Petőfi Népe, 1993. február (48. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-04 / 29. szám

8. oldal, 1993. február 4. MEGYEI KÖRKÉP HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYT SZERVEZNEK PORTRÉVÁZLAT AZ RMDSZ ÚJ ELNÖKÉRŐL • Még az idén megmentik a Lajosmizse határában álló templomromot. (Fotó: Caál Béla) A Petőfi Népében tavaly nyáron már felvetettük, hogy jó lenne megmenteni a Lajosmizse határá­ban álló, a középkori időkből szár­mazó pusztatemplomot. Védtele­nül hagyva nagyobb esélyét láttuk annak, hogy hírmondója sem ma­rad, minthogy a lajosmizseiek büszkén mutogatnák az arra járó turistáknak. Nos, talán nem volt hiábavaló, hogy szót emeltünk a templomrom érdekében! Lajosmizsén többen összefog­tak, hogy megmentsék a még menthetőt, összegyüjtsék múltjuk emlékeit, dokumentumait. Sólyom János, a helyi kulturális bizottság elnöke alapítvány létrehozását szorgalmazza a pusztatemplom re­noválásáért, míg Czégány Péter la- josmizsei antológia megjelenteté­sén fáradozik, Prágai Angéla pedig augusztus 20-ára helytörténeti gyűjtemény megnyitását tervezi. Prágai Angéla a lajosmizsei álta­lános iskolában tanít, bár évekkel ezelőtt nyugdíjba ment. A helyi kulturális élet motorja volt koráb­ban is, mostanság pedig a nyugdí­jasklub ifi- és felnőttcsoportjaival foglalkozik. Tavaly olyan előadást szervezett István király ünnepén az államalapítóról, hogy azóta bejár­ták vele az országot, főként egyhá­zak meghívásának tettek eleget. Már felkérték a következő műsor­ra is, az idén Könyves Kálmánról kellene összeállítást készítenie. A helytörténeti gyűjtemény létesí­tése az ő rögeszméje. Egy kicsit haraggal meséli, hogy korábban már minden értékes néprajzi tár­gyat széthordták a lajosmizseiek. Arról nem is beszélve, hogy az egy­kori iskolaigazgató a fellelhető do­kumentumokat „átmentette” ma­gának a községházáról, távolabbi levéltárból. Bajban van hát az, aki Lajosmizse múltjának mozaikjait össze akarja rakni. A leszármazot­tak, a rokonok azonban hajlandó­ságot mutatnak arra, hogy bizo­nyos összegekért átadják a birto­kukban lévő, ám lajosmizsei köz­érdeket szolgáló dokumentumo­kat. Remélhetően létrejön az egyezség. — 1986-ban szóltam a TIT- eseknek, hogy gyűjtsük össze a tár­gyi emlékeket — meséli Angi néni. — Már akkor is késő volt! Most ismét kiadtam a jelszót a gyerekek körében. Már másnap behozták az iskolába a nagyszüleiktől „elcsent” holmikat, ugyanis elfelejtettem mondani nekik, hogy egyelőre csak nézzenek körül... Azután kértem őket, majd hozzák be a múzeumba, ha már minden biztos lesz. Addig felírkálom, ki, mit ajándékozna szívesen. Prágai Angéla a múzeumszerve­zésben a nyugdíjasokra is számít­hat. Az önkormányzatnál járva nem kért pénzt, csak egy helyisé­get, ahol majd berendezkedhetnek. Különféle alapítványoktól igyek­szik anyagi támogatást szerezni, máris több pályázatra benyújtotta az elképzeléseket. A polgármester megígérte, hogy ideiglenesen a kul- túrház egyik előterében megnyit­hatják majd a helytörténeti gyűjte­ményt, a végleges helyet pedig a most átalakítás alatt álló község­házán ajánlják fel. Kecskemétről, a megyei mú­zeumigazgatóságtól segítséget vár­nak a helytörténeti gyűjtemény lét­rehozói; megígérték a szakmai tá­mogatást. Nem tudni még, hogy csak néprajzi, helytörténeti anya­got tárjanak közszemlére, vagy esetleg állandó kiállítás is legyen a település múltjának áttekintésével. Ehhez persze még nincs kellő anyag, dokumentum. Időnként szeretnék bemutatni a helyi alko­tók, amatőr művészek munkáit is. Prágai Angéla tagja a Tájak- Korok-Múzeumok vezetőségének, így onnan is remél segítséget. A Lajosmizse határában álló pusztatemplom megmentése is fontos ügy. Először konzerválni kell a régi köveket és a környéken régészeti feltárásokra is szükség lenne. Házak nyomaira, temető sírjaira bukkantak már, fontos te­hát, hogy szakemberek munkál­kodjanak a terepen. Még mielőtt a kárpótlásra kijelölt területet má­sok birtokukba veszik ... Egy in­tézkedés már megszületett: a temp­lomrom környékén nem szabad szántani. Borzák Tibor Költő és politikus Könnyű szívvel teszek eleget a szerkesztő azon kérésének, hogy rövid írásban mutassam be Markó Bélát, a Romániai Magyar De­mokrata Szövetség új elnökét. Könnyű szívvel, hiszen e rövid portréban nagyobbrészt az iroda­lom területén maradhatok, s nem kell politikai elemzésekbe, fejtege­tésekbe bocsátkoznom. A most negyvenkétesztendős Markó Béla ugyanis mind ez ideig költőként, szerkesztőként alkotott maradan­dót, a közvetlen politizálás mezejé­re csak három esztendővel ezelőtt, 1989 decembere után lépett. . . De hát a hetvenes-nyolcvanas években jóformán mindenki politi­zált, aki irodalommal foglalko­zott. A legnyilvánvalóbban talán éppen az, aki a legerősebben ra­gaszkodott az irodalmiság követel­ményeihez, merthogy ezzel az ak­kori politika egészét tagadta. Mar­kó a hetvenes-nyolcvanas években azoknak a kiemelkedő képviselője volt, akik az irodalmat nem esz­köznek, hanem célnak tekintették, s az irodalmi téren megmutatkozó „ellenállásukkal” vívtak ki maguk­nak tekintélyt. Pályáját 1977-ben történt személyes megismerkedé­sünk óta figyelemmel kisérem, va­lamennyi kötete a könyvespolco­mon sorakozik, így nyugodtan ál­líthatom, hogy az ő eddigi életútja egy egész nemzedék útkeresését reprezentálja. Háromszék egyik kisvárosában, Kézdivásárhelyen született, az egyetemet Kolozsváron végezte, innét Marosvásárhelyre került, az Igaz Szó szerkesztőségébe. Szere­pelt már a híres Kapuállító című antológiában, de ő már nem a nála valamivel idősebb Farkas Árpád, Magyari Lajos útját járta, hanem a neoavantgárde irányába fordult — ezzel lett rokon a költészete pél­dául Bállá Zsófiáéval, Szőcs Gé­záéval. Az egyetemről kikerülve már egyértelműen az akkor új han­gon megszólaló költői (és esszéiró- politikai) csoport tagja, s a fiatal erdélyi magyar irodalom gondozó- ja-szervezője lesz az Igaz Szó szer­kesztőségében is. Szinte az egész — hazai és határainkon túli — ma­gyar irodalomban új hangvétel je­lentkezett ekkor. Számomra szá­mos párhuzamos jelenség mutat­kozik például az erdélyi esszéíró nemzedékkel együtt fellépő szép­írói gárda — így éppenséggel Mar­kó Béla, Bállá Zsófia, Szőcs Géza, Bogdán László, Egyed Péter — és a hetvenes évek hazai fiataljai — például Zalán Tibor és Géczi Já­nos között. Valamennyiükhöz erő­sen kötődött a már elhunyt Sziveri János vagy például a ma lapot szerkesztő, kiváló szlovákiai ma­gyar író, Grendel Lajos. A nyolcvanas évek elején már letisztult, teljesen egyéni hang a Markó Béláé. Kísérletező kedve, amely kezdetben a formák széttö­rését hozta magával, egyre inkább a kötött formák irányába fordítot­ta. Megértette, hogy a kornak új, a káoszból kibontakozó harmóni­ára van szüksége. „A kerek és meg­bonthatatlan egységű művek, a groteszk felhangok nélküli bor­zongató tragikumot sugalló zárt struktúráknak talán végképpen bealkonyodott — írta. Innét, ettől az alapvetéstől jutott el az új rend megteremtésének igényéig — Cea- usescu diktatúrájának tombolása idején. Korjellemző jelentőségű tette, hogy a maga világának meg­őrzésére, megvédésére „visszafor­dult” a szonetthez. Az újabb ma­gyar irodalomban ő adta vissza a polgárjogot ennek a formának. Gesztusa sokban rokon a második világháború idején eklogákat író Radnótiéval: a vihar idején a for­mában is az értékekhez kell ragasz­kodni, sugallták ezek a versek. Ahogy meg tudom ítélni, akkori­ban teljesen a maga világába vo­nult vissza, időnként érkező levelei figyelmeztető híradások voltak a tébolyba forduló romániai világ­ból. Viszonylagos rendszerességgel apró, vékony szonettkötetei érkez­tek, „ha már másképpen nem talál­kozhatunk ..." dedikációval. Aztán találkozhattunk is . . . 1989 decembere után egyből vers érkezett a szerkesztőségbe (1990 februárjában közöltük őket), mi­kor a debreceni estjükről Szegedre igyekeztek, akkor a kecskeméti ál­lomáson léptem fel a vonatukra, s így tovább. Összefutottunk, vagy tudatosan szerveztük meg a talál­kozást máskor is: igy tudtunk szót váltani Debrecenben, Budapesten, Bukarestben — s hát Marosvásár­helyen és Kecskeméten is. 1989 de­cemberét követően Markó az Igaz Szóból Látóvá alakuló folyóirat főszerkesztője lett — így szervez­tük meg előbb a Forrás maros vá­sárhelyi, majd pedig a Látó kecs­keméti estjét. Meg kell említenem, hogy Kecskeméten jött létre a Látó Alapítvány: ennek az itteni ülésén is részt vett Markó Béla. 1989 után Markó nemcsak főszerkesztő lett, hanem politikus is: a választáso­kon bekerült a szenátusba. Nagy önfegyelemmel élő embernek lát­tam ekkortájt: erre az önfegyelem­re minden bizonnyal szüksége is volt, gondoljunk csak az egyes ro­mán pártok és pártvezetők ma­gyarellenes kirohanásaira. S minden bizonnyal az RMDSZ vezetőjeként is szüksége lesz erre az önfegyelemre. A feladata'óriási: a különböző érdekek alapján tag«m zódó, a romániai magyarságot mégis egészében képviselő szerve­zetet kell irányítania. Ráadásul az ily módon működő RMDSZ csak eszköze lehet annak a célnak, hogy a romániai magyarság végre a sa­ját szülőföldjén találja meg a maga boldogulását, s ne kelljen kivándo­rolnia, szétszórtságban, vagy em­berhez méltatlan körülmények kö­zött élnie. E téren valószínűleg a huszonnegyedik órában járunk, s ha a Markó Béla vezette RMDSZ a romániai magyarság léthelyzeté­ből következő kihivásnak nem tud eleget tenni, akkor az ennek a kö­zösségnek az újabb, ki tudja há­nyadik megpróbáltatását jelenti majd. A híradások alapján úgy érzem, a megújult RMDSZ tisztában van feladatával, és érzi a felelősség sú­lyát is. Újonnan megválasztott el­nöke eddigi pályáján megteremtet­te a maga számára azt az emberi és erkölcsi hitelt, amely alapján en­nek a kihívásnak is meg tud felelni. Fűzi László ORCHIDEÁK AZ ALFÖLDÖN Szúnyoglábú bibircsvirág • Szúnyoglábú bibircsvirág. A növények csodála­tos világában a kosborfé­lék (görög eredetű szóval orchideák) sok szem­pontból a legkülönlege­sebbek közé tartoznak. Egy sereg egyedülálló tu­lajdonságuk miatt szinte csak felsőfokon lehet ró­luk szót ejteni. A csalá­dot —melyet sokszor a növényvilág arisztokra­táiként emlegetnek — sok szakember a növé­nyek fejlődésének csú­csára helyezi. Formagazdagságuk minden elképzelést felül­múl, virágaikban pedig a legkülönbözőbb bonyo­lult mechanizmusok biz­tosítják a beporzást. A kosborvirág felépítésé­re általánosan jellemző, hogy a belső lepelkor kö­zépső tagja jellegzetesen módosul: általában megnagyob­bodik, fajra jellemző alakú és színezetű lesz. A virág e megkü­lönböztetett jelentőségű alkotó­ját mézajaknak nevezzük. A mézajak rászolgál a nevére, mert sok faj esetében csőszerű nyúlványt, a sarkantyút hordoz­za, melyben a beporzókat csalo­gató nektár képződik. Az orchideák virágaiban a vi­rágpor — néhány ősi csoporttól eltekintve — nem különálló szem­csék formájában, hanem csomóba összeálló masszaként terjed. Könnyű azoknak a füveknek, fák­nak, amelyek virágporát a szél szárnyai szállítják. Azoknál a virá­gos növényeknél, melyek hímporát a rovarok viszik át a bibére, már kisebb az esély a megterméke- nyülésre. De szerencsére a legyek, méhek és a pillangók az egész földet benépesítik. Az orchideák ezért elképesztően sokszínű, elté­rő formájú és méretű virágaik­kal, az állatokkal történő bepor­zás legkülönbözőbb típusaira specializálódtak. Egyes kosborfé­lék a rovarhímeket szexuális csa­logatóanyagok (feromonok) ré­vén csábítják el. Az ide tartozó növények (Európában a bangók) által megtévesztett hím rovarok az álpárzás közben viszik át a virágporcsomagocskát az egyik egyedről a másikra. Sok faj nek­tárt termel, számos képviselőjük ÚJBÓL BIZONYÍTOTT A ZENEISKOLA Kiskőrösi példaadás pedig csak illatanyagokkal vonz­za a beporzókat. Nektárt és illatanyagokat is bő­ségesen termel beporzói számára a szúnyoglábú bibircsvirág (Gymna- denia conopsea). A 20-80 cm ma­gas növény erőteljes növekedésű. Hosszúra megnyúlt virágzata hen­geres, tömött. Virágainak színe a sötétlilától egészen a hófehérig vál­tozhat. Kellemes vanília- vagy cso­koládéillatot áraszt. A „szúnyog­lábú” elnevezést a 1,5-2,5 cm hosz- szú sarkantyúiról kapta. A sarkan­tyúk ugyanolyan aránytalanul na­gyok a lepellevelekhez viszonyítva, mint a szúnyog lábai a testéhez ké­pest. A sarkantyú sajátos felépíté­sénél fogva meghatározza, hogy melyik rovarok képesek a virágot beporozni. A bibircsvirágokat nappali lepkék porozzák be, ugyanis ezek a rovarok tudják hosszúra kinyújtható pödörnyel- vükkel a virágok sarkantyúiból a nektárt kiszívni. Májustól júniusig virágzik üde vagy változó vízellátású lápréte­ken, hegyi lápokon, réteken, de előfordul sziklagyepekben, puszta­füves lejtőkön és karsztbokorer- dőkben is. Feltűnő szépsége és kel­lemes illata miatt, sajnos, gyakran kerül a tájékozatlan hét végi kirán­dulók csokrába. A kiskőrösi zeneiskola kima­gasló eredményeiről olvasható be­számoló bizonyára nem újdonság a megyénk zenei életére figyelők­nek. Minden évben ott vannak a különböző zeneiskolai versenye­ken, fesztiválokon és a legtöbb esetben kiemelkedő díjakat hoz­nak el azokról. Magas színvonalat sejtet egy ilyen zeneiskola házi versenye is. Ez igazolódott legutóbb a Buda­pest Bank támogatásával rende­zett versenyen is, amelyen zsűriel­nökként volt szerencsém részt venni. Radványi Mária zongoramű­vész, Kiss András trombitamű­vész és Sárosi György brácsamű­vész kollégámmal a döntőben 28 müsorszámot hallhattunk. A pro­dukciók egyikét sem zavarta meg memóriahiba. A fafúvósoknál Tóth József (fuvola), a rézfúvók­nál Kemény Miklós (trombita), a zongoristák közül pedig Mayer Veronika vehette át az első díjat. A kamarazene-kategóriában két első dijat adtak ki, mindkettőt kétzongorás páros kapta (Mayer Veronika, Márfy Rita, illetve Li- tauszki Petra, Márfy Ildikó). Va­lamennyi felkészítő tanár: Albert József, Berg Andrea, Boldoczki Sándor, Fagyas Gabriella, Farkas Zoltán, dr. Fodor Katalin, Kiss Zsuzsanna, Nagy Csaba, dr. Pet- hő István, Samu Zsuzsanna, dr. Tömőmé Pusztai Virág. A közeli zeneiskolák néhány növendéke is részt vehetett a ver­senyen. Álljon itt az ő tanáraik neve is: Csuvár Gábor (Vaskút), Farkas Ferenc (Császártöltés), Hajdú Imréné (Kiskunhalas). Külön említést érdemel a zene­iskola és a város igen jó kapcsola­ta. Általánossá vált az a felisme­rés, hogy gyermekeik zenei neve­lése igen jó kezekben van. Ritkán fordul elő, hogy egy-egy település polgármestere is részt vesz ilyen zenei rendezvényen. Kiskőrösön ott volt Kálecz János polgármes­ter, Nemes Lajos, a Budapest Bank helyi fiókjának az igazgató­ja, aki további támogatásról biz­tosította az iskolát és Varga Jó­zsef, a Kiskőrös Városért Alapít­vány elnöke. Öröm volt ez a hangverseny a művelődési ház nagytermét meg­töltő közönség számára. Dratsay Ákos Menteni a menthetőt Lajosmizsén Markó Béla — középen — 1991 októberében Kecskeméten. • Prágai Angéla szervezi a hely- történeti gyűjteményt. (Fotó: Borzák Tibor)

Next

/
Oldalképek
Tartalom