pál ezt az­zal kapcsolatban mondta el, hogy Lajosmizsén a volt szülő­otthonban egy 24 ágyas ápolási otthon kialakításához pályáza­tot nyújtott be a mizsei önkor­mányzat a Népjóléti Minisztéri­umhoz. Ha elnyerik a 16 millió forintot, úgy jelenleg a kecske­méti megyei kórházban dolgozó 16-18 lajosmizsei egészségügyi dolgozónak maradhat meg a munkahelye az ápolási otthon­ban. Az intézményben a tervek szerint napi 600-800 forint térí­tési díjat kell majd fizetni az ápoltaknak és legfeljebb három hónapig vehetik igénybe a szol­gáltatást. Információink szerint egyébként a megyei önkor­mányzatnak benyújtott stabili­zációs tervben közel 10 száza­lékos létszámleépítésre készül­nek a megyei kórházban. Gyilkos galócától lett rosszul a kerekegyházi család Úgy látszik, hogy hiába az or­vosok gyakori figyelmeztetése, hogy csak friss és szakértő ál­tal ellenőrzött gombát együnk. Egy háromtagú kerekegyházi család házilag lefagyasztott gombát főzött a múlt csütörtö­kön este vacsorára. A gombát még régebben kapták egyik ismerősüktől. Megpárolták, majd a mélyhűtőbe tették. A csütörtök esti vacsora után a családtagok rosszul lettek. Az édesanyát és a tizenkét éves kislányt súlyos állapotban szál­lították kórházba, Budapestre. Az apa nem került életveszé­lyes állapotba, ám megfigye­lésre őt is a főváros egyik kór­házába vitték. A vizsgálatok kimutatták, hogy a család által lefagyasztott gombák között gyilkos galóca is volt, ez okozta a súlyos mérgezést. A kislány és édesanyja túlvan az életveszélyen. A végsőkig harcolnak a csecsének Dzsohar Dudajev csecsen el­nök utódja kedden este a sza- kadárok illegális tévéadásában megjelenve személyesen cá­folta a haláláról keringő híresz­teléseket. Zelimhan Jandarbijev a Groznijban is fogható illegális tévéadásban közölte: változat­lanul folytatják a harcot az orosz megszálló csapatok el­len. Jandarbijev, akinek szavait orosz rádióadók idézték, kö­zölte: a Moszkva-barát csecsen kormány és a Kreml érdekében állt halálhírének terjesztése. A politikus kifejtette: amennyi­ben valóban életét veszítené, úgy lesz kinek felváltania, aki véghez viszi a függetlenség ügyét, és az utolsó harcosig küzdenek majd. Halál a szorítóban. Egy 23 éves ausztrál boxbajnok - Lance Hobson - halálos ütést kapott az egyik versenyen. Felvételünkön az édesapja és az orvos próbálta magához téríteni a sérült sportolót. fotó: feb-reuters Jó hangulatban majálisoztak tegnap megyeszerte az emberek. Felvételünk a kecske­méti szabadidőközpontban készült, ahol több mint tízezren fordultak meg a nap folyamán. Az idő is kegyes volt, sőt, a legkisebbeknél már a nap ellen védő fejfedő is elkelt. Képösszeál­lításunk a tegnapi megyei rendezvényekről a 9. oldalon található. FOTÓ: walter Péter A gazdák úgy döntöttek, nem szállnak szembe az ítélettel Irtják a fertőzött almást Kedden reggel kilenckor meg­kezdték a tűzelhalás-baktéri- ummal fertőzött nyárlőrinci al­más kiirtását. Mint arról már be­számoltunk, a futótűzként ter­jedő, ellenszer nélküli növény­járvány először ütötte fel fejét Magyarországon, s hogy a meg­állíthatatlan kór ne terjedjen to­vább, a minisztérium elrendelte a 43 hektáros almás azonnali el­pusztítását. Először a vegysze­res irtást végzik el, majd május 10-éig kivágják az összes fát, felaprítják és eltüzelik mindet. Előző nap még sokáig kétsé­ges volt, hogy a területen mű­ködő, száztíz részarány-tulaj­donost tömörítő almatermelő gazdakör tagjai belenyugsza- nak-e a drasztikus intézkedésbe, vagy egyesek megpróbálják akadályozni a helyszínre érkező szakembereket. Este Nyárlőrinc központjában tájékoztatták a gazdákat a szakemberek és a minisztérium képviselői. Végül az érvek hatottak, a gazdák úgy döntöttek, nem fogják akadá­lyozni az ítéletvégrehajtókat. A tűzelhalás-fertőzés elleni azonnali intézkedések remélhe­tően megteszik hatásukat, ám a járványnak áldozatául esett al­más tulajdonosai szerint még rengeteg nyitott kérdés maradt a kiirtást követően. Részleteket a 3. oldalon, a fertőzés ismertető- jeleiről a 7. oldalon olvashatnak. Új csapat a feketegazdaság ellen A feketegazdaság elleni haté­konyabb fellépés érdekében kedden Kecskeméten megala­kult a Bács-Kiskun megyei gazdaságvédelmi koordinációs bizottság. Az alapítói közé az állami ellenőrző és felügyelő, valamint bűnüldöző szervek ki­lenc megyei, városi szervezete tartozik. Az ülést követő sajtó- tájékoztatón elhangzott: a jog­sértő gazdasági cselekmények visszaszorítására irányuló együttműködések nem új kele­tűek a térségben: a rendőrség, a pénzügyőrség, az APEH, va­lamint a Fogyasztóvédelmi Fő­felügyelőség megyei szerveze­tei az idén több mint 100 közös ellenőrzést végeztek, ezek nyomán 80 esetben indult vá­migazgatási, jövedéki, adói­gazgatási, büntetőeljárás. Részletek a 3. oldalon. Drasztikus gyógyszerár-emelés Átlagosan 35 százalékkal e- melkedik a gyógyszerek ára má­jus 1 -jétől. Ezzel egyidejűleg lép hatályba az a jogszabály, amely szerint az alacsony jövedelműek közgyógyellátási igazolványt kaphatnak, így számos gyógy­szerhez ingyen juthatnak hozzá. A gyógyszerek részben a terme­lői-beszerzői árak 13 százalékos növekedése, részben a támoga­tási rend megváltozása miatt drágulnak. Az áremelkedés a Magyarországon kapható há­romezer patikaszerből mindösz- sze mintegy hétszázat hagy érin­tetlenül, ezen belül alig 30 olyan termék van, amelynek az ára csökken. Az egészségbiztosító májustól 100, 90, 70, illetve 50 százalékos, valamint fix összegű támogatást ad a gyógyszerek árához. A patikaszerek nem kis része kap az eddiginél kevesebb támogatást, sőt számos, eddig dotált gyógyszerért a jövőben teljes árat kell fizetni. Lajosmizsén megtagadják az adó kivetését? A parasztság ellen elkövetett bűnnek tartotta Rubos János la­josmizsei képviselő a 60-as, 70-es években ásott belvízel­vezető csatornák létesítését a legutóbbi testületi ülésen. A téma úgy került terítékre, hogy Kiss István, a Duna menti víz­gazdálkodási társulás igazga­tója tartott tájékoztatót a víz­gazdálkodási törvény végrehaj­tásáról. A településeknek két lehető­sége van: a vízügyi igazgatóság által megállapított összeget a jegyző adó módjára kiveti a külterületi földek gazdáira, vagy belépnek a vízgazdálko­dási társulásba. Utóbbi esetben évente 112 forintot kellene fi­zetni hektáronként a társulás­nak. A kérdéssel az önkormány­zat mezőgazdasági bizottsága foglalkozik a jövőben. Zsigó Viktor polgármester azonban kilátásba helyezte: ha Lajosmi­zse nem csatlakozik a társulás­hoz, akkor sem biztos, hogy kiveti az önkormányzat az adót. Lengyel András alpol­gármester leszögezte: a vizet nem elvezetni kell Lajosmizsé- ről, hanem ott tartani. A gaz­dáktól bekasszírozott pénzből tehát semmi szükség ezeket a csatornákat karbantartani, ami egyébként évente mindössze egy fűnyírásból állt. A rémi és borotai helyzetről a 15. oldalon számolunk be. Kommentárunk a 2. oldalon. & SXnuáfcnapi _ CSEREPES VIRÁG és MUSKÁTLI VÁSÁR kmh, Kt E* Dívj M B fsl GVOMPALMA 360 Ft fQT DIEFFENBACHIA 500 Ft F SZOBAFENYO 900 Ft a ^éAzCet tart! 1996. május 1-3-ig, 9-18 áráig KECSKEMÉT »»sás«srwsistsfc Háu J Gyorshírek I Munka nélkül százezrek Az első negyedévben 14 ezer-1 rel növekedett Magyarorszá-J gon a munkanélküliek száma s elérte a 422 400-at. A múlt - év első negyedévéhez viszo- | nyitva azonban még mindig | 10 ezerrel kevesebben vannak állás nélkül. A munkanélküli-j | ségi ráta az első három hó- f I napban 9,8 százalék volt, 0,5 | I százalékponttal magasabb, | I mint az előző negyedévben. | Tűz Bátyán | Szerdára virradóra hajnali há- | rom órakor Bátyán a Kalocsai I úton egy palafedésű szín | 1 gyulladt ki. Egy motorkerék- | pár és szivattyú károsodott a | | lángokban, a becsült kár 300 | | ezer forint. A tűz keletkezési | okát vizsgálják. I Csomagoló britek | I A brit királyi légierő (RAF) I teljesen kivonul Németor-1 szágból. A RAF minden egy­sége távozik Németországból, | igaz, a kivonás végső szaka­sza meglehetősen elnyújtott folyamat lesz. A királyi légi­erő Tornado bombázókból | álló utolsó négy százada hat § | év múlva tér vissza Nagy-Bri- | | tanniába. I Halál vár rájuk? Egy tizenhét tagú kábítószer­csempész bandát vettek őri­zetbe Kínában. A csempészek j letartóztatásakor a hatóságok összesen 172 kilogramm ká- j bítószert foglaltak le. A kábí- 1 tószer-kereskedelmet halál- | büntetéssel sújtják Kínában. Magabiztos bajai győzelem II Az NB I/B-csoportos női rá­játszás 1-6. helyért vívott ko-1 sárlabda-mérkőzésén a Bajai TK Elma megtette az utolsó | lépést az A-csoportba vezető § úton. Tegnap este magabiztos játékkal, 42-27-es félidő után § 76-70-re legyőzte a legjob­bak közé tartó Egis-OSC csa- | patát. A bajaiaknál Chirobo- j kova, Rátvay és Medilia nyúj- | tott kimagasló teljesítményt, | de az egész csapat dicsérhető a bravúros győzelemért. Jószolgálati ajánlat | Az Egyesült Államok felaján- | lotta segítségét a Szerbia és a I zömében albánok lakta jugo- | szláviai Koszovó tartomány | viszonyát terhelő válság ren- I dezésében. Ezt az amerikai | | külügyminisztériumnak a volt I Jugoszláviával foglalkozó fő- | I csoportfőnöke, Rudolph Pe- J rína jelentette ki szerdán ko- 1 szövői látogatása alkalmával. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom