Petőfi Népe, 1996. április (51. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

I' u 1996. április 1., hétfő .........................................—...................... • A Duna-Tisza köze napilapja • 51. évf., 77. szám / 29,50 Ft Barkaszenteléssel kezdődött a virágvasárnapi ünnepi nagymise a kiskunfélegyházi Sar­lós Boldogasszony plébániatemplomban. A szertartást Vági László nyugdíjas szentesi apát celebrálta. Este a fél 7-es misét követően katolikus fiatalok egy csoportja passiójátékkal em­lékezett a Megváltó szenvedéseire. fotó: szász andrás Suchman kilép a pártból Suchman Tamás privatizációs tárca nélküli miniszter az MSZP V. kongresszusán teg­nap bejelentette: lemond párt- beii tagságáról és kilép a szoci­alista parlamenti frakcióból. Annak eldöntését pedig a mi­niszterelnökre bízza, hogy a kormányban számít-e a munká­jára vagy sem. Suchman Tamás azzal indokolta döntését: a Vita a Pusztatouristról Elhagyott csecsemő Baján A megyei közgyűlésen dr. Fri- gyesy Ferenc azt javasolta: há­rom hónapra függesszék fel azt a döntést, hogy a megye eladja a Pusztatourist Kft.-t. Mint mondta: fennáll a veszélye an­nak, hogy a több település bel­városában bérleti joggal ren­delkező céget értékén alul ad­ják el. Dr. Balogh László me­gyei elnök úgy vélte: helyes volt a döntés az eladásról. El­mondta, hogy a könyvvizsgáló feladatul kapta a Pusztatourist tartozásainak pontos kimutatá­sát. Ezt azonban nem tudta el­végezni, mivel a kft. ügyveze­tője nem szolgáltatott adatot. Az elnök arról is berszámolt, hogy a kecskeméti Liberté épü­letében április 30-áig felmond­ják a Pusztatourist bérleti jogát, mivel a cég nem fizet bérleti dí­jat a megyének. Az elnök kije­lentette: ha nem akad vevő az idegenforgalmi cégre, akkor fel kell számolni. Persze csak ak­kor, ha addig valamelyik hite­lező nem indít csődeljárást a kft. ellen. Továbbiak a 7. oldalon. Hazánkban sok évtized óta példa nélküli és úgy tűnik, hogy bűncselekménynek nem minő­sülő esetben nyomoznak a bajai rendőrök. Egy ismeretlen nőt keresnek, aki elhagyta újszülött csecsemőjét. A fiúgyermek megszületéséről maga a szülő­anya értesítette pénteken este a mentősöket. Telefonon el­mondta, hogy szült egy gyer­meket, de neki nem kell, men­jenek érte a bajaszentistváni fo­cipálya jegyszedőbódéjába. A helyszínre érkező mentősök vé­leménye szerint a kicsi alig fél órája születhetett, és körülbelül ennyi lett volna hátra az életé­ből, ha nem találják meg idő­ben. A kórházba szállított kisfiú állapota már kielégítő. A nor­mális időben, 3050 grammal született csecsemő kismérték­ben lehűlt, vércukra, valamint kálciumszintje is leesett. Védő­oltással, infúzióval, valamint antibiotikumokkal kezelték, hi­szen nem kellően ellátott köl­dökcsonkja miatt fennáll a fer­tőzés veszélye. A gondos ápo­lásnak köszönhetően most már teljesen egészségesnek tűnik, előreláthatóan még két hétig marad a kórházban. A megyei rendőr-főkapitányság ügyeletes tisztjének elmondása szerint je­lenleg valószínűleg nincs jog­szabályi rendelkezés az ilyen esetekre. Utoljára az 1800-as években, az úgynevezett Cse- megi Kódexben rendelkeztek hasonló ügyről. A tény akkor sem számított bűncselekmény­nek, ha - mint most is történt - az anya legalább a legminimá- lisabban ellátta a gyermeket. A bajai kapitányság ennek ellenére a lakosság segítségét kéri. Aki környezetében olyan nőről tud, aki ebben az időben szülhetett, de gyermeke nincs, az jelezze ezt a rendőrségen. A nem megfelelő ellátás az anya életére is veszélyes lehet. Pénzt kér Kecskeméttől a félegyházi önkormányzat A félegyházi önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni a kecskeméti ön- kormányzattal. Ennek lényeges eleme az, hogy a félegyházi szociális intézményekbe beutalt kecskeméti polgárok után fizes­sen a hírős város önkormány­zata. Mégpedig az állami támo­gatás és a gondozás tényleges költségének különbözetét. A kecskeméti városháza szakem­berei szerint a félegyházi szoci­ális otthonban jelenleg egy hírős városi polgár van. Ellátása Fél­egyházának havi 17 ezer 740 fo­rintba kerül. Ugyanakkor a kecskeméti Platán Otthonban is van egy félegyházi személy. Ezért a kecskeméti szociális bi­zottság a képviselő-testületnek nem javasolja a megállapodás megkötését Félegyházával. Kommentárunk a 2. oldalon. Meggyújtották az olimpiai lángot az ősi Olimpia vá­rosában. Maria Pambouki görög színésznő lobbantotta fel a sportjátékok szimbólumát, mely el is indult Atlanta felé. Fergeteges sikert aratott Andy Fielding, a Dreher „Bohém” ragtime & jazz fesztivál sztárvendége szombaton Kecskeméten, az Erdei Ferenc Művelődési Központban. Papír repülőgépeket hajigáit a színpadon, Tetrixet játszott, megénekeltette a közönséget és a nézők közt körbeadta nemrég született kisfia fényképét. No és persze zongorá­zott - felejthetetlenül. fotó: galambos Sándor Csak néhány centiméteren múlott Vonatdobálók a csemői határban Szombaton délután Csemő ha­tárában, nem sokkal öt óra után, nagy robajjal betört a Budapest­ről Szegedre közlekedő gyors­vonat utolsó kocsijának egyik ablaka. A vonaton utazó Temesi László kollégánk elmondta, hogy a tragédia csak néhány centiméteren múlott. A kiskun­félegyházi Balogh családból a nagymama, valamint három és fél éves Bence nevű unokája éppen annak az ablaknak a kö­zelében ült, amelyet a vonatdo­bálók betörtek. A kisfiút csak néhány centiméter választotta el attól, hogy az ablakszilánkok megsebesítsék. Az ablakon lé­ket ütő tárgyat nem találták meg sem az utasok, sem a kalauzok. Kollégánk elmondta azt is, hogy a dobálás után Ceglédre beér­kező vonat - mintha mi sem tör­tént volna - továbbindult Sze­Német vizsgálat orosz kémek ellen A német szövetségi főállam­ügyészség eljárást folytat mintegy félszáz német állam­polgár ellen, akik az elmúlt év­tizedekben a szovjet hírszer­zésnek, a KGB-nek dolgoztak - állítja legújabb számában a Der Spiegel című német heti­lap. A ma megjelenő újság in­formációi szerint az állam- ügyészség a volt keletnémet ál­lambiztonsági minisztérium, a Stasi iratainak vizsgálata során bukkant annak az ötven, kelet- és nyugatnémetnek a nevére, akik hosszabb időn át dolgoz­tak a szovjet hírszerzésnek, sőt némelyikről állítólag kiderült, hogy a legutóbbi időkig az orosz titkosszolgálatot is segí­tette. A mostani ötven nevet a Stasinak az útlevél-ellenőrzé­sért felelős részlegénél talál­ták. A karlsruhei főállam­ügyészség szóvivője sem meg­erősíteni, sem cáfolni nem kí­vánta a hetilap értesülését. MA 5 éve a tisztújítási szavazásnál mind­össze 38 százalékot kapott, ez­zel „könnyűnek találtatott” az általa képviselt értékrend. A po­litikus ezután eltávozott a kongresszus helyszínéről. Az utcán újságírók előtt megerősí­tette, hogy döntése végleges. Az MSZP-kongresszuson tör- ténetkről az 5. oldalon számo­lunk be részletesen. ged felé. Semmilyen intézkedés nem történt, még csak egy jegy­zőkönyvet sem vettek fel. Az idősebb kalauz ugyan látványo­san leszidta a helyszínen tartóz­kodó fiatalabb kollégáját, hogy miért nem húzta meg azonnal a vészféket, ám ebben kimerült minden intézkedés. A kocsiban utazó utasok között pedig még jóval az eset után is nagy volt a rémület. Szerelőipari Kft. Kecskemét Gyorshírek Augusztusi átadás A megyei közgyűlésen Ga- § borják József, a megyei könyvtárért alapítvány kura­tóriumának elnöke elmondta: az új kecskeméti megyei könyvtár ünnepélyes átadását augusztus 20-ára tervezzék, mivel ekkor van reális esélye a nyitásnak. Meghalt a diáklány Meghalt az a diáklány, akin pénteken a bajai kertészeti | szakközépiskolában gurult át § egy traktor. A rendőrség ál- j lamigazgatási eljárás kereté- g j ben folytatja a szerencsétlen­ség vizsgálatát. | | | Halálos balesetek | Miske külterületén vasárnap | nulla órakor felborult egy Drágszél felől érkező, 18 éves | bácsalmási fiatalember által | I vezetett személyautó. Utasa, | | egy 24 éves bácsalmási férfi a I | balesetben életét vesztette. | Bugacon vasárnap hajnali egy óra után egy 51 éves férfi ke­rékpárját az úton tolta keresz­tül, amikor egy autó halálra gázolta. Késelés Félegyházán Szóváltást követően szomba­ton éjjel 11 óra után Félegy- 1 házán a Simonyi óbester ut­cában gyomron szúrtak egy 20 éves fiatalembert, akit a mentők kórházba szállítottak. Mostari robbanás | Egy asszony életét vesztette, öt gyermek pedig megsebe- ; sült vasárnap Mostar keleti, | muzulmán kézen lévő negye­dében, amikor felrobbant egy gránát. A tragédia azért kö­vetkezett be, mert a gyerekek megtalálták, s játszani kezd­tek a muzulmán-horvát har- I cok idejéből maradt robbanó­szerkezettel. Kivágták az erdőt Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést a kiskunmajsai városgazdálkodási intéz­mény. A város melletti kiser­dőben valakik alapos irtást végeztek. A tolvajok huzamo­sabb ideje hordhatták a fát, hiszen a becslések szerint, mintegy 200-300 ezer forint­nyi fával károsították meg a | várost. 1 Nyilvános kivégzés Több mint ötezer ember jelen­létében végeztek ki három I bűnözőt Kabulban. A rabló­gyilkosság miatt elítélt három férfit felakasztották, miköz­ben perec-, kolbász- és ital­árusok kínálták portékájukat az összegyűlt tömegben. A környező háztetőkről, erké- | lyekről, fákról is tucatnyian nézték az ítélet-végrehajtást. Hill győzött j Á brit Dämon Hill (Williams- Renault) nyerte a Forma-1-es 1 autós világbajnokság Brazil | Nagydíját. A második helyen Jean Alesi (Benetton-Rena­ult), a harmadik helyen pedig a német Michael Schumacher i 1 (Ferrari) végzett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom