Petőfi Népe, 1994. május (49. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-12 / 111. szám

KECSKEMET DÍSZPOLGÁR PROFESSZOR Mindene a kertje VOLT SZOVJET INGATLANOK SORSA Börtön és egyetem • A kecskeméti bv.-intézet több tízmilliós költséggel saját kivi­telezésében alakítja át a lepusztult létesítményt. A kormány a napokban döntött arról, hogy egy új börtön kialakítása céljából átadja a büntetés-végrehaj­tásnak a Korhánközi úton ta­lálható, KECS néven közis­mert volt szovjet ingatlant. Kecskeméten 1991 júniusá­ban vetődött fel először, hogy a bv. rendelkezésére bocsátják az Izsáki úti Zalka Máté laktanyát, amelyben korábban ugyancsak szovjet alakulat lakott. A léte­sítményt végül is a Kincstári Vagyonkezeő Szervezet más­nak adta el, néhány hete itt egy nagy benzinkút működik. Egy esztendővel később merült fel, hogy a KECS épületében hoz­zák létre a „nyitott" börtönt. Olyan, 120-150 elítélt elhelye­zésére szolgáló intézetről van szó, ahová a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő emberek kerülnének, akik nem követtek el súlyos bűncselekményt. Rö­vid időtartamú büntetést kaptak és társadalmi veszélyességük csekély. Olyanok, akiknek ko­moly esélyük van szabadulásuk után a visszailleszkedésre. Az intézetben fogvatartottakat fo­lyamatosan ellátják munkával és rendszeresen találkozhatnak hozzátartozóikkal. A börtön ugyanakkor, ha szükséges, megoldja lakóinak képzését és átképzését is. Az elmúlt esztendőben öt­venkét kecskeméti illetőségű fi­atalkorú került a megyeszékhe­lyi börtönbe. Közülük huszon- hatan letöltendő szabadságvesz­tést kaptak. Ők jelenleg a csa­ládjuktól távol, a bv. tököli fia­talkorúak börtönében mulatják napjaikat. A tervek szerint a kecskeméti és környékbeli fia­talkorú elítélteket is az új inté­zetben helyeznék el, egy elkü­lönített részben. Itt elvégezhet­nék be nem fejezett iskoláikat, és bizonyos szakmai alapkép­zést is kapnának. Ugyancsak döntött a kor­mány a homokbányái, 80 hektá­ros volt szovjet laktanya sorsá­ról is. Az állami tulajdonban maradó terület nagy részének kezelői jogát a kincstár a Műve­lődési Minisztériumnak adja át, nagyot lendítve ezzel a főiskolai egyesülés ügyén. A maradék ingatlanokat Kecskemét ön- kormányzata kapta meg egyházi ingatlanok visszaadásáért cse­rébe. A kereskedelmi iskola, a tanbolt, egy volt kollégiumi épület és három lakóház, össze­sen 120 lakás lett a városé. A te­rület teljes hasznosítása viszont csak akkor kezdődhet el, ha a szükséges közművek kialakítá­sához is meglesz a szükséges 70 millió forint. G.B.-M.Gy. Hatvanötödik születésnap­jára kollégáitól, tanítványai­tól fűnyírót kapott ajándékba, mert kertjében a gyepre a legbüszkébb professzor dr. Dömötör Endre, címzetes egyetemi tanár. A köztiszteletnek örvendő, ma már nyugdíjba vonult trau- matológus természetesen a szakmájának sem fordított há­tat. A napokban készült el nagy­lélegzetű tudományos munkája, s operál is. Életművének elis­meréseképp Kecskemét képvi- selő-testülete díszpolgári címet adományozott az iskolát te­remtő professzornak.- A hír hallatán először azt hittem, hogy tréfa az egész - mondja a professzor. Külföldről jöttünk haza a feleségemmel szombat este, s legnagyobb meglepetésemre üdvözlő távira­tok fogadtak. Aztán egyfolytá­ban csöngött a telefon, betegek, kollégák gratuláltak, s eszembe jutott, hogy három hónapja rö­vid szakmai életrajzot kért tő­lem a megyei tiszti főorvos asz- szony. Azt persze nem mondta, hogy miért. Hétfőre már el kel­lett hinnem, hogy a hír igaz, bár az önkormányzattól még sem­milyen értesítést nem kaptam. Az örömöm ennek ellenére teljes - mondta dr. Dömötör Endre, aki 25 éve él Kecskemé­ten, 42 éve dolgozik az egész­ségügyben, s 1969-től - 1993. decemberi nyugdíjba vonulá­sáig - a kecskeméti megyei kórház traumatológiai osztályát vezette. Ma tudományos ta­nácsadóként dolgozik az osztá­lyon és több szakmai szervezet­• Prof. dr. Dömötör Endre nek tagja. Kecskeméti polgár­nak vallja magát, nemcsak ne­gyedszázados orvosi tevékeny­sége okán, hanem azért is, mert - bár Monoron született - nyolc évig, 1938-tól 1946-ig, a kecs­keméti református gimnázium diákja volt. Ez is szerepet ját­szott abban, hogy könnyű szív­vel jött el Budapestről fiatal or­vosként Kecskemétre, ahol a tudományos munka és a gyó­gyító orvoslás mások számára is példaértékű egységét sikerült megvalósítania. Nyugdíjba .vonulása óta több ideje van szenvedélyeire: a teni­szezésre, amiről 55 éve nem tud lemondani, és örömteli hobbi­jára: a kertészkedésre, amiben szívesen osztozik felesége, két lánya és öt unokája is. Abrahám Eszter Színházi botrány A kecskeméti színház egy­kori főrendezője, a világhírű filmrendező, Jancsó Miklós egy országos színházi botrány kel­lős közepébe csöppent. Az ügy végeredménye: a debreceni tár­sulat nem lesz ott az idei orszá­gos színházi találkozón. Len­gyel György direktor elmondta: a Magyar Színházművészeti Szövetség idén Jancsó Miklóst jelölte ki a darabok kiválasztá­sára. Jancsó háromszor jelezte, hogy mikor, s mit kíván meg­nézni Debrecenben, de hiába várták. Negyedszer 45 perces késéssel megérkezett és a kö­zönség megrökönyödésére vé­gigszundikálta az előadást, de még a szünetet is. Ha látja a da­rabot, akkor sem sokat tehetett volna, mert állítólag a szövet­ségben korábban eldöntötték, kiket hívnak meg a fesztiválra. Tavaly az Angol Szakos Nyelvtanárok Egyesületének meghívására három dán nyelv­tanár járt Kecskeméten. Meg­ismerkedtek az itteni oktatással, az iskolarendszerrel, a várossal. A csoport vezetője Karen Kris- tenssen volt, aki a dániai Gand­rup iskolájában tanítja a német és az angol nyelvet. Jártak az Arany János-iskolában is, és a tanárnő elhatározta, hogy idén egy kirándulás keretében el­hozza a két nyolcadik osztályt Kecskemétre. Az Arany János- iskola vállalta a dán gyerekek fogadását. A látogatás alatt a 41 dán gyerek jó hangulatú órákat töltött el a kecskemétiekkel. Ismerkedési játékokat játszottak német, angol és dán nyelven, (hét magyar gyerek tanul dá­nul), majd a kecskemétiek be­mutatták városukat. Ebéd után táncház és kézművesfoglalko­zások voltak, majd közösen mentek ki egy tanyára. Sétako­csikázás, közös tánc- és dalta­nulás tette emlékezetessé a na­pot. Mester B. László felvétele a dán gyerekekről és vendéglá­tóikról a főtéren készült. Dán gyerekek a hírős városban FIZETSÉGÜL MEGSZÚRTA A VENDÉGLŐST Gátlástalan tolvajok Vitatkozó orvosok- Dr. Taraczközi István magatartása etikailag kifogásolha­tónak minősül - összegzi vizsgálatának eredményét a kecske­méti képviselő-testület által választott etikai bizottság. A kecskeméti rendőrkapi­tányság heti sajtótájékoztató­ján dr. Kubicsek András alez­redes egy sikeres nyomozásról is beszámolt. Őrizetbe vették a kecskeméti illetőségű, 23 éves K. Benjá­mint, aki még februárban tört be egy apostagi gmk-hoz és 150 ezer forint értékben cipőket vitt el. A tolvajoknak a jelek szerint már semmi sem szent. A dél­utáni órákban hamis kulcs se­gítségével tört be ismeretlen tolvaj a Piaristák terén lévő apácarendházba. A nővérek szobáiból órákat, rádiókat és készpénzt vitt el, mintegy 20 ezer forint értékben. A szóvivő arról is beszámolt, hogy tovább folyik a város közintézménye­ibe való betöréssorozat. Ezúttal a Zrínyi-iskolában járt a tolvaj, aki a tanári szobából vitt el egy irattárcát, amiben négy arany­gyűrű, hivatalos okmányok, kulccsomó és készpénz volt. A kár ebben az esetben 50 ezer fo­rint, de a tolvaj egy másik pénz­tárcát is elvitt, ebben 27 ezer fo­rint volt. Orgazdaság miatt in­dult eljárás a 36 éves B. László ellen, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy B. Jánostól 150 ezer forint értékben kisgépeket vett 15 ezer forintért, amiket B. Já­nos korábban a Géptek Kft.-től lopott. A szóvivő egy korábbi súlyos testi sértésről is beszá­molt. M. Imre este nyolc órakor két társával tért be a Juhász ut­cai F-klubba italozni. Fizetés nélkül akartak távozni, ezért a vendéglős utánuk ment. Az ut­cán M. Imre előkapta a bicská­ját és a vendéglős csuklójába majd a combjába vágott, végül ököllel arcon ütötte. A 38 éves K. Sándor délután fél 3-kor a Batthyány utcai rendőrség elő­terében okozott némi feltűnést. Követelte, hogy a fogdán lévő barátjának adjanak át egy cso­magot. A kapuügyeletes kö­zölte, hogy erre most nincs le­hetőség, mire K. a nála lévő csomagot a liftajtóhoz vágta, majd ordítva szidta a kapust. Amikor az előállítóba próbálták bevinni, az egyik rendőr felé köpött. A férfi ellen garázdaság miatt indult eljárás. Dr. Kubi­csek újságírói kérdésre el­mondta: a fogdára minden hét­főn, szerdán és pénteken dél­előtt lehet csomagot vinni. A testület hétfőn foglal állást az ügyben. Az etikai bizottságot a közgyűlés dr. Tamasi József orvos és természetgyógyász be­jelentésére hozta létre. Szerinte az ő szellemi termékét - egy természetgyógyászati intéz­mény projektjét - szinte szó szerint felhasználta dr. Le- hoczky László és dr. Taraczközi István egy pályázatban. Utóbbi orvos és természetgyógyász az egészségügyi bizottsági tagsága révén juthatott ehhez hozzá - véli Tamasi doktor. Dr. Lehoczky László úgy nyilatkozott, hogy a vitatott pro­jekt készítésében nem vett részt, Taraczközi doktortól kész a- nyagot kapott, amihez egy ki­egészítő szakmai részt csatolt. Taraczközi doktor az etikai bizottságnak kifejtette: a projekt a Természetgyógyász Kamara anyaga, létrehozásában többen vettek részt, s az az ő és Tamasi doktor közös szellemi terméke. Az etikai bizottság nem ment bele a szerzői jogi kérdésbe. Abból indult ki, hogy Taracz­közi doktor igazat mond. így viszont a pályázat tárgyalásakor az egészségügyi bizottságban, mint tagnak, jeleznie kellett volna, hogy ez az ő szellemi terméke is. Dr. Taraczközi a meghallgatáson elmondta: eb­ben nem volt érdekelt, nem kí­vánta, hogy a bizottság kizárja a szavazásból. Az etikai elma­rasztalást azért javasolják, mert szerintük Taraczközi doktornak erkölcsi kötelessége lett volna érintettségét jelezni. (m.) Püspökszentelés II. János Pál pápa április 18-án segédpüspököt neve­zett ki a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye szolgálatára Bíró László pécsi kanonok, székesegyházi plébános sze­mélyében. A püspökszentelés a kecskeméti Nagytemplom­ban lesz május 21-én, szom­baton délelőtt 11 órakor dr. Paskai László bíboros, prí­más, Esztergom-Budapest ér­seke, dr. Dankó László Kalo­csa-Kecskemét érseke, a pé­csi megyéspüspök, valamint a jelen lévő püspökatyák kézrá- tételével. Önkormányzati zárszámadás Elkészült a kecskeméti ön- kormányzat tavalyi zárszám­adása. A két vaskos kötet kipostázása nehézségekbe üt­közik, ezért a képviselőknek személyesen kell bemenni érte a' városházára. A város tavalyi pénzügyi gazdálkodá­sát egyébként 5 milliárd 850 millió 611 ezer forint bevétel mellett 5 milliárd 604 millió 58 ezer forint kiadással java­solják elfogadni. Jövő hétfőn címátadás Noha - mint az oldalunkon lévő cikkben olvasható - prof. dr. Dömötör Endre nem kapott még hivatalos értesí­tést - legalábbis tegnap délig - arról, hogy a képviselő-tes­tület díszpolgári címet ado­mányozott neki, a jövő hétfői közgyűlésen 13 órakor ünne­pélyes keretek között átadják a kitüntetést. A közgyűlési meghívó szerint Merász Jó­zsef polgármester távollété­ben Hideg Antal alpolgár­mester adja át a megtisztelő címet. Középiskolai ballagások Kecskeméten már holnap megkezdődnek a ballagási ünnepségek, de a legtöbb kö­zépiskola szombaton délelőtt búcsúztatja végzős diákjait. A Bányai Júlia Gimnáziumban május 13-án, pénteken dél­előtt 11 órakor ballagnak. A Kodály-iskola végzősei szombaton délelőtt 10 órakor, s ugyancsak ebben az időben kezdődik a Bolyai János, va­lamint a Katona József Gim­názium ballagása, míg a Re­formátus Gimnáziumé 10 óra 30 perckor. Az ÁFEOSZ-kö- zépiskola negyedik osztályo­sai 11 órakor búcsúznak isko­lájuktól. Egy hordó sör volt a fődíj A hét végén megrendezett X. nemzetközi dixieland ta­lálkozó fődíját a kecskemé­ti Bohém Ragtime Jazzband nyerte. Az értékes jutalmak mellett egy nagy hordó sör is a fődíj- részét képezte, ame­lyet holnap a Bohém klub rendezvényén ütnek csapra a zenekar tagjai az Erdei Fe­renc Művelődési Központ­ban. A nemes seritalból - ígé­retük szerint - minden jazz­kedvelő klublátogatónak is jut. A zenekar házatájáról ér­kezett a hír: nyáron ismét együtt zenélnek - reményeik szerint Kecskeméten is - Joe Murányival. Az oldalt szerkesztette: Mihályka Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom