Petőfi Népe, 1995. január (50. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-07 / 06. szám

1995. január 7., szombat • A Duna-Tisza köze napilapja • 50. évf., 6. szám / 19,50 Ft MA Hétvégi magazin 9-12. oldal Gyorshírek Miniszteri engedély Fodor Gábor művelődési mi­ll niszter engedélyezte a Kö­I zép-Európai Egyetem (CEU) § magyarországi rendszeres 1 működését, s így a CEU mos- § | tantól hivatalosan elfogadott § felsőoktatási intézménynek | minősül. A Soros Alapítvány | | által támogatott egyetemről és f 1 nem a Kecskeméten tervezett § Közép-európai Nemzetközi 1 Egyetemről van szó. Kéményseprőtörvény 1 Kéményseprőtörvényt sürget- | tek azon céhbeliek, akik az új év alkalmából felkeresték a | Magyar Köztársaság elnökét. A javaslatot Göncz Árpád sem vitatta, de felhívta arra a figyelmet, hogy az Ország- gyűlésnek azt megelőzően még számos jogszabályt kell megalkotnia. Olíg szennyezés A vízügyi szakembereknek l | eddig sikerült megakadályoz-1 niuk, hogy a Körösökbe jus­son a Berettyóba Románia | felől került olajszennyezés. Füsthalál Nagykőrösön I | Nagykőrösön szerdán este a | Lázár Vilmos út 34. sz. alatti I lakóház szobájában eddig ' tisztázatlan körülmények kö­zött tűz keletkezett, és a sűrű j füstben életét vesztette a 69 | éves özv. Hasúr Lászlóné. A tűz később oxigénhiány miatt | önmagától kialudt. || ijij: A gyilkossal összejátszó őrök ! A bogotái börtönben egy fo­goly négy lövéssel megölte | Samuel Mengalt, a Kolumbia i | északi partvidékén tevékeny­kedő kábítószerkartell feltété- j lezett főnökét. A hidegvérű | gyilkossal összejátszó két | börtönalkalmazottat, akik a § fegyvert becsempészték neki, azonnal leváltották, és bebör- j tönözték. Halálos ítélet Végrehajtották a halálos ítéle­tet tegnap Szingapúrban egy fiatal hongkongi nőn, aki elő­li zőleg kéthetes büntetéshalasz-§ tást kapott, hogy a karácsonyt még kilencéves fiával és szü­leivel tölthesse. A kábító­szer-csempészésért elítélt 25 | I éves Angel Mu Pui-pengen, J aki ártatlannak vallotta magát, végrehajtották a halálbünte-1 tést, dacára a szingapúri ható­ságoknak benyújtott számos | kegyelmi kérvénynek. Újabb kínai doppingbotrány A kínai sporthivatal bejelen­tette: vizsgálatot indított an­il nak a két súlyemelőnőnek az | ügyében, akiknek a novem- j béri isztambuli világbajnok- § ság alatt végzett doppingvizs­I gálata pozitív eredményt ho- zott. A vétség ténye tegnapra vált ismertté. A doppingoló I súlyemelők egyike Li Dán, I aki a plusz 83 kg-os kategóri­ában világrekorddal nyert aranyérmet, a másik pedig Wang Sheng, az 54 kg-os súlycsoport győztese. Telekadót vetnek ki júliustól Halason Clinton levele Bili Clinton amerikai elnök tegnap levelet intézett Borisz Jelcin orosz elnökhöz, amely­ben aggodalmát fejezte ki a csecsenföldi konfliktus nagy­számú civil áldozata miatt. Hi­vatalos források szerint az el­nök arra is kérte Jelcint, hogy tegyen lépéseket a válság tár­gyalásos úton történő rendezé­sére, eleget téve a nemzetközi normáknak. A levelet az elnök tegnap hagyta jóvá, és már az­nap kézbesítették a Kremlnek. Bűnpártolók A katonai ügyészség két újabb gyanúsítottat hallgatott ki Gu­lyás Lajos honvéd ügyében, aki karácsony előtt fegyveresen el­hagyta őrhelyét és Budapesten kirabolt egy boltot. Bűnpártolás gyanújával letartóztatták B. T. polgári személyt, akit azóta már kiengedtek. Letartóztatták L. F.-et is, bűnsegédként elköve­tett fegyveres szökés és bűnse­gédként megvalósított fegyve­res rablás bűntettének alapos gyanúja miatt. Egészségügyi felmérés Az egészségügyben az inflációt nem fedezi a működtetésre for­dítható összeg, ezért a korábbi­nál átgondoltabb szervezeti vál­toztatásokra lesz szükség. Ezt segíti elő az a felmérés, amely­nek során április végéig áttekin­tik az egészségügyi intézmé­nyek kihasználtságát. Október elsejétől átalakítják a társada­lombiztosítás és az egészség­ügy közötti szerződéseket is. Újabb helyi adó bevezetéséről döntött legutóbbi ülésén Kis­kunhalas önkormányzatának képviselő-testülete. A telekadót azonban csak 1995. július else­jétől vetik ki. Az önkormányzat ezzel szeretné ösztökélni mind­azokat a telektulajdonosokat a beépítésre vagy hasznosításra, akiknek a városban évek óta üresen áll az építési területe. Foghíjtelkekből sok akad Kis­kunhalas belvárosában is. A te­lekadó mértéke évi száz forint lesz négyzetméterenként. A rendelet vonatkozik minden olyan épülettel, vagy egyéb építménnyel be nem épített te­lekre, amelyet a város rendezési tervében építkezésre jelöltek ki. Megalakult a megyei közgyűlés Bírók elleni fegyelmi eljárás A december 11-én választott megyei közgyűlés tagjai a tegnapi alakuló ülés után a kecskeméti megyeházán. Egyedüli jelöltként a kecske­méti dr. Balogh Lászlót (MSZP), a korábbi alelnököt választotta elnökké a 46 tagú új megyei közgyűlés tegnapi ala­kuló ülésén. Balogh László 33 közgyűlési tagtársától kapott bizalmat. Illetményét a minisz­teri fizetés 90 százalékában, azaz 121 ezer forintban hatá­rozta meg a közgyűlés. A tör­vény szerint az elnök joga ja­vaslatot tenni az alelnökök személyére. A Magyar Szocia­lista Párt, a Független Kisgaz­dapárt és a Fidesz közötti ko­rábbi megállapodásnak megfe­lelőenjavasolt alelnökjelölteket Balogh László. A kecskeméti dr. Bacsó Mihály (Fidesz) 30, míg a két kisgazdapárti jelölt, a lajosmizsei dr. Ádám Pál és a dunapataji Szabó Mihály 28-28 támogató szavazattal lett alel- nök. Illetményüket az elnöki fi­zetés 85 százalékában, vagyis 102 ezer forintban állapították meg. Az ülést az elnökválasztásig a közgyűlés korelnöke, Trepák Árpád vezette. Az önkormány­zati törvényre hivatkozva zárt ülést rendelt el, még az elnök- és alelnökjelölésekre is. (Maga a választás természetesen titkos volt). A törvény azt mondja ki: a testület zárt ülést tart ilyen ügyek tárgyalásakor, ha az érin­tett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Török Gusz­táv Andor azt javasolta: várják meg, hogy egyáltalán kiket je­lölnek e posztokra és majd ők nyilatkoznak: kívánják-e a zárt ülést? Trepák Árpád úgy érvelt: a 46 közgyűlési tag közül az el­nöki jelölés előtt bárki lehet érintett, hiszen bárkit jelölhet­nek elnöknek, így ő kéri a zárt ülést, amit el is rendelt. To­vábbi részletek a 3. oldalon. Kommentárunk a 2. oldalon. Az Igazságügyi Minisztérium sajtótitkársága közleményben reagált arra a sajtóban megje­lent állításra, miszerint „elkez­dődött a bíróságok szétverése”. Leszögezik: a „hitelesnek mondott, ám meg nem nevez­hető forrásból" szerzett értesü­lésnek annyi valóságos alapja van, hogy Vastagh Pál igazság­ügyminiszter a közelmúltban fegyelmi eljárást kezdeménye­zett a Legfelsőbb Bíróság Fe­gyelmi Bírósága elnökénél több megyei bíróság elnöke és kol­légiumvezetője ellen. A minisz­ter a bíróságokról szóló törvény rendelkezései szerint járt el, amikor fegyelmi vétség gya­núja miatt intézkedett. A tárca vezetője a jövő héten tájékozta­tást ad az ügyről. Tévedtek a vámosok? A Veszprém megyei vámpa­rancsnok reméli, hogy a bala­tonfüredi olajügyben emberei nem korrumpálódtak, hanem megtévesztették őket. Ennek el­lenére több, az olaj színezését ellenőrző és a vámkezelést végző vámos ellen fegyelmi in­dul. Részletek az 5. oldalon. Dögszalámi százhúszért Meghökkentő bűncselekmény történt Tolna megyében. Egy betéti társaság vezetője - a tit­kárnőjével közösen új „vállal­kozásba” kezdett. Az ötletet az adta, hogy egy Paks környéki termelőszövetkezet sertéstele­pén dolgozó fiatalember elhul­lott sertések szállítását ígérte nekik, mondván, remek kutya­eledel válhat belőle. Eddig öt­száz kilónyi döghúshoz juttatta a kétszemélyes társaságot - ki­lónként negyven forintért, azaz összesen húszezerért. A páros pedig kitalálta, hogy feldolgoz­zák a húst. Hét sonkát és több Cserbenhagyást jelentettek a halasi rendőrség közlekedési osztályának csütörtökön dél­után. A helyszínelésre siető rendőrségi Golf megkülönböz­tető jelzéseit használva kocsi­sort előzött a Kossuth utcán. Az esetre érvényes előírást - hogy tudniillik jobbra húzódva, ha kell, megállással segítsük az ilyen jelzést használó járműve­tábla szalonnát pácoltak belőle, a gusztustalan, színeváltozott húst pedig ledarálták, pirospap­rikával átfestették, majd hozzá­keverték a fűszereket. Ezután kolbászt és szalámit töltöttek belőle. De nem a kutyáknak szánták, hanem Pakson árusí­tották. A jutányos áron kínált felvágott 120 forintot kóstált ki­lónként; szerencsére - eddig úgy tudni - nem kóstolta meg senki. Ám van olyan család, amely kerek egymázsányit ren­delt az olcsó portékából. Sze­rencse, hogy a paksi rendőrök lefülelték a vállalkozókat. két - hagyta figyelmen kívül egy, a sorban haladó Dacia személygépkocsi. A lámpasor előtti, balra kanyarodó sávba akart hajtani, ehelyett a sebesen közeledő rendőrautóba sikerült. Miután személyi sérülés nem történt, csupán anyagi kár ke­letkezett, ezúttal szabálysértés­sel megúszta a Dacia vezetője. További részletek az 5. oldalon. A Bács Volán is árat emel Az üzemanyagárak januári drágulása áremelést eredmé­nyezett a tömegközlekedési vállalatoknál is. Mint azt Ma­darász Imre, a Bács Volán személyforgalmi osztályveze­tője elmondta, a helyi közleke­désben az előre váltott menet­jegy 34 forintra emelkedett, a sofőrnél váltott jegy ára 50 fo­rintra nőtt. Az egyvonalas bér­letért 710 forint helyett 805-öt, az összvonalasért 960 helyett 1088-at kell fizetni. A diák- és nyugdíjasbérletek 272 forintba kerülnek, az eddigi 240 he­lyett. A helyi közlekedés tari­fáiról az önkormányzatok jo­gosultak dönteni. Telefondíjak Ez évtől kezdődően automati­kusan követik az inflációt a távközlési díjak, amelyeknek maximumait eddig az árhatóság határozta meg - közölte a Ma­táv. A közlemény szerint a Ma­táv Rt. díjai a tarifarendelet értelmében követik az ipari­termelő árindex emelkedését, amelynek 1995-ben figyelembe vehető értéke 10,2 százalék. Helyszínelésre robogó rendőrkocsi elé hajtott Készül a Stadler FC A Stadler FC NB I-es labdarúgócsapatának játékosai meg­kezdték a felkészülést a tavaszi idényre. Az új évet egyelőre könnyed futással kezdték a csengődi szőlők közötti homokos úton. Lapinformáció szerint a megvesztegetési kísérlettel gya­núsított Sorin Cigant szabadlistára tették, és az NB Il-es Kábái Cukor FC edzésén vesz részt. A Stadler FC felkészüléséről a 13. oldalon írunk. fotó: farkas tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom