Petőfi Népe, 1994. augusztus (49. évfolyam, 179-204. szám)

1994-08-02 / 180. szám

Anyatej nap Az UNICEF becslései sze­rint évente mintegy másfél millió csecsemő amiatt veszti életét, mert nem jut elegendő anyatejhez - hangzott el hét­főn az anyatej világnapján. 1992 elején indították útjára a „bababarát” kórház kezde­ményezést. Célja, hogy világ­szerte arra ösztönözze az anyákat: újszülötteiket az első négy-hat hónapban kizá­rólag anyatejjel táplálják. Ismerkedett a valutaalap Befejeződtek a Nemzet­közi Valutaalap és a Világ­bank, illetve a magyar kor­mány képviselőinek, A nem­zetközi pénzügyi intézmé­nyek képviselői személyesen is megismerkedtek az új kor­mány vezető tisztségviselői­vel, tájékozódtak a kormány- programról. Egyetértettek abban, hogy a gazdaság rend­betételét stabilizációs felada­tokkal kell kezdeni. Tóba ugrott Egy 19 éves kábái fiatal­ember vesztette életét hétfőn hajnalban a zalai kistolmácsi tóban. A fiú társaival ittas ál­lapotban ment fürödni. A stégről fejest ugrott és elme­rült a vízben. A fiatalember a mentőautóban meghalt. Zala megyében ő volt a fürdőzések 12. áldozata idén. Felismerték a robbantót? Cegléden felismerték azt a férfit, akinek fantomképét a rendőrség a Mátyás-temp­lomnál történt robbantással kapcsolatban hozta nyilvá­nosságra. Cikkünk a 3. olda­lon. Égett a nádas Tiszacsege és Egyek kö­zött hétfőn meggyulladt a hortobágyi puszta. A tűz mintegy 30 hektáros terüle­ten lángba borította a nádast és a közeli erdősávot. A tűz­oltóság nagy erőket vont ösz- sze a lángok megfékezésére. A vélhetően avartűztől meg­gyulladt nádasban és erdőben délutánra sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem ter­jedt át a közelben lévő, a kékvércsék otthonául szol­gáló híres ohati erdőre. Foglyok csoportos kivégzése Éjszakánként muzulmán foglyok csoportos kivégzésé­nek színhelye volt a ke­let-boszniai szerb koncentrá­ciós tábor, Susica - nyilat­kozta a The New York Times című amerikai lapnak a tábor egykori őre. Elmondása sze­rint a tábort a jugoszláv had­sereg egy őrnagya vezette és a kivégzések gyakorlata négy hónapon át folytatódott. , Magda vállalja a gyilkosságokat, kivéve a szegedi vérfürdőt Magda Marinko rövidesen felcseréli a Csillag börtönben kialakított celláját egy budapes­tire - hangzott el tegnap azon a szegedi sajtótájékoztatón, ahol arról számoltak be a rendőrök, hogy befejezéséhez közeledik a nyomozás, amit a légiós és tár­sai ellen folytatnak. Még né­hány szakértői vélemény hiány­zik ahhoz, hogy az ügyet vád­emelési javaslattal adhassák át az illetékes (minden bizonnyal a fővárosi) főügyészségnek. Magda „költöztetésére” is emi­att lesz szükség, hogy az ügyé­szi nyomozó hatóság rendelke­zésére álljon. Csak ezután dön­tenek majd arról - mint azt a múlt héten megírtuk -, hogy hol állítják bíróság elé a bűnözőt. Ismert, hogy fordulópontot jelentett volna a nyomozásban, ha sikerül Magdát szembesíteni a bűntársaival. A kiadatás azért maradt el - számolt be erről most dr. Kacziba Antal vezér­őrnagy, az ORFK bűnügyi fő­igazgatója mert a szerb igaz­ságügyi szervek nem tudták ga­rantálni, hogy a harminc nap le­teltével visszaadják a gyilkost. Most viszont már arról folynak a tárgyalások, hogy Magdát vég­legesen átadják-e Szerbiának. Ebben a kérdésben az igazság­ügyi miniszteré a döntés. (Részletek a 3. oldalon) Adatok a gyilkosságsorozatról Dátum: Helyszín: Áldozatok: Gyanúsítottak: 1993. jan. 24. Szabadka Fehér Ida Magda Marinko Szredanovity Jovan 1993. dec. 19. Kecskemét, Reviczky Gyula u. 6. Horváth Antal (28) Horváth Antalné (24) Dragutin Kujundzic (36) Magda Marinko Petrity Szinisa Sekarity Alexander 1 Sztavrity Goran 1994. jan. 5. Orosháza, Bajza u. 7. Némethné Márton Edit (38) Magda Marinko Petrity Szinisa Sztavrity Goran Miljanity Bozsidar 1994. jan. 23-24. Szeged, Bárka u. 6/B Z. Nagy Bálint (43) Z. Nagy Bálintné (43) Z. Nagy Dániel (17) Z. Nagy Balázs (10) Magda Marinko ? 1994. jan. 25-26. Szabadka és Palics Petrity Milan, felesége és gyermeke Joszip Agatity és felesége Magda Marinko Sinkovity Ivan Petrity Szinisa Bogdanovity Goran Miljanity Bozsidar | • Ma még a szegedi Csillagban őrzik Magda Marinkót. Hartán nem vált szét a szövetkezet A Hartai Erdei Ferenc Szö­vetkezet tagsága nem jelent meg határozatképes számban azon a minap tartott közgyűlé­sen, amelyen eddig példa nél­küli szétválásról, s új szövetke­zetek alakításáról dönthettek volna, megkönnyítve ezzel a még fennálló vagyonviták meg­oldását is. Az igazgatóság ja­vaslata, s a tagság kezdeménye­zése nyomán 13 új szövetkezet jött volna létre, de a szükséges 555 tag helyett csak 495-en je­lentek meg. Az igazgatóság ma tárgyal a kialakult helyzetről. Kánikula Európa-szerte Megfulladnak a halak, kés­nek a vonatok, az autósok szinte „lépésben” hajtanak az autópá­lyákon - mindez az évszázad legforróbb júliusának köszön­hetően. Számos ország üzletei­ből eltűntek a ventilátorok és a hőguta is szorgalmasan szedi áldozatait Európa-szerte. Mind­erről részletesen olvashatnak lapunk második oldalán. Zárt ajtók mögött Félegyházán Rendkívüli és zárt ülést tar­tott tegnap délután a kiskunfél­egyházi önkormányzat. Ficsór polgármester szerint a nyilvá­nosság kirekesztését azok az in­formációk indokolták, melyek a közelmúltban Korondon járt de­legáció tudomására jutottak. Egyesek szerint egyébként a legnagyobb gond a kinti prog­ram előkészítetlenségében van. A hétvégén aratott a halál az utakon Öt halálos áldozatot követel­tek a hétvége közlekedési balese­tei a megye területén, hangzott el tegnap a rendőrségi sajtótájékoz­tatón. Pénteken kezdődött a ret­tenetes sorozat, amikor a reggeli órákban Csólycsápos belterüle­tén U. József 68 éves helyi polgár kerékpárral balra akart kanya­rodni, ám az őt teherkocsival előző Á. József elütötte. Éjjel - ugyancsak előzés köz­ben - történt a második halálos baleset Kecskemét külterületén, az E75-ösön. H. Károly 56 éves szegedi polgár egy 18 éves me­zőkomáromi fiút gázolt halálra, miközben kocsijával előzött. Nyárlőrincen, a 44. sz. főútvona­lon B. Csaba 30 éves nagykőrösi lakos tehergépkocsival gázolta halálra azt a sokáig azonosítatlan 50-55 éves nőt, aki a kórházba szállítás után halt meg. A negyedik halálos baleset Kiskunfélegyháza külterületén történt szombat reggel. K. Mi­hály 24 éves kecskeméti fiatal­ember figyelmetlen vezetés közben nekiütközött az előtte ha­ladó B. Nazmi 38 éves jugoszláv állampolgár kocsijának. K. Mi­hály meghalt, utasai közül 1 sú­lyos, 3 könnyű sérült is volt. Va­sárnap éjjel Kiskunfélegyháza külterületén, az E75-ösön M. Géza 38 éves honvéd őrnagy ARO típusú gépkocsijával el­ütötte az előtte az úttesten gyalo­gosan áthaladó M. Sofia 70 éves román állampolgárt, aki a hely­színen életét vesztette. Végső búcsú a tompái katonától Mély részvét mellett, több száz ember jelenlétével temet­ték el tegnap délelőtt szülőfalu­jában, Tompán a bakonyi lőté­ren hősi halált halt Pleszkán Ká­roly őrmestert, akinek a honvé­delmi miniszter posztumusz zászlós rangot adományozott. A község külső temetőjében felállított ravatalnál az elhunyt bajtársai, a bajai Mészáros Ló­ránt Gépesített Lövészdandár II. százada tisztelgett és adott dísz­őrséget. A katolikus temetési szertartást Győrből érkezett tá­bori lelkész tartotta. Vele együtt imádkozott az elhunyt lelki üd­véért a község kanonok plébá­nosa, Bakos Ottó. A bajai kato­nazenekar gyászzenéje mellett helyezték örök nyugalomra a 21 évet élt Pleszkán Károlyt, hal­mozták fel sírján a részvét virá­gait. Beperlik a magyar államot? Az ET munkaadói oldala saj­nálattal értesült arról a kor­mánydöntésről, amely szerint Magyarország le kíván mondani az 1996-os expóról. Nem csu­pán a döntés tartalmával, de meghozatalának módjával sem értünk egyet - mondta a mun­kaadói oldal ülését követően Mészáros Gyula, a munkaadói oldal soros elnöke. A munka­adói oldal sérelmezi: a gazda­sági-társadalmi megegyezésről szóló tárgyalásoknak közvetle­nül az elején a kormány úgy ho­zott meg egy, a vállalkozókat és a gazdaságot komolyan érintő A Humi építi az Megalakult az Alföld Kon­cessziós Autópálya Részvény- társaság. Az rt.-t a Humi Kon­zorcium, valamint a Közleke­dési, Vízügyi és Hírközlési Mi­nisztérium között köttött szer­ződéssel hozták létre. Az M5-ös autópálya fejlesztését, illetve annak fél pályájának autópá­döntést, hogy előtte nem tár­gyalt a szociális partnerekkel. Reméljük, hogy a fogyasztási és az általános forgalmi adó terve­zett emelésének ügyében - melyről a sajtóból értesültünk - nem marad el a konzultáció - mondta Mészáros Gyula. A ra­dikális álláspontot képviselő VOSZ arra hívja fel tagjait, hogy számítsák ki, mekkora kárt okoz a vállalkozóknak az expo elmaradása. Ha a parla­ment a világkiállítás megrende­zése ellen dönt, akkor a VOSZ kártérítési pert kíván indítani a magyar állam ellen. M5-ÖS autópályát lyává alakítását és fizetővé téte­lét 1996. január 1-jéig végzi el a konzorcium. A Kecskemétig húzódó második pálya mint­egy 40 milliárd forintba kerül. A Kecskemét és Kiskunfélegy­háza közötti, 40 kilométernyi új autópálya épül meg legkésőbb, 1997 végéig. Ma kapják meg fizetésüket a pernyertes pedagógusok Mai fizetésükkel kapják kéz­hez Kecskeméten a pernyertes pedagógusok a január 1-jétől járó magasabb bért a késedelmi kamatokkal együtt. A munka­ügyi bíróságon nyertes, F ka­tegóriába sorolt pedagógusok mellett azonban részben azok is megkapják a különbözetet, akik nem fordultak bírósághoz. A kecskeméti Bolyai János Gim­názium igazgatója például az elmúlt év végén nem sorolta vissza az adható F kategóriából a pedagógusokat. Ettől függet­lenül ők is fordulhattak volna bírósághoz, ám ezzel nem éltek. A kérdés most az, ha a Bolyai 27 pedagógusa megkapja a ma­gasabb bért, miért nem kapják meg azok, akiket szintén az F fizetési osztályba sorolt mun­káltatójuk, ám nem éltek a per­rel. Részletek a 3. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom