Petőfi Népe, 1995. december (50. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-28 / 303. szám

1995. december 28., csütörtök Petőfi Népe 11. oldal Nyolc évvel New York után Kecskemét Világkarrier mozis módra A Téli sirokkó forgatásán Jancsó Miklós Jacques Charrierr- rel és Marina Vladyval. Gutenberg találmánya 400 év múltán került a Kiskunságra. A vasút három évtized alatt ért el Angliából a két folyó közti rónákra. A francia fő­város után 185 héttel Kecs­keméten is moziztak. Csoda a kocsmában Összerezzentek Pápai úr kocsmájában 1899. július 14- én, szürkületkor a fájront után magukat elengedő mesterlegé­nyek az ígért látványosságért nagytermét először fölkereső tanárok, kalmárok, amikor vad bikák rohantak feléjük a falra függesztett vászonról. Élőnek hatott a mozgóképekkel fölidé­zett bikaviadal, még sohase lát­tak ilyen ördöngösséget. Min­denki kap valamit pénzéért az 50-60 perces műsortól. A vallá­sosak Jézus életének némely je­lenetét, a sportversengést ked­velők a Regattát. Megtapsolták a mutatványos olasz Bianchi mestert. Jól számított a tulaj is. Az első kecskeméti mozielő­adás nézői órákig eldiskuráltak a vibráló fényben feltünedező érdekes alakokról. „Meglátod, minden csoda három napig tart - fölényeskedett az egyik bol­tos két-három év múltán egy fityinget sem adnak a lefényké­pezett mozgásért.” A „gyilkos” kamera Vörösre tapsolta tenyerét 1901. április 6-án az említett fiatalúr. Elhatározta, hogy min­den este eljön Pápaihoz, amíg hirdeti magát az olasz kinema- tográfus. Hiába meresztette tár­saival a szemét, képtelen volt rájönni, hogy a vásznon látható nő miként változik egy pillanat alatt férfivá. A gyöngébb ideg- zetűek eltakarták a szemüket, amikor az egyik fickónak előbb a fejét bárdolták le, majd a kar­jait. A csodálkozó morajra fel­nézve teljes épségben pompá­zott az imént csonkolt bajnok. Igazi világcsoda - lelkesedtek. Fényszínház az amerikai mintára Néhány év múltán kifogyha­tatlanul mesélte amerikai élmé­nyeit a modem fényképész-mű­termet alapító kecskeméti Dé- kány Gyula. „Képzeljétek, a mi teátrumunknál nagyobb, elő­kelő fényszínházban is jártam. Hosszú sorokban állnak pénztá­rainál az emberek. 1906-ban építették az elsőt. Mikor lesz ilyen nálunk? Húsz-harminc év múltán? Addig is csinálok sá­tormozit.” Csinált is! Kiadta a Mozgó­fénykép híradó alkalmi újságot. Bevezette a számozott helye­ket. Jót derültek az újítás betar­tását követelő titkárán: „Min­denki a számra üljön.” A férfi­estélyek voltak a legsikereseb­bek. Verekedtek a jegyekért. Megírta az újság: kipenderítet­tek egy, a látványosság kedvé­ért nadrágba bújt hölgyet. Sátorból a palotába- Miért aratják már május végén az üres telken még zöld árpát? - méltatlankodtak 1913- ban a járókelők a Rákóczi úton. Hitetlenkedve csóválta fejét a tájékozottabbak információit hallgatva.- Ősszel meghívjuk az itt épülő első állandó Duna-Tisza közi moziba.- Tudja mit, ha ez elkészül ebben az évben, én tíz elő­adásra fizetem be magát. Mindketten ott feszítettek november 7-én a nyitó díszelő­adáson. Dugig megtelt a feldí­szített palota. Maga a pol­gármester köszöntötte a jelen­lévőket. Zsákay Laci bandája alapozta a hangulatot. A tekin­tetes tanács megengedte a rész­vényes mozisoknak a városi megnevezés és a címer haszná­latát. A bajai Edison mozi Sejtette 1913 őszén a bajai Szi­lágyi György, hogy egy életre elgyűrűzte magát a mozival, amikor szeptember 3-án a Ro­senfeld ház bérelt helyiségei­ben (ma Szabadság utca 2.) megnyitotta Uránia Magyar Tudományos Színházát. Alig egy évvel Edison fonográffal beszélő filmjének bemutatója után a kinetofon bajai ismerte­tésére voltak hivatalosak az is­kolaigazgatók, az újságírók. A tudósító újdondász érezte, hogy művelődéstörténeti esemény helyi krónikása. „Az első pilla­natban még zavarólag hat a fo­nográf berregése, a második pillanatban nem hallja az em­ber, hanem egészen odavan a csodálattól.” A későbbi évtize­dekben gyorsan bevezette a Sugovica-parti városban a filmvilág újításait Szilágyi György, amíg 1948-ban a föl­fordulat évében nem rúgták ki tulajdonából. Milliomos filmesek Ki hitte volna - olvasták csodálkozva egykori iskolatár­sak 1929 karácsonyán a Kecs­keméti Lapok cikkét: „Kecs­keméti diákok, akik hetenként 6555 pengőt keresnek”. A to­vábbiakban a hajdani kecske­méti diákok, Korda Sándor és Fejős Pál amerikai karrierjét méltatták. Mai megyénk mint helyszín is bevonult a filmtörténetbe. 1937-ben a Szolnokihegy 36- ban játszódott a Pusztai szél legizgalmasabb jelenete Jávor­ral, Rózsahegyi Kálmánnal és másokkal. Kecskemét és Baja hangulatos utcái, épületei tűn­nek föl Ranódi László több filmjében, itt forgatta az Ár­vácskát, Jancsó a Tőserdőben a Sirokkót, Kunszentmiklós mel­lett az Allegro barbarót... A „vászonember” Frakkos úr mély tisztelettel tudatta 1930. június 28-án a kecskeméti Városi moziban: „A magyar tetterő bizonyítéka­ként megszólal a vászonem­ber.” Kölcsöngép segítségével a Csak egy kislányt vetítették. Megállíthatatlannak látszott a televízió elterjedéséig a mozi diadalútja. A húszas-harmincas években szinte minden faluban vetítettek többé-kevésbé rend­szeresen, századunk közepén autókkal, fiákerekkel a ta­nyákra is elvitték a mozigépe­ket. Száz évvel a Boulevard des Capucines Grand Café kávéhá­zának használaton kívüli biliárd­termében először vetített moz­góképek után sohasem álmodott pénzeket kasszíroznak egyik­másik szuperprodukcióért. Milyen lesz a holnap mozija? Ki tudja? Az biztos, hogy lesz! Csodálatos karrierje is folytatást követel. Heltai Nándor Egy belevaló vállalkozás bele való! MAGYAR TELEFONKÖNYVKIADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Szabadság út 117. Tel.: 06 23 420-010, 420-046 ...de már csak napok vannak hátra a Bács-Kiskun megyei kiadvány szerkesztőségi zárásáig. Jelentkezzen, ha bele való! Telefon: 06 23 420-010 420- 046 421- 487 420-295 Telefax: 06 23 420-487 Mai Műsor TV I. MŰSOR 5.30: Gazdatévó 5.50: Határtól - határig 6.00: Napkelte 9.00: Tízórai 9.05: A viharlovag Francia tévéfilmsorozat 13/7. 9.35: Tízórai 9.50: Játék 10.00: Civil világ 10.40: Játék 10.50: Hírek 10.55: Milliós örökség Német tévófilmsorozat IV/4. 12.00: Déli harangszó 12.05: Welcome to Hungary! 12.35: Képújság 13.45: Horvat rajzfilm gyere­keknek 13.50: Liza és Paul 13.55: Fecsegő tipegők 14.20: Jégunoka - Mesefilm 15.30: Smith és Jones újra show-znak 16.00: Hírek 16.05: Amőba 16.20: Henry Purcell: D-dúr szonáta 16.30: Topmodell -180/58. 17.05: Tranzit 17.45: Százéves a mozi Franciaország 18.15: Üzlet 18.30: Képjáték 19.00: Esti mese 19.13: Múzsa 19.30: Híradó. Időjárás 20.03: Telesport 20.15: Kisváros 20.55: Százéves a mozi Pathé - A mozi születése Francia tévéfilm 22.45: Mérlegen a politika: 1995 23.45: BBC-híradó 0.05: Képújság TV II. MŰSOR 15.55: Képújság 16.05: Parlamenti Napló 16.35: Mit ér az ember, ha vidéki...? 16.50: Baktatásaim találkozá­sai - József, az ács 17.30: Kormányváró 18.00: Körzeti híradók 18.13: Körzeti magazinok 18.50: Kriminális 19.25: Kojak 20.20: Panoráma 20.50: Környezetünk hírei 20.55: Kelet-Európából jöttem... 21.45: Híradó 22.00: Objektív 22.30: Időjárás 22.40: A három legjobb dolog az életben - Holland film 100’ TV 3. MŰSOR 17.10: Topmodell Brazil sorozat 180/161. 17.45: A kajak 18.15: A nagy postarablás Magyar film 78’ 19.40: Havi fix 20.00: Játék 20.30: Negyedóra szolgáltatás 20.45: Háromszög 21.00: Fennsíkok csavargója Amerikai film 10T HBO 16.30: Taz-mánia 17.00: Alf - Amerikai sorozat 17.30: Csoda a vadonban Amerikai film 88’ 19.05: Mr. és Mrs. Bridge Amerikai film 119’ 21.10: Kék acél Amerikai krimi 97’ 22.50: Hamburger Hlll Amerikai film 104’ 1.05: Forró kalandok DUNA TV 8.00: Képes Krónika 9.05: Táncház (ism.) 9.35: Rasmus az országúton Svéd sorozat IV/1. 10.00: Andersen mesél Vadhattyúk - Japán rajzfilm 11.00: Mesetár (ism.) 11.30: Legenda és valóság 12.00: Déli harangszó 12.05: Régiók (ism.) 12.50: Horgásztanyán 13.10: A kis Nicholas úrfl Angol filmsorozat VI/3. 13.35: Az első száz év 15.15: Aphrodité - Magyar némafilm 16.20: Foglalkozása: operatőr 17.25: Mese 18.00: Híradó 18.15: A generális Amerikai burleszkfilm 78’ 19.35: A fény képeiről 20.00: Gazdasági magazin a filmgyártásról 20.45: Esti kérdés 21.00: Híradó 21.15: A mozi első száz éve 21.35: Mesés férfiak kurblival Csehszlovák filmvígjáték 83’ 22.55: Tóth János 23.00: Örökmozi 23.40: Starting Business English 0.05: Kormos István: Nakonxlpánban hull a hó SZÍV TV 19.10: Ral - Rajzfilmsorozat 19.30: Príma torna 20.00: Különjárat 20.30: Pénzvilág 21.00: Szív TV-mozl A halál árnyékában Amerikai film KOSSUTH 4.30: Reggeli Krónika 4.40: Határok nélkül 5.40: Falurádió 8.30: Mindennapi tudomány 8.40: Paragrafus 8.50: Gyorsfénykép a kultú­ráról 9.05: Napközben 11.05: Végzet - Részletek a zenés játékból 11.35: Macskák - Novella 12.00: Déli Krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Törvénykönyv 12.50: Külpolitikai figyelő 13.05: Vendég a háznál 13.20: János apostol és az aprószentek emlékezete 13.30: A római katolikus egyház félórája 14.10: Klasszikusok minden­kinek 14.55: Első közlés 15.05: Beszéljük megl 15.55: Cégér 16.00: Délutáni Krónika 16.10: Mindennapi gazdaság 16.20: Forró drót 16.25: A hét muzsikusa 17.05: Magyarországról jövök 18.00: Esti Krónika 18.30: Ráadás 19.05: Sportvilág 19.30: Jó éjszakát, gyerekekl 19.40: Téli könyvvásár, 1995 20.05: Hagyományápolók 20.30: Határok nélkül 21.05: Diszkotéka 22.00: Késő esti Krónika 22.30: Eleinkről és a honfog­lalásról PETŐFI 4.33: Hajnali dallamok 6.03: Reggeli csúcs 7.45: Sportreggel 8.10: Helykereső 8.25: Rivaldafényben 9.00: Hírpercek 9.10: Háló 9.15: Sok hűhó 10.00: Nem félünk a farkastól... 10.30: Sztárok és sztorik 11.52: Gördiusz plusz 12.00: Nótafelvételekből 12.50: Korkérdés 13.00: Hírpercek 13.10: Háló 13.15: Köszönöm, hogy imádott 14.00: Kabarécsütörtök 15.00: Hírek 17.00: Hírpercek 17.10: Háló 17.15: Mágnes 18.00: Észkerék 18.30: Helykereső 19.03: „Régi idők mozija” 20.00: A Deep Purple együttes összes lemeze 21.00: Hírpercek 21.10: Manapság 21.15: A Hyppolit a lakáj-tói a Sose halunk meg-ig 21.45: A film következő száz éve 22.15: Sok hűhó Színház — Mozi KECSKEMÉT Katona József Színház: este 7 órakor: AHOGY TET­SZIK. Kada Elek-bérlet. A mozik műsora. Városi: 1/2 4, 3/4 6 és 8 órakor: GOLDENEYE - ARANY­SZEM. Színes amerikai ak­ciófilm. Árpád: 1/2 4 és 3/4 6 órakor: TÉLAPU. Színes amerikai film. 8 órakor: SZI­RÉNEK. Színes ausztrál-an­gol film. Stúdió: 7 órakor: EGY KIS CSAJ BRO- OKLYNBÓL. Színes ameri­kai film. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom