Petőfi Népe, 1993. június (48. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

Új telefonok Kalocsán Megindult a kalocsai telefonhá­lózat idei bővítése. A Matáv képvi­selői hamarosan felkeresik azokat a családokat, ahol a bekötések megtörténnek. A városban 160 új készüléket szerelnek fel, amely 33 ezer forintba kerül. A bővítésre az ad lehetőséget, hogy iker­állomásokat létesítenek. Természe­tesen minden készülék önálló szá­mot kap. A hátrány csupán annyi: ha az ikerállomás beszél, foglaltat jelez a készülék. Kecskeméten a külügyminiszter A Tudomány és Technika Házá­ban, Az európai demokráciák so­rozat keretében tartotta meg pén­teken, késő délután Az angol nyel­vű demokráciák és hazánk cimű előadását Jeszenszky Géza kül­ügyminiszter. A TIT Bács-Kiskun megyei egyesületének szervezésé­ben sorra került szabadegyetemi rendezvényen elhangzott hozzá­szólások, kérdések tették lehetővé, hogy diplomáciánk vezetője né­hány időszerű külpolitikai ügyről is kifejthesse véleményét. A politi­kussal készült PN-interjút a közeli napokban közöljük. Solingeni gyújtogatás — Ötezer török tüntetett feszült hangulatban vasárnap délután a Ruhr vidéki Solingenben, ahol elő­ző nap, máig ismeretlen tettes vagy tettesek felgyújtottak egy törökök lakta házat, öt ember halálát okoz­va - jelentette a ZDF televízió híradója. A tüntetésen majdnem tettlegességre került sor, amikor a német nézők közül valaki obszcén jelet mutatott. A rendőrök csak üggyel-bajjal tudták megvédeni az illetőt a tömeg haragjától. Német­országban hat és fél millió külföldi él, köztük csaknem kétmillió tö­rök. Rabló gyerekek Nemrégiben bandába verődött gyerekek raboltak ki két miskei kislányt a kalocsai ,Ersekkertben. Á támadók először csak'cigarettát kértek, majd az elutasítást hallva közrefogták az otthonról elcsavar- gó gyerekeket. Ököllel az arcukba vágtak, többször is megütötték őket, majd erőszakkal elvették ki­lencven forintjukat. A kirabolt gyerekek lélekszakadva rohantak segítséget kérni, melynek nyomán két motoros fiatalember elfogta a négyfős galerit, s a rendőröknek adta át őket. Négy szakszervezet tüntetése Négy érdekképviselet - a Peda­gógusok Szakszervezete, a Pedagó­gusok Demokratikus Szakszerve­zete, a Zenepedagógusok Szak- szervezete, valamint a Közgyűjte­ményi és Közművelődési Dolgo­zók Szakszervezete —- együtt ren­dez országos demonstrációt június 1 -jén Budapesten. Amiatt tiltakoz­nak, hogy a közalkalmazottak jog­állásáról szóló törvényben megha­tározott előmeneteli és illetmény- rendszer 1994. január 1-jei beveze­tését a kormány egy évvel el akarja halasztani. A résztvevők petíciót adnak át Szabad György ház­elnöknek. Amennyiben követelése­iket nem teljesítik, szeptemberben nem veszik fel a munkát. Újteleki tervek Falugyűlésre készülődnek Újte­leken. Ezen körvonalazódik a helyi földgázprogram. Az előzetes fel­mérések szerint majd mindegyik család igényli a korszerűbb, ké­nyelmesebb fűtést és vállalja a szükséges hozzájárulást. A remé­nyek szerint jövőre kapcsolják be az új fogyasztói állomásokat. Ab­ban is bíznak, hogy saját polgár- mesteri hivatalhoz, községházához jut a néhány éve önálló település. A napokban készül el a 300 négy­zetméter alapterületű épület terve, bíznak a minisztérium támogatá­sában. (Itt említjük meg, hogy a Dankó László érsek úrról szomba­ti számunkban közölt kép is Újte­leken készült.) Vonat elé ugrott Feltehetően öngyilkossági szán­dékkal a vonat'elé ugrott május 29-én, szombaton, az 52-es út és a Szabadszállás—Füiöpszállás .kö­zötti vasútvonal kereszteződésében egy 40-45 éves férfi. A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát .tudták megállapitani. PETŐFI NÉPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVIII. évf., 125. szám Ára: 13,80 Ft 1993. június 1., kedd MA PN­Kalauz (5—6—7. oldal) Walesa feloszlatja a parlamentet Lech Walesa lengyel államfő nem írta alá a szejm által jóváha­gyott nyugdíjtörvényt. Az elnök vasárnap éjfél előtt tudatta dönté­sét a szejm marsalljával, percekkel az alkotmányban megjelölt har­mincnapos határidő lejárta előtt. Az aláírás megtagadása mentőöv Hanna Suchocka kormányának, s egyúttal kiállás a liberális piacgaz­daság mellett. Varsóban még működik a parla­ment és a koalíciós kormány, a lengyel pártok azonban már meg­kezdték választási kampányukat. Néhány órával azután, hogy az ál­lamfő bejelentette: feloszlatja a parlamentet, Waldemar Pawlak, a Lengyel Parasztpárt (PSL) vezére, illetve Józef Slisz, a Keresztény Néppárt (SLCh) és Gabriel Ja- nowski, a Népi Egyetértés (PL) ve­zetői valóságos kortesbeszédekkel fordultak a parasztság ünnepén tartott vidéki nagygyűlések részt­vevőihez. Elsősorban azt hangsú­lyozták, hogy mennyire fontos a választásokon való részvétel, és győzelmük esetén a falu érdekei­nek védelmét ígérték. Csíksomlyói búcsú Idén is mintegy 200 ezer főnyi tömeg gyűlt egybe a székelység ha­gyományos búcsújáró helyén, pün­kösd szombatján. Egyes becslések szerint a Kissomlyó-hegyre ezúttal még a tavalyinál is többen jöttek el Székelyföldről, Erdély más részei­ből, Magyarországról és a világ minden tájáról. A diktatúra évtize­deiben a búcsút tiltották, ezúttal azonban már negyedszer sereglet­tek egybe szabadon a hívők a csíki medence falvaiból, székelyföldi vá­rosokból, a csángók lakta gyi- mesi településekről és sokan za­rándokoltak ide a határokon túlról is magyar, és más nyelvte­rületekről. KALOCSA—KECSKEMÉTI FOEGYHAZMEGYE Megváltozott a katolikus egyház magyarországi szervezete II. János Pál pápa pünkösd ünne­pén kelt bullájával a Magyar Kato­likus Egyház szervezeti felépítésé­nek megváltoztatásáról döntött. A szentszéki rendelkezést egy idő­ben — május 31-én, délben — hoz­ták nyilvánosságra Vatikánváros- ban és Budapesten. A Szentatya arról rendelkezett, hogy a Kalocsai Főegyházmegye el­nevezése a „Kalocsa—Kecskeméti Főegyházmegye” legyen, és az ér­sekség vegye át a Váci Egyházme­gyétől egész Bács-Kiskun megyét, beleértve Kecskemét városát is. A pápa a hazánkban eddig meglé­vő három érsekség számát (Eszter­gom, Kalocsa, Eger) növelve, új ér­sekséggé, valamint metropolitai székhellyé emelte az eddigi veszpré­mi püspökséget. Az új érsekség első érsekévé dr. Szendi József veszprémi megyéspüspököt nevezte ki. A pápai döntés nyomán a Dunán­túlon a Veszprémi Egyházmegyéből létrejött a Kaposvári Egyházmegye, a Tiszántúlon pedig Szabolcs-Szat- már-Beregés Hajdú-Bihar megyéket magában foglalva megalakult a Debrecen—Nyíregyházi Egyházme­gye. A Szentatya kaposvári megyés­püspökké Balás Béla eddigi veszpré­mi segédpüspököt, debrecen—nyír­egyházi megyéspüspökké pedig Bo- sak Nándor egri hittudományi főis­kolai rektort nevezte ki. Tegnaptól a kalocsai érsekséghez, tartozik egész Báes-kiskun, Kecskemétet is beleértve. A jövőben Budapest főváros egész közigazgatási területe, Csepel kivételével, az Esztergomi Főegy­házmegyéhez tartozik, amelynek új elnevezése Esztergom—Budapesti Főegyházmegye lesz. Tiszakécskén bajnokot ünnepeltek • A tiszakécskei labdarűgócsapat, három fordulóval a bajnokság befejezése előtt, már az NB 111. Alföld-csoport első helyezettje, NB II-esnek tekinthető. Felvételün­kön a Makó elleni győzelmet és bajnoki címüket ünnepeltek a jákékosok és a szurkolók. Az ünnepi sporteseményekről lapunk 2. és 11. oldalán találhatnak olvasó­ink részletes bészámolókat. Mától drágább a benzin Június 1-jétől, azaz a mai naptól a Magyar Olaj- és Gázipari Részvény- társaság (Mól Rt.) tulajdonában lévő Afor töltőállomásoknál és az új Mol- kutaknál a motorbenzinek ára a világ­piaci árakhoz igazodva, illetőleg a leg­utóbbi forintleértékelés miatt, a kö­vetkezőképpen alakul: a 98-as oktán­számú benzin 76,50 forintba, a 92-es oktánszámú üzemanyag 74 forintba kerül. A 95-ös ólmozatlan benzin liter­jéért 73,50 forintot, az ugyancsak ól­mozatlan 91 -es oktánszámú benzin li­terjéért 71,50 forintot kell fizetni. A viszonteladói árváltozás miatt ugyancsak emeli árait a Shell. Az emelkedés 1,50-től 2,50forintig teljed. Ennek megfelelően a 98-as ólmozott benzin 77 forintba, a 92-es ólmozott benzin 74,50 forintba kerül literen­ként. A 95-ös oktánszámú ólommen­tes benzinért 73,50 forintot, a91 -es ok­tánszámú ólommentes benzinért pe­dig 71 forintot kell fizetni literenként. Elnapolták a döntést Elnapolta a döntést az Európai Közösség állandó állat-egészség­ügyi bizottsága a magyarországi sertéspestis ügyében. A testület péntek este véget ért ülésén úgy határoztak, hogy előbb szakértői delegációt küldenek Magyaror­szágra, amely közvetlen helyszíni szemle és a Földművelésügyi Mi­nisztérium illetékeseivel folytatott megbeszélés alapján tesz majd je­lentést a bizottság június 9—10. találkozóján. Magyarország gyakorlatilag már most sem tud sertést vagy ser­téskészítményt exportálni a tizen- kettek piacaira, mivel a betegség bejelentésével megszűnt a magyar állatorvosi hatóság. Rablás a parkerdőben Több mint egy hónapig keresték a rendőrök annak a rablásnak a tettese­it, amelyet a múlt év május 21-én éj­szaka követtek el a Kecskemét mellet­ti Csalánosi parkerdőben. Az áldoza­tok egy férfi és annak barátnője —autósmoziban voltak, s amikor vé­ge lett a vetítésnek még ott maradtak, így rontott rájuk a két, többszörösen büntetett előéletű kecskeméti férfi, akik pénzt és az autó kulcsát követel­ték. Pénzt (hatszáz forintot) kaptak is, de a tulajdonos nem akart megválni vadonatúj AUDI—100-as gépkocsi­jától. Végül is engednie kellett az erő­szaknak. Az ügy részleteiről és a bíró­ság nem jogerős ítéletéről lapunk 4. oldalán olvashatnak. Hősök napja Tiszaalpáron • Az újfalui tcniplomkcrtbcn ( seruus Vlbert szaval az emlékmű mellett. Tiszaalpáron a Doni Bajtársak Szövetségének helyi szervezete kezde­ményezésére vasárnap hagyományte­remtő céllal és igénnyel rendezték meg a hősök napi megemlékezést. Az alpári hősi emlékműnél Borsos Imré- né, az újfaluinál Ignácz Antal peda­gógus mondott beszédet. Félegyházi légvédelmi tüzér honvédek álltak díszőrséget mindkét helyszínen. Pár­tok, intézmények, az önkormányzat és hős családtagjaikra emlékező hoz­zátartozók helyeztek el koszorúkat, virágot az emlékműveknél. VITA A BÉRLETI DIJON Monopolhelyzet a Tisza-parton? Feszült vita alakult ki a tiszakécs­kei városatyák és a Tisza-parton ér­dekelt vállalkozók között. Sikerült ugyan megegyezni a tulajdonviszo­nyokat illetően a Solohov Szövetke­zettel és a Hortobágyi Nemzeti Park­kal, s így a szabadstrand teljes egészé­ben az önkormányzat kezelésébe ke­rült, de nem tudták vállalkozásba ad­ni, két eredménytelen versenytárgya­lás után az önkormányzat nyakán maradt a Tisza-part. Ilyen előzmények után elkésve kezdtek az üdülőszezon előkészítésé­hez, mely részben abból állt, hogy a szabadstrandon rendszeresen tevé­kenykedő vendéglátósoknak, keres­kedőknek új bérleti díjat állapítottak meg. A vállalkozók ugyanis az előző tulajdonossal, a szövetkezettel kötöt­tek hosszú távú szerződést, s a terüle­tért 1000—3000 forintot fizettek négyzetméterenként. Ezzel szemben az önkormányzat jóval magasabb dí­jai javasolt, amit a vállalkozók nem voltak hajlandók elfogadni. A témá­ról részletesebben a 3. oldalon olvas­hatnak. Az MDF Elnökségének rendkívüli ülése Az MDF Országos Elnöksége hét­fői ülésén úgy határozott, hogy az ügyvezető elnöki pozíciót betöltő személyt rotációs alapon fogják az ügyvezető elnökség tagjaiból válasz­tani az elkövetkező időszakban. El­sőként Lezsák Sándor alelnök látja el ezt a feladatot. Erről Herényi Károly elnökségi szóvivő számolt be Lezsák Sándorral együtt az ülés szünetében tartott sajtótájékoztatón. „Csalódott vagyok, hogy ez a csa­patmunka rögtön az első alkalom­mal sérült azáltal, hogy nem vett részt az ülésen az elnökség több tag­ja, így Balás István, Zacsek Gyula, ifj. Fekete Gyula és Csurka István” — tette hozzá az elmondottakhoz Lezsák Sándor alelnök. Az előadó leszögezte: tűrhetetlennek és tartha­tatlannak tartja azt, hogy vannak olyan erők, amelyek ki akarnak ug­rani a kormányzati felelősséget válla­ló kabinet mögül. Az ülés után nem sokkal Antall József miniszterelnök az MTV-nek interjút adott. Az interjúban elhang­zottakat a 2. oldalon közöljük. A megbékélés emlékműve A II. magyar hadsereg tragédiá­jából le kell vonnunk a tanulságot: egy kis ország hadseregének az or­szág határainak védelme a köteles­sége, s nem az, hogy beleszóljon a világpolitika formálásába, hogy a nagyhatalmak oldalán, a nagyha­talmak mellett részt vegyen mások háborújában. Olyan hadsereget kö­telességünk fenntartani, amely ké­pes megvédeni határainkat, s van annyi ereje, hogy feltartóztassa a támadót. Egyebek között ezeket hangsúlyozta Göncz Árpád köztár­sasági elnök hétfőn, a pákozdi Mé- szeg-hegyen, a Megbékélés emlék­művének, a Don-kanyari emlékká­polnának az avató ünnepségén. Színes gyermeknapi programok • Gazdag gyermeknapi programokkal várták a rendezők a gyermekeket Kecske­méten. Szombaton és vasárnap a borbáspus/.tai Lovas motelt és kempinget, a Szóra- katénusz Játékmúzeumot és környékét, valamint az F.rdei Ferenc Művelődési Köz­pont előtti teret népesítették be a kicsinyek. Felvételünkön együtt énekelnek a gyerekek a népszerű Levente Péterrel. (Fotó: Gaál Béla)

Next

/
Oldalképek
Tartalom