Petőfi Népe, 1995. december (50. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-14 / 293. szám

bJó napot! Ötletek, tippek, tanácsok a Kilencszázezer forintos jövedelem felett: negyvennyolc százalék Segítség a jövő évi adószámításhoz Véglegesen eldőlt, hogy 1996-ban a középrétegeket rendkí­vüli módon megterhelő új személyijövedelemadó-tábla lép életbe. Bár a képviselők a parlamentben csekély többséggel ugyan, de megszavazták a jövő évi adózás alapját jelentő táblát, az adó kiszámításához szükséges százalékok és szá­mok még módosulhatnak a későbbiekben, a végrehajtási szabályozások során. Dr. Vámosi Nagy Szabolcs, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal főosztályvezetője sze­rint egyénileg a következő­képpen lehet majd kiszámítani a fizetendő adót: 1. Az alkalmazottak adója: A bérjövedelem adótáblája vonatkozik erre a rétegre, mi­vel ők - a vállalkozókkal el­lentétben - nem írhatnak le adójukból különböző költsé­geket. Ennek megfelelően pél­dául egy átlagos, évi 500 ezer forint összjövedelemmel ren­delkező alkalmazottnál a 390 ezer forintra eső rész 32 szá­zalékos adója 14 100 Ft. A to­vábbi 110 ezer forintra már a 35 százalékos adókulcs vonat­kozik, tehát 38 500 Ft. A ket­tő együtt az éves adó összege: 14 100+38 500=52 600 Ft. 2. A vállalkozók szja-ja: Rájuk az összjövedelem adótábla vonatkozik. így pél­dául évi 500 ezer forintos jö­vedelemnél a 380 ezer forintra jutó 35 százalékos adó 47 500 Ft. A további 120 ezer forint már a 40 százalékos adósávba tartozik, s ennek 48 000 Ft az adója. A kettő együtt a fizetendő éves adó: 47 500+ 48 000=95 500 Ft. 3. Alkalmazott, de más jövedelme is van: Ebben az esetben kissé bo­nyolultabb a számolás, mivel az összjövedelem adótáblát és a bérjövedelem adótáblát is fi­gyelembe kell még hozzá venni. Ha valakinek az éves 500 ezer forintos összjövedelméből 300 ezer Ft munkaviszonyból származik, 200 ezer pedig egyéb tevékenységből, akkor első lépésként ki kell számol­ni a 300 ezer Ft-ra eső adót a bérjövedelem adótáblája sze­rint. Ez 3700+(50 000x0,32)= 19 700 Ft. Ezután ki kell szá­molni a 300 ezer forint adóját a vállalkozásokra vonatkozó, felső, összjövedelem adótábla szerint is. Ez 30 000+ (80 000x0,35)=58 000 Ft. A kettőnek a különbsé­gét (58 000-19 700), azaz a 38 300 Ft-ot ezután szorozni kell a 300 ezer Ft és az össz­jövedelem (500 ezer Ft) ará­nyával (300 000:500 000=0,6), 38 300x0,6=22 980 Ft. Ezt az­után ki kell vonni abból az összegből, amely abban az esetben lenne az adó, ha az 500 ezer Ft teljesen vállalko­zásból származó jövedelem lenne. Tehát az éves adó: 95 500-22 980=72 520 Ft. N. Zs. PETŐFI NÉPE - GRAFIKA BAJA: ponty 275,- Ft/kg, harcsa 500,-Ft/kg, csuka 450,-Ft/kg, süllő 800,- Ft/kg busa/amur 150,-Ft/kg, KECSKEMÉT: süllő 800,- Ft/kg, ponty 280,- Ft/kg, amur 240,- Ft/kg, busa 150,- Ft/kg harcsa 650,- Ft/kg, KISKUNHALAS: ponty 290,-Ft/kg, busa 160,- Ft/kg, KISKUNFÉLEGYHÁZA: ponty (előhűtött) 429,- Ft/kg, KECSKEMÉT: mákos/mazsolás so a no 800-1000 kókuszos 1/2 kg (Stothwrck) 350- 370 zselés 1 kg (Stollwerck) 570- 600 KISKUNHALAS: vajkaramella 1/2 kg, 426,- Ft, extra 1/2 kg, 472,- Ft marcipán 1/2 kg, 609,- Ft zselés 1 kg. 688,- Ft Gold 1 kg. 908,- Ft, KISKUNFÉLEGYHÁZA: kÓkUSZOS 1/2 kg [StoBvrtrck) 400,- Ft zselés 1/2 kg (Stollwerek) 620-670 KECSKEMÉT: narancs banán mandarin narancs banán 150,-Ft/kg, 140,-Ft/kg, 230,-Ft/kg, 140-150,- Ft/kg, 140-180,- Ft/kg, pulyka <«iäw»it) 330-400,-Ft/kg, lucfenyő feketefenyő 350-400,- Ft/m, 500-550,- Ft/m, pulyka mellfllé 890,- Ft/kg, MIM pulyka (Mittso 300,-Ft/kg. A fótörzszászlós tanácsai autósoknak Baja belvárosában már kedden is rendkívül síkosak voltak az utcák. Baján a hirtelen leesett hó okozta közlekedési nehézsé­gekről kaptunk tájékoztatást a rendőrségtől. Germán Ferenc főtörzszászlós elmondta, hogy az utakon közlekedők felké­szültek a télre. Bár koccanásos balesetek voltak szép számmal, személyi sérülés szerencsére nem fordult elő. Mindemellett felhívják az autósok figyelmét pár apróságra, ami segít a biz­tonságos közlekedésben.- Indulás előtt teljesen tisz­títsák le az autót, ne csak a szélvédőn töröljenek egy kicsi lukacskát, amin kukucskálhat­nak! - tanácsolta a bajai rendőr zászlós. - Kifejezetten balesetveszélyes, ha nem lát­nak oldalra. A megszokottnál is óvatosabban közelítsék meg a gyalogosátkelőt, mert nem biztos, hogy a csúszós úton időben meg tudnak állni! A gyalogosok annak sem örül­nek, ha a gyorsan érkező autó az útról az összes lucskot rá­juk fröcsköli.- Ne sajnálják a világítást! A világos színű járművek a hóesésben alig látszanak. La­kott területen belül is kapcsol­ják be a tompított világítást. Kérjük, saját és közlekedőtár­saik érdekében fogadják meg tanácsainkat - fejezte be mon­danivalóját Germán Ferenc. Páncsics Hajnalka Új módszerek a kerékpárlopások ellen Számítógépes nyilvántartást vezet be a kecskeméti rendőr­ség a kerékpárokra. A díjtalan adattárolást egyelőre a kerék­párüzletekben vagy a városi kapitányságon lehet kérni. A tu­lajdonos mindössze egy adatla­pot kell kitöltsön. Majd a rend­őrség számítógépének memóri­ájába viszik a kétkerekű főbb jellemzőit, mintha - mondjuk - egy személyautó lenne. Dezsőfi András százados a városban el­terjedt kerékpárlopások megfé­kezésével magyarázta a kez­deményezést. Nemcsak kerék­párokat, hanem robogókat és segédmotorokat is szívesen nyilvántartásba vennének. Eh­hez a tulajdonos nevét, lakcí­mét, a jármű típusát, fajtáját, gyártmányát, színét, alvázszá­mát, méretét, a váltó fajtáját és az egyéb jellemzőket kérik. Magyarul azokat az adatokat, amelyeket igazoltatáskor a járőr lát. Ilyenkor rádión ke­resztül ellenőrizteti a nyilván­tartást. Ha bármi nem stimmel vagy a körözésben szerepel a jármű, akkor előállítják. Az in­gyenes nyilvántartást - ha az érdeklődés nagy lesz - kiter­jeszthetik az egész megyére^ is rövid időn belül. Az adatok­ban bekövetkezett változásokat ugyancsak ingyen módosítják. Dezsőfi százados úgy tudja, hogy Kecskeméten heteken be­lül megvalósul az alvázszám­mal nem rendelkező kerékpárok jelölése is. Kétféle módon: rá­gravírozott számmal vagy - és ezt tartják most a jobbnak - olyan festékkel történő megjelö­léssel, amit csak UV-lámpánál lehet észlelni. Ezt a festéket le­hetetlen letörölni, átfesteni. Há­rom helyen „írnak” vele a ke­rékpárra, és a rendőr tudja majd, hogy hol keresse a jeleket. Tovább drágulnak az orvosságok Január 1-jétől új, vonalkódos vényre írják fel az orvosok a gyógyszert, a régi receptekre nem jár támogatás - jelentette be néhány napja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az is kiderült, hogy nem emelkednek majd havonta, kéthavonta a gyógyszerárak, viszont várhatóan mintegy 38 százalékkal kerülnek majd többe a medicinák. Január 1-jétől új, vonalkó­dos vényekre írhatják csak fel az orvosok a gyógyszert - kö­zölte Matejka Zsuzsa, az OEP főgyógyszerésze. A patikák kizárólag ezekre számolhatnak el társadalombiztosítási támo­gatást; a régi receptekre írt medicinákat csak teljes áron lehet kiváltani. Az új vénye­ken az orvosok minden alka­lommal feltüntetik a beteg személyi azonosító, úgyneve­zett TAJ-számát, ezért az új esztendőben a biztosítási kár­tyával együtt mindenki vigye magával a nevére postázott TAJ-cédulácskát is a rende­lőbe. Az OEP jövőre, az ideihez hasonlóan, 72 milliárd forint gyógyszerár-támogatással számol. Az áremelkedés át­lagban mintegy 38 százalék lesz. A főgyógyszerész hang­súlyozta: átlagról van szó, ami számos gyógyszernél a térítési díj csökkenését is magában foglalja. A gyártók és az importálók vállalták, hogy ha a kormány tartja az előre bejelentett fo­rintleértékelési ütemet, az év folyamán ők sem nyúlnak újra és újra az árakhoz. (der) Betöltetlen álláshelyek Bács-Kiskun megyében A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ mun­kaerő-közvetítő kirendeltsé­gein december 11-én regiszt­rált álláshelyek: Kecskemét: felszolgáló 3, óvónő 1, cukrász 4, élelmi­szerbolti eladó 3, gépjárműsze­relő 4, kőműves 11, asztalos 28, festő és mázoló 3, gépjár­műlakatos 3, szerkezetlakatos 31, varrónő 55, betanított cipő­felsőrész-készítő 32, autóbusz- vezető 9, gazdaságvédelmi nyomozó 10, bőrszabász 3, tit­kárságvezető 1, kárpitos 3, vil­lanyszerelő 2, műszaki eladó 1, mérőtechnikus 1, energetikus 1, intarziakészítő 1, gépíró 3, házi beteggondozó 5, ápoló 6, főkasszás (németnyelv-tudás- sal) 1 fő. Baja: ápoló 5, autószerelő 1, darukezelő 1, esztergályos 7, élelmiszerbolti eladó 2, fonal­gyártó gépi dolgozó 15, gép­kocsivezető mentőre 1, kinder- tojás-előszerelő 17, kirakat- rendező 1, kőműves 8, konfek­cióipari munkás 30, kutyás járőr 1, konyhai kisegítő 1, gépi varró 10, lakatos, karban­tartó 1, motring-visszacsévélő 6, segédmunkás 6, sütő szak­munkás 1, varrónő 205, vil­lanyszerelő 2, magyar-történe­lem szakos tanár 2, piacszer­vező 15, közönségkapcsolat­szervező 10, élelmiszer-ipari üzemmérnök 1, ruhaipari tech­nikus 1, idegenforgalmi ügyin­téző 1, mezőgazdasági mér­nök-szaktanácsadó 1, óvónő­óvodapedagógus 1, üzletkötő 25, táncoktató 1, részlegve­zető 2, angolnyelv-tanár 2, adminisztrátor 1, belső ellenőr 1 fő. Kalocsa: mentőápoló 1, asz­talos 2, gépjárművezető-oktató 1, takarítónő 1, textilkonfekci­onáló 4 fő. Bátya: gépjárműla­katos 1 fő. Kiskunfélegyháza: kosár­fonó 12, szarvasmarha-gon­dozó 1, eladó 1 fő. Kiskőrös: szabó-varrónő 7, segédmunkás 11, kőműves 2, temetkezési segédmunkás 5, mentőgépkocsi-vezető 1, beta­nított varró 10, szövő 1, bur­koló 2, állategészségőr 1, kőfa­ragó és épületszobrász 1, töltő­állomás-kezelő 2, számítás- technikai programozó 1, kivo­nuló mentőápoló 1, cukrász 1, pályamunkás 1, szakács 1, ku­tyakiképző 1, gépi varró 12 fő. Kiskunhalas: varrónő 10, üzletkötő 8, vendéglátó-ipari eladó 7, felszolgáló 1, élelmi­szereladó 5, fóliaszabász 3, mechanikai műszerész 1, beta­nított kéményseprő 2, könyvelő 2, integrációs irodavezető 1, szakács 3, élelmiszer-ipari gé­pész 1, gépjárműtechnikus 1, raktáros 1, ápolónő 1, személy­zeti munkaügyi előadó 1, ker­tész 2, baromfikeltető 6, pán­toló 6, tech. anyagi-pénzügyi előadó 1, segédmunkás 1 fő. Bácsalmás: varró szakmun­kás 15, varró betanított mun­kás 19, mentőgépkocsi-vezető 1, mentőápoló 1, textilipari be­tanított munkás 5, műszaki­boltvezető 1, gumiszerelő 2 fő. Kiskunmajsa: kinderjáték- csomagoló 31, cipőfelsőrész­készítő 11, asztalos 11, biztosí­tási üzletkötő 2, éjjeliőr 2, ál­latgondozó 2, varrónő 8, rak­tárvezető 1 fő. Kunszentmiklós: varrónő 8, gyógyszerész 1, újságíró 1, ve­gyesbolti eladó 1, biztosítási üzletkötő 15, lakatos 1 fő. Sza­badszállás: varrónő 45, ruhá­zati gépkezelő 2, mentőápoló 1, mentőgépkocsi-vezető 1 fő. Dunavecse: varrónő 35, men­tőápoló 1, mentőgépkocsi-ve­zető 1 fő. Tass: varrónő 15, bá­dogos 2 fő. Fülöpszállás: var­rónő 10, vasalónő 2, préselő 1 fő. Kunadacs: gyógynövény­gyűjtő 10, varrónő 5 fő. Apos- tag: varrónő 30, szerszámké­szítő 5, CNC-programozó 1, cipőfelsőrész-készítő 20 fő. Tiszakécske: üzletkötő 5, varrónő 35, cipőfelsőrész-ké­szítő 7, segédmunkás 6, taka­rító 1, betanított nyomdász 1 fő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom