Petőfi Népe, 1993. október (48. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

"<'ec.|c9r A miniszteri látogatás Krasznodarban tegnapéi r La­jos honvédelmi miniszter felke­reste a MiG-29-es típusú vadász- repülőgépekre történő átképzésen részt vevő magyar katonákat. A miniszter a mintegy háromne­gyed óra repülőútra fekvő Ku- sovszkaja katonai repülőterén megtekintette a kiképzésen levő magyar pilóták bemutató repülé­seit a MiG-29-eseken. A vadász­gépeket az orosz adósság első ré­szének törlesztésére vonatkozó megállapodás alapján még októ­berben leszállítja Oroszország. Kinevezések Félegyházán Kiskunfélegyháza képvi- selő-testülete kinevezte az egész­ségügyi alapellátó intézmény igazgató főorvosává dr. Garai Istvánt, aki egyébként önkor­mányzati képviselő is. Néhány szenátor a tegnapi vitában azt tette szóvá: képtelenség annyi fontos tisztségnek megfelelni, mint amennyi Garai doktornak van. Ennek ellenére meggyőző többséggel, 16 igen szavazattal nevezték ki. A móravárosi óvoda vezetőjévé egyhangúlag Galló Pálnét választották. Válságban a FIAT Válságos pillanatokat él át a HAT, az olasz ipar büszkesége, Giovanni Agnelli birodalma - je­lentette az AFP Milánóból. A gépkocsitól a repülőgépig min­dent gyártó torinói művek ráfize­tésessé vált, és a deficit kiküszö­böléséért a 72 éves Agnelli elnök, a HAT fő részvényese kénytelen volt bevonni négy európai rész­vényest, két olaszt, egy németet és egy franciát. A két olasz rész­vényes a Mediobanca állami-ma­gán vegyes vállalkozás és a Ge­nerali biztosítótársaság. A néme­tek részéről a Deutsche Bank kapcsolódott be, a franciák közül pedig az Alcatel-Alsthom ipari csoport. Rozsdatemető nem teszünk Az év első felében a magán- személyek által behozott 40 ezer személygépkocsi háromnegyed része hatévesnél idősebb volt. Ha nem korlátozták volna a gépko­csiimportot, akkor rozsdateme­tővé válhatott volna az ország. A 2. oldalon közöljük, hogy milyen feltételek mellett hozhatók be au­tók. Exportnövelés az USÁ-ban Az amerikai elnök szerdán új exportstratégiát hirdetett meg an­nak érdekében, hogy az Egyesült Államok az ezredfordulóra évi 700 milliárd dollárról ezermilli- árora növelje kivitelét - jelentet­ték a hírügynökségek Washing­tonból. Bili Clinton kormányzata ennek keretében engedélyezte olyan élenjáró technológiák, mindenekelőtt számítógépek és távközlési berendezések külföldi értékesítését is: eddig CO- COM-listán tartották, és nem for­galmaztak a volt Szovjetuniónak és a többi szocialista országnak. Hamis valuták Kiskunhalason Kiskunhalason a Kereskedelmi Bank Rt.-nél egy hamis 100 dol­lárost, a bajai Ibuszbank Rt.-nél pedig egy hamis 100 márkást próbáltak beváltani, de mindkét helyen azonnal rájöttek, hogy a pénz nem valódi. A rendőrség nyomozást indított. Tompa, Kelebia gázprogramja Alig tíz fölött van a megyében azoknak a településeknek a száma, amelyekben még nincs vezetékes gáz. Tompa és Kelebia ezek közé tartozik. A két falu ön- kormányzatai azon munkálkod­nak, hogy — a kiadások csökken­tése érdekében — összefogással oldják meg a gázellátást. A költ­ségek mintegy 110 millió forintot tennének ki. Indiai földrengés Több mint négyezer ember vesztette életét a Nyugat-Lndiá- ban tegnap hajnalban bekövetke­zett földrengés következtében. PETŐFI NÉPE BÁCS-KISKÜN MEGYEI NAPILAP XLVIIL évf„ 229. szám Ára: 16,36 Ft 1993. október L, péntek • Naptár t Évforduló • Mi,hol,mikor? t Vásárnaptár • Traffipax • Expresszhirdetés Új rovataink a 12. oldalon NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS Megyei stúdiópályázatok A Művelődési és Közoktatási Mi­nisztériumnak tegnap lehetett utol­jára beadni a helyi rádió- és televízi­óstúdiók alapítására a pályázatot. Kalocsán rádióstúdió alapítására van lehetőség. Információnk szerint az egy frekvenciára hárman pályáz­nak. Egy szekszárdi magánszemély, egy budapesti kft., s az önkormány­zat jelentkezett. Kecskeméten a legutóbbi képvi­selő-testületi ülésen döntöttek úgy a városatyák, hogy az önkormányzat igényt tart mind a rádió-, mind a té­véfrekvenciára. A kábelen túl évek óta műsorsugárzást is végző városi televízió ugyanis 100 százalékban önkormányzati tulajdonban van. Va­lószínűleg többen is szeretnék meg­szerezni a hírős városban a tévé- és rádióadás lehetőségét, de ez még nem került nyilvánosságra. Kiskun­félegyházán az önkormányzat és a Kiskun Tv között folyik a verseny a rádiófrekvenciáért. (Folytatás a 4. oldalon) Vámjogszabályok Új terméket már 1981-től is csak előzetes minőségvizsgálat után lehet behozni az országba, illetve forgal­mazni, a mától érvénybe lépő új mi­nőségvizsgálati és vámeljárási ren­delkezésben mindössze az az újdon­ság, hogy az engedélyt már a határon kérik, illetve ellenőrzik a vámszer­vek. A rendelkezés EK-komform, nem ütközik a közösség országainak szabályaiba. Az új rendelkezések visszaszoríthatják a feketekereske­delmet, hiszen elvileg illegálisan nem juthat be fogyasztási cikk az or­szágba. (Részletesen a 2. oldalon.) A BORNAK NINCS KÖZE A BOTRÁNYHOZ A keceliek jó termésre számítanak Félidejénél tart a szüret Kecelen, s idén is jó minőségű borra számíthat­nak a gazdák - hallottuk tegnap Schindler János polgármestertől. Az újdonsült város országosan nagy port fölverő ügybe keveredett nemrégi­ben - mint arról többször is írtunk -, a helybeli Borker Kft. folyékony hul­ladékot tárolt tartályaiban. — Sajnálatosnak tartjuk, hogy a keceli bor és a folyékony hulladék a szerencsétlen ügylet kapcsán talál­kozott egymássá! a közvélemény számára - mondta a polgármester. - A kettőnek semmi köze egymáshoz. Évek óta használaton kívül álló tartá­lyokban volt a folyékony hulladék. — Mi, keceliek bízunk benne, hogy a változatlanul jó boraink ez­után is kedveltek lesznek - hallottuk Schindler Jánostól, aki szerint a ha­tárnál sem ártana jobban megnézni az arra illetékeseknek, hogy mit hoz­nak be az országba. • A vasúti tartálykocsiba került anyag mintavétele kissé késői volt. A határon kellene szigorúbban ellenőrizni a vegyi szállítmányokat. LEZSAK SÁNDOR ÜGYVEZETŐ ELNÖK Antail a listavezető? Egyértelmű, hogy Antall József vezeti majd az MDF országos listá­ját, bár azt a párt valószínűleg csak januárban állítja össze. Ezt Lezsák Sándor, az MDF szerdán megválasz­tott ügyvezető elnöke közölte sajtótá­jékoztatón, ahol ismertették a pártel­nök miniszterelnök politikai helyzet- elemzését, amelyet a szerdai pártel­nökségi ülésen tartott. Ezen Antall József többek között arról szólt: a tb.-választásokon az MSZOSZ-re voksolók gondoltak-e arra, hogy szavazatukkal egy esetleges baloldali előretörés lehetőségét biztosítják, s arra, hogy az MSZOSZ vezetősége ma már nyilvánvalóan az MSZP vá­lasztási győzelmét támogatja. Lezsák Sándor exkluzív interjút adott la­punknak, melyet holnap közlünk. Új határ-nyitvatartási rend A Kiskunhalasi Határőr Igazgató­ság tájékoztatása szerint a magyar- jugoszláv megállapodások alapján új nyitvatartási rend lép mától életbe a déli közúti határátkelőhelyeken. Eszerint a Bácsalmás-Bajmok, va­lamint a Tiszasziget-Gyála határál­lomás október 1-jétől jövő év április 30-áig naponta 8-16 óráig áll az uta­zók rendelkezésére. Bővülő kínálat kárpótlási jegyért Tovább bővül a kárpótlási jeggyel megszerezhető állami tulajdon kíná­lata. Októberben és novemberben több mint 70 olyan pályázat beadási határideje jár le, amelyekben kárpót­lási jeggyel is fizethetnek a jelentke­zők. A pályázatokon meghirdetett cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 34,5 milliárd forintot. Akadnak kö­zöttük részvénytársaságok, kft.-k, és vállalatok. A pályázatok többsége üzletrész, illetve részvény megvásár­lására szól, de egyes esetekben tulaj­Megszűnik a versenyhátrány Ma lép életbe Magyarország és az Európai Szabadkereskedelmi Társu­lás (ÉFTA) öt tagországa - Ausztria, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Svédország - között a szabadkeres­kedelmi megállapodás az ipari, a fel­dolgozott mezőgazdasági, valamint a halászati termékekre. Ugyanettől az időponttól érvényesek az öt ország­gal megkötött kétoldalú agrárkeres­kedelmi megállapodások. Külgazda­sági kapcsolatainkban az EFTA-or- szágok korábban is jelentős súlyt képviseltek, részarányuk az utóbbi években erőteljesen növekedett. A magyar exportból mintegy 15, az importból 21 százalék az országcso­port részesedése. Kivitelünk 43-45 százaléka anyag és félkész termék, az ipari fogyasztási cikkek aránya 17-19 százalék. A mezőgazdasági export az összkivitel 19-20 százalé­kát teszi ki az EFTA-országok felé. A most életbe lépő megállapodás­sal megszűnik versenyhátrányunk az EFTA-országok piacain az EK ipari szállítóihoz képest. Jelentősen javul­nak agrárexportunk feltételei is. Egy­idejűleg az EFTA-országok szállítói az EK-országok cégeivel azonos fel­tételek mellett versenyezhetnek a magyar piacon. Az EFTA-országok a megállapo­dás életbe lépésekor a legtöbb ter­mékre azonnal biztosítják Magyaror­szág számára a teljes szabadkereske­delmet a vámok és egyéb akadályok eltörlésével. Nagyobb kölcsön a lakásépítéshez A kormány módosította a lakás­célú támogatásokról szóló rendeletet: ennek értelmében január elsejétől megváltozik az új lakások építésé­hez, illetve vásárlásához nyújtott hi­telezés gyakorlata és módosul a szo­ciálpolitikai kedvezmények rend­szere. Az intézkedések összességé­ben lehetővé teszik, hogy az átlagos jövedelmű családok a jövőben az ed­diginél magasabb összegű kölcsönt vehessenek fel - jelentették be a kormányszóvivői tájékoztatón. (Részletesen a 2. oldalon.) Forintárfolyam Január eleje óta a forint a legna­gyobb mértékben, 35,7 százalékkal, a japán jennel szemben értékelődött le, a svájci frankhoz viszonyítva pe­dig 20,2 százalékot veszített értéké­ből a Magyar Nemzeti Bank árfo­lyamtáblái alapján. Az idén az öt­szöri leértékelés következtében 15 százalékkal ér kevesebbet a valuta­kosárral szemben. Ebben a kosárban az év első felében a dollár és az ECU 50-50 százalékos arányt képviselt. Az üzemanyag egy forinttal drágult Egy forinttal kell többet fizetni a MÓL- és Áfor-kutaknál október 5-étől a különböző üzemanyagokért, illetőleg az ipari tüzelőolajért és a háztartási tüzelőolajért. Az áremelést a forint leértékelésével, a világpiaci ármozgásokkal, illetőleg a kereslet­kínálati viszonyok változásával in­dokolta a cég. A termékek kiskereskedelmi árai ennek alapján jövő héten keddtől a következők: a 91-es oktánszámú, ólmozatlan 73,50 forintba, a 92-es oktánszámú 76 forintba, a 95-ös ól­mozatlan 75,50 forintba, a 98-as ok­tánszámú benzin 78,50 forintba kerül majd. A motorikus gázolaj ára 61, az ipari tüzelőolajé 60 forint lesz. A háztartási tüzelőolaj - amit azonban csak utalványra lehet vásárolni - 23,80 forintba kerül október 5-étől. Új postahivatal Kecskeméten • Mátyás Györgyné, a postahivatal vezetője mutatta meg az átadás résztvevőinek az új épületet. Előtérben a települések nevével ellátott postazsákok: ezekbe osztják a küldeményeket. (Fotó: Walter Péter.) Az elmúlt napok próbaüzeme után tegnap délelőtt adták át az új, 2. számú postahivatal épületét a kecs­keméti vasúti pályaudvar mellett. A 100 milliós beruházás a megye szá­mára is jelentőséggel bír: itt dolgoz­zák fel ugyanis a megye településeire érkező leveleket és csomagokat, ez a postahivatal gyűjti össze és továb­bítja az egyes településeken feladott küldeményeket. Itt fogadják és innen szállítják el a Bács-Kiskunba érkező hírlapokat és a Petőfi Népét is. Új­donság, hogy az új postahivatal cso­magküldő szolgálata a kecskeméti lakótelepekre nem délelőtt, hanem a délutáni órákban viszi majd ki a csomagokat. Az új épületben felve­vőhivatal is nyűt, a régi részleg pedig csomagraktárként üzemel tovább. A RÉGIÓ POLGÁRMESTEREI KECSKEMÉTEN Önkormányzatok bankja Az úgynevezett önkormányzati bank megalapításának terve szinte egyidős a magyar helyhatóságok megalakulásával. A három év alatt nem sokat haladt előre az ügy, de most a jelek szerint fordulat történt. Meggyesi Péter egykori pénzügymi­niszter készített koncepciót az ön- kormányzati bank létrehozására. Az országban öt regionális tanácskozá­son vitatják meg a közeljövőben az anyagot. Novemberben egy országos konferencián, elsősorban német, belga és francia önkormányzati bankszakemberek részvételével már a konkrét teendőket beszélik meg. Tegnap Kecskeméten volt az első régiós összejövetel 36 polgármester részvételével. Zömmel Bács-Kis­kunból érkeztek, de képviseltette magát Szolnok, Szentes, Szeged, Nagykőrös és Cegléd is. A tanácsko­záson egyöntetű sikere volt az elkép­zelésnek az önkormányzati bankról, így várhatóan felgyorsulnak az ese­mények. Jelenleg bankszámlavezetés cí­mén, országos szinten hatalmas öszegeket fizetnek az önkormányza­tok, illetve az intézményeik. A pén­züket kezelő bank ugyanakkor — a számára biztos üzletért — a hitel- nyújtáskor semmilyen kedvezményt nem ad a településeknek. Ezzel in­dokolják az önkormányzati bank alapításának szükségességét, ami foglalkozna a cégek és a magánsze­mélyek pénzügyeivel is. SZAMARAS FOGATÁRÓL VOLT KÖZISMERT Baleset vagy öngyilkosság? » Öt méter mélységben lelte halálát az idős férfi. Napokig nem keresték, mert gyakorta elkóborolt otthonától. Sikerült azonosítani annak a férfi­nak a holttestét, akit szerdán találtak meg Kiskunmajsán egy ötfai tanya melletti kútban. Az elhunyt a 64 esz­tendős P. Károly, akinek a tanyája alig száz méterre van attól az évek óta használaton kívüli, kiszáradt kút- tól, amelyben a holttestét megtalál­ták. Az első feltételezések szerint már 10-14 napja is ott lehetett a te­tem, de mivel egy elhagyatott, gazos területen van a kút, ott nem kereste senki sem az idős embert. A tanya­szomszédoknak ugyan feltűnt, hogy néhány napja nem látni a férfit, akit városszerte csak a szamárfogatáról ismertek, de nem tulajdonítottak kü lönösebb jelentőséget az ügynek mert máskor is előfordult, hogj egy-két hétre elcsatangolt otthonró az öreg. A vizsgálat eddigi állása szerin szinte teljes bizonyossággal kizár ható az idegenkezűség. Sokkal való színűbb, hogy az áldozat véletlenü esett bele az alig 80 centiméter ma gas, körülbelül öt méter mély kútbs de nem zárható ki az öngyilkossá sem. A címben feltett kérdésre a vá laszt a boncolás elvégzése után kapj meg a vizsgálatot végző hatóság. T. K. donjogra, telepek és eszközök, il­letve egyes üzletek és boltok megvá­sárlása is lehetséges. A pályázatokat nem mindig a teljes cégek megvásár­lására írták ki, az azokban felajánlott részek teljes összege mintegy 18,5 milliárd forint, és ebből valamivel több mint 13 milliárd forintnyi va­gyon vásárolható meg kárpótlási jegy ellenében. Számos olyan cég is akad a listán, amelynek a teljes egé­szére elfogad kárpótlási jegyet az Ál­lami Vagyonügynökség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom