Petőfi Népe, 1995. január (50. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-03 / 02. szám

1995. január 3., kedd Megyei Körkép 3. oldal A megyei közgyűlés alakuló ülése Kecskeméten pénteken alakul meg a negyvenhat tagú új me- : gyei közgyűlés. A megbízóle­velek átadása és a közgyűlési tagok eskütétele után megvá­lasztják a szavazatszámláló bi­zottságot. Ezt követően zárt ülésen, titkos szavazással vá­lasztják meg a megyei közgyű­lés elnökét, majd megállapítják az illetményét. Ugyancsak zárt ülésen választják meg az alel- nököket és határozzák meg azok illetményét. Az új megye­gyűlésbe bejutott Kőtörő Mik­lós halála miatt az SZDSZ-lis- tán utána következő Schön Fe­renc hajósi polgármester lett tagja a megyei közgyűlésnek. Petőfiszállás új jegyzője Január elsejétől új jegyzője van Petőfiszállásnak. Eddig Papp Sándomé látta el a jegyzői te­endőket, nyugdíjazása miatt azonban pályázatot írt ki az ön- kormányzat. Az állást Makány Jánosné nyerte el, aki tegnap vette át új munkakörét a pol­gármesteri hivatalban. A rádiótelefonokat is lopják már Egyre gyakrabban kapunk hírt rádiótelefon-lopásokról. Baján a Skála Áruházból a Lilla Sve­rige Bt. tulajdonában lévő 110 ezer forintot érő rádiótelefont lopták el a múlt év végén. Eltűnt kecskeméti autók nyomában Kecskeméten az ünnepek ide­jén ismét több autót loptak el. Az Aranyhomok Szálloda elől december 29-én egy 1,2 milliót érő kocsit vittek el, melynek tu­lajdonosa egy Kiskunhalason lakó ukrán üzletember volt. 30-ról 31-re virradóra egy 300-350 ezer forintot érő Re­nault 25-öst tulajdonítottak el a Bajcsy-Zsilinszky utcából. Mindeddig egyik kocsi hollété­ről sem tudnak, a tettesek sem ismertek. Vízen a rekonstruált bajai bárka Tegnap a Mahajosz hajótelepén a Buzetzky Győző vezette lel­kes hajómentő csapat, akiké a muzeális értékű vízi jármű megmentésének érdeme, a só­lyáról újra vízbe engedte a kö­zel százéves bajai halászbárkát. A nyáron kiemelt vízi járműn elvégezték a legfontosabb ács­munkákat, és kicserélték az el­korhadt elemeket. Tavasszal újra partra vontatják és elvég­zik a nélkülözhetetlen kátrá­nyozást. Azt ígérik, hogy a kö­zelgő turistaszezonra a Mo­hácsról vásárolt bárkával együtt újra díszei lesznek a Sugovicá­nak, a főtérnek. j KÖZÉLETI HlREK • A tiszakécskei Ellenzéki Po­litikai Vitakör január 4-én, szerdán 18 órakor tartja újabb találkozóját a Béke utcai böl­csőde épületében. A vitakör témája az önkormányzati vá­lasztások kiértékelése lesz. 0 Aszódi Ilona Katalin ország- gyűlési képviselő fogadóórát tart január 6-án, pénteken dél­előtt fél 9 órától Soltvadkerten, a polgármesteri hivatalban. 55 DEKA RAGALOM AZ IMREHEGYI POLGARMESTERNEL A bíróság szerint sem volt jogos a választási kifogás Imrehegyen a múlt évi decemberi önkormányzati választás reggelén Villányi József (Imrehegy, Szarkás 40.) kifogással élt. Flaisz Pálnak, a helyi választási bizottság elnökének írásban adta át, hogy Takács Jánosné polgármesterjelölt férjével együtt megsértette „a választási kampány tilalmát előíró 17. paragrafus 5. pontját”. E vétóval kapcsolatos ügy eljutott a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz. A múlt esztendő végén meg­hozták a végzést: a megyei bíróság a kérelmező választási kifo­gását elutasítja. Január közepétől drágul az élelem A január a nagy áremelések időszaka. Tegnap az energiaárak növekedéséről adtunk hírt, ma az alapvető élelmiszereket érintő áremelés mértéke után érdeklődtünk. Az élelmiszerek megvásárlása eddig is sok családnak jelen­tett gondot. A hónap közepétől még nehezebb lesz a konyha­pénzből kijönni. Az ügyben megkerestük a választási bizottság elnökét.- Hogyan értékeli a történte­ket?- Az eredmény várható volt. A választásra jogosultak 70 szá­zaléka szavazott, azaz 465-en, s közülük 402-en Takács János- néra. Az pedig egyértelmű, hogy minden nagyon szabályo­san ment. Nagyon vigyáztam én erre. Valóban bejött hozzám Villányi József, aki még reggel 8 óra után írásban hozta a kifo­gását. Összeültünk - a kör­jegyző is itt volt megtárgyal­tuk, de elutasítottuk a bead­ványt. Ugyanis bizonyítási in­dítványt nem terjesztett elő és tanúkat sem nevezett meg. A ha­tározatról délután értesíteni akartuk, de nem volt otthon. Másnap reggel hivatalosan ma­gam adtam át a levelet.- Említette, különösen figyelt erre a választásra. Új társadalombiztosítási kártyá­kat vezet be januártól az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). Az intézkedés azért in­dokolt, mivel - mint ismeretes - az Alkotmánybíróság alkot­mányellenesnek minősítette a A kecskeméti önkormányzat ál­tal eladásra meghirdetett, a Vá­rosi mozival szembeni üres épí­tési telekre egy pályázó, a Csemege Julius Meinl Rt. je­lentkezett. A 3 ezer 665 négy­zetméteres ingatlanért a meg­hirdetett árat, 43 millió 980 ezer forintot ajánlott, így meg­nyerte a pályázatot. A lekö­szönt képviselő-testület egyik utolsó ülésén a cég fizetési könnyítést kért, de ezt elutasí­tották, így némileg bizonyta­lanná vált a tranzakció. A leg­frissebb hír, hogy a Csemege Julius Meinl Rt. átutalta a pénzt, az ingatlan így négyzet- méterenként 12 ezer forintos áron elkelt. A telek korábbi ki­sajátítási költségeihez való- Nekem már nem ez az első ilyen megbízatásom. Igaz, soha nem volt gond, de a kinti han­gok végett most minden erőm­mel azon voltam, hogy véletlen se kövessünk el hibát. Minden szabályos, törvényszerű volt, még a beadvány elutasítása is - mondta Flaisz Pál. Villányi József beadványá­nak lényege szerint Takács Já­nosné (férjével együtt) decem­ber 10-én, 2.12 órakor az ő la­kásának kapuján zörgetve papí­rokat hagyott hátra, majd sze­mélygépkocsival elmenekült. Az említett papír is létezik, amin egy rímbe szedett 55 so­ros vers - egyebek mellett - hí­rül adja, mennyit fejlődött a község Takács Jánosné pol­gármestersége idején.-A választás lezárult. Ismét győzött. Mit szól a bírósági ügyhöz Takács Jánosné?- A körzeti megbízottunk, személyi szám aiKaimazasat, így az azzal ellátott betegbiztosítási igazolványok használatát is. A kártyák cseréje azonban nem egyszerre történik, ezért a régi és az új betegbiztosítási igazolvá­nyok ugyancsak érvényesek. hozzájárulás miatt a bevételből az APEH-nak és a megyei ön- kormányzatnak is jár pénz. A kecskeméti önkormányzat 20 millió forintot az adóhivatal­nak, 7,5 milliót pedig a megyei önkormányzatnak ad át. A Vá­rosi mozival szemben építendő házban a tervek szerint üzletek, irodák és lakások lesznek. Továbbra is vevőt keres a kecskeméti önkormányzat a belváros másik üres építési tel­kére. A Dobó körút-Batthyány utca által határolt telekért ko­rábban a BIG 4 kft. négyzetmé­terenkénti 20 ezer 800 forintos rekordárat ajánlott, de nem fize­tett. Jelenleg három érdeklődő van a 2 ezer 161 négyzetméte­res telekre. M. Gy. Bagó István a fenti időpontban nálunk járt éppen e szétszórt papírok ügyében. Elmondta, ment haza a szolgálatból, s megtalálta a lapokat. Valóban, valaki sokszorosított ilyen ver­set. Természetesen nem zörget­tünk Villányi József kapuján. Ez is koholt vád, mint ez a tö­meg levél. Ötvenöt deka rága­lom az asztalomon - mutatta Takács Jánosné. - Abban azért biztos voltam, Imrehegyen a választást nem kell megismé­telni, mert a bizottság tagjai, elnöke is tekintélyes, köztiszte­letben álló emberek, s jól tud­ják a dolgukat - fejezte be a régi-új polgármester. Villányi József a helyi vá­lasztási bizottság határozatába nem nyugodott bele. Fellebbe­zett a Bács-Kiskun Megyei Vá­lasztási Bizottsághoz. Beadvá­nyában a lakosság meghallga­tását kérte arra vonatkozóan, hogy ki kire szavazott. A bi­zottság ezt elutasította. Villányi úr az ügyet a megyei bíróságra vitte, ahol a kifogását szintén elutasították azzal, hogy e vég­zés ellen további jogorvoslati kérelemnek helye nincs. Az ügyet ezzel a szerkesztő­ség is lezártnak tekinti. Pulai Sára Lebukott a banda 70-80 rendbeli bűncselekmény­sorozat terheli a számláját an­nak a négy fiatalkorúnak, aki­ket a napokban tartóztattak le Kecskeméten. A 14. életévüket éppenhogy betöltött fiúk loptak mindent, amit tudtak, leginkább a kerékpárokat és motorkerék­párokat részesítve előnyben. A rendőrök már jól ismerték mindegyikőjüket, mivel szinte hetente kapták el őket: legutóbb december 6-án este csípték nyakon kettőjüket a Széchenyi- városban. A kecskeméti rend­őrkapitányság sajtótájékoztató­ján elmondták; előfordult olyan eset is, hogy rendőrautón vitték vissza a fiatalokat Hajósra, a nevelőintézetbe, ahonnan gya­korta szöknek el. Ám mire a rendőrök visszaértek, a tolvajok kicsiny, de annál szorgalma­sabb csapata már ismét a hírős város lakóit fosztogatta. Bemutatkozás A hét végén kétnapos galamb- és díszmadár-kiállítást rendez Kecskeméten a Táncsics Mi­hály Művelődési Házban a 97. sz. Galambtenyésztő Egyesü­let. A cégek a vevőkre hárítják A Bácskonzum Rt. gazda­sági igazgatója. Molnár Antal elmondta, hogy a részvénytár­saság boltjaiban egyelőre még a régi áron számláznak, de amint a beszállítók árat emelnek, ők is kénytelenek lesznek ezt kö­vetni. Üzleteik ugyan önálló áralakítási joggal rendelkeznek, ám ez csak néhány forint elté­rést jelenthet egy-egy termék­nél. Várhatóan már a jövő hét­től érezhetik pénztárcájukon a vásárlók az árváltozást. A Bácstej Kft. gazdasági igazgatója, Hajdú László tájé­koztatása szerint a vállalat ja­nuár 16-ától emeli árait. A tej esetében ez várhatóan 10-12 százalék lesz, a tejfölnél eléri a 20 százalékot. Nem fog vál­tozni az ízesített túrókészítmé­nyek és a tejszín ára. Az eme­lést alapvetően nem az energia­árak növekedése indokolja, ha­nem mert ők is drágábban vásá­rolják meg a tejet a termelőktől. A Hírős Sütőipar Rt. várha­tóan két héten belül emeli ke­nyér- és péksüteményárait, mintegy 15-20 százalékkal. A kecskeméti Cseh-pékség tulajdonosa, Cseh Zoltán 20 százalék körüli emelésről be­szélt, amely a jövő héttől vár­ható az általuk forgalmazott termékeknél. Elmondta, hogy olyan árat szeretnének kialakí­tani, amelyhez sokáig nem kell hozzányúlni. Indoklásként az energia- és alapanyagárak nö­vekedésén túl a cégen belüli bérfejlesztési terveket emlí­tette. A kiskunfélegyházi Integ­rál Áfész áruforgalmi és árfele­lőse, Homoki-Szabó Tibomé elmondta: csak a szállítók által emelt beszerzési árak mértéké­ben emelik áraikat. így Kiskun­félegyházán és a város környé­kén általuk üzemeltetett boltok­ban a vásárlók átlagosan 8-15 százalékos áremelkedéssel számolhatnak. Ezen belül lé­nyegesen többe kerülnek majd a sütőipari termékek, viszont pél­dául a félegyházi tejipar az átla­gosnál lényegesen szerényebb mértékben növelte árait. A hú­sipartól egyelőre nem kaptak tá­jékoztatást. A bajai nyugdíjas mondja- Még az a jó, hogy nincs au­tóm. Persze, biciklim sincs. Ha lenne, nem tudom, miből ven­ném meg a hajtásához az üzem­anyagot - mondja özvegy Szabó Pétemé Harmath Mária baja-jó- zsefvárosi lakos. - Lassan ott tartok, hogy már a macskámtól is meg kell válnom, pedig rajta kívül senkim sincsen. Egyedül maradtam, mint az ujjam. Bort soha nem ittam, hát most a tejről is le kell szoknom. Amikor sza­vazni mentem, mintha nem ezt ígérték volna. Azt reméltem, hogy valamivel könnyebb lesz, most az az igazság, hogy egyre nehezebb. Ez a mostani áreme­lés végleg betett nekem. Tudnék még valamit csinálni, de hol kapjak valami munkát, ha a fiataloknak sem jut. Bizony, ott tartok, hogy segélyért kell folyamodnom, pedig ez az, ami­től mindig irtóztam. Most töl­töm be a hatvanat, egész életemben keményen dolgoz­tam. — Könnyű neked, Maris, legalább van nyugdíjad. Van bi­zony, 10 500 forint, az éhenha- láshoz sok, az életben maradás­hoz meg kevés. Most ülhetek a sötét és hideg szobában, aztán hallgatom, hogy hogyan korog a gyomrom. Elkelt belvárosi telek MÁR NEM BUJKÁL A BETÖRÖ TOTÁLKÁROS LETT A BÁCS VOLÁN JÁRMŰVE Pihenés után bevall mindent Amikor december elején egyik éjszaka ismét betört valaki a kecskeméti Aranyszarvas étte­rembe, a rendőrök már a hely­színi vizsgálatot követően sej­tették, hogy ki lehetett a tettes. Korábban többször is hasonló módon, hasonló körülmények között követte el bűncselekmé­nyét - természetesen szintén az Aranyszarvasban - egy fiatal­ember, H. Barnabás. A kiskőrösi rendőrök még ekkor hajnalban felkeresték a gyanúsított lakását, ahol - a gyanú igazolásaként - meg is találták a kecskemétről ellopott tárgyakat. Csak éppen az elkö­vető nem volt otthon, őt nem sikerült nyakon csípni az elkö­vetkezendő napokban sem. Egészen mostanáig. H. Barnabás ugyanis Kecs­keméten bujkált, liftaknákban, lépcsőházakban húzta meg magát éjszakánként, de végül belefáradt a rejtőzködésbe. Őrizetbe vétele után beismerte az Aranyszarvas betörését. Ezek után közölte, hogy más balhéi is vannak még, melyeket szívesen elmond a rendőrök­nek, de először pihenni sze­retne, mert igen fáradt a sok kényelmetlen éjszaka után. Ez­után a számára már nem isme­retlen cellában hajtotta álomra fejét.­A kecskeméti rendőrkapi­tányság sajtótájékoztatóján dr. Kubicsek András alezredes el­mondta hogy az ünnepek ideje csöndes volt az élet (eltekintve természetesen a petárdáktól). Ellenben a karácsony előtti he­teken jó néhányan megalapoz­ták az ünnepek anyagi hátterét. Bán János Különbusszal a barátnőhöz Amint tegnap hírt adtunk róla, egy, a bajai vaskúti úti lakta­nyában szolgáló kiskatona december 30-án 4 óra 25 perckor a helyi járatú autóbusz-állomásról ellopott egy Ikarust. A részle­teket a Bács Volán illetékesétől, Madarász Imrétől és Matúz István ezredestől tudtuk meg. P. Csaba Borotáról került a bajai dandárhoz, és bár kötele­zettségszegés miatt a katonai ügyészség eljárást indított el­lene, parancsnokai úgy ítélték meg, hazamehet az ünnepekre, öt napra. A honvéd ittasan ér­kezett vissza a városba, és más utasokkal együtt a helyi buszra várakozott. Ekkor juthatott eszébe, hogy nem látogatta meg a Bácsbokodon élő barátnőjét. Innentől kezdve gyorsan pe­regtek az események. Be­nyomta annak az Ikarusnak az ajtaját, ami előzőleg össze­szedte a Volán ügyeletes sofőr­jeit és kivitte a telepre, így tehát üzemképes volt. A sofőr le­zárva hagyta a megállóhelyen járművét és a forgalmi irodában várakozott. Egy utas jelezte, hogy ellopták a buszt, amit egy másik busszal azonnal üldözni kezdtek a sofőrök. Ma sincs magyarázat arra, hogy P. Csaba Bököd helyett miért a Budapest felé vezető utat választotta. Az üldözők se­hogy sem tudták megelőzni, mert a jogosítvány nélkül ve­zető részeg katonának keskeny volt a négysávos út. A baja- szentistváni vasúti hídnál a lo­pott busz először a vasúti híd jobb oldali támfalának ütközött, majd ellenkező oldalon a járda- szegélynek. Ezt már nem tudta korrigálni az illuminált alkalmi sofőr, és a kismotorgyár keríté­sén landolt a hatalmas jármű. Itt érték utói az üldözők, és míg az egyik sakkban tartotta a tolvajt, a másik értesítette a rendőrsé­get. A kerítésről később daruval emelték le az összetört autó­buszt. A Bács Volán szerint az au­tóbusz totálkáros lett, és selej­tezni kell. A gond ott van, hogy a busz megrongálódása miatt veszélybe kerülhet a város egyes vonalain a közlekedés, mert nincs tartalék jármű. Az ügyben polgári peres eljárás és katonai ügyészi eljárás indult. Papp Zoltán A régi is érvényes

Next

/
Oldalképek
Tartalom