Petőfi Népe, 1994. december (49. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-22 / 301. szám

Gyorshírek Békepartneri intézkedés A német kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy a kelet­európai országok katonái né­met területre lépjenek - kö­zölte szerdán Volker Rühe védelmi miniszter. Egy 1959- es törvény értelmében eddig csak a NATO-tagállamok ka­tonái tartózkodhattak az NSZK területén. A legutóbbi kormányülésen elfogadott tervezetet várhatóan hamaro­san jóváhagyja a törvényho­zás. Mint Rühe védelmi mi­niszter kifejtette, a törvény megszületése a békepartner­ség keretében tartandó had­gyakorlatokhoz szükséges. Közalkalmazottaknak fizetnek Baján A parlament döntése után Ba­ján is megkapják 13. havi fi­zetésüket a közalkalmazottak. Széli Péter polgármester a jegyzővel és az alpolgármes­terrel egyeztetett - utóbbi az új alpolgármester választásáig marad hivatalban. Az intéz­mények segítségével még a héten megkapja minden érin­tett a pótlólagos bért. Pokolgép pusztított Moszkvában Szerda hajnalban nagy erejű pokolgép robbant Moszkva külső kerületében egy éjsza­kai szórakozóhelyen. A város nyugati részén, a Peregyel- kino kerületben lévő mulató­ban négyen tartózkodtak, amikor bekövetkezett a deto­náció. Három személyt égési, illetve repeszek okozta sérü­lésekkel a kerületi kórházba szállítottak. A robbanás kö­rülményeit a rendőrség és a terrorizmus elleni harccal fog­lalkozó kémelhárítás emberei vizsgálják. Újabb áldozat A tegnap a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr­főkapitányságtól kapott tájé­koztatás szerint december 20-án, kedden a szolnoki He- tényi-kórházban elhunyt Czifra Istvánná nyírtassi la­kos, aki a december 2-ai sza- joli vasúti szerencsétlenség során szenvedett súlyos, élet- veszélyes sérülést. Ezzel a ka­tasztrófa áldozatainak száma 30-ra emelkedett. Tengeri konténerek Kecskemétről Az ÁVÜ garanciát vállal 100 millió forint összegben egy évre a kecskeméti Traverz Konténergyártó Rt. hitelére. Erről tegnap döntött az ÁVÜ igazgatótanácsa. A támoga­tásnak köszönhetően a cég megrendeléshez jut, tengeri konténereket fog gyártani. Megjött a hó Vas megyében tegnap óta 10-22 centiméteres hó esett. A legtöbb az Őrségben, Szentgotthárd-Őriszentpéter- Körmend térségében hullott. A helyi közúti igazgatóság 26 hóekéje, illetve sót és homo­kot szóró gépei dolgoznak a megye útjain. Szigorított ellenőrzés a határon Kedd óta szigorodott a déli ha­tárátkelőkön a megnagyobbított benzintankkal ellátott gépko­csik ellenőrzése. A vámosok a közlekedésfelügyelettől kapott állásfoglalás alapján nem enge­dik át a határon az átalakított tartályosautókat. Mint azt Hor­váth Zoltán századostól, a tom­pái vámhivatal vezetőjétől megtudtuk, a vámosok intézke­dési joga a két sorompó között érvényes. Ők egyelőre a kirí­vóan nagy tankkal közlekedő kocsikat fordítják vissza. Pél­daként említette a százados a 150-200 literes tankkal közle­kedő Moszkvicsokat, melyek­ben a csomagtartó helyén is benzintank van beépítve. A fel­jelentett gépkocsikat soron kí­vüli műszaki vizsgára küldik. Feljelentést a rendőrség és a közlekedésfelügyelet emberei tesznek. A továbbiakban több közös ellenőrzés várható. Meddig mehet el a belügyminiszter? Horn Gyula szerint nem felel meg az európai gyakorlatnak, ha a kormány egy tagja a nyil­vánosság előtt hibásnak nevezi a miniszterelnök bizonyos lé­péseit. Egy tegnap reggeli tv-műsorban a kormányfő kije­lentette: nem szeretné, ha a jö­vőben megismétlődne, amikor is a belügyi dolgozók 13. havi fizetésével kapcsolatban Kun- cze Gábor bírálta döntését. ELŐKÉSZÜLETEK A PÉNTEKI MEGYEGYÜLÉSRE Pártok megállapodása A megyei önkormányzatba vá­lasztott tagok három frakciója megállapodást írt alá a pénte­ken alakuló új megyei önkor­mányzatban való együttműkö­désre. A Magyar Szocialista Párt, a Független Kisgazdapárt és a Fidesz frakciói az MSZP- listáról a megyegyűlésbe jutott dr. Balogh László jelenlegi al- elnököt jelölik az új elnöknek. Abban is megállapodtak, hogy a három frakció az FKgP két és a Fidesz egy jelöltjét támogatja az alelnökválasztáson. Tehát a jövőben három alelnöke lesz várhatóan a megyei önkor­mányzatnak. A 46 tagú megye­gyűlésbe 13 MSZP-, 10 FKgP- és 3 Fidesz-képviselő jutott be, így a három pártnak megvan a többsége. Schindler János ke­celi polgármester, a koalíció szóvivője elmondta: az MSZP-, az FKgP- és a Fidesz-frakció továbbra is nyitott a más frak­ciókkal való együttműködésre. Továbbra is ügyvéd marad a félegyházi alpolgármester Az előzetes várakozásnak meg­felelően dr. Réczi Lászlót vá­lasztották alpolgármesternek tegnap Kiskunfélegyházán. Az újonnan megválasztott képvi­selő-testület egyben tudomásul vette., hogy Réczi doktor csak társadalmi megbízatásként, ügyvédi kamarai tagságának megtartásával vállalta a város második polgára tisztét. Ugyancsak a tegnapi ülésen került sor az aljegyzői pályázat kiírására is. Ilyen eddig nem volt Félegyházán. A pályázat kapcsán Fiiszár Károly (MSZP) és Kiss Kálmán (SZDSZ) hang­súlyozták, hogy a pártok egyez­tetése során erre a beosztásra konkrét személy neve egyelőre nem vetődött fel. A kiskunfélegyházi testület alakuló üléséről bővebben a 3. oldalon olvashatnak. Megnyílt az autópálya Az Okucaniban lévő utolsó út­akadályok eltávolítása után szerda délután megnyílt a Zág­rábot és Belgrádot összekötő autópálya nyugati szakasza. A horvát rádió jelentése szerint az út Novska és Nova Gradiska közötti szakaszát megnyitó ENSZ felelősséget vállal a köz­lekedés biztonságáért. Az autó­pályát egyelőre csak a nappali órákban lehet használni. Miért is iszunk drága kávét? Összesen 388 millió forint bír­ságot szabott ki szerdán a Gaz­dasági Versenyhivatal verseny- tanácsa az öt legnagyobb hazai kávéforgalmazó cégre. A hiva­talból indított eljárás során ugyanis bebizonyosodott, hogy a cégek ez évben termelői áreme­léseik során összehangolt maga­tartásukkal jogsértést követett el. A döntés következtében a Douwe Egberts Kft.-nek 160 millió forintos, az Eduschónak 88 millió forintos, a Jacobs Su­chard Kft.-nek 44 millió forin­tos, a Tschibónak 36 millió fo­rintos, a Nestlének pedig 60 mil­lió forintos bírságot kell fizetnie. Repülőgép-katasztrófa Lezuhant szerdán egy teherszállító repülőgép az angliai Coventry, Kecskemét testvérvárosának repülőtere mellett. A gép személyzete nem élte túl a katasztrófát. FOTÓ: REUTERS Fagyhalál, hőhullám December eleje óta a rendkívüli hidegek következtében 31 em­ber fagyott meg Moszkva ut­cáin. Egyetlen nap, kedden, 6 halálos áldozata volt a zord idő­járásnak és 14 embert szállítot­tak kórházba különböző fagyá- sos tüntetekkel. A halottak és a sérültek kivétel nélkül ittasak voltak. Ezt a moszkvai egész­ségügyi hivatal közölte. A vá­ros útjain bekövetkezett 48 közúti balesetben öten meghal­tak, 39-en megsérültek. Rekordmagasságba, 44 Cel- sius-fokra szökött a hőmérő hi­ganyszála szerdán Sydneyben. 1957 óta ezen a napon mérték a legmelegebb decemberi napi hőmérsékletet, és négy év óta ez a legforróbb nyár a város­ban, ahol a vasúti vágányok el­görbültek és több tucat embert kellett a meleggel járó kime­rültség miatt kezelni. Merede­ken megemelkedett az energia- fogyasztás mértéke is, mert mindenki bekapcsolta ventilá­torait és légkondicionáló be­rendezéseit. Ünnepi halvásár a kiskunmajsai piacon Az ünnepi étkek közül a hal sem hiányozhat. Bizonyára sok majsai asztalon is ott lesz karácsonykor a halétel, hiszen kedden a piacon még sorba is álltak az emberek a pontyokért. Aki nem vásárolt be, még nem késett el, ugyanis pénteken is ott lesz a piacon az alpári halárus. Telefonos számlaháború Kalocsán A Matáv egy kalocsai építő­ipari cégnek 308 ezer forintos telefonszámlát küldött. A társa­ság - mely általában havi 15-16 ezer forintot szokott fizetni - nem egyenlítette ki a számlát. Az ügyvezető arra hivatkozott, hogy tőlük külföldre senki nem telefonálgatott, biztosan téve­dés lehet a számlázás mögött. Kérte a Matávot, hogy küldje­nek részletes kimutatást a hívá­sokról. A hírközléssel foglal­kozó társaság válaszában arra hivatkozott, hogy a számláló­készülékük jó, ám részletes ki­mutatást technikai okokra hi­vatkozva nem tudnak adni. A furcsa ügyről bővebben az 5. oldalon olvashatnak. Kommentárunkat a 2. ol­dalon találják. Mitől fél Székelyföld? Gheorghe Tinea román nem­zetvédelmi miniszter a Cronica Romane című napilapnak adott terjedelmes interjújában szer­dán ismét cáfolta, hogy a ro­mán hadsereg Erdélyben a szé­kelyföldi megyék militarizálá- sára törekedne. A miniszter úgyszintén cáfolta, hogy a ro­mán hadseregben tapasztalt ön­gyilkossági hullám áldozatai között szereplő magyar nemze­tiségű katonák halálában „va­lamilyen hátrányos megkülön­böztetés vagy más ehhez ha­sonló ok játszott volna közre”. Dallas-teszt A világ min­den országá­ban milliók ülnek a tévé elé, ha a Dal­last adják. így van ez ha­zánkban is. A kedvelt soro­zatot figye­lemmel kísérte egy pszicholó­gus is, aki a főbb szerepeket játszókban bizonyos embertí­pusokra ismert. Elkészítette a tesztet, amit lapunk 9. oldalán olvasóink megtalálnak. A kér­désekre adott őszinte válaszuk után kiderül, melyik szereplő­höz hasonlítanak. Több diák tanulhat tovább A következő tanévben 5 száza­lékkal több gólya kerül be a fel­sőoktatási intézményekbe az ideinél. A hallgatói létszám emelésének költségvetési fede­zete is biztosított - hangzott el a művelődési minisztérium szer­dai sajtótájékoztatóján. Csirik János helyettes államtitkár szólt arról is, hogy még nem tudni, 1995. szeptember 1-jétől beve­zetik-e a tandíjat. Nem változik viszont a felvételi rendszere. Továbbra is csak egy felsőokta­tási intézménybe lehet jelent­kezni, két helyre pedig átjelent­kezni. Változás lesz viszont, hogy a tanítóképző főiskolákon kormánydöntés értelmében a képzés egységesen négyévessé válik. A részleteket a már meg­jelent 1995. évi Felvételi tájé­koztató című kiadványból tud­hatják meg az érdeklődők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom