Petőfi Népe, 1995. június (50. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

%££L? 5 I ■ú PETŐFI NÉPE 1995. június 1., csütörtök • A Duna—Tisza köze napilapja • 50. évf., 127. szám / 23,50 Ft Most vásároljon régi áron szervizünkben átvizsgált. kitűnő állapotú, használt Renault személygépkocsikat és kisáruszállítókat. Korona Kft. Renault Márkaszerviz Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: 76/484-814; RENAULT 484-475 ÉLMÉNY VELE ÉLNI Road Show MA és HOLNAP haszongépjármű­bemutató A bemutató helye: HoványKft. y Szent László krt. 20. Elnöki vétóban reménykednek az ellenzéki pártok A Fidesz levélben fordul Göncz Árpádhoz annak érdekében, hogy a köztársasági elnök meg­fontolásra küldje vissza a Bok­ros-csomagot a törvényhozás­nak. A Fidesz számításai szerint a remélt összegnél kevesebb, csak 100-110 milliárd forint fo­lyik majd be az államkasszába, mivel a Bokros-csomaghoz benyújtott kormánypárti módo­sító indítványok „felpuhították” a tervezett megszigorításokat. Szabó Iván, a Magyar Demok­rata Fórum frakcióvezetője szerdán levélben fordult Göncz Árpádhoz. Ebben felkéri a köz- társasági elnököt, hogy a gazda­sági stabilizációs intézkedések­ről szóló, az Országgyűlés által kedden elfogadott törvényt ne hirdesse ki, hanem azt küldje meg véleményezésre az Alkot­mánybíróságnak. Elhúzódhat a csatlakozás Vranitzky kancellár nem taná­csolja a kelet-európai reformor­szágoknak, hogy a gyors EU- csatlakozásukban reményked­jenek. Az osztrák politikus erről egy bécsi szakértői tanácskozás megnyitóján beszélt. Az állam­férfi szerint a korábbi keleti tervgazdaságok átalakítása sok időt vesz igénybe, másrészt maga az Európai Unió is pont az átalakulásával van elfoglalva. Gyorshírek Elvonások után szépségtapasz A parlament kulturális bizott­sága tegnap megtárgyalta az 1995. évi pótköltségvetésről szóló törvényjavaslat módo­sító indítványait, amelyek kö­zül több ellentételezhetné a | Bokros-csomag megszorító intézkedéseit a kulturális élet területén. Támogatta többek között azokat a módosító in­dítványokat, amelyek a tele-§ pülési kulturális normatívát | 25 forinttal, a megyei norma-1 j tívát pedig 10 forinttal emeli I meg. Ez az önkormányzatok 1 számára 368,3 millió forint | pluszt jelentene. 1 ! Ellenőrzés az utakon I I I 1 Ma és holnap fokozott közúti I ellenőrzésre számíthatunk | | Bács-Kiskun megye útjain. A 1 rendőrség tegnapi sajtótájé- | koztatóján elhangzott, hogy a továbbra is sok engedély nél- | kül vezető, ittasan volán | mögé ülő gépkocsi-tulajdonos miatt kell az újabb ellenőrzést | megtartani. Vörös lett a Körös vize | A román területi vízügyi szervek tájékoztatása szerint | kedden vöröses színeződést | okozó szennyező anyag - föl-1| tehetőleg bauxitszármazék -1 került a Fekete-Körösbe, | I amely a folyó magyar szaka­szát is veszélyeztetheti. Fogolyszökés Dabason | Két személyt már elfogtak a | | Dabasi Rendőrkapitányság III. emeleti fogdájából kedden | hajnalban megszökött három bűnöző közül. A fogva tartot- | tak kifeszítették az ajtót és a I szomszédos ügyészségi épü­let lapos tetején át elmenekül­tek. Ä nyomukba eredő rend­őrök a Tatárszentgyörgyhöz közeli erdős területen hama- \ rosan elfogták Radics Csaba | 123 éves kakucsi és Nyári I György 25 éves ócsai lakoso- ; kát. Harmadik társuk, a rác­kevei illetőségű 40 éves Bab- rovácz József még nem került ; rendőrkézre. Lakóházra zuhant egy katonai repülőgép | Lakóházra zuhant szerdán egy amerikai katonai gya­korló repülőgép a Texas ál­lambeli Wichita Falls nevű városban. Meg nem erősített jelentések szerint a szeren-1 csétlenségben legkevesebb négy személy életét veszi-1 tette, és több mint húszán II megsebesültek. A PARANCSNOK EGYETERT A NYOMOZÁS FOLYTATÁSÁVAL Miért halt meg négy katona? Mint azt tegnap megírtuk, a leg­főbb ügyész is elrendel pót­nyomozást a tavalyi bakonyi lőtéren történt aknavető-robba­nás ügyében. Mint ismeretes, négy Baján szolgáló katona vesztette életét. Az új nyomo­zásra azért került sor, mert pél­dául nem készült helyszínrajz, egymásnak ellentmondóak a ta­núvallomások, s nem tisztázták, hogy ki állította át a rátöltés­gátló szerkezetet, és állítólag a lőlapok előre ki voltak töltve. Megkérdeztük Matúz István ez­redest, a dandár parancsnokát, mit szól a legújabb fel­vetésekhez?- Természetesen egyetértek a szülőkkel és mindazokkal, akik az igazságot keresik ebben az ügyben, mert magam is ezt te­szem. Már most megígérhetem: mint ahogy eddig is, az alakulat mindenben partnere lesz a vizs­gálóknak. Áz összes rendelke­zésünkre álló anyagot átadjuk, és a személyi állomány a tisz­tekkel az élen azon lesz, hogy minél előbb kiderüljön, emberi mulasztás, vagy technikai ku­darc okozta négy bajtársunk ha­lálát - nyilatkozta a parancsnok. Ingatlanaik visszaadását sürgetik az egyházak Holtpontra jutott az egyházi in­gatlanok visszaadásának ügye. Mint Takács Nándor székesfe­hérvári megyés püspök a sajtó képviselőjének elmondta, leg­utóbb tavaly májusban ültek tár­gyalóasztalhoz a kérdésben ille­tékes bizottság tagjai. A kor­mányváltással ugyanis meg­szűnt az egyházi kapcsolatokkal foglalkozó kormányhivatal, s az egykori egyházi ingatlanok visszaadásának ügye a művelő­dési tárca hatáskörébe került. A minisztérium azonban minded­dig nem szorgalmazta a tárgya­lások újbóli megkezdését. A megbeszélések folytatására pe­dig rendkívül nagy szükség volna, mert a mintegy 36 ezer - egyeztetést igénylő - ingatlan­ból eddig mindössze hétezernek a sorsa dőlt el. Tegnap Horn Gyula miniszterelnök megálla­podott az egyházak vezetőivel, hogy a volt egyházi ingatlanok visszaadása a törvényben meg­állapított 10 éven belül megtör­ténik, ugyanakkor a pénzbeni kártérítés határidejét 20 évre emelik fel. A kormányfő erről azt követően beszélt, hogy talál­kozott a négy történelmi egyház vezető személyiségeivel. A kormány megvizsgálja az egy­házaknak azt az igényét is, hogy ügyeik intézésére egy politikai államtitkárt neveznek ki. Kommentárunk a 2. oldalon. Washington boszniai tervei Bili Clinton amerikai elnök szerdán megerősítette azokat a kiszivárogtatásokat, amelyek szerint az Egyesült Államok felkérés esetén kész fontolóra venni szárazföldi erők ideigle­nes jellegű kivezénylését a boszniai ENSZ-kötelék átcso­portosításának elősegítésére. Borisz Jelcin elnök határozot­tan ellenezte szerdán a délszláv válság erőszakos megoldását a legutóbbi boszniai fejlemények kapcsán. A Moszkva környéki területeket felkereső orosz el­nök erről Jahromában beszélt újságíróknak nyilatkozva. Az orosz államfő közölte, hogy az orosz békefenntartó zászlóalj szükség esetén kész bekapcso­lódni a boszniai szerbek által túszul ejtett kéksisakosok ki­szabadításába. A boszniai szerbek vezetése szerdán „sürgős diplomáciai tárgyalásokat” sürgetett a nem­zetközi összekötő csoport kép­viselőivel, és azonnali találko­zót javasolt az öt hatalom kép­viselőinek, hogy megtárgyalják a túszul ejtett kéksisakosok problémáját. Kizuhant az erkélyről Tegnap lezuhant egy idős nő a kecskeméti Nyíri úti szociális otthon harmadik emeletéről. A nő kiment lakása erkélyére és a huzat becsapta mögötte az ajtót. Elhatározta, hogy átmászik a szomszédos erkélyre, onnan jut ki a folyosóra. A szomszédasz- szonya próbálta lebeszélni, de az idős nő hajthatatlan maradt. Át­mászott erkélye korlátján, ám elvesztette egyensúlyát és lezu­hant. Életveszélyes állapotban szállították kórházba. Nemzeti gyásznapot tartottak tegnap Oroszországban a Szahalin szigetén pusztított földrengés áldozatainak emlé­kére. A kutatás folyik, a mentőalakulatok még kétezer em­bert keresnek a romok között. fotó: Reuters ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ A KONZERVGYÁRBAN Vezetőváltás Nagykőrösön A mai naptól a Nagykőrösi Konzergyár Rt. vezérigazgatója Csemus Tamás, aki eddig a műszaki igazgatói feladatokat látta el. Tegnap délután döntött erről a részvénytársaság köz­gyűlése, miután - a cég tulaj­donosi szerkezetében bekövet­kezett jelentős változások nyomán - tisztújítás történt az igazgatóságban és a felügyelő­bizottságban is. A nagykőrö­si konzervgyár részvényeinek többsége mintegy ezer munka- vállaló kezében van, akiket az általuk létrehozott MRP szer­vezet ügyvezetése képvisel. A vezérigazgató személyével kapcsolatban különböző volt az MRP szervezet és a 46,8 száza­lékban tulajdonos Állami Va­gyonügynökség szándéka, de érvényesült a többségi elv. Cikkünk a 3. oldalon. KOMMANDÓSAKCIÓ BEREKFÜRDŐN Rendőrkézen a gyermekrablók Bravúros nyomozást követően a rendőrségi kommandósok sér­tetlenül kiszabadították tegnap éjfélkor a Jász-Nagykun-Szol- nok megyei Berekfürdőn, egy a rablók által bérelt hétvégi ház­ból a nyolcéves Horogh Tí­meát. Mint azt tegnap megír­tuk, a kislányt tegnap rabolták el iskolából hazamenet. A rendőrök kedden este fél tízkor jutottak Ózdon olyan adatok birtokába, amelyek alapján pontosítani tudták a kislány és elrablóinak hollétét. A sikeres szabadítás mindössze fél percig tartott. Az ajtó betörésekor a kislány aludt - egy perc múlva már a földön fekve bilincsben voltak az egyébként fegyverte­len rablók, Tímea pedig feléb­redve a rendőrök karjaiba ug­rott. A kislány reggel már meg is érkezett szüleihez Ózdra. Ä gyermekrablók egyébként 16 millió forintot követeltek vált­ságdíjként. A három gyanúsí­tott mellett a gyermekrablás ki- tervelésében és végrehajtásá­ban aktív szerepet játszott Ta­kács Zoltán 31 éves, büntetett előéletű ózdi lakos is, aki a ko­rábbi önkormányzati testület­ben a város alpolgármestere volt. Negyedik gyanúsítottként a rendőrség őt is őrizetbe vette. Tegnap, a kihívás napján megmozdult az egész ország. Megyénkből harminckilenc tele­pülés nevezett be a 24 órás megmérettetésre, hogy különböző sport- és játékos vetélkedőkön bizonyítsák állóképességüket. Felvételünkön a kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Is­kola diákjai, akik vidám testmozgással kezdték a napot. Tíz órakor pedig valamennyien részt vettek a városi futóversenyen. A kihívás napi megyei eseményekről készült beszámolónkat a 2., 3. és a 11. oldalon olvashatják. fotó: szász András Mától érvényes PETŐFI NÉPE előfizetői kártyája. Már több mint 250 helyen kedvezménnyel vásárolhatnak a kártyatulajdonosok. (A részletek a 9. oldalon olvashatók.) PETŐFI NíPE A Da«a-Ttot köze teg&épuertfbb aapüapja (56442)

Next

/
Oldalképek
Tartalom