Petőfi Népe, 1994. május (49. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-24 / 120. szám

1994. május 24., kedd Egészségmagazin 7 NEM CSAK KOZMETIKAI PROBLÉMA DÍSZPOLGÁR PROFESSZOR Már kétmillió ember betegsége Magyarországon a lakosság 80 százaléka fertőzött a her­peszvírussal. Ezen belül az ajakherpesz a felnőtt lakosság egyötödénél már visszatérően jelentkezik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hazánkban évente kétmillió ember szenved ebben a betegségben. Minderről a Wellcome gyógyszergyár bu­dapesti sajtótájékoztatón szá­moltak be a szakemberek, a Szonda Ipsos közvélemény-ku­tató intézet 1993-as felmérése alapján. Az adatok azt mutatják - mondta dr. Nagy Éva, a Szent János Kórház bőrgyógyász fő­orvosa -, hogy mint sok más or­szágban, az ajakherpesz nálunk is népbetegségnek számít. En­nek ellenére a felmérés során megkérdezetteknek csupán 13 százaléka tudta, hogy ajakher­peszét vírusfertőzés okozza, így azután sokan nem is tartják be az ilyenkor kötelező, a fertő­zésveszély elkerülését szolgáló szabályokat. “A herpeszben szenvedők ugyanakkor a legkü­lönfélébb szereket próbálják ki, csakhogy a fertőzéssel járó kel­lemetlen tüneteket enyhítsék. A Wellcome cég éppen rajtuk kí­• Egészséges ajkak, leheletfinom csókok. vánt segíteni akkor, amikor évekkel ezelőtt kifejlesztette ajakherpesz elleni krémét, amely Magyarországon már 1983 óta forgalomban van. Ez év januárjától azonban már re­cept nélkül is hozzájuthatnak az érintettek a patikákban, ahol használatáról is bővebb infor­mációt kaphatnak. Oltóanyag cukorbaj ellen Amerikai tudósok úgy vélik, hogy cukorbetegség elleni oltó­anyag nyomára bukkantak. A- mint a „Journal Nature” című szakfolyóirat közölte, a kísérle­tek az ún. 1-es típusú diabetes leküzdésére irányulnak: az eb­ben a betegségtípusban szen­vedő cukorbetegeknek naponta kell inzulininjekciókat kapniuk, hogy életben maradhassanak, mivel testsaját inzulint termelő sejtjeiket a hasnyálmirigyben eddig ismeretlen okból tulajdon immunrendszerük elpusztítja. Már korábbi kísérletek sejtet­ték, hogy a támadások céltáb­lája a hasnyálmirigysejtek glu- taminsav-hidrogéngáznak „GAD” nevezett enzimje. A GAD művi odajuttatása révén állatkísérletekben eredménye­sen kikapcsolták az immun- rendszernek azokat a sejtjeit, amelyek különben a hasnyálmi­rigysejteket tönkretették volna. A cukorbetegek oltására azon­ban egyelőre várni kell, az oda­vezető út még hosszú - figyel­meztet dr. Hugh McDevitt a Stanford University Medical Center kutatója. Gyermekáldás ikermódra Még az egypetéjű ikreknél is szokatlan, kivételes kapcsolat­ról tett tanúbizonyságot egy sheffieldi ikerpár: a két 29 éves asszony egy időben adott életet gyermekének, s mindkét újszü­lött kislány. Az ifjú anyák - akik egyébként is alig ötven mé­terre laknak egymástól - közös kórházi szobában töltik a lába­dozás első napjait. Az egyetlen különbség: 214 gramm, ennyi­vel volt ugyanis nehezebb az egyik baba a másiknál. MEDDŐ LEHET A LÁNYUTÓD IS A dohányzás koraszüléshez vezethet • A koraszülöttek életkilátásai sajnos nem túl kedvezőek. Azok a nők, akik a terhesség alatt nem hagyják abba a do­hányzást, sokkal súlyosabb ká­rokat okoznak, mint ahogyan azt eddig feltételezték, közölte Jean Golding nőgyógyász pro­fesszor egy londoni orvoskong­resszuson. A professzor hangsú­lyozta, hogy a dohányzás kö­vetkezményei nemcsak a vá­randós nőknél vezetnek jelentős egészségkárosodáshoz, hanem a koraszülés vagy a halva szüle­tett magzat kockázata is jóval magasabb. Ennél is súlyosabb az, hogy a nőnemű csecsemő még évtizedek múltán is szen­ved anyja dohányzásának ka­tasztrofális következményeitől. Saját szaporodási képessége ugyanis ennek következtében jelentősen csökken. A do­hányzó terhes nők esetében a koraszülés (abortusz) veszélye 27 százalékkal nő. Nőnemű csecsemőknél ez a kockázat ké­sőbbi felnőtt életében akár a 29 százalékot is eléri. Ha az anyán kívül már a nagyanya is do­hányzott, még 60 százalékra is felkúszhat a koraszülés kocká­zata. Természetesen a passzív dohányzás is ártalmas az anya és a magzat számára is, ezért a munkahelyeken, otthon illik te? kintettel lenni a kismamákra. Legyőzhetetlen vírusok? Nyaralás, oh! Bármily furcsán hangzik, a nyaralás ideje ritkán telik zavar­talanul: ritka az a nyaraló, aki teljesen panaszmentesen „vé­szeli” át a nyári szünidő idejét. A német polgárokra kiterjedő vizsgálatok szerint nyaralásuk alatt 75 százalékuknak valami­lyen panasza támad, 21 száza­lékuk betegnek érzi magát, s fe­küdni is kényszerül. Veszélye­sek a fertőzések is, a nemi betegségek „beszerzésének” csúcsideje némethonban a nyár. Az Egészségügyi Világszer­vezet, a WHO világméretű há­lózatot szándékozik kiépíteni régi és új betegségek leküzdé­sére. Több energiát kell fordíta­nunk arra, hogy megakadályoz­zuk az új mikrobák megjelené­sét és ártalmatlanná tegyük a már egyszer legyőzött baktéri­umokat és vírusokat - mondotta Joshua Lederberg, a New York-i Rockefeller Egyetem professzora, aki szerint aggódni kell új vírusok, és az antibioti­kumoknak ellenálló baktériu­mok miatt is. Ezeket a betegsé­geket a nemzetközi utasforga­lom, az élelmiszer-kereskede­lem kellő ellenőrzésének hiá­nya, és bizonyos állatok terjesz­tik. A múlt évben egy korábban ismeretlen vírus, amelyet mezei egerek terjesztettek el. 30 sze­mélyt megölt az Egyesült Álla­mokban. Először navajo indiá­nok betegedtek meg, de a be­tegség utat tört a fehér lakosság körében is. Az elismerés az orvosé és az emberé Néhány napja Kecskemét képviselő-testülete díszpolgárrá választotta professzor dr. Dö­mötör Endrét, a kecskeméti megyei kórház traumatológiá­jának nyugalmazott osztályve­zető főorvosát. Dr. Molnár Ilo­nától, az előterjesztést tevő egészségügyi bizottság elnöké­től azt kérdeztük: milyen szem­pontok alapján terjesztették elő Dömötör professzort a díszpol­gári címre?- Az elismerő, kitüntető cí­met azért javasoltuk a profesz- szor úrnak, mert példaértékűnek tartjuk azt a szakmai és tudo­mányos életművet, amelyet 42 éves egészségügyi működése során létrehozott. Olyan orvost tüntetett ki a testület, aki szak­emberként és emberként is isko­lát teremtett a maga területén. Orvosok százait képezte ki az alatt a negyedszázad alatt, amíg a kecskeméti traumatológiai osztályt vezette, tanítványai kö­zül többen irányítanak már az országban baleseti sebészeti • Prof. dr. Dömötör Endre osztályt, ami önmagában is nagy szakmai eredmény. Olyan szakembert tisztelt meg a testület a kitüntető cím­mel, aki nem csak Kecskemé­ten, hanem a megyében, sőt gazdag tudományos munkája révén országszerte, nemzetközi­leg elismert, s mint ilyen polgár, öregbíti a város, és a város or­vostársadalmának hírnevét. Nem kis érdem az sem, hogy Dömötör Endre ma is aktív, tu­dományos tanácsadóként dol­gozik a kórházban, regionális szakfőorvos, több szakmai szervezetben vállal részt: nagy szerep vár rá továbbra is az alapellátás és a kórházi gyó­gyító munka közötti szakmai kapcsolat erősítésében.- A díszpolgári cím odaítélé­sére átmeneti moratóriumot hirdetett a testület, az egészség- ügyi bizottság azonban, úgy tu­dom, nem mondott le a kiváló munkát végző orvosok elismeré­séről.- Valóban, nem mondtunk le erről a lehetőségről, hat kecs­keméti orvosnak szeretnénk a közeljövőben a Kecskemét Vá­ros Egészségügyéért díjat ado­mányozni. A személyekről a napokban dönt a bizottság. Mit kell tennünk, ha beteg a gyermek? A magyar olvasó előtt Mi­riam Stoppard neve már isme­rős, a nálunk is megjelent Ba­bakönyv, a Nők könyve, a Mit tud a gyerek című kötetei után most a Gyermekbetegségek A-Z., Tünetek és gyógymódok című munkáját fordíttatta ma­gyarra a Park Kiadó. Olvasmá­nyosan, kedvesen, közérthetően meséli el, rajzokkal megmu­tatja, mi a teendőnk, ha beteg a gyerek. Szülőnek, nagymamá­nak, nagybácsinak, pótmamá­nak szól a kézikönyv világos, korszerű tájékoztatást nyújtva a teendőkről - melynek birtoká­ban - nemkülönben saját ösztö­neinktől vezérelve - tudnunk kell, mikor váljunk magunk gyermekeink orvosává, ápoló­jává, mikor kell orvosi segítsé­get kémünk. Megismertet a szerző a gyermek testével, a gyermekápolás alapfogalmai­val, a testtájak tüneteivel, az elsősegélynyújtás, a biztonság legfőbb tudnivalóival, a fő feje­zet azonban a betegségek betű­rendes ismertetése. Nem csak a húszéveseké a világ A hatodik x-et elérő, sőt meghaladó nők és férfiak sze­xuálisan általában aktívak. Tévhit tehát, hogy csak a fiata- labbaké a (szex)világ: ezt állapí­tották meg a német giesseni egyetem pszichológusai, miután tanulmányozták e korosztály ilyen jellegű magatartását. Nemi életet él a 60-79 kö­zötti nők fele, sőt, még a nyolc­vanon túli hölgyek sem monda­nak le a szexuális élményekről: 10 százalékuk változatlanul él­vezi. A nős férfiak 70-en túl is élnek nemi életet. A gyakoriság tekintetében természetesen nagyobb a szóró­dás. A 60-asoknál gyakori, hogy hetente egyszer még min­dig megkívánják egymást fe­leségükkel. A 80-90 évesek saját bevallásuk szerint havonta egyszer élnek nemi életet, s a betegesebbek, nehezebben mozgók is évente legalább egy­szer. Az idősebb kori szexualitás a nyugat-európai szakemberek Mozgássérültek családi majálisa Május 28-án délelőtt 9 órától a csalánosi parkerdőben rendez egész napos, vidám majálist a mozgáskorlátozottak megyei e- gyesületének kecskeméti cso­portja. A színes programokra várják a gyerekeket és felnőtte­ket egyaránt, ebédjegyek elővé­telben vásárolhatók kedvezmé­nyes áron a Bethlen körúti iro­dában, délelőtt 9-től 12 óráig. Kötelező a kamarai tagság A parlament márciusban fo­gadta el a Magyar Orvosi Ka­maráról szóló törvényt. Ennek értelmében az év végéig létre kell hívni a régi céhek szelle­mében tevékenykedő szakmai kamarát, az orvosok, fogorvo­sok önkormányzattal rendel­kező érdekképviseleti testületét. A törvény kimondja: orvosi dip­lomához kötött tevékenységet csak az folytathat, aki a létre­jövő orvosi kamara tagja. Az orvosoknak június közepéig kell felvételüket kérniük a ka­marába, a területi szerveknél. • Sohasem késő! tapasztalatai szerint attól függ: korábban minek fogták fel a pá­rok nemi életüket? Aki jól érezte magát a kapcsolatában, a szex boldoggá tette, a fizikai változások dacára sem mond le A nem kívánt terhességtől való félelem sok párkapcsolatot kikezd. A férfiak nem szívesen használnak óvszert, s nem min­den nő szedhet hormonális ha­tóanyagú fogamzásgátló tablet­tát. Dr. Garamvölgyi György nőgyógyásztól azt’kérdeztük: a szakember megítélése szerint jelenleg melyik a biztos véde­kezés és egyéb szempontoknak jobban megfelelő fogamzás- gátló?- A gyakorlati tapasztalatok minden bizonnyal megerősítik majd azt, hogy egy új, nálunk még kevésbé ismert, de már ha­zai gyártásban is készülő speci­ális spirál. Ez ugyanis a hagyo­mányos mechanikai megelőzé­sen kívül - tudniillik, hogy az ondósejteket nem engedi a méhbe - elektrokémiai védett­séget is nyújt. E kettős hatásnak köszönhetően lényegében teljes védelmet nyújt a nem kívánt terhesség ellen: megbízható­sága 99,5 százalékos. Csak hét­évenként kell cserélni - ezért olyan anyagokból készítették, amelyek hosszabb távon sem károsak a női szervezetre. Az aranyat és ezüstöt is tartalmazó róla. A férfiak, bár észreveszik, s tudják, hogy a tempó lassabb és a vágy is kevésbé erőteljes, mégsem tartózkodnak az intim együttlétekről. Ezzel kapcsolat­ban bebizonyosodott, hogy a nők „jól tartják” magukat: akár nagyon magas életkorukban is megmarad az orgazmuskészsé­gük. Ok egy dolgot tapasztalnak: a klimax után érzékenyebbek lesznek, mert a hüvely nedves­sége csökken. Ez adandó alka­lommal bizonyos fájdalommal is járhat. Erre az orvos ösztro- gént ír fel, amely egyben a csontritkulásra is jó, vagy bal­zsamot rendel. Még a szívbetegeknek, az in­farktuson átesőknek sem kell lemondaniuk a szexről - állítják az orvosok. Egészen addig aktí­vak maradhatnak, amíg megvan a fizikai egészségük és állóké­pességük, bár azért ekkor a nemi élet már semmiképpen sem tévesztendő össze a ver­senysporttal. spirál liliom formájú, lágy ta­pintású műanyagban van, amely szinte észrevétlenül simul a he­lyére. Szakorvosi vizsgálat a- lapján választható ki a megfe­lelő méret, s az orvos helyezi föl. Az újonnan szabadalmazta­tott spirál viselése egyébként észrevétlen és semmilyen for­mában nem zavarja a meghitt együttlétet. Megkötöttség nél­kül bárki használhatja, aki vé­dekezni kíván a terhesség ellen - elsősorban azonban a tartós partnerkapcsolattal rendelke­zőknek ajánlható. Használata révén fölöslegessé válik a tab­letta szedése vagy bármilyen egyéb eszköz alkalmazása. A kicsinyüket szoptató kis­mamáknak is fölhelyezhető, s amikor ismét vállalja a terhes­séget, az a spirál eltávolítása után azonnal bekövetkezhet. A védekezés új eszközének elter­jedése azt ígéri, hogy nagy lé­pést tehetünk előre az abortu­szok számának csökkentéséért - mondta a nőgyógyász. Az oldalt szerkeszti: Ábrahám Eszter MEGKÉRDEZTÜK A NŐGYÓGYÁSZT A hatásos fogamzásgátlóról

Next

/
Oldalképek
Tartalom