Petőfi Népe, 1994. október (49. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-01 / 231. szám

Gyorshírek Európa-ház nyílt Európa-házat avattak fel pénteken Kőszegen a késő re­neszánsz stílusú Sigray-palo- tában. Az új intézmény - melyből ez idáig 95 volt Eu­rópa 23 országában - célja, hogy elősegítse a polgárok között az egységesülő Európa eszméjének megismertetését. Albániai kolera Albán sajtójelentések sze­rint tízre emelkedett a balkáni országban három hete kitört kolerajárvány áldozatainak száma. A Tiranától 50 kilomé­terre délkeletre lévő Shushi- cában szerdán halt meg a tize­dik áldozat, egy 53 éves asz- szony. Tájfun Japánban Két ember meghalt és ki- | lencen megsebesültek a Japán középső részén péntekre vir­radóra átvonult nagy erejű táj­fun miatt. A heves esőzések okozta földcsuszamlás teme­tett maga alá egy embert, a másik áldozatot egy megáradt folyó sodorta el. Vágóhíd épül A bugac-majsai Homokhát­ság kilenc települése jövőre elindítja a „Hátsághús” prog­ramot. Ennek során Jászszent- lászlón felépül egy kisvágó- 1 híd. Kiskunmajsán pedig egy tápkeverő üzem. Nőnek a lengyel hőenergiaárak Lengyelországban mától át­lagosan 20 százalékkal emelik a hőenergia árát. Ezen belül 17 százalékkal nő a fűtés, és 30 százalékkal a melegvíz- 1 szolgáltatás térítési díja. A minimálbérrel rendelkezők kérhetik az árkülönbözet visz- szatérítését. Feketemunkásokat kerestek? Kecskemét körzetében teg­nap nagyszabású idegenren­dészeti akciót tartottak a rend­őrök. Erről egyelőre semmi-1 lyen tájékoztatást nem kap­tunk, ám a főkapitányság egyik helyiségében mintegy 20-30 előállított külföldi-1 vei találkozott munkatársunk. Szakértők feltételezése szerint a razzia során feketemunká­sokat kerestek. A vonat elé vetette magát Tompán két napja, míg Gá­tér közelében tegnap délelőtt vetette magát egy újabb ember a közeledő vonat elé. A men­tők arról adtak tájékoztatást, hogy nő volt az illető, akit sú­lyos sérüléssel vittek kór­házba. Mától él az új rendőrségi törvény Ma, október 1-jén lép ha­tályba a rendőrségi törvény. A bűnüldözés hatékonyságának növelése érdekében megte­remti a lehetőséget többek kö­zött a titkos információgyűj­tésre, a vádalkura, fedővál­lalkozások létrehozására. De arra is, hogy ezentúl a rendőr­ség engedélyezze, illetve el­lenőrizze a személy- és va­gyonvédelmi, valamint a ma­gánnyomozói tevékenységet az országban. AZ ELLENZÉK KIVONULT AZ ÜLÉSTEREMBŐL A koalíció módosította az alkotmányt Majsán mindenki jól dolgozik? A T. Ház 224 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mel­lett módosította az önkormány­zati választási törvényt. így egyfordulóssá válik az önkor­mányzati választás, megszűnik az érvényességi és az eredmé­nyességi küszöb. A polgármes­tereket, beleértve Budapest fő­polgármesterét is, közvetlenül választják az állampolgárok, és megváltozik az ajánlások rend­szere is. Az önkormányzati törvény- csomag határozathozatalának kezdetén az ellenzéki képvise­lők kivonultak az ülésteremből. (Tehát csak a koalíciós képvise­lők szavaztak.) Az elnöklő G. Nagyné Maczó Ágnes, az al­kotmányügyi bizottság elnöké­hez intézett kérdést, miszerint a határozatait akadályozza-e az MDF, a KDNP, a Fidesz és az FKgP parlamenti csoportjának demonstrációja, mivel az első határozathozatalhoz, a:', alkot­mány megváltoztatásához két­harmados többségre, 25,6 képvi­selő egyidejű jelenlétiére van szükség. ílack Péter kijelen­tette: a szükséges létszám ese­tén nincs akaVMlya a határozat- hozatalnak. Az első módosító indítvány megszavazásakor ki­derült, hogy az Országgyűlés határozatképes. Az Országgyűlés 261 támo­gató és egy ellenszavazattal, tar­tózkodás nélkül módosította az alkotmányt, összhangban az önkormányzati és az önkor­mányzati választási törvény módosításával. Az ellenzék azt tervezi, Göncz Árpádhoz fordul, hogy a megszavazott törvényt aláírása előtt alkotmányossági felül­vizsgálatra küldje vissza a par­lamentnek. Továbbiak a 2. oldalon. A pedagógusok arculcsapá- sának minősítette az F-kategó- riáról hozott döntést a majsai képviselő-testület legutóbbi ülésén a helyi pedagógus-szak­szervezet képviselője. Majsán, akárcsak sok településen, he­ves viták alakultak ki a ki­emelkedően jó munkát vég­zők bérdifferenciálását ille­tően. Azt mindenki elismerte, hogy a jobb munka elismeré­sére szükség van, de jó döntés csak akkor születhetne, ha több pénz állna rendelkezésre. így - mint ahogyan az el is hangzott - a rossz döntések közül a legkevésbé rosszat kell választani. A közgyűlés végül a három variáció közül azt a javaslatot szavazta meg, hogy minden önkormányzati dol­gozó kapjon egyszeri jutalmat még ebben az évben. A java­solt összeg négyezer forint dolgozónként. A jutalom ösz- szegét azonban az intézmény- vezetőknek differenciálni le­het. A döntés összesen négy­százhatvan embert érint. Megsemmisítik a paprikát? Az országos tiszti főorvos el­rendelte a hazánkban található fűszerpaprika-őrlemény teljes kereskedelmi készletének záro­lását és megsemmisítését. A döntésre a népjóléti miniszter utasítására és a vonatkozó tör­vényekben rögzített felhatalma­zás alapján került sor. Célja a tömeges és súlyos egészségká­rosodás megelőzése. A rendelet ma lép hatályba A rendelkezés visszavoná­sára a készletek teljes körű be­vonását követően kerülhet sor. A kártalanításról az Ipari és Ke­reskedelmi Minisztérium gon­doskodik. A tegnap estig rendelkezésre álló információk szerint a ke­reskedelmi egységekben össze­gyűjtött fűszerpaprikát kijelölt bázisokra kell szállítani. (Hogy valamennyit-e, vagy csak a ha- misítottnak vélhetőket, ez a közlemények alapján nem volt egyértelmű.) A raktárak előké­szítésében és a szállításban a polgári védelem is segédkezik. A nap folyamán munkatársaink különböző élelmiszerboltokban és vendéglátóegységekben ér­deklődtek az ott tárolt paprika sorsa iránt. Délben Kecskemé­ten, a Simonyi utcában vásá­rolni is tudtunk, mivel az üzlet tulajdohosa nem tekintett ma­gára nézve hivatalosan kötele­zőnek semmi addig elhangzott közleményt vagy felhívást. A Bácskonzum boltjaiban a Guzs- ván-Bányai Trade Kft. által for­galmazott paprikát már csütör­tökön levették a polcokról, teg­nap reggel pedig - a cég vezető­inek önálló kezdeményezésére - a többit is. Hasonlóan járt el Kiskunfélegyházán az Integrál Áfész. A vendéglők nem vették le az étlapról a pörkölteket, de Piros Arannyal ízesítenek. A kalocsai paprikatermesz­tők demonstrációra készülnek a parlament előtt. Összeállításunk az 5. oldalon olvasható. Kom­mentárunk a 2. oldalon. • A félegyházi Kossuth ABC polcairól is leszedték a paprikát. Kábítószer­csempészek a határokon A magyar határállomásokon évről évre egyre több kábító­szert foglalnak le. Tavaly ez a mennyiség meghaladta a 600 ki­lót, az idén pedig várhatóan egy tonnánál is több drogot fedez­nek fel. Erről a Határőrség Or­szágos Parancsnokságán tartott sajtótájékoztatón volt szó pén­teken. A tájékoztatón részt vett a francia rendőrség kábítószer­ellenes központjának vezetője, Frederic Mougel. A többi kö­zött arra mutatott rá, hogy amíg nfltök etséisorban hasist próbál­nak becsempészni az országba, addig a magyar határokon az egészségre legveszélyesebb drogot, a heroint szállítják az il­legális kereskedők. A francia szakértők azért lá­togattak el a határőrséghez, hogy tanácsaikkal segítsenek a kábítószer-kereskedelem elleni harcban. Harmadával emelik a kávé árát Átlagosan 32 százalékkal emeli a kávéárakat a Compack Douwe Egberts október 3-án. A kávéáremelést a kiszámíthatat­lan brazíliai időjárással, az áru­tőzsdei manipulációkkal, az af­rikai kávétermelő országokban tapasztalható bizonytalan poli­tikai helyzettel, illetve árutarta­lékokat felhalmozó kereskedők magatartásával magyarázzák. Ugyanúgy, mint a júniusi és az augusztusi áremeléseket. Mint közleményükben rámutatnak, a nyerskávé világpiaci ára négy­szerese a tavalyi árnak, az árfo­lyam továbbra is ingadozó, ösz- szességében emelkedést mutat. A 32 százalékos áremelésből - mint közük - 16 százalékban részesednek, a maradék 16 szá­zalék az államkasszába kerül. A tompái úton járt tegnap a halál Folytatódott tegnap az a bal­esetsorozat Bács-Kiskunban, amely lassan egy hete megma­gyarázhatatlan tragédiákat okoz az utakon. Az egyik legújabb: péntek délben a tompái elkerülő szakaszon, a Texaco-kút köze­lében busz és személyautó üt­között. A magyar autóban utazó jánoshalmi O. Józsefné életét vesztette. A buszban három por­tugál és egy jugoszláv állam­polgár könnyebben megsérült. Halálos áldozata volt egy bal­esetnek csütörtök délután Kis­kunhalas közelében is. Az 53-as úton a 44 éves J. Branko szerb állampolgár gyorshajtás követ­keztében személyautóval el­ütötte az előtte kerékpározó táz- lári P. Jánost (32). A kerékpáros a helyszínen életét vesztette. Kerekes Pál százados, a me­gyei főkapitányság közlekedési osztályának munkatársa rend­kívül szomorú statisztikát kö­zölt tegnap. Egy hét alatt 33 baleset történt Bács-Kiskunban. Öten meghaltak, 16-an súlyo­san, 25-en könnyebben sérül­tek. Hatan ittasan okoztak bal­esetet. További részletek a 3. oldalon. Szobor a harmincadik születésnapra • Harmincadik születésnapját ünnepli a kecskeméti műszaki főiskola. Ennek jegyében tegnap egy többnapos rendezvénysorozat kezdődött. Délben Zorkóczy Béla professzor mellszobrát a GÁMF szoborpark jában dr. Madarász László főigazgató, dr. Danyi József főiskolai tanár és Mi­hala Ferenc, a miskolci egyetem egykori tanára avatta fel. Tudósításunk a 3. oldalon. Megtalálták az Estonia roncsát Finn szakemberek pénteken megtalálták az elsüllyedt Esto­nia nevű komphajó roncsát. A DPA német hírügynökség jelen­tése szerint a Suunta nevű kere­sőhajó radar- és robot-tenger­alattjárókkal bukkant az Esto­nia roncsára a tengerfenéken. Átlát a felhőkön Pénteken a Kennedy-űrköz- pontból Föld körüli pályára bo­csátották az Endeavour ameri­kai űrrepülőgépet. Hat asztro­nauta van rajta és a világ legna­gyobb teljesítményű, polgári cé­lokat szolgáló űrradarja. Ez „át­lát" a felhőkön, a növényzeten, a homokon és a jégen. Elteme­tett kincseket is keresnek. Nem szavazhatott a Meciar család Vladimír Meciar és család­tagjai tegnap délután nem élhet­tek választópolgári jogukkal, mert nem szerepeltek a válasz­tók névsorában. A pénteken és szombaton fo­lyó előrehozott szlovákiai par­lamenti választások legesélye­sebb tényezőjének, a Demokra­tikus Szlovákiáért Mozgalom­nak (HZDS) vezetője. Vladimír Meciar feleségével, lányával és fiával - előre jelzett időpontban -jelent meg a pozsonyi 16-os számú választóhelyiségben. Mi­vel a választók névjegyzékében egyikük neve sem szerepelt, a választási bizottság elnöke nem tette lehetővé a számukra, hogy voksukat leadják. „Ennél hitványabb dolgot el sem követhettek volna" - mondta pénteken Vladimír Me­ciar, miután kiderült, hogy a lakhelye szerinti választókör­zetben ő és családja nem sza­vazhat. „A történtek hátterében csakis rosszindulat tételezhető fel” - mondta Vladimír Meciar, de nem jelölte meg pontosab­ban, kikre célzott, amikor „poli­tikai cselszövést” említett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom