Petőfi Népe, 1995. április (50. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

..... . P ETŐFI NÉPE 1995. április 1., szombat • A Duna-Tisza köze napilapja • 50. évf., 77. szám / 19,50 Ft m RENAULT IZÁCIÓ! JEL CSŐK Keresse felszí MOST! Korona Kft. Kecskemét, Külső-Szegedi Tel.: 76/484-475; 484-814 -ja, (48173) _______________ D ráguló gyógyszerek Szerdán távozott az utolsó kismama a majsai szülő­otthonból. Korábban hírül adtuk, hogy az intézmény működ­tetését ideiglenesen szünetelteti a kiskunhalasi Semmelweis Kórház. Dr. Kövecs Gyula kórházigazgató személyesen bú­csúztatta el az otthon utolsó lakóit, Kuhár Mariánát és kislá­nyát, Marianna Corinát. Az intézmény további sorsáról a na­pokban folytatott tárgyalásokat a kórház és a város vezetése, de még nem tudni, mikortól fogadhatnak itt új betegeket. Et­től függetlenül a nőgyógyászati szakrendeléseket nem szün­tették meg a majsai szülőotthonban. fotó: tapodi Kálmán PAPRIKAHAMISÍTÁSI BOTRÁNY Újabb gyanúsítottak Gyorshírek ________________________________ öí | Büntetés hiányzásért j I Május 1-je után adminisztra­tív szabályozást vezetnek be a Parlamentben annak érdeké­ben, hogy lehetővé váljon az j igazolatlanul hiányzó képvi­selők megbüntetése. Ezt G. Nagyné Maczó Ágnes, az Or­szággyűlés alelnöke közölte j sajtótájékoztatóján. MÁV-intézkedés A MÁV pénteken 14 órától | megteszi a szükséges lépése­ket a vasúti közlekedés zavar­talansága érdekében, ameny- nyiben nem születik megálla­podás a kollektív szerződés | módosításáról. Ez esetben ve­zérigazgatói utasítás lépne életbe, miután március 31-én lejár a kollektív szerződés. Az államnak fizetünk? | Nem biztos, hogy az egész- | ségügy bizonyos területein bevezetendő térítési díjakból származó összegek a társada­lombiztosítás bevételei között | szerepelnek majd. Ezt Kö-§ | kény Mihály népjóléti politi­kai államtitkár közölte. Azt is | elmondta, hogy a tb. idei költ­ségvetése várhatóan csak jú- | nius 1-jétől léphet életbe. Lenyelt kábítószer I Rendőrségi őrizet mellett I kórházba fektették azt a 29 | éves venezuelai állampolgárt, 1 akinél Ferihegy Il-n belépte- 1 tése során kábítószert találtak. | A szert cipőjében rejtette el, illetve 20 darab kokaint tar­talmazó kapszulát nyelt le. Barreto Pocheco cipőjében a | vámosok összesen 805 1 I gramm kokaint fedeztek fel. I | I Honvédségi elbocsátás? j Elképzelhető, hogy csaknem háromezer honvédségi pol­gári alkalmazottat bocsátanak j el július 1-jétől a kormány március 12-ei döntésének végrehajtása érdekében. Az ügyben szombaton lesz ér­dekegyeztetés a tárcánál. Háromszáz áldozat Í Afganisztán északi részében földcsuszamlás és sziklaom­lás következtében életét vesz- tette 300 ember. A tragédia I még kedden történt Badahsán 1 tartomány Darjam hegyvidéki | körzetében egy faluban. Viha- | ros esőzések következtében g * föld-, iszap-, és kőlavina te-1 i mette be a település 40 házát. I A lezúduló görgeteg élve el- 5 temetett 300 embert. t Áprilisi tréfa f Tegnap megbénultak a ka­zahsztáni bankok. Az Almati- ■ ban megjelenő Ekszpressz K * című lap - április 1-jei tréfa- I ként - pénteken azt írta, hogy I a kazah nemzeti valuta, a 1 tenge tízes címletű bankje- I gyeit 125-250 dollár közötti összegért váltják be a bankok. I 1 Azért, mert kiderült, hogy „hiba történt” a bankók nyo­másakor: a londoni pénz­nyomdában a hamisítás meg­nehezítését szolgáló fémszál | platina és arany ötvözetéből g készült és ezért ér ilyen sokat 1 a kazah tíztengés. Az importált gyógyszerek je­lentős része - több mint 900 külföldi patikaszer - 28,8 szá­zalékkal drágul április 1-jétől. A gyógyszer-nagykereskedők a vámpótlékkal és a forintleérté­keléssel megegyező arányban emelték áraikat, figyelembe véve a következő három hó­napban várható devalválást is. Ezt a lépést az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztárral is egyeztették, a biztosító azonban A 47 éves kecskeméti Sallai Mihály vállalkozó volt a szen­vedő alanya egy zsarolási akci­ónak, mely csütörtökön kora délután csaknem tragédiába torkollt. Megelőzően hárman a városszéli Csalánosi erdőbe csalták az ismert szikvízgyártót. Ott pisztollyal fenyegették, s nem kevesebb, mint 10-15 mil­lió forintot követeltek a szaba­don engedéséért. A rendőrségi Jelentős értékű vagyont ad el a megyei önkormányzat. A teg­napi megyegyűlés vitájában Kecskeméten Tóth Zoltán kis­kunhalasi polgármester, megyei közgyűlési tag a Csipke Hotel eladási tervét bírálta. Sokallta az ingatlanért remélt 40 milliós vételárat is. Szerinte aki ennyit megad érte, az nem szálloda­ként fogja tovább működtetni. Nyilas Gábor, a megyei önkor­mányzat osztályvezetője pró­bálta a polgármester aggodal­Bekövetkezett a hónapok óta sejthető döntés. Szerdán Pécsett - a tulajdonosok akaratának megfelelően - összeolvadt a ba­jai Bácshús és a pécsi Möbiusz. Bran József vezérigazgató a fú­ziót azzal indokolta, hogy ezzel erősíteni szeretnék a hazai és a nemzetközi piaci pozícióikat. Ezt a részvényesek a közgyűlé­seken elfogadták. Kétségtelen, ezzel a lépéssel a magyarországi húsfeldolgozó csak az alaplistán szereplő 263 patikaszer árváltozását tudja átvállalni. Ezért a 100, 95, il­letve 90 százalékban támoga­tott, alaplistás import gyógy­szerek ára nem emelkedik, a többi importtermék viszont drágább lesz. Többet kell fi­zetni számos 40 és 70 százalé­kos arányban támogatott, vala­mint teljes árú patikaszerért, köztük a külföldi antibiotiku­mokért. vizsgálat jelenlegi szakaszában nem adtak bővebb felvilágosí­tást a zsarolás hátteréről. így sem a vállalkozó, sem az elkö­vetők - egy kivételével - nevét nem közölték. Ugyanakkor megtudhattuk, hogy a túsznak szerencsésen sikerült megszök­nie három őrzője elől. Az azon­nali rendőri intézkedések nyo­mán a három támadóból kettőt már elfogtak. Egy 30 és egy 29 mait eloszlatni. Elmondta: már a vagyonértékelés és az értéke­sítés is nyilvános pályázaton fog történni. Szerinte az önkor­mányzatnak is van beleszólása abba, hogy az új vevők ne piros lámpás házat alakítsanak ki a hotelben. A megyei közgyűlés egyelőre kivette az eladni kívánt ingatlanok köréből a halasi ho­telt addig, amíg az értékesítés körülményeit nem tisztázzák. További részletekről a 3. olda­lon olvashatnak. cégek közül a Dél-magyaror­szági Húsipari Részvénytársa­ságra keresztelt cég az egyik legtőkeerősebb hazai élelmi­szer-ipari vállalkozássá vált. A tervek szerint a belföldi piacon egy-két éven belül monopol­helyzetbe kerülnek. Á fúzió költségmegtakarítás­sal is jár. A tevékenységeket át­csoportosítják. Baján nagyobb szerepet kap a marhavágóhíd, míg a pécsi vállalat alsómocso­Sali is elesett Az orosz csapatok ellenállás nélkül elfoglalták péntek dél­után Dzsohar Dudajev csecsen elnök csapatainak utolsó erős­ségét, Sáli városát is. A csecsé­nek lényegében a csütörtökön elfoglalt Gudermeszhez hason­lóan nagyobb ellenállás nélkül feladták a várost, és a déli he­gyekbe vonultak vissza. Saliba az orosz belügyi csapatok pén­tek délután vonultak be, előző­leg megadásra vonatkozó ulti­mátumot intéztek a védőkhöz. éves kecskeméti férfi gyanúsít­ható alaposan a cselekmény el­követésével. Náluk a fegyvert a házkutatás során meg is találták, míg harmadik társuk, a’ 26 éves gádorosi Juhász Benedek szö­késben van. Munkatársunknak sikerült tegnap telefoninterjút készíteni Sallai Mihállyal sze­rencsés megmeneküléséről. Az írást az 5. oldalon olvashatják. Kommentárunk a 2. oldalon. Pályázatnyertesek Információnk szerint a három pályázóból ketten nyertek a Kecskemétre kiírt helyi rádió­frekvencia-pályázaton. A. me­gyei önkormányzat, illetve a Róna rádió hajnali 2 órától 14 óráig sugározhat a korszerű, többek által fogható nyugati frekvencián. Műsoridejének 10 százaléka lehet reklám. A kecs­keméti önkormányzat, illetve a Gong rádió pedig 14 órától haj­nali kettőig közvetíthet rádió­műsort a hírős városban, 20 százaléknyi reklámmal. ládi üzeme viszont a füstölt szárazára teljes termelési lehe­tőségét kapja meg. Az új veze­tés a két cég menedzsmentjéből került ki. A termelési igazgató Lendvai Tibor, a kereskedelmi Haszur Antal, a gazdasági igazgató pedig a pécsi Stercz Jenőné dr. lett. Az új vezetés azzal is számol, hogy Magyar- ország az Európai Közösségek tagjaként a cégnek nagy üzleti lehetőséget biztosít. Ugyan az ORFK nyomozócso­portja által folytatott paprika- hamisítási ügy vizsgálatának határidejét május 15-éig meg­hosszabbították, a szakemberek szerint már most biztos, hogy a vádemelési javaslatra júliusnál előbb nem kerülhet sor. A szer­teágazó bűnügy felderítését - amelynek egyes szálai a nyír­ségbe vezetnek - tovább nehe­zíti, hogy három hét alatt újabb 30 személyt hallgattak ki gya­núsítottként, mert tevékenyen A rendőrségen beismerte tettét a siklósi taxis meggyilkolásával gyanúsított Josip Vujics. A 30 éves szerb férfi kedden este szállt Erlich János taxijába. Nagyharsány után megállíttatta a kocsit, 7,65-ös pisztolyát.a so­főr fejének szegezve pénzt köve­telt. Ámikor a taxis hátrafordult, halántékon lőtte. A holttestet az árokba lökte, a 20 ezer forintot tartalmazó pénztárcáját kiürí­tette, a Lancia Themát vissza­vitte Siklós határába. Futva el­érte a nagyharsányi buszt, ame­lyen többen látták a vérfoltos ruházatú férfit. Vujics 1993 vé­gén kapott menedéket Magyar­Negyven török bújt meg egy Hamburgba tartó kamion mo­gyorószállítmányában. A gyu­lai vámhivatal pénzügyőreinek gyanús volt egy péntek reggel belépésre jelentkezett török kamion fuvarokmánya. Ezért az árat is átvizsgálták. A ponyva felnyitása után mindössze né­hány mogyorószsákot kellett részt vettek a hamis paprika előállításában és forgalmazásá­ban. A nyomozás középpontjá­ban áll annak kiderítése is, mi­ként került mesterséges színe­zőanyag egy hajdúszoboszlói székhelyű mezőgazdasági rész­vénytársaság által gyártott pa­rasztkolbászba. A rendőri fellé­pés nyomán a még raktárkész­leten lévő egymillió-három­százezer forint értékű kolbászt megsemmisítették. További részletek az 5. oldalon. országon. Mohácsról Szek- szárdra került, majd 1994 júliu­sában lőfegyverrel való vissza­élés miatt vizsgálat indult ellene Baján. Az eljárást elmeállapo­tára való tekintettel megszüntet­ték és kiutasították az országból. Tavaly október 19-én ismét me­nedéket kért Harkányban. Bár a Baranya megyei főkapitányság a menekültügyi hatóságnak je­lezte a korábbi bajai eseménye­ket, családegyesítés címén je­lenleg állapotos feleségével és kislányával együtt mégis tartóz­kodási engedélyt kapott. Vuji- csot hazájában hét gyilkosság elkövetése miatt körözik. elmozdítani ahhoz, hogy a gyanú beigazolódjon. A zsákok mögött ugyanis egy barátságo­san mosolygó fiatalemberre bukkantak. Ezután szinte „vé­geláthatatlan” sorban újabb és újabb férfiak kerültek elő a ka­mion gyomrából. A rögtönzött népszámlálás során negyven tö­rököt vettek lajstromba. A hazai húsfeldolgozás központja lehet a cég. fotó: pn-arch1v Pisztollyal zsarolták meg az ismert vállalkozót Eladják a Csipke Hotelt? Bajai és pécsi cégegyesítés BAJÁN IS ÜGYE VOLT A RENDŐRSÉGGEL Vallott a taxisgyilkos Negyven törököt fogtak

Next

/
Oldalképek
Tartalom