Petőfi Népe, 1995. november (50. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

PETŐFI NÉPE 1995. november L, szerda • A Duna-Tisza köze napilapja • 50. évf., 256. szám / 29,50 Ft Ez a HÍR autóház igaz!!! Hitel van, kamat nincs! Maximum 3 éves futamidőre, 50 % befizetése mellett Fordok KAMATMENTES HITELRE! Győződjön meg róla bemutatótermünkben! FORD SZALAY AUTÓHÁZ Kecskemét'Katonatelep Telefon: 76/471-447 Halott szeretteink napja van ma. A sírok előtt magunk­ban felidézzük a múltat, ki a távolit,, ki a közelit. Gyertyát gyújtunk s elhelyezzük a megemlékezés virágait. A 6. olda­lon az Olvasói családunkat ennek jegyében állítottuk össze. Éhségtüntetéseket jósol a TÉT Nem lehet tovább apasztani az emberek pénztárcáját, mert már nincs benne semmi - mondta Kemény László. A Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (TÉT) társelnöke sajtótájékoztatón ismertette a TÉT véleményét a jövő évi költségvetési tervezet­ről. Elhangzott: vannak olya­nok, akik polgári engedetlensé­get szerveznek, de a TÉT-esek szerint erre semmi szükség, hi­szen az emberek egy része úgy­sem tudja befizetni a megemelt közüzemi díjakat. Hetvenkét tagszervezetük in­formációi alapján állítják: a la­kosság már tűrőképessége hatá­rához érkezett, elkezdődött a létminimum alatt élők szerve­ződése, éhségtüntetésekre lehet számítani. Lelőtték a szökni akaró orosz rabot A szibériai Ulan-Ude mellet- sikerült riadóztatnia az őrséget, ti börtönből megpróbált meg- A helyszínre érkező őrség veze- szökni tegnap egy 23 éves férfi, tőjét a támadó rab lelőtte, majd Lefegyverezte a börtön ügyele- elbarikádozta magát. Végül egy tesét, egy nőt, akinek azonban mesterlövész őt lőtte le. € r 0 A télben a meleg a legszebb Amíg kinn fagy, addig a TOTALGAZ kellemes meleget vará­zsol az Ön otthonába. És annyit használ belőle, amennyit jónak lát. Gazdaságos és biztonságos megoldás. PB Gáz Szerviz Kft. T: (06-1) 203-4271, 06-60-338-716 TOTÁLGÁZ Kényelmet kapcsolunk a gáthoz. Kezdődik a haderő-átalakítás Létrehozzák a kincstárt Tegnap az Országgyűlés meg­kezdte az államháztartási tör­vény módosításának általános vitáját. A változások egy része a kincstári rendszer kiépítésére vonatkozik. A kincstár pénz­ügyi szolgáltatásokat végző központi költségvetési szerv lesz, a pénzügyminiszter fel­ügyeli, az állam pénztárcája­ként működik majd. Továbbiak a parlamentből az 5. oldalon. November 1-jétől mintegy fél­száz helyőrségben tartanak ál­lománygyűlést a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői, hogy beje­lentsék a haderő-átalakítással kapcsolatos helyi feladatokat. Az állománygyűlések során a többi között laktanyabezárá­sokat, leépítéseket, áthelyezé­seket is bejelentenek, de lesz­nek olyan helyőrségek is, ahol növelik a katonák létszámát. Ezek közé tartozik Tata, ahol az egyik leendő NATO-dandárt alakítják ki. A létszámleépítések elsősor­ban a polgári alkalmazottakat érintik. Tiszteket nem bocsáta­nak el, de nem mindenki vál­lalja majd a költözést, azt, hogy más helyőrségben szolgáljon. Lesznek olyan tisztek is, akik­nek átmenetileg tiszthelyettesi beosztást ajánlanak fel illetmé­nyük csökkentése nélkül. Tőkés a dél-tiroli mintát követné A román-magyar történelmi megbékélés ügyében hamaro­san sorra kerülő politikai tár­gyalásokon a román államfő ál­tal javasolt francia-német megbékélési modell helyett az olasz-osztrák, illetve a dél-ti- roli mintát kell követendőnek tekinteni - indítványozta Tőkés László püspök, az RMDSZ tisz­teletbeli elnöke nyílt levelében Iliescu és Göncz államfőnek. Főként az öregeket, krónikus betegeket sújtja Drasztikus gyógyszerdrágulás? Átlagosan 35 százalékos, szá­mos gyógyszer esetében vi­szont ennél jóval magasabb ár­emelésre is számíthatunk jö­vőre, amennyiben az egészség- biztosító 1995-ben csak 70 mil­liárd forintot fordíthat gyógy­szerár-támogatásra. Az Egész­ségbiztosítási Önkormányzat Elnöksége mégis ilyen nagy­ságrendű előirányzatot támo­gat. Ezt a 70 milliárdot a Népjó­léti Minisztérium, de még a gyógyszerügyekben jártas tb- szakértők is irreálisan ala­csonynak tartják. A tárca 75, a szakemberek pedig 82 milliárd forintot tekintenek elfogadha­tónak. A 70 milliárdos támoga­tási keret elfogadása ugyanis azt jelentené, hogy az előirány­zat az idei kiadásokhoz képest egy fillérrel sem emelkedne, még az inflációval sem tartana lépést. Az inflációt tehát teljes egészében a lakosságnak kel­lene megfizetnie. Ez - az elő­re bejelentett forintleértékelést véve alapul - 38 százalékos ár­emelést jelent. Mindehhez hozzájárulnak a­zok a többletkiadások, amelyek a támogatási rendszer módo­sításával kapcsolatosak. Az egészségbiztosító elnöksége ál­tal elfogadottak szerint ugyanis számos orvosság támogatása megszűnne, vagy csökkenne. A legjelentősebb áremelés az alaplistás gyógyszereknél kö­vetkezne be; azoknál, amelye­ket a krónikus betegek és az idősek a legtöbbet használnak. Ezek idei, év közbeni áremelé­sét - amit a biztosító magára vállalt - a tervek szerint január 1-jétől a lakosságra hárítanák. A nyárfák sorsa a képviselők kezében van Tavaszi interpelláció kellett ahhoz, hogy októberben a bajai testület elé kerüljön a város nyárfáinak ügye. Korábban nagy számban telepítették őket, most kivágásukat fontolgatják. Két képviselő lakossági nyo­másra vetette fel a kényes kér­dést, mivel sokak szerint aller­giát okoz termése. Választ a legutóbbi ülésen kaptak. Ebből kiderült, hogy az első­sorban a Petőfi-szigetre, a Türr­Québec marad Fellélegezhet Kanada: ha haj­szállal is, dé a hétfőn megren­dezett québeci népszavazáson azok kerültek többségbe, akik ellenezték a zömében francia ajkú tartomány különválását. A szavazatok 50,6 százalékával győztek, szemben a független­ség híveinek 49,4 százalékával. A különbség csak 53 ezer. emlékmű környékére, valamint az Újvárosi lakótelepre telepí­tett nyárfák között jó néhány termős fajta is van. Ézek pedig májusban és júniusban vatta­szerű termésük elhullajtásával egyrészt szennyezik a környeze­tet, másrészt asztmatikus tüne­teket okozhatnak a lakosoknak. Ez utóbbit azonban cáfolta a Közegészségügyi Intézet. Az elemzés szerint mégis csak a körülbelül 100 darab Hétfőn délután háromnegyed ötkor nagy erejű robbanás rázta meg Dunavecsén a Hon­véd utca lakóházait. Egy - az utcában lakó - idős néni laká­sában felrobbant egy PB-gáz- palack. A nénit - akinek ke­zén, lábán, fején keletkezett nyárfa kivágása lehet a megol­dás. Megfelelő fafajtákra cseré­lésük öt év alatt másfél millió forintba kerül. A testület - a fenti véleményre tekintettel - úgy döntött, hogy jövőre meg­kezdik az ütemezett csereak­ciót. Azt, hogy milyen fák ke­rülnek a helyükre, szakvéle­mény alapján határozzák meg. A lakossági vélemények azon­ban továbbra is megoszlanak. Kommentárunk a 2. oldalon. másodfokú égési sérülés - a mentők a megyei kórházba szállították. A ház szinte teljesen romba dőlt, a becsült kár kilencszázöt- venezer forint. A rendőrség és a tűzoltóság együttes erővel vizs­gálja a robbanás okát. Romba dőlt az idős néni háza Gázrobbanás Dunavecsén Kettős gyilkosság Szabadszálláson? Két holttestet fedeztek fel teg­nap este Szabadszálláson, a volt tiszti lakótelep egyik földszintes sorházában. Ä középkorú anya az egyik, tizennyolc éves fia pe­dig a másik helyiségben feküdt. A halál beálltát a körzeti orvos állapította meg, miközben már a mentők egyik kocsija is robo­gott a Vak Bottyán tér felé. Nem céltalanul: a lakásban egy 13 éves kislány is volt. Ő életben maradt, bár az egyik bokája el­tört. Nem tudni még, hogy mi­kor és mitől. Kórházba szállí­tása közben próbálták kikér­dezni a történtekről, de azt vála­szolta, hogy szombattól nem emlékszik semmire. (Folytatás az 2. oldalon) Megérkezett a túlélő kis­lánnyal este hatkor Kecske­métre a szabadszállási mentő. Gyorshírek A GM Kínában | Középkategóriájú kocsikat | gyártó üzemet épít Kínában a I General Motors. A detroiti I székhelyű konszern erről írt | alá alapmegállapodást a | sanghaji állami autógyárral - | jelentette be a GM. A beruhá- | zás értéke meghaladhatja az 1 milliárd dollárt. Jelcin gyógyul Kedden az orosz elnök szóvi- I vője és Borisz Jelcin felesége | is megerősítette: javult az ál­lj lamfő állapota. Szergej Med- j vegyev hangsúlyozta: nincs I tudomása arról, hogy három- ! hetes kórházi kezelést írtak | volna elő Jelcinnek. Agyúpárbajok I A boszniai szerb katonai je- I lentések szerint a horvát had- íj sereg folytatja a dél-hercego- vinai Trebinje környéki szerb I állások elleni támadásokat, s jj ezzel súlyosan megsérti a tűz- ! szüneti egyezményt. A Tre- I binje és a Dubrovnik kör- I nyéki tüzérségi párbajok a hét | végén újultak ki. Rejtélyes tűz 1 Hétfőn este 11 óra után Sza­badszálláson a Sziget utcában | lángot fogott egy kft. tizenki­lenc darab, egyenként 30 má­zsás szénabálája. A kár mint­egy félmillió forint. A rejté- I lyes tűz okát vizsgálják. Távozó jegyző I Dr. Erdei Attila, Kecskemét I jegyzője január 31-étől mun­kaviszonyának közös meg­egyezéssel történő megszün- íl tetését kérte. A polgármester szeretné, ha márciusig ma­radna. Dr. Erdei elmondta: a | jövőben nem a közigazgatás­ban kíván dolgozni. Halálra ítélt Nobel-díjas | Nigériában kedden egy rend­kívüli bíróság gyilkosság vád­jával halálra ítélte Ken Saro- Wiwa ellenzéki politikust-je­li lentette a Reuter. Saro-Wiwa, . az alternatív Nobel-békedíj | birtokosa mindvégig cáfolta az ellene felhozott vádat. Olajszőkítők Előreláthatólag egy hónapig I tartó büntetőper kezdődött kedden a Szegedi Városi Bi­ll róságon: Kovács László és 52 j társa ellen az ügyészség olaj- hamisítással elkövetett adó­csalás bűntette és más bűncse- 1 lelemények miatt emelt vádat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom