Petőfi Népe, 1992.december (47. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-15 / 295. szám

SPORT 1992. december 15., 11. oldal Az öregfiúk válogatottjáé a Karamell Kupa • A magyar öregfiúk válogatottja mostani győzelmével véglegesen elnyerte a Karamell kupát • A hajósi dr. Koch Róbert (balról), az orvosválogatott egyik legjobbja küzd a labdáért kalocsai ellenfelével. K alocsán, a városi sportcsar­nokban szépszámú közön­ség előtt került megrendezésre az immáron harmadik alkalommal kiírt Karamell Kupa, mely az egy­kori „kedvenceknek”, a már 35. életévüket betöltött, jelenlegi „öregfiúknak” kínált ismét játékle­hetőséget. Nos a jelen levő érdek­lődők nem csalódtak, mert a hat lejátszott mérkőzésen láthattak harminc gólt — az egyik szebb volt, mint a másik — és jó néhány parádés egyéni alakítást Nagy II., Szabó Gy., dr. Bálint, dr. Koch, Vattai és. Búzás, Erdei és Hájer részéről. így aztán a tapsok és a tetszésnyilvánítások alapján el­mondhatjuk, hogy a Karamell Ku­pa igazi közönségsiker volt. A kitűnően megrendezett torna ünnepélyes eredményhirdetésénél Körösi András, a Karamell Rt. ve­zérigazgatója és Bálint József, Ka­locsa jegyzője adta át a tiszteletdí­jakat, melyeket a következő játé­kosok érdemelték ki. A torna gólkirálya: Tieber Lász­ló (Magyar öregfiúk vál.) 4 gól, legjobb kapusa: Erdei Sándor (KSC), legjobb mezőnyjátékosa: dr. Bálint László (Orvosvál.). Eredmények: Kalocsa—Magyar öregfiúk vál. 2—2, Orvosvál.— KSC 2—1, Orvosvál.—Kalocsa 2 —1, Magyar öregfiúk vál.—KSC 7 —2, Kalocsa—KSC 4—1, Magyar öregfiúk vál.—Orvosvál. 4—2. Végeredmény: 1. Öregfiúk-váloga- tott 5 pont, 2. Orvosválogatott 4, 3. Kalocsa 3,4. KSC nulla ponttal. Boriséi János, a magyar öregfiúk szövetségi kapitánya: — Játékosa­im nevében szeretném megköszön­ni Kalocsa város és a Karamell Rt. vezetőinek a szívélyes vendéglátást és a kitűnő rendezést. Külön gra­tulálok Szabó Gyurinak, dr. Biri- nyinek, Nagy II-nek, Tóth Bálint­nak és Szurgent Lajosnak, akik mindhárom kiírásban tagjai voltak a győztes csapatunknak, amivel biztosították a Karamell Kupa végleges elnyerését a magyar öreg­fiúk válogatottja számára. Várjuk az újabb kupa kiírását, és ha ismét meghívnak bennünket, örömmel jövünk majd Kalocsára, ahol sok új sportbarátra tettünk szert. F. T. A Vendée Globe vitorlásverseny közelről Az ilyen emberért haltunk meg a pályán Kézilabdás körökben csodálko­zással szemlélik azt, ami Jánoshal­mán a női kézilabdacsapattal az idén történt. Kérdésként az is fel­vetődik, hogy bajnok lesz-e a JSE csapata? Közel egy éve még az utolsó helyen várta a folytatást, és a „csodát”, amellyel elkerülhet a kiesőhelyről. Ez a ritka tünemény mégis bekövetkezett, három játé­kos: dr. Borosné, Barna, Fodorné és a szakvezető dr. Boros Gyevi Lászlónak köszönhetően ez év ta­vaszán bajnoki mérkőzéseken még pontot sem veszítettek, és végül az 5. helyen végeztek. Az, hogy még­sem a játékosokról szól az írás, nem az ő érdemeik elvitatása, az edzőjük miatt van. Ahol a mester egyszer munká­hoz lát, ott a siker nem várat sokat magára. Nagykanizsán NB II-ben bajnokság után az NB I. B követ­kezett, és nem rajta múlott, hogy nem ő tehette fel az „i”-re a pontot, az NB I-be jutást. Ami Kanizsán nem valósulhatott meg, véghez vit­te a Délép és a Hódiköt férfi-, vala­mint a Szegedi Textiles női csapa­tával. Most újabb siker felé halad a JSE gárdájával. Hogyan is jellemezhetnénk a si­kerkovács szakvezetőt? Egyfajta eredmény az is, hogy még a kani­zsai tevékenységének következmé­nyeként változtatták meg a Ma­gyar Kupa-verseny kiírást. Tör­tént, hogy két egymást követő év­ben is az előző évi győztes látoga­tott Kanizsára selejtezőmérkőzést játszani és vesztesként hagyta el a pályát. Azóta a kupasorozat első hat csapatának nem kell selejtező. Automatikusan tagjai a „tizenket­tes” döntőnek. Mi a titka a Mesternek? Maga is kiváló játékos volt. Korának ka­pusai rettegtek balkezes lövéseitől. Tagja volt az egykor szebb napo­kat megélt KAC és a TFSE csapa­tának. Az edzői szakelmélet és gyakorlat terén is képzett. A sport pszichológiát is kiválóan alkal­mazza, amelytől mindig az az érzé­se a játékosoknak, hogy örökké emberelőnyben játszanak, hiszen mindenki, aki a pályán van, többet nyújt, mint amire valójában képes. Mindig a csapatot alkotó játé­kosok képességeihez, velük egyet­értve szabja meg a követendő harc­modort, amiről egy volt játékosá­nak a múlt idők ködfátyolán át az jut az eszébe, hogy talán épp ezért, az ilyen emberért haltunk meg a pályán —, ha az kellett a sikerhez! Prókai Károly Új alapokra kell helyezni a szabadfogást Négy éve egyszer már lehetősé­get kapott. Egykoron az 57 kg-ban ügyeskedett, technikás szabadfo­gású birkózóként tisztelték, ismer­ték. A válogatott élén (edzőként) azonban nem fejezhette be azt, amit elkezdett. Németh Sándor most újra „nye­regben” van! Őt nevezték ki a ma­gyar szabadfogású birkózóváloga­tott szakági mesterének. Hiszi: ezúttal nem lesz törés; 1996-ig, az atlantai nyári olimpiáig végigjár­hatja az utat. — Milyennek ígérkezik az út, Németh úr? — Nehéznek, pénz- és időigé­nyesnek — hangzott Németh Sán­dor válasza. — Amikor majd le­ülünk a négy év feladatait lajstro­mozni legjobb válogatott sportoló­inkkal, akkor csak annyit kérek tőlük: tegyenek meg mindent, hogy Atlanta után nyugodtan néz­hessünk egymás szemébe, ne legye­nek hátsó gondolataink. A mai időkben nagyon illik megbecsülni azt, hogy edzőtáborozásokon ve­het részt valaki. S ha már ott van, akkor tegyen meg mindent, ne fe­csérelje el az időt és a pénzt! — A barcelonai szabadfogású mérleg gyorsan feledhető! — Osztom a nézetét. Egy válo­gatott élén nem lehet meneszteni nagy rendszertelenséggel a szak­embereket. Az elmúlt két évben ez történt. Barcelona tehát (főleg emiatt!) magában hordozta a bu­kás esélyét. Buktunk is. Most telje­sen új alapokra kívánok helyezni mindenféle szakmai tevékenységet a válogatott keretnél. Megfelelő alaperő birtokában igényes, vegy­tiszta szabadfogású technikát ta­nítva járjuk majd az utat. Hiszek abban, hogy hamarosan felzárkó­zunk a világ legjobbjai mögé, ha egyelőre arra nem is látok módot, hogy az élenjárókat riogassuk. Sok meditálásra nincs idő. Jövő április végén, május elején Isztambulban rendeznek EB-t! Méghozzá új le­bonyolítási rendben, egyenes ki­eséssel. Egyetlen vesztes csata, és „vége a dalnak”! Uj időszak elé nézünk. De nem szabad félnünk tőle. Legyen tartá­sa a magyar szabadfogású birkó­zónak, ez minden vágyam. — Segítője? — Az elnökség is jóváhagyta, hogy az egykori nehézsúlyú Euró­pa-bajnok Bállá József, aki jelen­leg a KSC vezetőedzője, dolgozik mellettem a legjobbaknál. Régóta ismerem őt. Tisztelem, becsülöm emberként és szakemberként egy­aránt. Azonos hullámhossz a mi­énk. Stich a müncheni győztes Változatos volt a Vendée Globe ’92—93 nonstop földkörüli szóló vitorlásverseny november 22-én el­rajtolt, 14 hajóból álló mezőnyé­nek eddigi sorsa az Atlanti-óceán északi felén. Rögtön a rajt után 100-120 km-es szélvihar lepte meg a mezőnyt, nem kímélve az esélyes­nek kikiáltott legjobbakat sem. Pár nappal a rajt után már az anyakikötő felé fordította hajóját hét nagyszerű versenyző. Keserű dolog otthagyni a cél­irányba hajózó vetélytársakat, de közel Franciaországhoz inkább ezt választották sokan, mint azt, hogy később végleg kiálljanak. Mert a vihar kíméletlen! Ebben a kockázatos vállalko­zásban ott van egy magyar hajó is, a Fa Nándor tervezte és építette, Berti Vogts, a német labdarúgó­válogatott szövetségi kapitánya kezdi elveszteni hitét munkájában, és komolyan gondolkozik azon, hogy még az 1994-es, az Egyesült Államokban sorra kerülő világbaj­nokság előtt feláll a kispadról. (Amint az ismert, a kapitány szer­ződése a világbajnokság végéig, 1994 júliusig szól.) A Német Lab­darúgó Szövetség (DfD) sajtószó­vivője, Wolfgang Niersbach azon­ban cáfolta a szerződésbontással kapcsolatos híreket. — Egyáltalán nincsenek kétsége­ink a szövetségi kapitány személyét egy földkörüli szólóversenyt már teljesített, 60 láb hosszú, 25 méter magas árbocú óceáni vitorlás. A K és H Bank-Matáv a BOC Challenge után átépített 11 tonnás hajó tervezője és versenyzője sze­rint csak előnyére változott. Tőke­súlyát mélyítette, ugyanakkor fele olyan könnyű, míg az árbocot mé­terekkel megnövelte, hogy még na­gyobb vitorlázattál hasítson a hul­lámok között, mint eddig. Vízbal­lasztja mindkét oldalon kétezer li­ter. Fa Nándor és hajója tartja har­madik helyét a Vendée Globe élbo­lyában. Ä mezőnyt a legutóbbi BOC Challenge második helye­zettje, Alain Gautier vezeti, aki több Figaro, Trans-Atlantic és más óceáni vitorlásversenyek illetően. Vogts hosszú éveken ke­resztül a német labdarúgásnak szen­telte életét, és remélhetőleg ezt teszi továbbra is—mondta a szóvivő. Egidius Braun, a DfB új elnöke is megerősítette, hogy Vogts a jövő­ben is élvezi a szövetség bizalmát. A kapitányt azonban „kikezd­te” a honi sajtó. Annak idején Vogts a nyugodt munka alapfelté­telének nevezte a világbajnokság végéig szóló szerződését, mond­ván: csak így képzelhető el az elő­relépés a válogatottal. Most mégis úgy tűnik, nem tudja elviselni a felelősséget, a sorozatos ered­győztese. Egyébként a nagyapja ölében tanult meg vitorlázni. Gau­tier vadonatúj, 11 tonnás hajója 12 millió francia frankra rúg. Máso­dik helyen vitorlázik a szintén francia Bertrand de Broc. Ő a ko­rábbi rövidtávú óceáni versenyek­ről ismert, eredetileg a francia röp­labda-válogatott tagja. Nem itt dől el a verseny — mondta a minap Fa Nándor, aki épp az Egyenlítő felé vitorlázott. — Itt, az egyenlitői zónában is megszigorodtak a körülmények. Zivatart zivatar követ. Keleti szél­ben jól haladok, de hatalmas „po­fonokat” kap a hajó. Óriási felhők kergetik egymást, és esik, csak esik. Immár ötödször járok itt, de ezt az időjárást, „amiben” most haladunk, még nem tapasztaltam. ménytelenség pedig szembefordí­totta őt a közvéleménnyel. — Amikor Beckenbauer helyébe . léptem, tudtam, hogy nehéz tiszt­séget vállalok el. Tisztában voltam vele, hogy ezt a munkát vagy sze­retni kell, vagy gyűlölni. A sajtó azonban keserűvé tette az életemet — nyilatkozta az egykori 96-szoros válogatott védő. Vogts emlékeztetett rá, hogy Jupp Derwallnak is éppen a heves sajtó támadások miatt kellett le­mondania szövetségi kapitányi posztjáról 1984-ben, a franciaor­szági Európa-bajnokság után. Boris Becker minapi ATP-világ- bajnoki győzelme után ismét né­met teniszsikernek örülhettek a ha­zai nézők: Michael Stich nyerte ugyanis a müncheni Compaq Grand Slam-tornát. A hatmillió dollár összdíjazású viadal vasárnapi döntője előtt in­kább az amerikai Michael Chang- nek állt a zászló, egyfelől azért, mert a bajor fővárosban eleddig rendre a tengerentúliak aratták le a győzelmi babért, másfelől pedig Stichnek ebben a szezonban nem igazán voltak kiugró produkciói, a korábbi wimbledoni első az idén mindössze egyetlen tornagyőzel­met aratott. Ennek megfelelően a 24 éves német teniszezőt csak ti­zenötödikként jegyezték a világ­sorrendben, míg a 20 esztendős ve- télytársat ugyanezen a listán csu­pán öten előzték meg. Stich azonban már a torna elő- csatározásain nagy formát árult el, látszott, hogy boldogan akarja zár­ni a teniszesztendőt. Az olimpiai csarnok tízezer nézőjének nagy- nagy örömére alig több, mint két óra alatt „végzett” Changgel is, akárcsak korábban Edberggel, Krajicekkel és Samprassal. Döntő­beli ellenfele hiába próbált meg mindent, a német okosan és türel­TOTO A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a totó 50. fogadási hetének nyereményei a következők: 13 plusz egy találatos szelvény 2 darab, nye­reményük egyenként 5 548 570 fo­rint; 13 találatos szelvény I darab. • Michael Stich győzelmesei két­millió dollárral leit gazdagabb. mesen játszva az alapvonalon ma­radt. ahelyett, hogy a hálóhoz ro­hanást, a szerva-röpte harcmodort választotta volna. Hogy mennyire hatásos volt e fegyver, azt a szett­arány is jelzi: összesen hét játékot odaajándékozva Stich 6:2, 6:3, 6 : 2 arányban győzött, miáltal két­millió dollárt kasszírozott. Chang „bánatpénze” ennek az összegnek a fele, meglehet, jgy sem lelt gyors vi­gaszra, hiszen tavaly is a fináléban vesztett a müncheni tornán. nyereménye 2 090 382 forint; 12 plusz egy találatos szelvény 84 da­rab, 78 588 forint; 12 találatos szel­vény 51 darab, 30 969 forint: 11 ta­lálatos szelvény 1662 darab, 2515 fo­rint; 10 találatos szelvény 12 406 da­rab, 505 forint. A közölt adatok nem véglegesek, a szelvények ellenőr­zése még tart. Vogts alatt megingott a kispad? Dunszt Ferenc Toldi-díjas A Parlamentben az elmúlt hét végén először adták át a Magyar Köztársaság új sportkitüntetéseit. Dunszt Ferenc röplabdaszakedző, a kecskeméti Katona József Gim­názium testnevelő tanára Toldi Miklós-díjat vehetett át. Meskó István két kérdése A megyei I. osztályú labdarúgó­bajnokságban szereplő csapatok értékelésekor a soltvadkertiekkel kapcsolatban kikértük Meskó Ist­ván, az egykori kitűnő labdarúgó és edző, jelenlegi,szakosztályvezető véleményét is. Ő azonban válasz helyett két kérdést tett fel: Az elsőt — mondta — szűkebb pátriánk, a község vezetői, vala­mint a szurkolóink felé teszem. Vajon mikor fognak a csapatunk­kal olyan komolyan törődni anya­gi és erkölcsi szinten, mint ameny- nyire megérdemlik, s főleg ameny- nyire ez szükséges lenne? A másik kérdésem a megyei lab­darúgó-szövetség vezetőségének szól, és így hangzik: ugye, nem baj, hogy a Soltvadkert is bajnok akar lenni? Mert bizonyos mérkőzéseken történt események feltupírozásával. ugyanakkor mások cselekedeteinek elhallgatásával, úgy érzem, nem egyenlő feltételekkel harcolunk. A sportrovat új telefonszámai A Petőfi Népe sportrovata érte­síti az olvasókat és a tudósitókat. hogy december 11-étől megváltoz­tak a telefonszámai. A közvetlen szám 481-008-ra, a központi szám 481-391-re, míg a telefax száma 481-434-re változott. Engrich és Fűzi győzött Több értékes helyezéssel tért vissza a magyar tekvandó-váloga- tott a hagyományos hollandiai nemzetközi viadalról. Az Olden,- zaalban lebonyolított vetélkedőn, amelyet a dél-koreai irányítás alatt álló WTF világszervezet égisze alatt rendeztek, a nőknél Engrich Mariann az 56, Fűzi Tímea pedig a 47 kilósok küzdelmeiben bizonyult verhetetlennek. A korábbi világ- és Európa-bajnok Engrich, aki a finá­léban a sokszoros vb- és EB-érmes holland Martina Marcettit győzte le, a nemzetközi zsűri véleménye alapján a legjobb női versenyzőnek járó tiszteletdíjat is kiérdemelte. A magyar férfiversenyzők közül Takács Gábor szerepelt a legjob­ban, aki az 58 kilogrammosok kö­zött ezüstérmesként végzett. Harmadikok a súlyemelőnők Az első alkalommal kiírt, Len­gyelországban megrendezett súly­emelő Európa Kupát a férfiaknál a lengyelek, a nőknél a görögök nyerték. A Márkus Erzsébet, Raj Tímea, Takács Mária, Takács Eri­ka összeállítású magyar válogatot t a görögök és a franciák mögött a harmadik helyet szerezte meg. Lemondott az elnök A megyei kosárlabda-szövetség Kecskeméten tartott elnökségi ülésén Bacsfay Gyula elnök bejelentette le­mondását. Mivel Vasvári Károly fő­titkár már korábban távozott a tiszt­ségéből, így pillanatnyilag vezető nél­kül maradt a szövetség. Bátorfi formán kívül ■ A magyar női asztalitenisz-válo­gatott az elmúlt héten Szuper Liga­mérkőzésen 4 : 2 arányú vereséget szenvedett a németektől, s a ku­darcban különösen az ötszörös Európa-bajnok Bátorfi Csilla volt a ludas, aki mindkét egyéni talál­kozóját elvesztette. A német Lang- weid Bundesliga-csapatban ide­genlégiós Bátorfi a hét végi fordu­lóban is formán kívül játszott, s együttese 8 : 0 (!) arányban maradt alul a Glanc elleni rangadón. Rai két góljával Hatvanezer néző előtt játszották le Tokióban a labdarúgó-klubcsa­patok Világ Kupájának döntőjét, a Libertadores Kupát őrző brazil Sao Paulo és a BEK-győztcs spanyol FC Barcelona csapatai. A mérkő­zés 12. percében Sztoicskov szerzett vezetést a Barcelonának, majd Rai még az első félidőben egyenlített, a másodikban pedig a győztes gólt is megszerezte, így a Sao Paulo győ­zött 2-—1-re. A két brazil gól szer­zője nem más, mint az egykori lab­dazsonglőr Socrates öccse.

Next

/
Oldalképek
Tartalom