Petőfi Népe, 1994. december (49. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-23 / 302. szám

Gyorshírek Újraértékelt vagyon Elkészült a Matáv Rt. va­gyonának újraértékelése. Két független vagyonértékelő szervezet megállapítása sze­rint az általuk vizsgált 13 primer telefonszolgáltató kör­zet átlagos vagyonértéke a könyv szerinti nettó értéknek csak a 66,82 százaléka lehet, ? összességében 15 milliárd fo­rinttal kevesebb. Kecskeméti kislány országos sikere Komonyi Zsuzsa A Föld legbájosabb gyerme­kei elnevezésű nemzetközi szépségverseny hazai döntő­jén egy kecskeméti kislány is nyertes lett. A 8-12 éves gye­rekek kategóriájában Komo­nyi Zsuzsa lett az első. Aján­déka: tíznapos utazás New Yorkba, s részvételi jog a vi­lágversenyen. A nyertessel készült interjúnkat holnapi számunkban olvashatják. Magasabb biztosításdíj Békési. László pénzügymi­niszter elfogadta Asztalos László, a biztosításfelügyelet elnöke javaslatát, hogy jövőre átlagosan 9,6 százalékkal emelkedjen a kötelező gép­jármű-felelősségbiztosítás díja, szemben a biztosítók ál­tal kért több mint 20 száza­lékkal. A díj az 1500 köbcen­timéternél nem nagyobb hen­gerűrtartalmú autóknál nem emelkedik, a motoroknál, se­gédmotoroknál 20-25 száza­lékkal csökken. A teherau­tóknál, utánfutóknál, vonta­tóknál és néhány autóbusznál í 20-30 százalékkal nő. Csólyospálosi áldozat Balástyán szerdán hajnalban egy ismeretlen megtámadta és agyonverte az 56 éves, csó­lyospálosi B. Istvánt. Megverték az őrnagyot A velük szemben jogszerűen intézkedő rendőr őrnagyra támadt két halasi férfi szerdán este. Az Erdei Ferenc téren a 24 és 29 éves férfiak nyolc napon belül gyógyuló sérülé­seket okoztak a rendőrnek. Mindkét támadót őrizetbe vet­ték. Mikor döntenek? Hamarosan dönt a kormány arról, bevezetik-e a tandíjat 1995 szeptemberétől vagy a felsőoktatási fejlesztési tör­vény részeként tárgyalják az első negyedévben. Kevesebb falugazdász Bács-Kiskun megye 57 falu­gazdászának a héten tartottak tájékoztatót Kecskeméten. Ma- dari Jenő, a megyei földműve­lésügyi hivatal vezetője érdek­lődésünkre elmondta, hogy jö­vőre 48 falugazdásszal tudnak csak szerződést kötni. A rossz hírt a kilenc falugazdásszal már korábban közölték. Országosan 15 százalékos létszámcsökken­tést hajtott végre e területen a földművelésügyi tárca, így a 768 falugazdászból jövőre csak 650 marad. A hivatalvezető azt még nem tudta megmondani. hogy a maradó falugazdászok­kal újra csak egy esztendőre kötnek-e szerződést vagy hatá­rozatlan időre. A január 2-ától szóló szerződés pontos részletei ugyanis csak áz elkövetkező napokban fog tisztázódni. Ma- dari Jenő hangsúlyozta, hogy a létszámcsökkentés nem jelenti azt, hogy valamelyik település falugazdász nélkül marad. Fo­gadóórák minden faluban és városban továbbra is lesznek, csak egy-egy falugazdászra na­gyobb körzet jut. Kommentárunk a 2. oldalon. Nem alkotmánysértő az ügynöktörvény Az Alkotmánybíróság határo­zata szerint az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló, úgyneve­zett ügynöktörvény célkitűzése alkotmányos. A határozat meg­állapítja: a jogállamban a köz­hatalmat gyakorló, illetve a po­litikai közéletben részt vevő személyek arra vonatkozó ada­tai, hogy korábban a jogállami­sággal ellentétes tevékenységet folytattak, vagy ilyen szerve­zethez tartoztak, az alkotmány 61. paragrafusa szerint közér­dekű adatok. Ez azt jelenti, hogy titkosságukat meg kell szüntetni, és az adatokat a köz számára megismerhetővé kell tenni. Törvénnyel kell biztosí­tani azon érintettek jogait is, akikről információt gyűjtöttek, vagy szerepelnek a jelentések­ben. Különösen a nyilvántar­tásba való betekintéshez és az adatok törléséhez való jogokat kell ez esetben biztosítani. (Folytatás a 2. oldalon) KATYMÁRON NINCS FŰTŐOLAJ Meddig dideregjenek? Katymáron két hete nem kap­ható fűtőolaj. Az áfész tulajdo­nában levő helyi benzinkútnál ugyanis bérlőváltás van folya­matban. Az eddigi bácsalmási bérlő már nem, a leendő buda­pesti kft. pedig még nem mű­ködteti a kutat. Tehát nem igaz az, aminek a faluban híre ment, nevezetesen, hogy Szajolról nem szállították le a megrendelt HTO-t. Hebők Béla polgármes­ter a didergő polgárok érdeké­ben megsürgette az ügyintézést, ígéretet kapott a kút tulajdono­sától, hogy december 27-én döntenek a bérleti szerződés mielőbbi megkötéséről. Tekin­tettel arra, hogy nagy beruházás esedékes, a két ünnep között áthidaló megoldást keresnek. Addig, sajnos, Bajára vagy Bá­csalmásra kell utaznia annak, aki HTO-val fűt. Kávéper a hivatallal? Akárki nyeri a pert, a vásárlónak sajnos aligha kell majd kevesebbet fizetnie a kávéért. Több kávéforgalmazó indoko­latlannak tartja, hogy a Gazda­sági Versenyhivatal az árver­seny korlátozása miatt bírságot rótt ki öt cégre. Az EduScho Trade Kft. és a Nestlé Hungária Kft. bírósághoz fordul a döntés felülvizsgálata érdekében, és jogi lépést fontolgat a Douwe Egberts Compack is. Az Edu­Scho közleménye szerint a ver­senyhivatal határozatát szakma­ilag súlyosan hibás feltevésekre alapozta és fontos tényeket ha­gyott figyelmen kívül. Nem vette figyelembe a versenyhiva­tal azt sem, hogy a nyers kávé árának emelkedése az egyes kávéforgalmazókat egy időben és egyforma mértékben érin­tette. A Douwe Egberts kifej­ti: idén rekordmagasságokba emelkedett a nyers kávé ára, többször leértékelték a forintot és fogyasztási adót vetettek ki a kávéra. MEGHALT KÖTÖRŐ MIKLÓS, A MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Tragikus autóbaleset Így történt a 4-es főúton a Monori-erdő közelében a tragikus baleset, a szemtanúk szerint. Az összetört Opel délután érkezett Kecskemétre. Tragikus autóbalesetben életét vesztette 59 éves korában Kő­törő Miklós, a megyei közgyű­lés elnöke tegnap délelőtt a 4-es főúton. Szolgálati Opel Omegá­jával a Monori-erdő közelében egy szemből érkező IFA teher­autónak ütközött. A balesetben meghalt munkatársa, az ön- kormányzat vállalkozási osztá­lyán dolgozó Borsosné Bodor Ágnes is. A havas, csúszós úton az Opel Omega mögött autózók azt látták, hogy „csóvál” a Bu­dapest felé haladó kocsi, majd letér a jobb oldali útpadkára. Feltételezések szerint korri­gálni akart a volánnál ülő Kő­törő Miklós, és balra húzta a kormányt. A kocsi átszaladt a bal oldali sávba, keresztbe for­dult és a szemből érkező IFA teherautó rárohant. A személy­autó két utasa azonnal életét vesztette. Az áldozatokat a monori tűzoltók szedték ki a roncsok közül. Borsosnét az iratai alap­ján azonosíthatták, de a férfinél nem találták meg jó ideig az okmányokat. Emiatt a Bács­Kiskun Megyei Önkormányzat egyik tisztviselője tegnap 13 órakor Monorra utazott, hogy elvégezze a holttest azonosítá­sát. Délutánra vált biztossá: Kő­törő Miklós vezette az Opelt. A kocsi roncsai egy tréleren ugyancsak délután érkeztek meg Kecskemétre. A tragédia miatt elmarad az új megyei ön- kormányzat ma reggel 9 órára tervezett alakuló ülése. A me­gyei önkormányzat megemlé­kezése az elhunytakról a 3. ol­dalon olvasható. A baleset oka még nem is­mert, de bizonyos, hogy a teg­nap lehullott hó miatt megvál­tozott közlekedési feltételekre vezethető vissza a tragédia. Ugyanez nem mondható el a szerda este Kecskemét határá­ban történt ütközésről, ahol hárman haltak meg. Erről a tra­gédiáról a 3. oldalon írunk. SZAVAZÁS A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNYRŐL / Ev végi parlamenti hajrá Adóval sújtják a fűszerpaprikát A fogyasztási adóról és árki­egészítésekről szóló törvény módosítását tegnap jóváhagyta az Országgyűlés. Az ellenzéki pártok mindegyike nemmel foglalt állást. Bogárdi Zoltán (MDF) az elutasítást indokolva arra utalt, hogy amikor jöve­déki termékké nyilvánították a fűszerpaprika-őrleményt, akkor azt frakciója annak hangoztatá­sával támogatta, hogy nem vet­nek ki a pirospaprikára fo­gyasztási adót. Most pedig 10 százalékos fogyasztási adó ki­vetéséről döntött a parlamenti többség. Letartóztatták az ügyvédet Az Országgyűlés tegnap elve­tette a családi pótlékról szóló törvénymódosítást célzó önálló képviselői indítványt. A javas­latban Selmeczi Gabriella és Kövér László fideszes képvise­lők a családi pótlék elértéktele­nedésének megállítása érdeké­ben az ellátás 26 százalékos emelését kezdeményezték, és szorgalmazták, hogy a parla­ment a jövőben a várható nettó keresetnek megfelelően évente gondoskodjék a családi pótlék emeléséről. Az Országgyűlés elfogadta az egészségügyről szóló tör­vény módosítását, amely első­sorban a kóros elmeállapotú személyek gyógykezelésére és gondozására tartalmaz új, az emberi jogokat az eddigieknél jobban figyelembe vevő előírá­sokat. Elfogadták az ügyvéd­ségről szóló törvényerejű ren­delet módosítását, amely a fe­gyelmi eljárás alá vont ügyvé­dek jogairól rendelkezik. A szövetkezeti törvény módosítá­sához benyújtott javaslatokról is döntöttek. Azokat a javasla­tokat, amelyeket a kormány is támogatott, elfogadták, a többit elvetették. A zárószavazásra a jövő héten kerül sor. A törvény- javaslat megadja a szövetkezeti alapszabályok számára azt a le­hetőséget, hogy a megismételt közgyűlést is az eredeti köz­gyűlés napjára tűzzék ki. A ja­vaslat pontosan megjelöli azt is, hogy a szövetkezet mikor térhet el az egy tag egy szavazat elvé­től, és rendelkezik arról: miként és kik kezdeményezhetik a szö­vetkezetek szétválását. A TÁRGYALÓTEREMBŐL Miért lőtt a rendőr? A Szolnoki Városi Bíróságon tegnap döntöttek dr. Hoksári István, a több mint 100 millió forintos csalással gyanúsított szolnoki ügyvéd előzetes letar­tóztatásának elrendeléséről. Hoksárit Párizsból hozták Szolnokra, miután rendőrkézre akadt az Interpol körözése alap­ján. Az ügyvéd több szolnoki lakost vett rá, hogy adja köl­csön pénzét kedvező befektetés reményében. A pénzt viszont kamatostól egyre nehezebben tudta visszaadni, mert nagy ré­szét mint megszállott szeren­csejátékos, elverte. Az elmúlt napokban tárgyalta a kecskeméti bíróság azt az ese­tet, amely Jánoshalmán történt 1994. június 30-án éjszaka. A riasztó betörőt jelzett az egyik boltból, ahová azonnal kiérke­zett a rendőr. A betörő valóban bent volt, ő is hallotta, hogy autó érkezett az üzlethez, s megpróbált kijutni egy bukóab­lakon. Közben a rendőr - egy korábbi hasonló esetre gon­dolva, amikor késsel megszúr- kálták - csőre töltötte a piszto­lyát, majd a félhomályban, amikor csak az illető alakját észlelte, egy lövést adott le. A betörő megsérült, kórházba vit­ték. A rendőrt bíróság elé állí­tották. Az ügy részleteiről és a bíróság döntéséről az 5. oldalon olvashatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom