Petőfi Népe, 1995. július (50. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

f(* !<■ £ tn — 1995. július 1., szombat • A Duna-Tisza köze napilapja • 50. évf., 152. szám / 23,50 Ft éw □ U KÉR Angol konyhabútorok bevezető áron a DUTKER-nél! Kecskemét, István kir. krt. 24. Tel.: 76/481-946 (59703) Gyorshírek I Megszavazta I a Bundestag A német parlament pénteken megszavazta a boszniai gyors § reagálású erőknek nyújtandó légi támogatást és ezzel jóvá- | hagyta, hogy a második vi-1 lágháború óta először német | katonákat külföldi harci beve- I tésre küldjenek. Cseh adócsökkentés A cseh parlament megsza­vazta a jövedelemadó-kul­csok 3 százalékpontos csök­kentését - jelentette a Reu-1 tér. A legmagasabb jöve­delmű cseh magánszemélyek­nek 1996. január 1-jétől 40 százalék adót kell fizetniük, míg a vállalatok bevételére . kirótt legmagasabb adókulcs | | 39 százalék lesz. A parlament I túllépett a kormány által java­solt kétszázalékos adócsők- j kentésen. Orosz fegyverek Bulgáriának | Oroszország 500 millió dollár | értékben fegyvereket ad Bul­gáriának - jelentette a DPA. ' Egyebek között száz T-72-es | harckocsit, száz BMP-l-es típusú páncélozott szállító | járművet és tizenkét Mi-24- I es harci helikoptert ad át. Tíztagú csapat a világűrben A sikeres csütörtöki össze­I kapcsolódás és az ünnepi fo­tók elkészülte után pénteken az Atlantis-Mir tízfőnyi sze-1 mélyzete hozzálátott a gya­korlati munkához. A legény- ség megkezdte az Atlantis | rakterében található rakó-1 I mány - egyebek között élel- | miszer- és vízkészletek - át-1 | szállítását a Mirre. 1 Egyedül vitorlázta | körbe a Földet I Lisa Clayton csütörtökön be­hajózott a rekordok köny­vébe, amikor vitorlások ar- J madájának kíséretében visz-1 szaérkezett brit földre, Dart- 1 mouth kikötőjébe. A 36 éves { fiatalasszony az első brit nő, | _ aki mindenfajta szárazföldi navigációs segítség és megál­lás nélkül, egyedül vitorlázta | | körbe a Földet. I Kiálltak a magyar igazgatók mellett I A szlovákiai Galántán, a 1 magyar gimnázium udvarán | :| szerdán este ötezer ember til-1 I takozott a négy magyar gim-1 f: náziumi igazgató elbocsátása, | I és az úgynevezett alternatív | oktatás bevezetése ellen. A szónokok megvédték a levál- I tott igazgatókat és az anya-1 nyelvi oktatást védő beszéde- i két mondtak. s Kevesebb valutát váltottak ki 1 Folyamatosan csökken a la­kosság által kiváltott turista- j : valuta összege: míg január-1 I ban, februárban és március­ban havi 100-120 millió dol­lárt vásárolt a lakosság évi | 800 dolláros kerete terhére, | addig áprilisban 46 millió, | májusban pedig már csak 37 | I millió dollár fogyott. Alkotmányellenes a Bokros­csomag számos fontos részlete Az Alkotmánybíróság pénteken nyilvános teljes ülésen kihirde­tett határozatában több ponton az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette a gazdasági stabili­zációt szolgáló törvényt, az úgynevezett „Bokros-csoma­got”. Azokat az indítványokat vi­szont, amelyek a törvény teljes egészében való megsemmisíté­sét kérték, a testület elutasí­totta. Az Alkotmánybíróság az idő rövidsége miatt ez alkalommal csak azokról az indítványokról döntött, amelyek a törvény ren­delkezései közül azokat kifogá­solták, amelyek széles rétege­ket érintenek, jelentős változá­sokkal járnak és azonnal ha­tályba lépnek. Az indítványok részletes tartalmi alkotmányos- sági felülvizsgálatát a testület ősszel folytatja. Az Alkotmánybíróság meg­állapította: a jogbiztonság a szerzett jogok védelme érdeké­ben megköveteli, hogy az anya­sági és gyerektámogatási rend­szer keretei között a viszonylag rövid és meghatározott idejű támogatásokat (gyes, gyed, gyet, várandósági pótlék, ter­hességi segély) a már megszü­letett és 1995. június 15-től számított háromszáz napon be­lül megszületendő gyermekek esetében a hatályosnál nem kedvezőtlenebb feltételekkel és időtartamra biztosítsák. A csa­ládi pótlék esetében pedig a jogalkotónak elegendő felké­szülési időt kell adnia a válto­zásokhoz való alkalmazkodás­hoz azoknak is, akik elvesztik jogosultságukat erre a járandó­ságra. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a gazdasági stabilizációt szolgáló, egyes törvénymódosításokról szóló törvény és a végrehajtására ho­zott rendeletek 1995. július 1- jei hatályba lépését kimondó rendelkezéseit e tekintetben al­kotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette, azaz a gyed eltörlése, a gyes új rend­szere, valamint a családi pótlék új rendszere egyelőre nem lép hatályba. (Folytatás az 5. oldalon) Kommentárunk a 2. oldalon. Ismét eltűnt két lány Többször is beszámoltunk már olvasóinknak arról, hogy két­ségbeesetten keresik szülei a ti­zenhat éves halasi Balázs Ág­nest, aki június 10-én tűnt el Kunfehértóról. Sajnos nemrég azt a tájékoztatást kaptuk a ha­lasi rendőrségtől, hogy a na­pokban két másik lánynak is nyoma veszett. Május 20. körül ment el kun­fehértói otthonából a tizenöt éves Csűri Hajnalka azzal, hogy meglátogatja Kecelen élő édesapját. A kislány eltűnését bejelentő édesanyja nemrég Amint arról már korábban is hírt adtunk, Kunfehértón a Ha­lasvíz Kft. a térségben egyedül­állóan magas, ötvenszázalékos veszteséggel szolgáltat ivóvi­zet. A vállalat nemrégiben közel három héten át műszeres szi­várgásvizsgálatot tartott a köz­ségben és az üdülőterületen, hogy a veszteség okait felde­tudta meg, hogy lánya nem is érkezett meg az édesapjához. Hajnalka százhatvan centiméter magas, vékony testalkatú, bar­na haja rövidre vágott. A másik eltűnést a megyei önkormányzat Kecskeméten lévő Gyermek- és Ifjúságvé­delmi Intézete jelentette. Az ál­taluk gondozott tizenhat éves Gaudner Katalin június 7-én engedéllyel Kiskunmajsán élő nevelőszüleihez utazott, ám oda nem érkezett meg. Mindkét kis­lány eltűnése ügyében a halasi rendőrség nyomoz. rítse. Az eredmény meglepő: nagyobb hibát - például a ge­rincvezetékeken - sehol sem ta­láltak. Ötven-hetven épület eseté­ben a bekötő vezetéknél van gond, ennek is legnagyobb ré­sze - hetven százaléka - az üdülőterületen, s ott is elsősor­ban az átalánydíjasok körében jelentkezett. Drágulnak a gyógyszerek hétfőtől Hétfőtől több mint négyszáz gyógyszer ára változik meg. Az áremelkedés mellett, amely összességében 8-10 százalékos, néhány gyógyszernek csökken az ára. Amint azt Komáry Kázmér, a megyei egészségbiz­tosítási pénztár főgyógyszeré­sze elmondta: zömmel a ma­gyar készítmények ára emelke­dik, s a külföldi gyógyszerek ára csökken. A külföldi gyógy­szerforgalmazók ugyanis le­szűrték a korábbi, március else­jén életbe lépett drasztikus gyógyszeráremelés tapasztala­tait: csökkentették az árakat. Részletek a 2. oldalon. Tanyai rabló Előzetes letartóztatásba helyez­te csütörtökön a bajai bíróság J. Istvánt, akit rablással gyanúsí­tanak. Kedden egy, a Tanya IV. kerületben lakó idős asszonytól veréssel pénzt követelt. Végül mindössze 100 forintot szerzett a rabló. Miért veszteséges Fehértón az ivóvíz-szolgáltatás? Kiégett egy hetedik emeleti lakás Kecskeméten, a Petőfi Sándor utcai szalagházban. A hatalmas lángok elérték a következő szintet is, ám az emelőkosárból idejében megkezdett, szakszerű oltás megmentette a nyolcadik emeletet. A péntek éjszaka pusztító tűz mintegy há­rommillió forintos kárt okozott. Részletek a 3. oldalon. fotó: noszlopy Mehet a meggy exportra A saját termelők érdekét védik a részt vevő országok. Magyarországról évenként álta­lában 16-20 ezer tonna ipari meggyet exportálnak Németor­szágba. Az idei termés értékesí­tésére is megkötötték tavaly a szerződéseket. Időközben azonban egy nemzetközi megállapodás csak az étkezési gyümölcsre vonat­kozóan határozta meg a mini­mumárat. Aki ennél keveseb­bért értékesíti portékáját kül­földön, annak büntetővámot kell fizetnie. (A megállapodás­ban részt vevő országok ezzel tulajdonképpen a saját terme­lőik érdekeit védik.) így a ma­gyar meggy exportja - mint kedden írtuk - ellehetetlenült. (Folytatás a 3. oldalon) Tovább nő az áldozatok száma Pénteki adatok szerint legkeve­sebb 80 ember vesztette életét és 860-an sebesültek meg a szöuli Sampoong áruház előző napi - egyelőre tisztázatlan okok miatt bekövetkezett - összeomlása következtében. Tartani lehet tőle, hogy az áldozatok száma tovább nő, mert a katasztrófa után 17 órával még mindig mintegy 160 volt az eltűntek száma. A KBS televíziós társa­ságjelentése szerint pedig 28-an az áruház alagsorában, a romok alatt rekedtek. A mentőalakula­tok még péntek délelőtt is szállí­tottak el sebesülteket - sokakat súlyos állapotban. Bírságol az adóhivatal Tegnap az APEH sajtótájékoz­tatón számolt be a feketegazda­ság megszüntetése érdekében végzett munkájáról. Monostori Lajosné, az APEH elnökhelyet­tese beszámolt arról, hogy a hi­vatal folyamatosan végzi a be­jelentkezés nélkül adóköteles tevékenységet végzők kiszűré­sét, a piacok ellenőrzését,' a nyugta- és számlaadási kötele­zettség teljesítését. Az idei év első öt hónapjában mintegy 32 ezer vizsgálatot végeztek,' csaknem 180 millió forint mu­lasztási bírságot szabtak ki, húsz esetben zárták be az üzle­tet, 97 alkalommal pedig fogla­lásra került sor. A tapasztalatok szerint szükség van az össze­vont akciókra. Az idén az APEH öt nagy átfogó akció szervezését vállalta. Egyet már lebonyolítottak Baranya me­gyében. A „Tenkes-akció” so­rán 350 vizsgálatot végeztek el, ennek 61 százalékánál állapítot­tak meg mulasztást. Békepartnerek hadgyakorlata Koczák Imre őrnagy vezetésé­vel 46 magyar katona utazik ki az Egyesült Államokban tar­tandó békepartnerségi gyakor­latra. A Cooperative Nugget ’95 elnevezéssel augusztus 6. és 28. között megrendezendő hadgyakorlaton három NATO- ország - USA, Kanada, Nagy- Britannia - mellett 14 partner- ország vesz részt. Vélt határin­cidens elhárítását gyakorolják. RENAULT-AKCIÓ! Nvári szenzációs ár-adat: Renault Twingo (3 ajt.) 1.515.000 Ft helyett: 1.250.000 Ftl Renault Ciio (5 ajt.) 1.734 000 Ft helyett: 1.445.000 Ftl Renault 19 (5 ajt.) 2.052.000 Ft helyett: 1.699.000 Ft! Kamatmentes részletre is! Keresse fel szalonunkat MOST! REXAULT ÉLMÉNY VELE ÉLNI KORONA Kft. Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: 76/484-475, 484-814

Next

/
Oldalképek
Tartalom