Petőfi Népe, 1995. augusztus (50. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

PETŐFI NÉPE 1995. augusztus L, kedd • A Duna-Tisza köze napilapja • 50. évf., 178. szám / 23,50 Ft MA PN~ KALAUZ 5-7. oldal I Gyorshírek A Krisztus-trilógia | világpremierje Munkácsy Mihály Krisztus-j trilógiája, az Ecce Homo, a Golgota, valamint a Krisztus ! Pilátus előtt együttesen elő­ször augusztus 25-től tekint­hető meg a debreceni Déri Múzeumban. Az Ecce Homo | című festményt Déri Frigyes műgyűjtő adományozta a szá­zad elején. A Golgotát Be- reczky Csaba, a New York-i Pannónia Galéria tulajdonosa, a Krisztus Pilátus előtt című festményt pedig Joseph Ta- nenbaum kanadai műgyűjtő tartós letétként adta kölcsön. Torgyán József New Yorkban Gazdasági koncepcióváltás lehetőségét is előkészítette New Yorkban Torgyán Jó­zsef, a Független Kisgazda- párt elnöke arra az esetre, ha 1 az FKgP megnyeri a választá­I sokat. A kisgazda politikus a Világ Liga a Szabadságért és j Demokráciáért meghívására | töltött négy napot az amerikai :§ nagyvárosban. Tovább építik az ( M3-as autópályát I Előterjesztést készít a kor­mány számára a közlekedési minisztérium az M3-M30-as | közúti szakasz, azaz a Gyön- j gyös és Miskolc közötti fo­lyosó autópályává kiépítésé­ről. Az útszakasz gyorsított kiépítését Észak- és Kelet- Magyarország fejlődése és a tranzitforgalom teszi szüksé­gessé. A tervek szerint az § építkezés 1996-ban kezdődne I el és 2005-ben érne véget. Áramlik a tóke I Lengyelországba Ez év első felében a külföl- I diek csaknem annyit fektettek § be Lengyelországban, mint | tavaly az egész évben. Az | adatokból az tűnik ki, hogy a § külföldiek lázas beruházási tevékenységet folytatnak, fél 1 j év alatt 1,07 milliárd dollárt invesztáltak. A legnagyobb | beruházást a Pilkington brit . üveggyártó hajtotta végre,- 140 millió dollárt fordítva egy lengyelországi üvegko- 1 hóra. A KISKUNSÁGI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG felajánlja foglalkozás-egészségügyi rendelője szabad kapacitását a kormány 89/1995. (VII. 14.) rendelete alapján munkáltatók és alkalmazottaik részére. A rendelő speciális, kiemelkedően magas színvonalú műszerezettsége, tárgyi és személyi adottsága révén alkalmas A, B, C, D foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt munkakörökben dolgozók teljes körű vizsgálatára. Felvilágosítás: 76/483-183/22 telefonon vagy személyesen, az orvosi rendelőben, Kecskemét, József Attila utca 2. alatt. (67705) A héten befejeződik az aratás A Bácskában nagyüzemi táblán már nincs lábon álló gabona, egy-két kisebb parcella vár még a kombájnokra. Főleg triticale- ból van még aratnivaló. Azt már lehet tudni, hogy jó köze­pes volt az idei gabonahozam. Kiugró eredmények is szület­tek, így például Jánoshalmán 5 tonna feletti búza is termett egy hektáron. A minőséggel nagyobb a baj, főleg a bajai vonzáskörzetben. Nemesnádudvaron viszont az átlagnál kedvezőbb a kép. Itt 33-35 százalékos a sikértarta­lom. A helyi szövetkezet 365 hektáron termelt búzát, és mintegy 168 vagon kenyérga­bonát tud most eladni. Nagybaracskán szintén ki­emelkedő az átlagtermés, 51 mázsát számolnak hektáron­ként. Volt olyan 5 hektáros par­cella, amelyen 60 mázsa volt az átlag. Itt azonban a minőség gyenge, amit a májusi esőzé­seknek tudnak be. Európa úszó Duna-cseppje Célhoz ért tegnap este az Eu­rópa összekötését szimbolizáló Duna-csepp műalkotás. Befu­tott Duna menti városokat érintő hajóútjának utolsó állo­mására, a mohácsi kikötőbe. A hajót, amelyre fából és fémből építette a tíz méter magas szob­rot a német Helmut Lutz, tavaly a Duna-forrás közeléből indí­tották útnak. Az úszó szobor célja az európai kulturális csere támogatása volt. Exrendőr került az őrizetbe vett gyanúsítottak közé Rablás a zsanai benzinkútnál Egy személyautó állt meg pén­tek este tíz óra tájban a zsanai Opal Oil benzinkútnál. Az egyedül ott tartózkodó kútke­zelő közelebb is ment a kocsi­hoz, hogy üzemanyagot töltsön a tankba. Az autóban ülő há­rom férfi azonban nem ezért jött: egy fegyvernek látszó tárggyal és egy gumibotszerű eszközzel arra kényszerítették a kútkezelőt, hogy menjen az irodába velük. Hogy szavaik­nak nagyobb nyomatéka le­gyen, egyikük ütni kezdte a benzinkutast, ahol érte. A tá­madók a bevételt követelték. Meg is kapták. Mind a ti- zenkilencezer forintot. Amint elhajtottak, a kútkezelő értesí­tette a helyi körzeti megbízot­tat, aki nyomban továbbította a bejelentést a halasi kapitány­ságnak. A rendőrség forró- nyomos csoportja azonnal munkához látott. Alig néhány órával a rablás után - adatgyűj­tés közben, a Halas és Szeged közti úton - ismét felbukkant a bűncselekmény elkövetésekor használt autó. Az ezt észlelő rendőr üldözőbe is vette őket, majd egy közeli földúton meg­állásra kényszerítette a társasá­got. A gyanúsítottak - a halasi A. J., a miskolci K. Gy., vala­mint a szegedi L. I. ellen őri­zetbevétel mellett folytatnak nyomozást. A nyomozás egyik legna­gyobb meglepetése az volt, hogy az egyik gyanúsított, a ha­lasi A. József nem más, mint a rendőrség kötelékéből október­ben elbocsátott volt rendőr fő­hadnagy. A nyomozót akkor fe­gyelemsértés miatt rúgták ki, de ő fellebbezett, s bíróság elé vitte ügyét. A. József információink szerint beismerte tettét; társai lányokat futtató stricik voltak. Tudjman elnök nem tárgyal a krajinai szerbekkel Tudjman horvát elnök a legha­tározottabban elutasította azo­kat a javaslatokat, amelyeket a világszervezet terjesztett elő az északnyugat-boszniai Bihac körüli feszültség csökkenté­sére. A horvát elnök leszögezte, hogy nem hajlandó tárgyalni Milan Martié laiini elnökkel. Tudjman szerint országa nem fogadhatja el azt sem, hogy ENSZ-megfigyelőket te­lepítsenek a szakadár szerbek államának horvátországi hatá­raira. Rámutatott: a javaslatok nem tennék lehetővé, hogy Zágráb „békésen újraegyesítse” a szerbek által elszakított terü­leteket Horvátországgal. Meg­figyelők szerint a horvátok ko­molyan készülnek a krajinai szerbek elleni támadásra. Hatalmas hóvihar tombol Tüzföldön Az évszázad havazásaként em­legetik az argentínai Tüzföldön az elmúlt napokban leesett hó­tömeget. A méteresnél is maga­sabb hó több várost elzárt a külvilágtól. Tüzföldön a hő­mérséklet elérte a mínusz 21,7 Celsius-fokot az elmúlt napok­ban. Tegnap reggeli rádiójelen­tés szerint a havazás folytatódik és újabb hideghullám várható az Antarktisz felől. A kecskeméti Farkas Wanda lett a negyedik az idei Look of the Year, Az év arca versenyen. A Budapesten vasárnap megrendezett döntőben a 128 indulóból bejutott 14 döntős közül választotta ki a zsűri az általa legszebbnek tartottakat. Az idei győztes egyébként Manchin Miriam lett, aki részt ve­het a dél-koreai döntőn. fotó: mester b. László Pozsony elhatárolja magát a romaverő börfejűektöl Tíz nappal a bőrfejűek Ziar nad Hronomban elkövetett cigány- ellenes támadása után Jozef Kalman, a szlovák kormány al- elnöke a kabinet nevében „el­ítélte a faji összeférhetetlen­ség minden megnyilvánulását és az önbíráskodást”. Tomás Ha- sala kormányszóvivő elmondta, hogy Meciar kabinetje „elítéli az erőszakos cselekményeket, a brutalitás és az intolerancia megnyilvánulásait”. A szóvivő nem zárta ki, hogy a kabinet mai ülésén foglalkozni fog az ügy­gyei, melynek során harminc bőrfejű baseballütőkkel támadt a helyi romákra, egy 18 éves ci­gány fiatalembert benzinnel le­öntöttek, majd felgyújtottak. PETŐFI NEPE - GRAFIKA Júliusban alig esett az eső, pedig jól jött volna a kukori­cára, szőlőre, gyümölcsre. A Duna-melléken még 8 millimé­ter csapadék sem hullott, s a megye nagy részén a sokévi át­lag felét sem mérték. Cikkünk az 5. oldalon olvasható. Tényfeltáró vizsgálat Halason Tényfeltáró vizsgálatot rendelt el Pintér Sándor altábornagy, országos rendőrfőkapitány Kis­kunhalason egy napilapban megjelent írás nyomán. A cikk szerzője ugyanis súlyos vádak­kal illeti Kastyják Jánost, a vá­ros rendőrkapitányát. A városban szerzett tapaszta­latai alapján nem kevesebbet ál­lít, mint azt, hogy Kastyják al­ezredes anyagilag érdekelt egy diszkóbárban és egy nyerőau­tomatákat működtető vállalko­zásban. így aztán egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, hogy a „kapitányi hatáskörbe” tartozó szórakozóhelyek kör­nyékén hemzsegnek a rend­őrök. A konkurenciánál viszont a rendőröktől állítólag akár a pokol is elszabadulhat.-Annál többet egyelőre én sem tudok mondani, mint amennyit Pintér tábornok kö­zölt - válaszolta kérdésünkre dr. Pálvölgyi István ezredes, a megyei főkapitány helyettese.- Valóban indult egy tényfel­táró vizsgálat, amit augusztus 21-ig kell befejeznünk. Dr. Kastyják János alezredes jelenleg szabadságát tölti. Tele­fonon elmondta, hogy a lánya és a fia valóban érdekelt a disz­kóüzletben. Ők azonban önálló állampolgárok. - Nem az egyes tényeket cáfolom, hanem az ezekből levont hazug torzításo­kat - hangsúlyozta. Az ügy részleteiről bővebben a 3. oldalon olvashatnak. Sok baj van a büfékocsikkal Holtan találták a győri ügyvédet Holtan találták egy Győrhöz közeli bozótosban dr. Váradi Sándort ügyvédet. A fiatal győri jogász eltűnését június közepén felesége jelentette a rendőrségnek. A keresés mel­lett bűnügyi nyomozásba kezd­tek sikkasztás és más bűncse­lekmények alapos gyanúja mi­att. A feljelentők ugyanis azt ál­lítják, hogy Váradi a rábízott pénzeket sajátjaként kezelte, valamint másokat tévedésbe ejtve különböző összegeket vett fel. Váradi Sándor holttestét az útfenntartók találták meg. Ugyanazon mosogatóban mos­ták el a nyers húsokat és a vi­zespoharakat. Piszkosan tárol­ták a nyers élelmiszereket a hű­tőben. Nem fertőtlenítették a to­jásokat. Ilyen és ehhez hasonló szabálytalanságokat tapasztal­tak az elmúlt héten a tisztiorvo­sok a megye vendéglőit, büféit járva. Dávod-Püspökpusztán, a fürdőnél két büfékocsit be is zárattak azonnali hatállyal az ott tapasztalt kosz, zsúfoltság miatt. Bácsalmáson egy halász- csárda bezárásáról intézkedett a bajai tisztiorvosi szolgálat. Eddig 108 vendéglátóegysé­get ellenőriztek, s 70 ezer forint bírságot szabtak ki. Kiskunfél­egyháza és Kecskemét környé­kén nem tapasztaltak nagyobb szabálytalanságokat. A halasi szolgálat kiemelten ellenőrizte Tompa vendéglátóhelyeit, s né­hány esetben bírságoltak is. Kalocsán, a Szelidi-tó kör­nyékén hat vendéglátóegység­ben bírságoltak a tisztiorvosok. Többek között azért, mert zár­jegy nélküli fűszerpaprikát ta­láltak. Az ellenőrzések ezen a héten is folytatódnak Bács- Kiskun megyében. Kommentárunk a 2. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom